Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1. Ndërmarrja “X” ka blerë ndërmarrje përmes xhirollogarisë në vlerë 2.000.000 €. Gjeni Godwill-in dhe kontoni.
Ndërtesa

...
3.Kompania “X” ka një cisternë prej 45.000 € në regjistrat kontabël, dhe zhvleresim të akumuluar prej 20.000 €.
Pajisjen e...
6. Më datën 05 korrik 2011 është shitur me kesh kamioni për 4.500 €. Vlera furnizuese ka qene 15.000€ dhe
jetegjatesia e t...


Metoda e shumës së numrave të viteve të jetëgjatësisë (Raporti dhe Degresioni)

Formaula per llogaritjen e degresionit:...
9. Subjekti shet mallra tregtar nga shitorja nr.6 në vlerë prej 550 €. TVSH është 65 €. Për mallrat e shitura sajon
fature...
13. Ndërmarrja tregtare “NN” nga Gjakova u furnizua me 2500 copë fletore me çmim furnizues 0.4 € për copë.
Sasia 2500 * 0....
LIFO
Data

Blerje

Shitje

5 Janar

20 x 20

2 Prill

25 x 25

Stoqet

Gjendja

20 x 20

400

20 x 20
25 x 25

5 Maj

22 x...
16. Ndërmarrja “X” është furnizuar me materiale nga një furnitor i jashtëm në vlerë 4.500 €.


Vlera neto e fatures se ja...
FIFO (Teknika e pare)
Data

Njesi

Kosto per njesi

Kosto totale

15.05.2012

100

6

600

12.04.2012

60

5

300

Inventa...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)

99.673 visualizaciones

Publicado el

Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje dhe spjegime)

Publicado en: Educación
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)

