Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vývoj na slovenskom trhu biznis softvéru a aplikácií

2.787 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Empresariales, Viajes
 • Sé el primero en comentar

Vývoj na slovenskom trhu biznis softvéru a aplikácií

 1. 1. Slovenský trh „biznis“ softvéru a aplikácií Ako bolo a ako (možno) bude. Krátky pohľad na historický vývoj na trhu aplikácií a predikcia kľúčových trendov na roky 2010 - 2012 Corporate Strategy Corporate Governance Ing.Rastislav Kuciak Project Management Corporate Affairs Advisory Services
 2. 2. Ing.Rastislav Kuciak, október 2009 Kurz SKK/EUR = 30,1260
 3. 3. NA ZAMYSLENIE Ing.Rastislav KUCIAK Súčasná ekonomická situácia prináša nové roz- Dlhodobá prax na pozícii Senior kon- mery vnímania IT. Súkromné spoločnosti zmenili zultanta stratégie v Slovak Telekom-e. svoj vzťah k informačným technológiám a ich záu- Vedenie kľúčových iniciatív, ako naprí- jem je výhradne zameraný na ich príspevok k klad tvorba stratégie pre biznis seg- biznisu spoločnosti. Zároveň k informatizácií svo- ment, ktorá nedávno vyústila do akvi- jich aktivít pristupujú veľmi obozretne a s jasným zície IT spoločnosti PosAm. Realizácia cieľom - dosiahnuť efektívnosť. strategických projektov, ako napríklad predaj o.z. Rádiokomunikácie. Takýto prístup sa musí prejaviť aj na ich dodá- vateľoch. Pozícia dodávateľov stavajúcich hlavne V rámci pozície manažéra strategic- na „vzťahovom predaji“, avšak s menšou schop- kých projektov v spoločnosti Datalan nosťou dodávať najlepšie riešenie za konkurencie- poskytnutá podpora manažmentu pri schopné náklady vlastníctva (TCO), sa môže výraz- strategických rozhodnutiach, ako na- ne zhoršiť. príklad vstup spoločnosti na trh apliká- cií pre samosprávu a s tým spojená ak- Zároveň aj rozvojové rozhodnutia IT spoloč- vizícia spoločnosti Euroaltis. ností už nebudú také jednoduché, ako za čias eko- nomického rastu, keď zdroje (hlavne finančné) boli V súčasnosti pôsobiaci ako nezávislý bez väčších obmedzení k dispozícií. konzultant. No čo je najdôležitejšie, táto situácia s najväč- Kľúčové kompetencie: šou pravdepodobnosťou pretrvá aj po skončení Trhové analýzy krízy (ak jej koniec budeme vôbec schopní určiť). Predikcie A práve v takýchto situáciách informácie a Interné analýzy (analýzy interného rozhodovanie na ich základe sa stávajú predpo- prostredia, finančné analýzy) kladom úspechu. Formulácia stratégií OBSAH Formulácia a stanovovanie cieľov Zhrnutie 4 Projektová podpora pri dosahovaní cieľov DOPYT PO APLIKÁCIÁCH 4 Celkové investície do softvéru 4 Priemerné investície do softvéru 5 Výdavky verejného sektora 6 VÝVOJ NA STRANE PONUKY 6 Tržby podľa ŠÚ SR 6 Tržby za softvér podľa TREND-u 7 Tržby za ERP systémy 8 Dodávatelia verejného sektora 8 Finančné výsledky IT spoločností 9 KĽÚČOVÉ TRENDY 11 3
