Periodisme Alternatiu i Militant

Radio Bronka 104.5 FM
Radio Bronka 104.5 FMRadio Bronka 104.5 FM

Article publicat a la Revista del Col.legi de Periodistes de Catalunya Abril 2011

R E P O R TATG EVan optar per crear els
  seus propis mitjans
     amb una línia
              Periodisme
    anticapitalista i
  d’esquerres, sovint
              alternatiu
 criminalitzada sota la
  paraula antisistema.
              i militant
               Xavier Sulé
               Fotos: Sergio Ruiz
   Són l’altaveu dels
              En el moment de més èxit, a mitjan anys      Molts d’aquests mitjans alternatius van
  moviments socials,
              setanta, la revista Ajoblanco va tenir un     néixer com una eina de lluita al mateix
 sindicats minoritaris i  milió de lectors, tot i que les seves es-     temps que el moviment antiglobalitza-
              tructures mai es van arribar a professio-     ció sorgit a Seattle. I és que l’essència
     de tots aquells  nalitzar del tot. La idea d’aquesta mítica    de la premsa alternativa està íntima-
              publicació era la de promoure una cul-      ment arrelada al teixit associatiu i als
     que volen una   tura llibertària que condicionés un canvi     moviments socials de l’esquerra no ins-
              social. Si ens situem més enrere, quan      titucional. Es conceben com a mitjans
 transformació social.   existia una forta consciència obrera, als     de comunicació sense afany de lucre en
              anys vint i trenta, una publicació anar-     què tenen cabuda les diferents expres-
 Una premsa que ja té
              cosindicalista com la llegendària Soli-      sions de la lluita social i totes aquelles
 alguns referents que   daritat Obrera –La Soli–, encara existent,    iniciatives que promouen la transfor-
              imprimia més de 200.000 exemplars i        mació del sistema.
      han obert el   tenia una periodicitat diària.          La informació contrainformativa té avui
              Els temps canvien i avui, tot i la crisi, el   alguns referents que s’han dotat d’una
     camí cap a la   cert és que l’anarquisme té molt poca pe-     certa professionalització i han aplicat cri-
              netració en la societat i l’esperit reivin-    teris periodístics a les informacions. És
  professionalització,   dicatiu i de lluita és cada cop més dèbil     el cas del diari Diagonal, editat a Madrid
              i fragmentat. Però, malgrat no tenir la      quinzenalment i d’implantació gairebé
 que s’han impregnat
              incidència social d’altres èpoques, la      nacional, que s’ha convertit en un model
 de criteri periodístic i  premsa alternativa encara té un paper       de com des de la premsa alternativa es
              amb experiències impreses força inte-       pot fer un mitjà rigorós amb bons con-
manifesten la voluntat   ressants, i sobretot a Internet, on han      tinguts. A Catalunya, tot i tenir menys
              trobat un potencial extraordinari. Al-      mitjans, el setmanari Directa ha seguit
 de sortir del “gueto”   guns dels seus webs com Kaos en la red      l’exemple de Diagonal.
              o Rebelión ja són visitades per cente-      Més de dos-cents números i ja cinc anys
   dels nuclis afins.
              nars de milers de persones.            de funcionament avalen el projecte de
    I a Internet, els  Un ampli ventall de mitjans alternatius      Directa, que el 2010 es va reforçar grà-
              en forma de publicacions impreses, rà-      cies a la fusió amb la revista Illacrua, i
  seguidors d’aquests   dios lliures, portals virtuals i fins i tot al-  que amb divuit anys d’experiència
              guna televisió cobreixen i analitzen la      havia recollit el bagatge de les lluites
   mitjans són legió.   realitat de manera confrontada als        dels moviments socials a casa nostra.
              grans mitjans. I ho fan des d’una òptica     Directa funciona de manera horitzontal
              llibertària i anticapitalista, amb una pro-    i assembleària on només unes poques
              funda voluntat de transformació social.      persones alliberades cobren un sou
En aquesta pàgina, redacció de la revista Directa amb Carles Masià en primer pla. A les pàgines següents, a la imatge superior, Rubén
Suriñach, Alvaro Porro i Maria Heras, de la revista Opcions. A sota, l’equip de Ràdio Nikosia, programa de Ràdio Contrabanda.mínim. A més, disposen d’uns setanta     bre de l’equip de redacció de Directa.     CONSUM CRÍTIC
col·laboradors voluntaris i d’uns 1.300    El seu gran repte és que a llarg termini    Un altre mitjà interessant des del punt
subscriptors que fan viable el projecte    es converteixin en un mitjà cooperatiu.    de vista alternatiu és la revista Opcions,
econòmicament i que completen l’es-      “Per nosaltres, seria un model comuni-     un projecte del Centre de Recerca i In-
tructura d’aquest mitjà que defineix la    catiu que serviria per consolidar-lo i pro-  formació en Consum (CRIC) amb deu
línia editorial bàsicament com a antica-   fessionalitzar-lo on els subscriptors     anys de vida. Els membres, molt propers
pitalista. “La nostra intenció era fer un   serien com els socis d’una cooperativa     als moviments socials, van aconseguir
mitjà de comunicació periodísticament                                tirar endavant una revista en què
seriós i crec que hem ocupat un espai ne-    Són altaveu de moviments              es reflecteix una visió del consum
cessari. Som un mitjà fet pels i des dels    socials, amb experiències             conscient i transformador que és
moviments socials. Això no vol dir que      impreses interessants i força           ja un referent en aquest àmbit. Es
no ho fem amb el màxim rigor i qualitat.     presència a Internet                tracta de l’única revista de tot Es-
Creiem que ha de ser un mitjà plural                                panya especialitzada en temes de
que reflecteixi la diversitat social, tant  de consum i la gent que hi treballa i el    consum responsable, sostenible i crític
                                                                      CAPÇALERA ABRIL 2011
dels mateixos moviments socials com      gestiona serien com els socis de treball”,   en la qual està molt present la dimensió
d’aquells col·lectius més invisibilitzats   afegeix el periodista Carles Masià, que    política, social i ambiental del consum.
pels mitjans de premsa tradicional com    col·labora en el setmanari fent el qua-    Uns temes que només es veuen en de-
poden ser els immigrants o la gent gran”,   dern d’Illacrua, que està integrat amb el   terminats programes de les televisions
assegura Xavi Martí, periodista i mem-    diari.                     publiques o a la revista Integral.