 1. 1. 1. Ndërmarrja “X” ka blerë ndërmarrje përmes xhirollogarisë në vlerë 2.000.000 €. Gjeni Godwill-in dhe kontoni. Ndërtesa 2.000.000 Pajisje 450.000 Stoqet 600.000 Llogaria e Arketueshme 130.000 Kerkesa per TVSH 250.000 Atkiva 3.430.000 Detyrimet afatgjata 1.650.000 Detyrimet ndaj furnitorit 345.000 Pasiva 1.955.000 Goodwill = Çmimi blerjes-Vlera e tregut Vlera e tregut = Aktiva – Pasiva 1.ZGJIDHJA VLERA E TREGUT = 3.430.000 – 1.955.000 = 1.475.000 GOODWILL = 2.000.000 – 1.475.000 = 525.000 Nr. Emertimi Debi 1 Ndertesat 2.000.000 2 Paisjet 450.000 3 Stoqet 600.000 4 Llogaria e arketueshme 130.000 5 Kerkesa per TVSH Kredi 250.000 6 Detyrimet afatgjata 1.650.000 7 Detyrimet ndaj furnitorit 345.000 8 Goodwill 9 525.000 Xhirollogaria 2.000.000 Blerja e ndermarrjes 3.955.000 3.995.000 2. Kompania “X” bleu në Shtator pronë me xhirollogari për 650.000, e cila përfshinte edhe ndërtesë dhe pajisje zyre. Përveç kësaj kompania shpenzoi edhe 20.000 në Tetor për riparim të ndërtesës. Kompania ka vlerësuar se 70% e pronës do ti takojë ndërtesës, 20% tokës dhe 10% pajisjeve. Nga kostoja prej 20.000 për riparim, 15.500 përfshin rregullimin e çatisë kurse 4.500 lyerjen. Bëni kontimin? Nr. Emertimi Debi 1 Ndertesa 455.000 2 Toka 130.000 3 Paisjet 65.000 4 Xhirollogaria Kredi 650.000 Per blerjen e ndermarrjes Nr. Emertimi Debi 1 Rregullimi i çatisë 15.500 2 Lyerja e objektit 4.500 3 Shpenzimet e mirembajtjes 4 Kredi 20.000 Per rregullimin e objektit 1
 2. 2. 3.Kompania “X” ka një cisternë prej 45.000 € në regjistrat kontabël, dhe zhvleresim të akumuluar prej 20.000 €. Pajisjen e shet për 32.000 €. Regjistroni shitjen Info: Fitimi = (Paraja + Zhvleresimi i akumuluar) – Cisterna Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Paraja 32.000 2 Zhvleresimi i akumuluar 20.000 3 Cisterna 45.000 4 Fitimi 7.000 4. Më datën 04 Korrik 2011 është shitur me para të gatshme kompjuteri për 500 €. Vlera furnizuese ka qene 1000 dhe jetegjatesia e kompjuterit është 5 vite. Kalkuloni zhvlerësimin sipas metodës lineare për këtë kompjuter që është blerë në muajin dhjetor 2007. Kontoni? 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑣𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟 = 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑚𝑢𝑗𝑜𝑟 = 1000 5 200 12 = 200 = 16.666 Zhvleresimi i akumuluar = 3 vjet * 200 + 6 muaj * 16.666 = 600+100 (Rrumbullakesuar nga 99.996) = 700 Fitimi = 500-700=(200) Nr. Emertimi Debi 1 Paraja 500 2 Kompjuteri 3 Zhvleresimi i akumuluar 4 Fitimi Kredi 1000 700 200 2
 3. 3. 6. Më datën 05 korrik 2011 është shitur me kesh kamioni për 4.500 €. Vlera furnizuese ka qene 15.000€ dhe jetegjatesia e tij ishte 10 vite. Kapaciteti i tij ishte 600.000 km. a. Kalkuloni zhvlerësimin sipas metodës për njësi për këtë kamion që është blerë në muajin dhjetor 2007 dhe ka bërë këto km sipas viteve: a. 