 4. 4. ZHRNUTIE Graf 1: Investície do softvéru, tržby softvéro- Dodávatelia softvéru / aplikácií sa v posled- vých spoločností a tržby za ERP systé- ných rokoch mohli tešiť. Dynamický vývoj trhu my v mil. EUR za rok 2008 dosahujúci priemerný medziročný rast až 25% a priemerná ziskovosť skoro 16% vytvárali obrovský 764 potenciál na rast spoločností. No časy sa menia a rast trhu 25% je minulos- ťou. Odhadujeme, že do roku 2012 sa rast investícií 454 do aplikácií pre biznis segment zníži na 7% ročne. Predpokladáme, že celková výška ročných investí- cií z roku 2008 bude znova dosiahnutá až v roku 201 2011. 112 Avšak, ako to už býva s budúcnosťou, veľa vecí sa môže zmeniť. Najkľúčovejším faktorom 2008 môžu byť výdavky verejnej správy na informatizá- ciu spoločnosti, ktoré podľa načasovania môžu Investície do softvéru podľa ŠÚ SR výrazne ovplyvniť akýkoľvek odhad. Tržby za softvér podľa ŠÚ SR Tržby za softvér podľa TREND-u DOPYT PO APLIKÁCIÁCH Tržby za ERP systémy podľa IT Ročenky Celkové investície do softvéru Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Trend Top, IT Ročenka, Pre účely tejto časti štúdie boli využité štatisti- Ing.Rastislav Kuciak ky Štatistického úradu Slovenskej republiky, kto- rý zisťuje investičné výdavky na softvér (ako pod- skupinu nehmotných fixných aktív). Do investícií sa zarátavajú výdavky na obstaranie investičného majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 50 000 Graf 1: Investície do softvéru v mil. EUR, b.c. za roky 2005 - 2008 Sk (resp. 1 660 EUR). Investície do softvéru podľa štatistického zisťo- 21% vania ŠÚ SR sú podskupinou položky „Nehmotné 921 fixné aktíva“, pričom konkrétne číslo investícií do 764 softvéru bolo zverejnené iba za rok 2007. Údaje za tento rok ukázali, že softvér tvorí 85% investícií 516 520 do nehmotných fixných aktív. Takýto podiel sa použil na dopočítanie investícií do softvéru v ostat- ných rokoch. Podľa zistení ŠÚ SR (resp. dopočítané) investičné 2005 2006 2007 2008 výdavky za roky 2005 a 2006 dosiahli hodnotu do 520 mil. EUR (15,7 mld. Sk). V roku 2007 výdavky Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ing.Rastislav Kuciak stúpli na 921 mil. EUR (27,7 mld. Sk), aby sa v roku 2008 znova vrátili na úroveň 764 mil. Eur (23 mld. Sk). Dopyt po investíciách do softvéru dosia- hol od roku 2005 do 2008 priemerný medziročný rast 14%. V tejto časti treba upozorniť na časový 4
 5. 5. nesúlad medzi tržbami spoločností a štatistikou investícií, keďže vyfakturované sumy sa časovo Graf 2: Investície do softvéru podľa odvetvia líšia od aktivácie investičného majetku. za rok 2007 v mil. EUR, b.c. Pre detailnejšiu analýzu distribúcie investícií do softvéru je použitý rok 2007, keďže za tento rok ŠÚ SR zverejnil detailne výsledky prieskumu. 158 Ako vidieť na prerozdelení investícií do softvé- 321 ru podľa odvetví (Graf 2), najvyššia suma bola investovaná v odvetví priemyslu. V tomto odvetví 143 investovali najviac spoločnosti vo výrobe doprav- ných prostriedkov (96 mil. EUR), výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov (65 mil. EUR) a 110 výrobe kovov a kovových výrobkov (36 mil. EUR). 