                                                                      15
R E P O R TATG E


                                 “La nostra feina periodística està enfo-    Si la premsa alternativa en paper té
                 Mirades             cada cap a la transformació social i la    limitacions, les edicions digitals conjun-
                                 intentem fer amb qualitat i amb objec-     tament amb els webs contrainformatius
                diferents             tivitat, cosa que no vol dir neutralitat.   existents tenen un espai infinit per re-
            És difícil quantificar el nombre de    Estem per un canvi en la cultura del      córrer. Internet és la gran esperança
            mitjans alternatius existents que     consum i un canvi estructural a molts     dels moviments socials i ho saben. A la
            tenen circulació a Catalunya. Amb     nivells socioeconòmics. Sempre anem      Xarxa és on bolquen la majoria dels con-
            una línia llibertària i un punt      buscant aquesta perspectiva i sobretot     tinguts i on s’ha generat un nou tipus de
            intel·lectual, les revistes socials d’a-  les propostes alternatives. Però tampoc    relació amb la informació utilitzant els
            nàlisi, reflexió i pensament crític    ens agrada entrar en un tema i quedar-     mitjans contrainformatius per informar,
            són abundants i tenen ja força re-     nos en el discurs alternatiu. De fet, mol-   debatre, mobilitzar o fins i tot tractar de
            corregut com Polèmica, Etcétera,      tes vegades qüestionem també el discurs    provocar canvis. El desenvolupament de
            Al margen, Sin Permiso, Viento Sur,                               les noves tecnologies redefineix
            Mientras tanto, Papeles o l’incom-      Els webs de Kaos en la red             les formes de lluita, les formes
            bustible Viejo Topo. També en el       reben dotze milions de visites           d’organització i la manera com
            camp de l’ecologia, l’agroecologia,      cada any, una mitjana               veiem i continuarem veient la
            la permacultura, la bioconstrucció i     de quaranta mil diàries              protesta i l’acció col·lectiva. Pàgi-
            el consum crític trobem punts de                                 nes com A las barrikadas, Kaos
            vista alternatius en les revistes The   alternatiu que sovint hi ha en aquest     en la red, Rebelión o La Haine són els
            Ecologist, El Ecologista, Ecologia     tipus de temes”, aclareix Álvaro Porro,    principals referents de la informació al-
            Política, Agro-cultura, Ecohabitar,    redactor d’Opcions.              ternativa a Internet, on Indymedia va
            Rehabitar i Opcions, entre altres.     La revista La Veu del Carrer, que edita la   obrir el camí fa deu anys amb un inno-
            En format diari, la majoria de mit-    Federació d’Associacions de Veïns de      vador model comunicatiu i participatiu.
            jans impresos se situen a l’entorn     Barcelona (FAVB), també es pot consi-
            de l’esquerra anticapitalista. A més    derar un mitjà alternatiu per l’esperit crí-  EL SALT DIGITAL
            de Diagonal i Directa, es pot trobar    tic i les arrels amb el moviment social i   Nascuda fa deu anys de la gent que feia
            El pèsol negre, de les comarques de    veïnal. Aquesta publicació bimestral ha    Ràdio Kaos al barri de Ca n’Anglada de
            l’Alt Llobregat, Bages i el Ber-      estat un reflex fidel dels debats, lluites i  Terrassa, pocs podien preveure l’èxit
            guedà; l’accent, de caire indepen-     resistències veïnals de la Barcelona pos-   que el web contrainformatiu Kaos en la
            dentista; L’Heura, de l’organitza-     tolímpica, però també ha explicat reali-    Red té avui dia. Manel Fernández, un re-
            ció marxista revolucionària En       tats com les “okupacions”, la situació     conegut historiador i professor d’institut
            Lluita, o les anarcosindicalistes Sol-                              a la ciutat vallesana, en va ser un
            idaridad Obrera i Catalunya.                                   dels fundadors. Per ell, convençut
                                   Molts d’aquests mitjans van
            També hi ha publicacions impreses                                militant d’esquerres que prové de
                                   néixer al mateix temps que
            de barri molt reivindicatives com                                les files del PSUC, l’èxit de Kaos
                                   el moviment antiglobalització
            Masala, a Ciutat Vella, i La Burxa,                               en la red ha estat implementar el
                                   sorgit a Seattle
            a Sants. A Internet, es poden trobar                               sistema de lliure publicació i co-
            els ja esmentats Indymedia, Rebe-     dels immigrants o les reivindicacions del   mentaris combinat amb el que publi-
            lión, Kaos en la Red, La Haine, En-    dret a l’habitatge. Ofereix una visió crí-   quen els mateixos moviments socials i
            focant, El insurgente i A las       tica dels problemes i les realitats de la   els gairebé mil col·laboradors que tenen
            barricadas. Finalment, pel que fa a    ciutat confrontades amb la Barcelona de    per tot el món. “Tenim dotze milions de
            les ràdios lliures, hi ha Contra-     postal i més fashion que sovint es vol     visites l’any, una mitjana de quaranta mil
            banda, Pica, Bronka, Linea4 i RSK,     vendre. Després d’algunes tensions dins    diàries. Hem estat un web valent donant
            a Barcelona; Trama, a Sabadell;      de la FAVB, la revista aviat encetarà una   veu a la gent que no la té, sempre dins
CAPÇALERA ABRIL 2011
            Kaos, a Terrassa; Ràdio 90, a Olot,    nova etapa. “La Veu del Carrer és un      del respecte als drets humans. Kaos s’ha
            o Ràdio Bala, a Manresa, mentre      actiu de l’entitat i tothom està d’acord    convertit en una experiència de perio-
            que en el camp televisiu es troba     que ha de continuar”, assegura la redac-    disme ciutadà fascinant. Evidentment,
            Sants TV i Okupem les ones.        tora en cap, Elia Herranz, que porta nou    som un web de l’esquerra anticapitalista
                                 anys a la revista.               i donem prioritat a la gent de l’esquerra