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑗𝑒𝑠𝑖 = 15.000 600.000 = 0.025 a. 2008 – 60.000 km * 0.025 = 1500 b. 2009 – 100.000 km * 0.025 = 2500 c. 2010 – 200.000 km * 0.025 = 5000 d. 2011 – 140.000 km * 0.025 = 3500 b. Kontimi • Vlera e mbetur e kamionit = 2.500 € • Kamioni është shitur = 4.500 € • Fitimi nga shitja e pajisjes = 2.000 € Nr. Emertimi Debi 1 Paraja 4.500 2 Kamioni 3 Zhvleresimi i akumuluar 4 Kredi Fitimi 15.000 12.500 2.000 7. Ndërmarrja “NN” ka blerë pajisje me vlerë 36.000 € me afat përdorimi 5 vjet dhe me vlerë riziduale 6.000 €. Pajisja është blerë me 1 Janar 2005. Gjeni se sa është zhvlerësuar pajisja për 5 vitet e përdorimit duke zbatuar: • Metodën lineare Data Jetegjatesia Kosto e Raporti i Shpenzimet e Zhvleresimi i Vlera ne vite zhvleresimit zhvleresimit zhvleresimit akumuluar kontabel 01.01.03 36.000 31.12.03 5 30.000 5/15 10.000 10.000 26.000 31.12.04 4 30.000 4/15 8.000 18.000 18.000 31.12.05 3 30.000 3/15 6.000 24.000 12.000 31.12.06 2 30.000 2/15 4.000 28.000 8.000 31.12.07 1 30.000 1/15 2.000 30.000 6.000 3
 4. 4.  Metoda e shumës së numrave të viteve të jetëgjatësisë (Raporti dhe Degresioni) Formaula per llogaritjen e degresionit: 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 = 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 = 2(𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 −𝑉𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒 ) 𝑛(𝑛+1) 2(36 .000 − 6.000) 2(30.000) 60.000 = = = 2000 5 (5 + 1) 5(6) 30 Data Jetegjatesia ne Shpenzimet e Zhvleresimi i vite Degresioni zhvleresimit akumuluar 01.01.03 Vlera kontabel 36.000 31.12.03 2000 5 10.000 10.000 26.000 31.12.04 2000 4 8.000 18.000 18.000 31.12.05 2000 3 6.000 24.000 12.000 31.12.06 2000 2 4.000 28.000 8.000 31.12.07 2000 1 2.000 30.000 6.000 8. Firma “X” në Gjakovë, me 1 janar 2009, ka blerë pajisje me vlerë 80.000 €. Pajisjet pritet që gjatë 5 viteve do të jenë në gjendje të prodhojnë gjithsej 150.000 njësi dhe atë: në vitin e parë 40.000 njësi, në të dytin 35.000 njësi, tretin 30.000 njësi, të katërtin 25.000 njësi dhe në vitin e pestë 20.000 njësi. Vlera riziduale e pajisjeve është vlerësuar 8.000 €. 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑗𝑒𝑠𝑖 = Data (80 .000 − 8.000) 150.000 = 72.000 150.000 = 0.48 Kosto Zhvleresimi Numri i njesive Shpenzimet e Zhvleresimi i Vlera fillestare per njesi te prodhuara zhvl. vjetor akumuluar kontabel 01.01.03 80.000 31.12.03 80.000 0.48 40.000 19.200 19.200 60.800 31.12.04 80.000 0.48 35.000 16.800 36.000 44.000 31.12.05 80.000 0.48 30.000 14.400 50.400 29.600 31.12.06 80.000 0.48 25.000 12.000 62.400 17.600 31.12.07 80.000 0.48 20.000 9.600 72.000 8.000 4
 5. 5. 9. Subjekti shet mallra tregtar nga shitorja nr.6 në vlerë prej 550 €. TVSH është 65 €. Për mallrat e shitura sajon faturen nr.25. Gjithsej fatura me TVSH është 550 €. Kostoja e mallrave të shitura është 350 €. Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Llogaria e arketueshme 550 2 Te hyrat 485 3 TVSH 65 4 KMSH 5 Stoqet 6 Xhirollogaria 7 Llogaria e arketueshme 350 350 550 550 10.Punëtori ka marrë akontacion nga arka 1300 €, dhe pas raportit ai ka kthyer 100 € në arkë dhe 1200 € ka harxhuar. Nr. Emertimi Debi 1 Kerkesa per akontacion 1300 2 Paraja 3 Shpenzimet 1200 4 Paraja 100 5 Kerkesa per akontacion Kredi 1300 1300 11.Me datë 22.08.2012 janë blerë pjesë rezervë dhe kemi pranuar faturën nga furnitori në shumë prej 2.250,00 €. Gjatë furnizimit është përllogarit TVSH në shumë prej 300 €. Shuma e përgjithshme e faturës me TVSH të llogaritur është 2.550,00 €. • Me datë 15.10.2012 pjesët rezervë janë harxhuar për mirëmbajtjen e makinave në shumë prej 750 €. Data Emertimi Debi 22.08.2012 Pjeset rezerve 2.250 TVSH 300 Llogaria e pagueshme 15.10.2012 Shpenzimet e pjeseve rezerve 2.550 750 Pjeset rezerve Llogaria e pagueshme Xhirollogaria Kredi 750 2.550 2.550 5