114 75 Najvyššie celkové investície po sektore prie- myslu boli identifikované v sektore energetiky, Priemysel Doprava, telekom. obchodných činností a doprave a komunikáciách. Energetika Obchodné činnosti Obchod Ostatné V časti „Ostatné“ bola najväčším investorom verejná správa, kde sa podľa ŠÚ SR investovalo Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky do softvéru 66 mil. EUR. Priemerné investície do softvéru Graf 3: Priemerná investícia na jednu spoloč- nosť do softvéru podľa odvetvia v tis.. Celkové investície do softvéru vyjadrujú celko- EUR, b.c. za rok 2007 vú atraktívnosť odvetvia. Avšak je významnou informáciou aj priemerná investícia na jednu spo- Zdravotníctvo 3 ločnosť v odvetví. Naznačí to potenciál spoločností Školstvo 2 a zároveň vyjadrí závislosť odvetvia od softvéro- Verejná správa 18 vých riešení. Obchodné činnosti 370 5 Pre účely tejto analýzy boli použité investície Financie 163 do softvéru podľa odvetví (Graf 2) a 1) celkový 1 590 počet právnických osôb v odvetví a 2) celkový Doprava, telekom. 26 počet spoločností s počtom zamestnancov nad 50. Hotely a rešt. 95 2 Dôvodom na tieto dva pohľady je predpoklad, že 190 Obchod 2 spoločnosti do 50 zamestnancov pristupujú k in- Stavebníctvo 66 vestíciám do softvéru v obstarávacej hodnote nad 3 1 806 50 000 Sk zriedkavo, že v tomto segmente dochá- Energetika 361 dza k častému používaniu nelegálneho softvéru a Priemysel 223 27 početnosť súboru firiem do 50 zamestnancov je Ťažba n.s. 167 taká veľká, že by to výrazne skreslilo priemerné 29 výdavky (viď Graf 3). Poľnohos. 68 5 Porovnanie priemernej investície do softvéru Pre spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami (Graf 3) s použitím iba spoločností nad 50 zamest- Pre všetky právnické osoby nancov nám ukázalo, že najperspektívnejšie spo- Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. ločnosti sú v odvetví energetiky, kde investície v Ing.Rastislav Kuciak roku 2007 dosiahli úroveň až 1,8 mil. EUR na jed- 5
 6. 6. nu spoločnosť (361 tis. EUR ak rátame všetky právnické osoby v odvetví). Druhými najbonitnej- Graf 4: Výdavky organizácií VS na softvér a s šími spoločnosťami v tomto smere sú spoločnosti v tým spojené služby spolu za roky 2008 a 2009 (do IX. 2009) v mil. EUR. doprave a telekomunikáciách (predpokladom je, že „ťahúňmi“ tohto segmentu sú práve telekomuni- kačné spoločnosti). 54 Výdavky verejného sektora 81 Analýza výdavkov verejného sektora je založe- ná na prehľade výsledkov obstarávaní zverejne- ných vo Vestníku verejného obstarávania (ročníky 2008 a 2009 do konca septembra). Prehľad 16 obsahuje 76 dodávateľov, 57 obstarávateľov, vý- 11 davky za 182,6 mil. EUR (92,6 mil. EUR v 2008, 90 9 10 mil. EUR v 2009). Najväčším zákazníkom pre softvér a s tým MF SR CR SR MV SR Pošta spojenými službami za VS za sledované obdobie MO SR Ostatní (52 organ.) (2008 - IX. 2009) bolo Ministerstvo financií SR. Najväčšou zákazkou MF SR bolo rozšírenie rozpoč- Zdroj: Vestník verejného obstarávania, tového informačného systému v konečnej hodnote Ing.Rastislav Kuciak zákazky 11,5 mil. EUR. Dodávateľom tohto rieše- nia bola spoločnosť PosAm. VÝVOJ NA STRANE PONUKY Graf 5: Tržby IT spoločností so zameraním na softvér v mil.. EUR, 2006-2008 Vývoj na strane ponuky je reprezentovaný identifikovanými tržbami IT spoločností za sof- tvér resp. aplikácie a s tým spojenými službami. 