16
Periodisme Alternatiu i Militant
R E P O R TATG E


                                que va des de la socialdemocràcia de ve-     majoria, criminalitzar el moviment
             Mitjans anarco-            ritat fins al moviment llibertari”, explica.   només és un intent de desprestigiar i fer
                                Amb tot, Kaos en la red ha estat a l’ull     callar una veu que molesta i que posa en
             sindicalistes            de l’huracà en els darrers mesos, després    perill interessos econòmics establerts.
            Les centrals anarcosindicalistes de   que la regidora de Prevenció i Seguretat     Pel fundador de Kaos en la red, “la por
            la CNT i de la CGT continuen edi-    de l’Ajuntament, Assumpta Escarp,        és que aquest procés de criminalització
            tant dues de les capçaleres històri-  sol·licités a la Fiscalia la possibilitat d’o-  acabi coartant la llibertat d’expressió a
            ques més importants que ha tingut    brir diligències i tancar webs alternatius    Espanya i que només tinguin llibertat
            el moviment obrer a Espanya; Sol-    com Kaos arran dels incidents violents      d’expressió cadenes de l’extrema dreta
            idaridad Obrera, popularment co-    al centre de Barcelona durant la vaga ge-    com Intereconomía o la COPE, que sí
            neguda com La Soli, i el periòdic    neral del 29 de setembre. Escarp propo-     que inciten a l’odi. No podem permetre
            Catalunya.               sava investigar-los per una presumpta      que haguem de portar el nostre servidor
            La història de La Soli és, en bona   apologia de la violència.            a Islàndia, com ja estan dient alguns ”,
            part, la història del moviment lli-   Manel Fernandez ho nega. “En cap cas,      sentencia Fernández.
            bertari. Aquest mitjà va arribar a   emparem o impulsem la violència i jo       La criminalització i un divorci amb la
            ser un dels principals diaris de la                               premsa convencional han fet que
            Segona República i la Guerra       Directa funciona de manera              els moviments socials veiessin ne-
            Civil. Actualment, amb més de       horitzontal i assembleària i             cessari tenir mitjans propis. Amb
            cent anys de vida, l’òrgan de la     tan sols unes poques persones             tot, la periodista i activista Esther
            CNT surt bimensualment i impri-      alliberades cobren un sou               Vivas és partidària de seguir
            meix uns 4.000 exemplars entre les                               obrint esquerdes en els mitjans de
            dues capçaleres que té després que   n’estic radicalment en contra. Com es      masses. “L’aparició de Público, amb una
            el sindicat es fraccionés. Amb la re-  pot dir que hem incitat a la violència per-   línia d’esquerres, és un pas endavant, tot
            cent celebració del centenari de la   què vam informar de la vaga o perquè       i que en segons quins temes estigui molt
            CNT es va fer un atractiu número    hi ha un comentari d’alguna persona       condicionat pel grup empresarial al qual
            especial commemoratiu de forma     que potser hauríem d’haver tret? No       pertany, com passa amb tots els mitjans
            conjunta.                poden responsabilitzar tot el web. Que      grans. I ara hem vist com WikiLeaks que
            També pertanyia a la CNT en el     mirin els comentaris que hi ha a les no-     ha demostrat com, des d’una filosofia al-
            seu temps la revista Catalunya,     tícies dels diaris, n’està ple, de tot això.   ternativa es crea un forat dins dels mit-
            avui el principal òrgan d’expressió   Som antisistema com qualsevol persona      jans de masses”, argumenta Vivas,
            del sindicat de la CGT catalana.    que no li agrada aquest sistema i vol can-    autora de llibres sobre el moviment an-
            Té periodicitat mensual i treu     viar-lo. Si és això al que es refereix ens hi  tiglobalització i sobirania alimentaria, re-
            13.500 exemplars destinats a tota    poden apuntar; som anticapitalistas i no     dactora de la revista Viento Sur i
            la seva afiliació així com a orga-   volem aquest sistema perquè creiem que      col·laboradora de mitjans alternatius.
            nitzacions afins.            és inhumà i porta a la destrucció del pla-
            Joan Rosich, coordinador de la pu-   neta i de la vida humana”, afirma.        SORTIR DEL GUETO
            blicació, creu fermament que a dia                               A la premsa alternativa també se
            d’avui encara té sentit fer una re-                               li retreu tenir un discurs pamfle-
            vista sindical “Entenem l’acció sin-   El repte de molts d’aquests
                                                            tari i de no sortir del gueto, amb
            dical amb l’acció social com a      mitjans és fer arribar
                                                            la consegüent manca d’incidència
            complementària i, per tant, creiem    el seu missatge més enllà
                                                            social. El repte, que avui assumei-
            que la nostra revista no ha de ser    del cercle d’activistes
                                                            xen molts d’aquests mitjans, és
            només sindical sinó també vincu-                                com traslladar els missatges més
            lar-la a tot el projecte ideològic,   Els moviments socials i per extensió els     enllà del cercles d’activistes. “La seva es-
CAPÇALERA ABRIL 2011
            llibertari i de societat que propug-  mitjans que reflecteixen el seu tarannà     pecificitat fa que a vegades reflecteixin
            nem i, al mateix temps, que generi   se senten sovint criminalitzats, especial-    discursos molt interns que tenen a veure
            consciència i propostes”, afirma    ment per la premsa convencional que       amb les dificultats d’anar més enllà dels
            Rosich.                 diuen acostuma a utilitzar el terme anti-    nuclis militants. Acabes oferint aquell
                                sistema carregat de negativitat. Per la     discurs o aquella notícia molt lligada al

18
públic al qual es dirigeixen. No és un pro-
blema només dels mitjans, sinó de la ma-
teix gent que milita en els moviments
socials alternatius i que hauríem de fer
l’esforç d’explicar allò que defensem
sense reduir arguments i en uns termes
que la gent ho entengui. Potser Internet
pot canviar aquestes dinàmiques”, assen-
yala Vivas. Sortir del gueto, caminar cap a
una professionalització, acceptar o no pu-
blicitat o demanar o no subvencions són
debats oberts en el si dels moviments so-
cials i dels mitjans alternatius que gene-
ren controvèrsies.
La manca de rigor és una crítica recu-
rrent, tot i que no és compartida. “A
Kaos hi ha articles molt durs contra la Ve-
neçuela de Chávez fets des de l’esquerra
i que jo considero injustos, tot i així, els
publiquem. El que no publicarem seran
articles injuriosos o visions de la dreta
que no aporten res. Però a un mitjà digi-
tal de publicació oberta com el nostre no
li pots exigir un rigor absolut. És com si
volguessis exigir-lo a les Cartes al direc-
tor d’un diari”, explica Fernández.