 6. 6. 13. Ndërmarrja tregtare “NN” nga Gjakova u furnizua me 2500 copë fletore me çmim furnizues 0.4 € për copë. Sasia 2500 * 0.4 €=1000 €. Furnitori përllogaritë TVSH sipas tarifës së përgjithshme prej 16 % në shumë prej 160 €. Shuma e përgjithshme e fatures është 1.160 €. Gjeni marzhen prej 20 %, të sajohet kalkulimi dhe të përcaktohet çmimi shitës. Cmimi fillestar= 0.40 Marzha = 0.40 * 0.20 (20%) = 0.08, 0.40 * 0.08 = 0.032 Baza = 0.40 + 0.08 = 0.48 Tatimi = 0.48 * 0.16 = 0.0678 Cmimi shites = 0.48 + 0.0768 = 0.5568 Marzha totale = 2500 * 0.08 = 200 Tatimi total = 2500 * 0.0768 = 192 Malli = Sasia * Cmimi shites – Malli = 2500 * 0.5568 = 1.392 Data Emertimi Debi Malli 1392 TVSH Kredi 160 Llogaria e pagueshme 1160 Fitimi 200 TVSH 192 14. Le të supozojmë se firma “X” gjatë vitit 2010 ka pasur këto blerje dhe shitje. Evidentoni shpenzimet e materialit sipas 3 metodave.      Blerje Blerje Shitje Blerje Shitje me 5 Janar me 2 Prill me 5 Maj me 4 Dhjetor me 30 Dhjetor 20 25 22 30 30 copë x copë x copë x copë x copë x 20 25 45 30 50 FIFO Data Blerje 5 Janar 20 x 20 2 Prill 25 x 25 30 Dhjetor Stoqet Gjendja 20 x 20 400 20 x 20 25 x 25 20 x 20 5 Maj 4 Dhjetor Shitje 2 x 25 23 x 25 23 x 25 30 x 30 30 x 30 23 x 25 7 x 30 23 x 30 1025 575 1475 690 6
 7. 7. LIFO Data Blerje Shitje 5 Janar 20 x 20 2 Prill 25 x 25 Stoqet Gjendja 20 x 20 400 20 x 20 25 x 25 5 Maj 22 x 25 20 x 20 3 x 25 1025 475 20 x 20 4 Dhjetor 30 x 30 3 x 25 1375 30 x 30 30 Dhjetor 30 x30 20 x 20 3 x 25 475 15. Ndërmarrja “NM” shet mallra tregtare në vlerë prej 65.000 €. Aty llogaritet edhe tatimi 16 %. Sipas marrëveshjes me blerësin dorëzon kambial. Nr Emertimi Debi Kredi 1 Kambiali 65.000 2 TVSH 10.400 3 Te hyrat 54.600 4 Paraja 5 Kambiali 65.000 65.000 7
 8. 8. 16. Ndërmarrja “X” është furnizuar me materiale nga një furnitor i jashtëm në vlerë 4.500 €.  Vlera neto e fatures se jashtme 4.320  Dogana dhe te dhenat tjera doganore 200  TVSH-ja e paguar ne import Bëni regjistrimin? 700 Nr. Emertimi Debi 1 Malli 4.320 2 Llogaria e pagueshme 3 Dogana 200 4 TVSH 700 5 Xhirollogaria 6 Llogaria devizore 7 Xhirollogaria 8 Llogaria e pagueshme 9 Kredi Llogaria devizore 4.320 900 4.320 4.320 4.320 4.320 17. Gjeni KMSH me kater metodat e sistemit periodik. Kompania Data Njësi Kosto për njësi Kosto totale 01.01.2012 Inventari në fillim 150 3 450 20.02.2012 Blerje 100 3.5 350 10.03.2012 Blerje 260 4.5 1170 12.04.2012 Blerje 150 5 750 15.05.2012 Blerje 100 6 600 Inventari në gjendje për shitje 760 3320 Njësi të shitura 600 ? Njësi të pashitura në fund të periudhës 160 ? 8
 9. 9. FIFO (Teknika e pare) Data Njesi Kosto per njesi Kosto totale 15.05.2012 100 6 600 12.04.2012 60 5 300 Inventari i mallit ne fund 160 900 FIFO (Teknika e dytë) Data Njesi Kosto per njesi Kosto totale 01.01.2012 150 3 450 100 3.5 350 260 4.5 1170 90 5 450 Njesi te shitura 600 2420 9

×