25% 454 Súčasťou odhadu tržieb nie sú softvérové balíky 354 predávané prostredníctvom veľko- alebo maloob- 289 chodu (tretími stranami). Hneď na začiatku však 22% treba dodať, že presnosť údajov použitých v nasle- 201 162 dujúcich analýzach je závislá na presnosti údajov poskytnutých spoločnosťami. Hlavným problé- mom môže byť oddelenie tržieb za vývoj aplikácie na mieru od iných služieb, ak tieto sú predmetom jednej zákazky. A samozrejme, problémom zostáva 2006 2007 2008 Tržby za vlastné výkony a tovary podľa ŠÚ úroveň interných informačných systémov na sledo- SR za počítačové programovanie vanie výkonov v spoločnostiach. Tržby za softvér podľa TREND-u Tržby podľa ŠÚ SR Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. TrendTop 2009 a TrendTop 2008, Za najkľúčovejší odhad objemu tržieb za sof- Ing.Rastislav Kuciak tvér / aplikácie a s tým spojené služby považujeme „Tržby za vlastné výkony a tovary“ podľa ŠÚ SR pre triedu „Počítačové programovanie“. Táto trie- da zahŕňa projektovanie štruktúry a obsahu a/ alebo tvorbu počítačového kódu potrebného pre 6
 7. 7. tvorbu a implementáciu systémového softvéru, aplikačného softvéru, databáz a webových stránok. Graf 6: Tržby IT spoločností (iba) za softvér Celkové identifikované tržby IT spoločností za celú podľa Trend Top v mil. EUR túto triedu dosiahli v roku 2008 454 mil.. EUR.. Tržby dosiahli medziročný priemerný rast (od Všetky Iba porovnateľné roku 2006) 25% (viď Graf 5). spoločnosti spoločnosti Tržby za softvér podľa TREND-u 24% 14% 201 Pre ďalšie priblíženie veľkosti (trhu) tržieb za 162 174 152 softvér použijeme prehľad spracovaný týždenní- 9 134 0% kom TREND v rámci ich publikácie TREND 21% 110 111 110 TOP. Každý rok sa tohto prehľadu zúčastňujú kľú- čové IT spoločnosti (v výnimkou nadnárodných 59% 52% 67 64 42 42 spoločností, ktoré vo všeobecnosti nezverejňujú svoje finančné výsledky - Hewlett-Packard Slova- 2007 2008 2007 2008 kia, IBM Slovensko a pod.). Na základe tohto pre- hľadu sa podarilo identifikovať v roku 2008 tržby Tržby za predaj softvéru nezaradené za balíkový softvér a softvér na zákazku v hodno- Tržby za predaj aplikácií na mieru te 201 mil. EUR (40 spoločností, 6 mld. Sk). Tu Tržby za predaj balíkového softvéru existuje predpoklad, že tieto tržby nezahŕňajú Zdroj: TrendTop 2009 a TrendTop 2008, služby spojené so softvérom. Zároveň súčasťou Ing.Rastislav Kuciak týchto tržieb nie sú tržby za veľkoobchodný pre- daj softvéru. Čo sa týka medziročného nárastu týchto tržieb, sú na to možné dva pohľady. 1) ná- rast tržieb za všetky spoločnosti, bez ohľadu na to, Graf 7: Tržby IT spoločností za balíkový sof- či boli súčasťou prehľadu aj v predchádzajúcom tvér podľa Trend Top doplnené o ERP roku, alebo 2) nárast tržieb iba za spoločnosti, za dodávateľov z IT Ročenky v mil.. EUR za rok 2008 ktoré máme údaje za obidva roky pre dosiahnutie porovnateľnosti (iba porovnateľné spoločnosti). V prvej alternatíve medziročný nárast tržieb za sof- 2 7 tvér bol 24%. V druhej alternatíve bol nárast za rok 2 2008 iba 14%. Je dôležité upozorniť na fakt, že v 3 roku 2008 pre druhú alternatívu tržby za apliká- 3 cie na mieru nezaznamenali žiadny rast. Pri pohľade na tržby za balíkový softvér vidí- me absolútnu dominanciu spol. ESET, ktorá v roku 2008 dosiahla tržby 52 mil. EUR, čo v rámci zahr- 52 nutých