RESISTÈNCIES AL DIAL              A dalt, Salvador Picarol, cofundador de Ràdio Pica, al Turó de la Rovira on tenen
Amb Jordi Pujol al poder, Salvador Pi-     l’antena de l’emissora. A baix, Esther Vivas, col·laboradora de mitjans alternatius.
carol cada es plantava davant de la Ge-
neralitat durant un hora vestit amb
corbata, llegint premsa en català i amb    Ràdio Contrabanda fa vint anys i més      cació a les entitats sense ànim de lucre.
un esparadrap a la boca amb l’escut del    que resisteixen al dial, tot i haver viscut   Però el decret no satisfà les ràdios lliures.
Govern català. Així s’hi va estar un any    etapes plenes de turbulències en què les    Asseguren que sota la definició d’entitats
com a protesta per demanar la legalitza-    persecucions, els assetjaments i els tan-    sense ànim de lucre es podrien fer enca-
ció de les ràdios lliures. Segons ell, no ha  caments estaven a l’ordre del dia. Des-     bir organitzacions relacionades amb l’es-
canviat gaire. “Les ràdios lliures estem                               glésia, partits polítics o empreses.
encara en una situació d’alegalitat. Saben                              Els mitjans alternatius tampoc
                         Un decret de la Generalitat
que existim i tenen una certa tolerància                               volen que la manera d’optar a una
                         posa en perill emissores com
amb nosaltres. El nostre principal mal-                                llicència sigui mitjançant un con-
                         Ràdio Pica, Ràdio Bronka
decap són les interferències i tenim un se-                              curs d’adjudicació com indica el
                         i Ràdio Contrabanda
riós problema amb una emissora                                    decret perquè entenen que no
comercial del grup Mola TV que ens en-                                s’ha tingut en compte la trajectò-
vaeix il·legalment sense tenir cap con-    prés d’uns anys de relativa tranquil·litat,   ria històrica de les ràdios lliures i la se-
                                                                        CAPÇALERA ABRIL 2011
cessió administrativa per emetre, com ha    el futur de les ràdios lliures torna a estar  cular marginació. “Hem estat sempre els
reconegut la Generalitat”, assegura el co-   en joc després que la Generalitat pre-     més dèbils i mai ens han reconegut, ja no
fundador de la històrica Ràdio Pica, que    sentés a final de l’any passat un decret    el dret, sinó l’existència, i aquest decret
acaba de complir trenta anys.         que determina les condicions per fer pos-    n’és una mostra més”, lamenta l’Ernest,
Igual que Ràdio Pica, Ràdio Bronka i      sible l’accés a l’espai públic de comuni-    de Ràdio Contrabanda.

                                                                        19

Recomendados

Prac4 o~1Prac4 o~1
Prac4 o~1Emilio Alonso
131 vistas7 diapositivas
Dmw RescentDmw Rescent
Dmw Rescentdominator_15
116 vistas5 diapositivas
Cumple m bravoCumple m bravo
Cumple m bravoGustavo DorenLira
191 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

AlburquerqueAlburquerque
Alburquerqueafernandezr07
195 vistas6 diapositivas
L'hortet d'AlfésL'hortet d'Alfés
L'hortet d'Alfésvipremitic
334 vistas8 diapositivas
CholuleandoCholuleando
CholuleandoEL.MIRADOR
59 vistas3 diapositivas
OitavinhaOitavinha
Oitavinhakevincc
128 vistas13 diapositivas

Destacado(20)

AlburquerqueAlburquerque
Alburquerque
afernandezr07195 vistas
L'hortet d'AlfésL'hortet d'Alfés
L'hortet d'Alfés
vipremitic334 vistas
Galeria de imagenesesmeraldaGaleria de imagenesesmeralda
Galeria de imagenesesmeralda
floreriagarden188 vistas
สัตว์น่ารักสัตว์น่ารัก
สัตว์น่ารัก
khomkritsaechee85 vistas
CholuleandoCholuleando
Choluleando
EL.MIRADOR59 vistas
OitavinhaOitavinha
Oitavinha
kevincc128 vistas
NuevastecmateiiNuevastecmateii
Nuevastecmateii
Daniela Vargas193 vistas
Evaluaciòn inicialEvaluaciòn inicial
Evaluaciòn inicial
David Ruiz216 vistas
Orientacion final mapas curricularesOrientacion final mapas curriculares
Orientacion final mapas curriculares
Efraín Suárez-Arce, M.Ed1.8K vistas
Dn12 u3 a19_romiDn12 u3 a19_romi
Dn12 u3 a19_romi
issaabel105 vistas
PowermocioPowermocio
Powermocio
Eric M156 vistas
ImagenesImagenes
Imagenes
Annyrtm90 vistas
Mi corazón insisteMi corazón insiste
Mi corazón insiste
Dayana Vasquez Hidalgo110 vistas
Policloruro de viniloPolicloruro de vinilo
Policloruro de vinilo
angiepalenciamoy477 vistas
Xeografía e historia tema 3Xeografía e historia tema 3
Xeografía e historia tema 3
sabelaCS502 vistas
cv shimaa + piccv shimaa + pic
cv shimaa + pic
Shimaa Gamal207 vistas
Neethane en pon vasantham stillsNeethane en pon vasantham stills
Neethane en pon vasantham stills
badascreen89 vistas
Msn de JesusMsn de Jesus
Msn de Jesus
Cesar Goyas Montenegro196 vistas
FriendsFriends
Friends
guest61371e125 vistas
Redes sociales4cRedes sociales4c
Redes sociales4c
Alex Ayala55 vistas

Similar a Periodisme Alternatiu i Militant(20)

Revista Nous Horitzons n204Revista Nous Horitzons n204
Revista Nous Horitzons n204
iniciativaverds647 vistas
Històries de VIHda Històries de VIHda
Històries de VIHda
Comunicación Comité Antisida C. Valenciana73 vistas
Periodisme Upf130110Periodisme Upf130110
Periodisme Upf130110
Cristina Ribas413 vistas
Ponència Inaugural - Oriol LladóPonència Inaugural - Oriol Lladó
Ponència Inaugural - Oriol Lladó
2n Congrés de Comunicació Ambiental323 vistas
Connexió Digital 2.0 Nº41 Febrer 2014Connexió Digital 2.0 Nº41 Febrer 2014
Connexió Digital 2.0 Nº41 Febrer 2014
CCOO Vallès Occidental311 vistas
25 anys radio klara25 anys radio klara
25 anys radio klara
Radio Bronka 104.5 FM218 vistas
Com muntar una radio lliure? Com muntar una radio lliure?
Com muntar una radio lliure?
Radio Bronka 104.5 FM464 vistas
Anuari appec2010Anuari appec2010
Anuari appec2010
Digital Pymes569 vistas
Idea TreballIdea Treball
Idea Treball
Mari Carmen275 vistas

Más de Radio Bronka 104.5 FM(20)

Qué es el DRM ?Qué es el DRM ?
Qué es el DRM ?
Radio Bronka 104.5 FM944 vistas
Sintonizar Radios Libres FMSintonizar Radios Libres FM
Sintonizar Radios Libres FM
Radio Bronka 104.5 FM1.1K vistas
Radio Bronka Programas febrero 2013Radio Bronka Programas febrero 2013
Radio Bronka Programas febrero 2013
Radio Bronka 104.5 FM2.6K vistas
Manual Guerrilla Comunicacion - Luther BlissetManual Guerrilla Comunicacion - Luther Blisset
Manual Guerrilla Comunicacion - Luther Blisset
Radio Bronka 104.5 FM655 vistas
Edición audio Audacity 2.0 Edición audio Audacity 2.0
Edición audio Audacity 2.0
Radio Bronka 104.5 FM1K vistas
Parrilla programas invierno 2012Parrilla programas invierno 2012
Parrilla programas invierno 2012
Radio Bronka 104.5 FM336 vistas
Crear una radio libreCrear una radio libre
Crear una radio libre
Radio Bronka 104.5 FM762 vistas
25 años de Radio Bronka25 años de Radio Bronka
25 años de Radio Bronka
Radio Bronka 104.5 FM447 vistas
Butlleta socis radio bronkaButlleta socis radio bronka
Butlleta socis radio bronka
Radio Bronka 104.5 FM401 vistas
Tx 2 kw VimesaTx 2 kw Vimesa
Tx 2 kw Vimesa
Radio Bronka 104.5 FM1.2K vistas
Eka 2500 sEka 2500 s
Eka 2500 s
Radio Bronka 104.5 FM2.4K vistas
Hazlo tu mismo Parte 2 LibroHazlo tu mismo Parte 2 Libro
Hazlo tu mismo Parte 2 Libro
Radio Bronka 104.5 FM1.5K vistas
Hazlo tu mismo Parte 1Hazlo tu mismo Parte 1
Hazlo tu mismo Parte 1
Radio Bronka 104.5 FM2.5K vistas
Parrilla Programas Junio 2012Parrilla Programas Junio 2012
Parrilla Programas Junio 2012
Radio Bronka 104.5 FM239 vistas
La radio de la radioLa radio de la radio
La radio de la radio
Radio Bronka 104.5 FM2.3K vistas
Tutorial PITIVITutorial PITIVI
Tutorial PITIVI
Radio Bronka 104.5 FM15.8K vistas
Ràdio Bronka 2012 CatalàRàdio Bronka 2012 Català
Ràdio Bronka 2012 Català
Radio Bronka 104.5 FM239 vistas
Radio Bronka 2012Radio Bronka 2012
Radio Bronka 2012
Radio Bronka 104.5 FM250 vistas
Boe 10marzo-2012Boe 10marzo-2012
Boe 10marzo-2012
Radio Bronka 104.5 FM364 vistas