spoločností tvorí 78% všetkých tržieb za balíkový softvér. Táto dominancia je spôsobená celosvetovou obchodnou aktivitou. Tržby za balí- kový softvér bez spoločnosti ESET dosiahli 16 ESET Ipesoft mil. EUR (491 mil. Sk). Datalock Softip Kros Ostatní (22 spol.) Analýza tržieb spoločností za predaj softvéru na zákazku ukázala silné postavenie spoločnosti Zdroj: TrendTop 2009 a TrendTop 2008, Ing.Rastislav Kuciak Siemens PSE, ktorá dosiahla tržby 49 mil. EUR. 14 mil. EUR a 13 mil. EUR dosiahli spoločnosti SAP Slovensko a Asseco Slovakia. 7
 8. 8. Grafy 7 a 8 boli oproti prehľadu pripravenom TREND-om upravené o ďalšie spoločnosti z pre- Graf 8: Tržby IT spoločností za softvér na zá- hľadu o ERP dodávateľov z IT Ročenky (Infoware). kazku podľa Trend Top doplnené o ERP dodávateľov z IT Ročenky v mil. Graf 7 (tržby za balíkový softvér) bol upravený o 6 EUR za rok 2008 dodávateľov ERP v celkovej hodnote 1,3 mil. EUR. Graf 8 (tržby za softvér na zákazku) bol upravený o 8 dodávateľov v celkovej hodnote 18 mil. EUR. Na tejto hodnote mala najväčší podiel spoločnosť 49 SAP v hodnote 13,7 mil. EUR. 60 Tržby za ERP systémy Najrozšírenejšou aplikáciou je jednoznačne ekonomický systém a práve z tohto dôvodu je sú- 14 časťou tohto dokumentu detailnejší pohľad na vý- 8 voj tohto špecifického trhu. Zdrojom informácií je 9 13 pravidelný prehľad zverejňovaný v IT Ročenke. Siemens PSE Gratex SAP Softec Celkové tržby v roku 2008 za 28 spoločností Asseco Ostatní (39 spol.) dosiahli 112 mil. EUR (3,4 mld. Sk) , pričom oproti roku 2007 zaznamenali nárast o 52,5%. Neštan- Zdroj: TrendTop 2009 a TrendTop 2008, dardný vývoj za posledné roky bol poznamenaný Ing.Rastislav Kuciak prechodom na novú menu euro ku koncu roka 2008. Efekt prechodu na euro môžeme vidieť v Graf 9: Tržby za ERP systémy a s nimi spoje- dvoch rovinách. V prvej je vidieť silný pokles ná- nými službami v mil. EUR za roky kupu nových licencií, kedy v roku 2007 poklesli 2006-2008 89 tržby o 34% a v roku 2008 rástli o 22%, avšak na- 81 priek tomu nedosiahli ani úroveň z roku 2006. Dru- 112 hou rovinou je oblasť služieb spojených s ERP sys- 94 59 témami, kde však pokles v roku 2007 nebol taký 74 radikálny (iba 12%), no v roku 2008 nastal výrazný -12% 80 54 69% nárast o 69%. 47 Aj pre tento prehľad platí problém spojený s 40 -34% 22% 26 32 nekonzistentným zložením firiem v jednotlivých rokoch a s tým, že rozdelenie tržieb za licencie a 2006 2007 2008 služby bolo vykázané iba v roku 2008. Avšak ana- Tržby za licencie Tržby za služby lýza vývoja tržieb iba firiem, pre ktoré máme vý- Tržby za porovna- sledky za všetky tri roky podporuje predchádzajú- teľné spoločnosti cu analýzu a dokazuje, že v roku 2007 nastal po- kles tržieb, aby v roku 2008 znova nastal výrazný Zdroj: IT Ročenka (Infoware, www.itnews.sk), Ing.Rastislav Kuciak rast. Dodávatelia verejného sektora Najväčším dodávateľom pre verejnú správu sa za sledované obdobie (zverejnenia vo VVO za 2008 a 2009) stala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia 8