Periodisme Alternatiu i Militant

 • 1. R E P O R TATG E Van optar per crear els seus propis mitjans amb una línia Periodisme anticapitalista i d’esquerres, sovint alternatiu criminalitzada sota la paraula antisistema. i militant Xavier Sulé Fotos: Sergio Ruiz Són l’altaveu dels En el moment de més èxit, a mitjan anys Molts d’aquests mitjans alternatius van moviments socials, setanta, la revista Ajoblanco va tenir un néixer com una eina de lluita al mateix sindicats minoritaris i milió de lectors, tot i que les seves es- temps que el moviment antiglobalitza- tructures mai es van arribar a professio- ció sorgit a Seattle. I és que l’essència de tots aquells nalitzar del tot. La idea d’aquesta mítica de la premsa alternativa està íntima- publicació era la de promoure una cul- ment arrelada al teixit associatiu i als que volen una tura llibertària que condicionés un canvi moviments socials de l’esquerra no ins- social. Si ens situem més enrere, quan titucional. Es conceben com a mitjans transformació social. existia una forta consciència obrera, als de comunicació sense afany de lucre en anys vint i trenta, una publicació anar- què tenen cabuda les diferents expres- Una premsa que ja té cosindicalista com la llegendària Soli- sions de la lluita social i totes aquelles alguns referents que daritat Obrera –La Soli–, encara existent, iniciatives que promouen la transfor- imprimia més de 200.000 exemplars i mació del sistema. han obert el tenia una periodicitat diària. La informació contrainformativa té avui Els temps canvien i avui, tot i la crisi, el alguns referents que s’han dotat d’una camí cap a la cert és que l’anarquisme té molt poca pe- certa professionalització i han aplicat cri- netració en la societat i l’esperit reivin- teris periodístics a les informacions. És professionalització, dicatiu i de lluita és cada cop més dèbil el cas del diari Diagonal, editat a Madrid i fragmentat. Però, malgrat no tenir la quinzenalment i d’implantació gairebé que s’han impregnat incidència social d’altres èpoques, la nacional, que s’ha convertit en un model de criteri periodístic i premsa alternativa encara té un paper de com des de la premsa alternativa es amb experiències impreses força inte- pot fer un mitjà rigorós amb bons con- manifesten la voluntat ressants, i sobretot a Internet, on han tinguts. A Catalunya, tot i tenir menys trobat un potencial extraordinari. Al- mitjans, el setmanari Directa ha seguit de sortir del “gueto” guns dels seus webs com Kaos en la red l’exemple de Diagonal. o Rebelión ja són visitades per cente- Més de dos-cents números i ja cinc anys dels nuclis afins. nars de milers de persones. de funcionament avalen el projecte de I a Internet, els Un ampli ventall de mitjans alternatius Directa, que el 2010 es va reforçar grà- en forma de publicacions impreses, rà- cies a la fusió amb la revista Illacrua, i seguidors d’aquests dios lliures, portals virtuals i fins i tot al- que amb divuit anys d’experiència guna televisió cobreixen i analitzen la havia recollit el bagatge de les lluites mitjans són legió. realitat de manera confrontada als dels moviments socials a casa nostra. grans mitjans. I ho fan des d’una òptica Directa funciona de manera horitzontal llibertària i anticapitalista, amb una pro- i assembleària on només unes poques funda voluntat de transformació social. persones alliberades cobren un sou
 • 2. En aquesta pàgina, redacció de la revista Directa amb Carles Masià en primer pla. A les pàgines següents, a la imatge superior, Rubén Suriñach, Alvaro Porro i Maria Heras, de la revista Opcions. A sota, l’equip de Ràdio Nikosia, programa de Ràdio Contrabanda. mínim. A més, disposen d’uns setanta bre de l’equip de redacció de Directa. CONSUM CRÍTIC col·laboradors voluntaris i d’uns 1.300 El seu gran repte és que a llarg termini Un altre mitjà interessant des del punt subscriptors que fan viable el projecte es converteixin en un mitjà cooperatiu. de vista alternatiu és la revista Opcions, econòmicament i que completen l’es- “Per nosaltres, seria un model comuni- un projecte del Centre de Recerca i In- tructura d’aquest mitjà que defineix la catiu que serviria per consolidar-lo i pro- formació en Consum (CRIC) amb deu línia editorial bàsicament com a antica- fessionalitzar-lo on els subscriptors anys de vida. Els membres, molt propers pitalista. “La nostra intenció era fer un serien com els socis d’una cooperativa als moviments socials, van aconseguir mitjà de comunicació periodísticament tirar endavant una revista en què seriós i crec que hem ocupat un espai ne- Són altaveu de moviments es reflecteix una visió del consum cessari. Som un mitjà fet pels i des dels socials, amb experiències conscient i transformador que és moviments socials. Això no vol dir que impreses interessants i força ja un referent en aquest àmbit. Es no ho fem amb el màxim rigor i qualitat. presència a Internet tracta de l’única revista de tot Es- Creiem que ha de ser un mitjà plural panya especialitzada en temes de que reflecteixi la diversitat social, tant de consum i la gent que hi treballa i el consum responsable, sostenible i crític CAPÇALERA ABRIL 2011 dels mateixos moviments socials com gestiona serien com els socis de treball”, en la qual està molt present la dimensió d’aquells col·lectius més invisibilitzats afegeix el periodista Carles Masià, que política, social i ambiental del consum. pels mitjans de premsa tradicional com col·labora en el setmanari fent el qua- Uns temes que només es veuen en de- poden ser els immigrants o la gent gran”, dern d’Illacrua, que està integrat amb el terminats programes de les televisions assegura Xavi Martí, periodista i mem- diari. publiques o a la revista Integral. 15
 • 3. R E P O R TATG E “La nostra feina periodística està enfo- Si la premsa alternativa en paper té Mirades cada cap a la transformació social i la limitacions, les edicions digitals conjun- intentem fer amb qualitat i amb objec- tament amb els webs contrainformatius diferents tivitat, cosa que no vol dir neutralitat. existents tenen un espai infinit per re- És difícil quantificar el nombre de Estem per un canvi en la cultura del córrer. Internet és la gran esperança mitjans alternatius existents que consum i un canvi estructural a molts dels moviments socials i ho saben. A la tenen circulació a Catalunya. Amb nivells socioeconòmics. Sempre anem Xarxa és on bolquen la majoria dels con- una línia llibertària i un punt buscant aquesta perspectiva i sobretot tinguts i on s’ha generat un nou tipus de intel·lectual, les revistes socials d’a- les propostes alternatives. Però tampoc relació amb la informació utilitzant els nàlisi, reflexió i pensament crític ens agrada entrar en un tema i quedar- mitjans contrainformatius per informar, són abundants i tenen ja força re- nos en el discurs alternatiu. De fet, mol- debatre, mobilitzar o fins i tot tractar de corregut com Polèmica, Etcétera, tes vegades qüestionem també el discurs provocar canvis. El desenvolupament de Al margen, Sin Permiso, Viento Sur, les noves tecnologies redefineix Mientras tanto, Papeles o l’incom- Els webs de Kaos en la red les formes de lluita, les formes bustible Viejo Topo. També en el reben dotze milions de visites d’organització i la manera com camp de l’ecologia, l’agroecologia, cada any, una mitjana veiem i continuarem veient la la permacultura, la bioconstrucció i de quaranta mil diàries protesta i l’acció col·lectiva. Pàgi- el consum crític trobem punts de nes com A las barrikadas, Kaos vista alternatius en les revistes The alternatiu que sovint hi ha en aquest en la red, Rebelión o La Haine són els Ecologist, El Ecologista, Ecologia tipus de temes”, aclareix Álvaro Porro, principals referents de la informació al- Política, Agro-cultura, Ecohabitar, redactor d’Opcions. ternativa a Internet, on Indymedia va Rehabitar i Opcions, entre altres. La revista La Veu del Carrer, que edita la obrir el camí fa deu anys amb un inno- En format diari, la majoria de mit- Federació d’Associacions de Veïns de vador model comunicatiu i participatiu. jans impresos se situen a l’entorn Barcelona (FAVB), també es pot consi- de l’esquerra anticapitalista. A més derar un mitjà alternatiu per l’esperit crí- EL SALT DIGITAL de Diagonal i Directa, es pot trobar tic i les arrels amb el moviment social i Nascuda fa deu anys de la gent que feia El pèsol negre, de les comarques de veïnal. Aquesta publicació bimestral ha Ràdio Kaos al barri de Ca n’Anglada de l’Alt Llobregat, Bages i el Ber- estat un reflex fidel dels debats, lluites i Terrassa, pocs podien preveure l’èxit guedà; l’accent, de caire indepen- resistències veïnals de la Barcelona pos- que el web contrainformatiu Kaos en la dentista; L’Heura, de l’organitza- tolímpica, però també ha explicat reali- Red té avui dia. Manel Fernández, un re- ció marxista revolucionària En tats com les “okupacions”, la situació conegut historiador i professor d’institut Lluita, o les anarcosindicalistes Sol- a la ciutat vallesana, en va ser un idaridad Obrera i Catalunya. dels fundadors. Per ell, convençut Molts d’aquests mitjans van També hi ha publicacions impreses militant d’esquerres que prové de néixer al mateix temps que de barri molt reivindicatives com les files del PSUC, l’èxit de Kaos el moviment antiglobalització Masala, a Ciutat Vella, i La Burxa, en la red ha estat implementar el sorgit a Seattle a Sants. A Internet, es poden trobar sistema de lliure publicació i co- els ja esmentats Indymedia, Rebe- dels immigrants o les reivindicacions del mentaris combinat amb el que publi- lión, Kaos en la Red, La Haine, En- dret a l’habitatge. Ofereix una visió crí- quen els mateixos moviments socials i focant, El insurgente i A las tica dels problemes i les realitats de la els gairebé mil col·laboradors que tenen barricadas. Finalment, pel que fa a ciutat confrontades amb la Barcelona de per tot el món. “Tenim dotze milions de les ràdios lliures, hi ha Contra- postal i més fashion que sovint es vol visites l’any, una mitjana de quaranta mil banda, Pica, Bronka, Linea4 i RSK, vendre. Després d’algunes tensions dins diàries. Hem estat un web valent donant a Barcelona; Trama, a Sabadell; de la FAVB, la revista aviat encetarà una veu a la gent que no la té, sempre dins CAPÇALERA ABRIL 2011 Kaos, a Terrassa; Ràdio 90, a Olot, nova etapa. “La Veu del Carrer és un del respecte als drets humans. Kaos s’ha o Ràdio Bala, a Manresa, mentre actiu de l’entitat i tothom està d’acord convertit en una experiència de perio- que en el camp televisiu es troba que ha de continuar”, assegura la redac- disme ciutadà fascinant. Evidentment, Sants TV i Okupem les ones. tora en cap, Elia Herranz, que porta nou som un web de l’esquerra anticapitalista anys a la revista. i donem prioritat a la gent de l’esquerra 16
 • 5. R E P O R TATG E que va des de la socialdemocràcia de ve- majoria, criminalitzar el moviment Mitjans anarco- ritat fins al moviment llibertari”, explica. només és un intent de desprestigiar i fer Amb tot, Kaos en la red ha estat a l’ull callar una veu que molesta i que posa en sindicalistes de l’huracà en els darrers mesos, després perill interessos econòmics establerts. Les centrals anarcosindicalistes de que la regidora de Prevenció i Seguretat Pel fundador de Kaos en la red, “la por la CNT i de la CGT continuen edi- de l’Ajuntament, Assumpta Escarp, és que aquest procés de criminalització tant dues de les capçaleres històri- sol·licités a la Fiscalia la possibilitat d’o- acabi coartant la llibertat d’expressió a ques més importants que ha tingut brir diligències i tancar webs alternatius Espanya i que només tinguin llibertat el moviment obrer a Espanya; Sol- com Kaos arran dels incidents violents d’expressió cadenes de l’extrema dreta idaridad Obrera, popularment co- al centre de Barcelona durant la vaga ge- com Intereconomía o la COPE, que sí neguda com La Soli, i el periòdic neral del 29 de setembre. Escarp propo- que inciten a l’odi. No podem permetre Catalunya. sava investigar-los per una presumpta que haguem de portar el nostre servidor La història de La Soli és, en bona apologia de la violència. a Islàndia, com ja estan dient alguns ”, part, la història del moviment lli- Manel Fernandez ho nega. “En cap cas, sentencia Fernández. bertari. Aquest mitjà va arribar a emparem o impulsem la violència i jo La criminalització i un divorci amb la ser un dels principals diaris de la premsa convencional han fet que Segona República i la Guerra Directa funciona de manera els moviments socials veiessin ne- Civil. Actualment, amb més de horitzontal i assembleària i cessari tenir mitjans propis. Amb cent anys de vida, l’òrgan de la tan sols unes poques persones tot, la periodista i activista