 9. 9. s dosiahnutým obratom cez 34 mil. EUR. Najväč- ším zákazníkom HP bolo práve MF SR, kde HP Graf 10: Tržby ERP dodávateľov za ERP sys- dosiahlo tržby cez 32 mil. EUR. Kľúčovou zákaz- témy a s nimi spojené služby v mil. kou HP bolo vytvorenie integrovaného prevádzko- EUR za rok 2008 ekonomického informačného systému pre MF SR v dohodnutej hodnote zákazky 4,8 mil. EUR. Ďalšie zákazky spol. HP sa týkali napríklad rozšírenia 32 systému Štátnej pokladnice, dobudovania a posky- 42 tovania aplikačnej podpory pre informačný systém vnútornej správy Daňového riaditeľstva, atď. Na druhom mieste sa za dané obdobie umiest- 5 nila spol. Siemens s celkovou hodnotou zákaziek 6 18 mil. EUR. Jej najväčšími zákazkami bolo vytvo- renie nadstavby systému ITMS pre Ministerstvo 11 16 výstavby a regionálneho rozvoja a vytvorenie Cen- trálneho informačného portálu školstva pre Minis- terstvo školstva SR. SAP Siemens (Siemens ITSS) Softip Kros Samostatnou kategóriou vo verejnom obstará- Asseco Solutions Ostatní (23 spol.) vaní sú rámcové zmluvy. Pre dodávky softvéro- Zdroj: IT Ročenka (Infoware, www.itnews.sk), vých riešení a s tým spojenými službami sa takáto Ing.Rastislav Kuciak forma zmlúv nevyužíva často, no napriek tomu bolo za sledované obdobie uzavretých 6 rámco- vých zmlúv v celkovej hodnote 21,5 mil. EUR. Čo je však najkľúčovejšie pre sektor verejnej Graf 11: Tržby dodávateľov za softvér a s tým spojené služby z VS spolu za roky správy, je spôsob obstarávania. 82% hodnoty do- 2008 a 2009 (do IX. 2009) v mil. EUR. dávok (158 mil. EUR) bolo obstaraných v kona- niach bez zverejnenia, čiže dodávateľ bol do- predu známy. 34 Finančné výsledky IT spoločností Výsledkom všetkých aktivít spoločností sú fi- 90 18 nančné výsledky, v ktorých sa prejavuje schopnosť spoločností generovať biznis (výnosová časť pod- nikania) a schopnosť biznis realizovať efektívne 14 (nákladová časť). 14 12 Kľúčovým problémom pri analýze resp. iden- tifikovaní trhových priemerov je výber spoločností a to kvôli nehomogénnosti aktivít spoločností . Z HP IBM tohto dôvodu do výberu spadli spoločnosti, ktoré Siemens PosAm majú vývoj a predaj aplikácií ako svoju kľúčovú SAP Ostatní (71 spol.) aktivitu (a pre ktoré máme finančné výsledky, Zdroj: Vestník verejného obstarávania, Ing.Rastislav Kuciak zdroj TREND). Celkovo bolo do prehľadu zarade- ných 20 spoločností. Vo výbere sa znovu nenachá- dzajú nadnárodné spoločnosti ako napríklad Hew- lett-Packard alebo IBM a to z dôvodu nezverejňo- 9
 10. 10. vania lokálnych výsledkov. Graf 12: Pohľad na vývoj tržieb a dosiahnutú Na Grafe 12 môžeme vidieť analyzované obi- ziskovosť firiem so zameraním na dve dimenzie biznisu (výnosovú a nákladovú resp. softvér ziskovú). Z grafu vidieť, že v roku 2008 rástli rých- Rast v roku 2007 v % lejšie ako v roku 2007 hlavne spoločnosti Sféra, Ne- 110% HT Solution ss KDC, Millennium 000 a Softip. Z pohľadu 90% schopnosti vyvíjať softvér efektívne sa jednoznačne 70% do popredia dostávajú spoločnosti ESET, Kros a 50% Kros QBSW Visicom2 Ring ESET Asseco. Ness KDC IDS30% Scheer Cígler SunSoft Sféra Gratex 10% Datalock Priemerný rast za rok 2008 za vybrané spoloč- SoftipEmel Millennium ErudisHour Anasoft 000 -10% Asseco nosti bol 14% a priemerná ziskovosť bola 15,5% (z -30% -10% 10% Softec 30% 50% 70% 90% 110% -30% Rast v roku výberu pre výpočet priemerov bola vylúčená spo- Ipesoft 2008 v % -50% ločnosť ESET, v prípade zaradenia aj spol. ESET by bol rast 24% a ziskovosť 29,3%). Ziskovosť spoločností (zisk / tržby) za 2008 V prípade, že hovoríme o ziskovosti, musíme Spoločnosti, ktoré nezverejnili zisk za rok sa pozrieť aj na kľúčovú nákladovú položku spo- 2008 (Ipesoft, Softec a Emel) ločností, a to mzdové náklady. Okrem toho, že vý- Spoločnosti, ktoré dosiahli taký rast, že vojoví pracovníci, testeri, konzultanti a pod. sú kvôli zobrazeniu boli ich čísla upravené „výrobnou silou“ softvérových spoločností, sú aj (Sféra dosiahla v roku 2008 rast 150 %, HT najväčšou „nákladovou položkou“ v týchto spoloč- Solution dosiahla v roku 2007 rast 422%) nostiach. V priemere za vybrané spoločnosti (18 Zdroj: Trend Top, Ing.Rastislav Kuciak spol., reprezentujúce 146 mil. EUR tržieb) bol po- diel mzdových nákladov na tržbách spoločností Graf 13: Vývoj produktivity práce (mzdových 41%. Základné pravidlo finančného riadenia hovo- nákladov) vybraných spoločností za rí, že ak mzdové náklady v čase rastú pomalšie ako roky 2006-2008 v EUR a porovnanie skutočných tržieb s potenciálom za rastú výnosy, zvyšuje sa produktivita a rastie zis- rok 2008 v mil. EUR kovosť (ak zanedbáme zmeny ostatných náklado- 23 vých položiek). A samozrejme naopak. Ako vidieť na Grafe 13, opačná situácia je realitou pre 18 vy- braných spoločností (v priemere). Produktivita 2,86 klesla v priemere o 7%, čo znamená, že spoločnos- -7% ti v roku 2008 stratili 23 mil. EUR tržieb len kvôli 2,63 198 zníženiu produktivity práce. Dá sa na to pozrieť aj opačne, a to koľko peňazí by spoločnosti ušetrili, 2,47 ak by dokázali zladiť rast mzdových nákladov a tržieb. Z tohto pohľad by úspora bola 8 mil. EUR 2006 2007 2008 2008 (247 mil. Sk) na mzdových nákladoch v roku 2008. Vývoj produktivity mzdových nákladov v EUR (tržby / mzdové náklady) Dodatočné tržby, ktoré by vybrané spoloč- nosti získali v prípade, keby v roku 2008 dosiahli produktivitu ako v roku 2006 Skutočné tržby za rok 2008 za vybrané spo- ločnosti Zdroj: Trend Top, Ing.Rastislav Kuciak 10
 11. 11. KĽÚČOVÉ TRENDY Súčasná turbulentná situácia dáva všetkých stratégov, plánovačov a v neposlednej rade mana- žérov do veľmi ťažkej situácie. Nikto nevie úplne presne povedať, ako sa bude trh vyvíjať v zmysle rastu alebo poklesu, no a odhadnutie časových ho- rizontov je ešte ťažšie. Schematické naznačenie vývoja a vplyvu na trh softvéru a aplikácií v čase Z tohto dôvodu prinášam na záver celkového prehľadu o trhu softvéru / aplikácií naznačenie Miera vplyvu (žiadna hviezda- budúcich trendov, ktoré by mohli kľúčovo ovplyv- žiadny vplyv, štyri hviezdy - niť jeho vývoj. silný vplyv) Vplyv vývoja hospodárstva Závislosť IT trhu od vývoja v celom hospodár- stve bola za posledné obdobie jasne dokázaná. Pre- HDP to je dôležité pozerať sa na predikcie vývoja celého Fixné aktíva hospodárstva na úrovni HDP. Na základe tohto pohľadu môžeme vidieť, že podľa odhadov Inšti- tútu finančnej politiky sa v roku 2010 dočkáme ras- 2008 2009F 2010F 2011F 2012F tu hospodárstva. Avšak treba rátať s určitou „posunutou“ investičnou