Esther CNT surt bimensualment i impri- alliberades cobren un sou Vivas és partidària de seguir meix uns 4.000 exemplars entre les obrint esquerdes en els mitjans de dues capçaleres que té després que n’estic radicalment en contra. Com es masses. “L’aparició de Público, amb una el sindicat es fraccionés. Amb la re- pot dir que hem incitat a la violència per- línia d’esquerres, és un pas endavant, tot cent celebració del centenari de la què vam informar de la vaga o perquè i que en segons quins temes estigui molt CNT es va fer un atractiu número hi ha un comentari d’alguna persona condicionat pel grup empresarial al qual especial commemoratiu de forma que potser hauríem d’haver tret? No pertany, com passa amb tots els mitjans conjunta. poden responsabilitzar tot el web. Que grans. I ara hem vist com WikiLeaks que També pertanyia a la CNT en el mirin els comentaris que hi ha a les no- ha demostrat com, des d’una filosofia al- seu temps la revista Catalunya, tícies dels diaris, n’està ple, de tot això. ternativa es crea un forat dins dels mit- avui el principal òrgan d’expressió Som antisistema com qualsevol persona jans de masses”, argumenta Vivas, del sindicat de la CGT catalana. que no li agrada aquest sistema i vol can- autora de llibres sobre el moviment an- Té periodicitat mensual i treu viar-lo. Si és això al que es refereix ens hi tiglobalització i sobirania alimentaria, re- 13.500 exemplars destinats a tota poden apuntar; som anticapitalistas i no dactora de la revista Viento Sur i la seva afiliació així com a orga- volem aquest sistema perquè creiem que col·laboradora de mitjans alternatius. nitzacions afins. és inhumà i porta a la destrucció del pla- Joan Rosich, coordinador de la pu- neta i de la vida humana”, afirma. SORTIR DEL GUETO blicació, creu fermament que a dia A la premsa alternativa també se d’avui encara té sentit fer una re- li retreu tenir un discurs pamfle- vista sindical “Entenem l’acció sin- El repte de molts d’aquests tari i de no sortir del gueto, amb dical amb l’acció social com a mitjans és fer arribar la consegüent manca d’incidència complementària i, per tant, creiem el seu missatge més enllà social. El repte, que avui assumei- que la nostra revista no ha de ser del cercle d’activistes xen molts d’aquests mitjans, és només sindical sinó també vincu- com traslladar els missatges més lar-la a tot el projecte ideològic, Els moviments socials i per extensió els enllà del cercles d’activistes. “La seva es- CAPÇALERA ABRIL 2011 llibertari i de societat que propug- mitjans que reflecteixen el seu tarannà pecificitat fa que a vegades reflecteixin nem i, al mateix temps, que generi se senten sovint criminalitzats, especial- discursos molt interns que tenen a veure consciència i propostes”, afirma ment per la premsa convencional que amb les dificultats d’anar més enllà dels Rosich. diuen acostuma a utilitzar el terme anti- nuclis militants. Acabes oferint aquell sistema carregat de negativitat. Per la discurs o aquella notícia molt lligada al 18
 • 6. públic al qual es dirigeixen. No és un pro- blema només dels mitjans, sinó de la ma- teix gent que milita en els moviments socials alternatius i que hauríem de fer l’esforç d’explicar allò que defensem sense reduir arguments i en uns termes que la gent ho entengui. Potser Internet pot canviar aquestes dinàmiques”, assen- yala Vivas. Sortir del gueto, caminar cap a una professionalització, acceptar o no pu- blicitat o demanar o no subvencions són debats oberts en el si dels moviments so- cials i dels mitjans alternatius que gene- ren controvèrsies. La manca de rigor és una crítica recu- rrent, tot i que no és compartida. “A Kaos hi ha articles molt durs contra la Ve- neçuela de Chávez fets des de l’esquerra i que jo considero injustos, tot i així, els publiquem. El que no publicarem seran articles injuriosos o visions de la dreta que no aporten res. Però a un mitjà digi- tal de publicació oberta com el nostre no li pots exigir un rigor absolut. És com si volguessis exigir-lo a les Cartes al direc- tor d’un diari”, explica Fernández. RESISTÈNCIES AL DIAL A dalt, Salvador Picarol, cofundador de Ràdio Pica, al Turó de la Rovira on tenen Amb Jordi Pujol al poder, Salvador Pi- l’antena de l’emissora. A baix, Esther Vivas, col·laboradora de mitjans alternatius. carol cada es plantava davant de la Ge- neralitat durant un hora vestit amb corbata, llegint premsa en català i amb Ràdio Contrabanda fa vint anys i més cació a les entitats sense ànim de lucre. un esparadrap a la boca amb l’escut del que resisteixen al dial, tot i haver viscut Però el decret no satisfà les ràdios lliures. Govern català. Així s’hi va estar un any etapes plenes de turbulències en què les Asseguren que sota la definició d’entitats com a protesta per demanar la legalitza- persecucions, els assetjaments i els tan- sense ànim de lucre es podrien fer enca- ció de les ràdios lliures. Segons ell, no ha caments estaven a l’ordre del dia. Des- bir organitzacions relacionades amb l’es- canviat gaire. “Les ràdios lliures estem glésia, partits polítics o empreses. encara en una situació d’alegalitat. Saben Els mitjans alternatius tampoc Un decret de la Generalitat que existim i tenen una certa tolerància volen que la manera d’optar a una posa en perill emissores com amb nosaltres. El nostre principal mal- llicència sigui mitjançant un con- Ràdio Pica, Ràdio Bronka decap són les interferències i tenim un se- curs d’adjudicació com indica el i Ràdio Contrabanda riós problema amb una emissora decret perquè entenen que no comercial del grup Mola TV que ens en- s’ha tingut en compte la trajectò- vaeix il·legalment sense tenir cap con- prés d’uns anys de relativa tranquil·litat, ria històrica de les ràdios lliures i la se- CAPÇALERA ABRIL 2011 cessió administrativa per emetre, com ha el futur de les ràdios lliures torna a estar cular marginació. “Hem estat sempre els reconegut la Generalitat”, assegura el co- en joc després que la Generalitat pre- més dèbils i mai ens han reconegut, ja no fundador de la històrica Ràdio Pica, que sentés a final de l’any passat un decret el dret, sinó l’existència, i aquest decret acaba de complir trenta anys. que determina les condicions per fer pos- n’és una mostra més”, lamenta l’Ernest, Igual que Ràdio Pica, Ràdio Bronka i sible l’accés a l’espai públic de comuni- de Ràdio Contrabanda. 19