reakciou komerčného sektora, ktorá bude hlavne založená na veľmi obozretnom investovaní, čo sa prejaví v posune úrovne tvorby fixných aktív približne o jeden rok. Vplyv poklesu cien Na pokles cien sú najviac citlivé balíkové apli- kácie predávané malým podnikom resp. podnika- teľom. Avšak dá sa predpokladať (nemáme žiadny 2008 2009F 2010F 2011F 2012F dôkaz), že aj veľký dodávatelia sa dostali pod ce- nový tlak od svojich zákazníkov. Z tohto dôvodu PPI celkový trh (aj keby sa výkony nezmenili) klesá. A je pravdepodobné, že návrat k cenám z roku 2007 a 2008 bude ťažký. Vplyv prechodu na euro Je preukázané z iných štátov, kde došlo k pre- chodu na euro, že v nasledujúcich rokoch dopyt po ERP systémoch poklesne. Dôvodom je, že rozhod- nutie o výmene ERP systému, resp. aktualizácií 2008 2009F 2010F 2011F 2012F existujúceho systému robili podnikatelia v rokoch predchádzajúcich konverzii. Príklad vývoja tržieb spoločnosti SAP v Grécku po konverzii v roku 2001, kde nastal prepad v roku 2002 8% a v roku 2003 až 20%, to iba potvrdzuje. Situácií neprispieva 11
 12. 12. ani kríza, keďže novovznikajúcich spoločností (dopyt po nových inštaláciách) prudko ubudlo. Vplyv informatizácie spoločnosti Verejná správa plánuje minúť na informatizá- ciu spoločnosti do roku 2012 877 mil. EUR, čo je OPIS suma prevyšujúca investície do softvéru za celé hospodárstvo v roku 2008. Podľa rozdelenia tejto čiastky na hardvér a softvér bude záležať celkový Volebné vplyv na trh aplikácií, no je dosť predvídateľné, že obdobie nech je tento pomer akokoľvek nevýhodný, vplyv na celý trh aplikácií bude mať výrazný. 2008 2009F 2010F 2011F 2012F V tejto časti ešte musíme pripomenúť aj vplyv volebného obdobia, kedy sa výdavky štátu vo vo- lebnom roku zväčšujú. To môže mať aj vplyv na plánované výdavky OPIS-u (t.j. časť výdavkov plá- novaných na neskoršie obdobie sa posunie do roku 2010). Graf 14: Vývoj tržieb za počítačové programova- Na záver - ako to asi môže vyzerať s in- nie po štvrťrokoch za roky 2008 a 2009 vestíciami do softvéru v budúcnosti Na budúci vývoj trhu aplikácií na základe spo- 2008 menutých trendov sa dá pozerať rôzne. Tu nazna- číme jeden z možných scenárov, ktorý je založený 2009 na „top-down“ prístupe, t.j. na makroekonomic- kých predikciách. 1Q 2Q 3Q 4Q Vstupom na tento odhad trhu sú predikcie In- štitútu finančnej politiky na roky 2010 - 2012. Na Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky základe nimi odhadnutej tvorby fixného kapitálu a prostredníctvom historického vývoja, kde priemer- ný podiel investícií do softvéru na celkovej tvorbe Graf 15: Investície do softvéru v mil. EUR, b.c. fixného kapitálu boli 4%, sa dospelo k veľkosti in- za roky 2009 - 2012 vestícií do softvéru v roku 2010 654 mil. EUR až po rok 2012 s veľkosťou investícií 750 mil. EUR. -10% 7% 836 Na margo grafu 14 a na ňom ukázanej predik- 764 778 729 cie vývoja investícií do softvéru treba už len dodať, 690 že priemerný medziročný rast v rokoch 2006-2008 bol 21% (viď Graf 1 na strane 4). Predikcia rastu do roku 2012 hovorí o priemernom raste 7%. 2008 2009F 2010F 2011F 2012F Zdroj: Inštitút finančnej politiky, Ing.Rastislav Kuciak 12

×