Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 87 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

ravi dolly 2.1.pdf

 1. 1. ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ BENGALURU CITY UNIVERSITY ೆಂಟ ಾ ೇಜು ಾ ಂಪ , ಾ ಅಂ ೇಡ ೕ ೆಂಗಳ ರು - 560001 ತ ಪಬಂಧ – ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ : ಾಲನುಕಮ ೆಯ ಸಂ ೆ ೕಧಕರು ರ ಕು ಾ . ಓ ( ೋಂದ ಸಂ ೆ :- HS200616) ಇ ಾಸ ಾಗ ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ ೆಂಗಳ ರು -560001 ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾಗ ದಶ ಕರು ಾ. ಎ . ಪ ರು ೋತ ಇ ಾಸ ಾಗ ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ ೆಂಗಳ ರು-560001 2021-22
 2. 2. ಮುಖ ಸರು ( ಕ ಾ ಾಯ ) ಪ ಾಣ ಪತ ಕ ಾ ಾತ ೋತರ ಪದ ಾ ( ಇ ಾಸ ) ೕ ಕು ಾರ ರ ಕು ಾ .ಓ ದಪ , ೆಂಗಳ ರು ನಗರ, ಶ ಾ ಲಯ ೆ ಸ ಸು ರುವ " ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ : ಾಲನುಕಮ ೆಯ " ೕ ೆಯ ರು ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಪ ಬಂಧವ ಒ ತ ಾ ರುತ ೆ ಎಂದು ದೃ ೕಕ ಸ ಾ ೆ. ಪಬಂಧದ ಾಗ ದಶ ಕರು ಪಬಂಧದ ಪ ೕ ಕರು ಈ ರು ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಪ ಬಂಧವ ಇ ಾಸ ಷಯದ ಾತ ೋತರ ಪದ ಯ ಪ ಣ ೊ ಸು ೆ ಾಗ ಾ ಒ ತ ಾ ರುತ ೆ.
 3. 3. ಈ ೆ ಸ ಉದಕೂ ಇ ನ ಗಣಕಯಂತ ಪ ೕ ಾಲಯವನು ಪ ತ ಾವ ೇ ಸಮಯದ ಬಳ ೊಳಲು ಅವ ಾಶ ೕ ದಂತ ಇ ಾಸ ಾಗದ ಮುಖ ಸ ಾದ .ನರ ಂಹಮೂ ಸ ಅವ ೆ ಹೃತೂ ವ ಕ ವಂದ ೆಗಳನು ಸ ಸು ೇ ೆ. ಈ ೕ ತ ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾಯ ವನು ಯಶ ಾ ಪ ೈಸಲು ನನ ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಅಧ ಯನ ೆ ಾಗ ದಶ ಕ ಾ ಸಕಲ ಸೂಕ ಳ ವ ೆಯನು ೕ ಪ ಹಂತದಲೂ ನನ ೆ ಾಗ ದಶ ನ ೕ ಅಧ ಯನ ಾಯ ವನು ಯಶ ಾಗಲು ಾರಣ ಾದಂತಹ ಾ.ಪ ರು ೋತಮ. ಎ ಇ ಾಸ ಾಗದವ ೆ ನನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತ ೆಗಳನು ಸ ಸು ೇ ೆ. ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ ಇ ಾಸ ಾಗದ ಗುರುವೃಂದದವ ಾದ ಾ.ಪ ರು ೋತಮ. ಎ , ಾ. ಾ ಾ. . ಾಂತ ಾಜು,.ಇವ ೆಲ ಗೂ ನನ ಅನಂತ ವಂದ ೆಗಳನು ಸ ಸು ೇ ೆ. ಈ ಅಧ ಯನ ೆ ಪ ತ ಾ ಾಗೂ ಪ ೋ ಾ ಸಲ ೆ ೕ ದ ನನ ಕುಟುಂಬಸ ೆ ಾಗೂ ಶ ಾ ಲಯದ ನನ ಎ ಾ ೇ ತ ಗೂ ನನಪ ವ ಕವಂದ ೆಗಳನುಸ ಸು ೇ ೆ. ಸಳ :- ೆಂಗಳ ರು. ರ ಕು ಾ .ಓ ಾಂಕ : ಕೃತ ೆಗಳ ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾ .
 4. 4. ೕ ೆ: ಸಶಕ 11 ೇ ಶತ ಾನದ ಅಂತ ಂದ 14 ೇ ಶತ ಾನ ಮಧ ಾಗದವ ೆಗೂ ಕನಡ ಪ ೇಶದ ೇಷ ಾ ದ ಣ ಾಗದ ೊಯ ಳ ಮ ೆತನ ಆ ೆ ನ ೆ ೆ. ಆರಂಭದ ಅಂದ ೆ ಸ ಸು ಾರು ಒಂದು ಶತ ಾನ ಾಲ ಕ ಾ ಾಲುಕ , ಗಂಗರು ಇತ ದ ಣದ ೋಳರ ಪರ ಾ ೊರಗು ೆ ೋ ಾಟ ಾರರಂ ೆ ಇದು ಈ ಮ ೆತನಗ ಂದ ಾ ಪ ಾಣದ ಭೂ , ಸಂಪತನು ಪ ೆದು ೊಳ ದರು. ಇದ ಂದ ತಮ ೇ ೈನ ವನು ಬಲಪ ೊಂಡು ಾ ರಂಭದ ಕ ಾ ಣ ಾಲುಕ ರ ಾಮಂತ ಮ ೆತನ ಾ ಆ ೆ ನ ೆ ತು. ಬ ಕ 12 ೇ ಶತ ಾನದ ಮಧ ಾಗದ ೇ ೆ ೆ ಎರಡ ೇ ಬ ಾಳನ ಾಲದ ಸ ತಂತ ಾಜ ಾ ಆ ೆ ನ ೆ ದರು. ಸ ಸು ಾರು ಮೂರುವ ೆ ಶತ ಾನಗಳ ಾ ಾವ ಯ ೊಯ ಳರು ಸು ಾರು 1200ಕೂ ಅ ಕ ಾಸನಗಳನು ೊರ ಾ ೆ. ಬಹು ೇಕ ೇಕಡ 80ರಷು ಪ ಕ ತ ಾಸನಗಳನು ನನ ಾಗ ದಶ ಕ ಾದ ಾ. ಎ ಪ ರು ೋತಮ ರವರು ಸಂಗ ಾ ೆ. ಒ ಅವರ ಬ ಇದು, ಾಸನ ಸಂಗ ಹ ಪ ಗಳನು ೋ ಅದರ ಬ ೆ ಆಸ ಉಂ ಾ ತು. ೕ ೆ ಪ ರು ೋತ ಸ ೊ ೆ ಾತು ದ ಬ ಕ ಸ ಾಗ ದಶ ನದಂ ೆ ಈ ಎಲ
 5. 5. ಾಸನಗಳ ಾಲಕ ಮ ೆಯ ಸೂ ಯನು ದಪ ಸಲು ಮುಂ ಾ ೆ. ೕ ೆ ದಪ ದ ಾಸನ ಸೂ ತ ಾ ೆ ಾ ಕಂಪ ಟ ಉಪಕರಣವನು ಬಳ ೊಳಲು ಕ ೆ. ೕ ೆ ತ ಾ ಸುವ ಈ ಇಂ ೆ (ಈ ಾಸನ ಸೂ ) ಸಂ ೆ ೕಧಕ ೆ ತುಂ ಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಾಗ ೆ. ಇದುವ ೆಗೂ, ಕ ಾರುವ ಾ ಎ ೆ ಾಗದ ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಸೂ ಯ ಾಯ ಪ ಣ ೊ ೇ ೆ. ೊ ೆ ೆ ಕಂಪ ಟ ಸಲಕರ ೆ ಂದ ಾ ಾನುಕ ಮ ಾಗೂ ಾ ೇ ಕ ಾ ದಪ ದ ಈ ಾಸನ ಸೂ ಂದ ೊಯ ಳ ಾಜ ವನು ಅದರ ೆಳವ ೆ, ಅವನ ಇ ನ ಧ ತ ಾಗು ರುವ ಅಂಶಗಳ ಇ ಾ ಗಳನು ಸೂ ಾ ಗ ಸಲು ಾಧ ಾ ೆ. ಈ ಕ ೆದ 4-5 ಂಗಳ ೕ ತ ಾ ಾವ ಯ ಇಷು ೆಲಸವನು ನನ ೊಬ ೆ ಾಡಲು ಾಧ ಾಗ ೆ ಇ ದ ಂದ ನನ ೊ ೆ ೆ ನನ ಸಹ ಾ ಾದ ನ ಕು ಾ ಎ ರವರನು ಸಹ ೇಪ ಅವ ೆ ಾ ೇ ಕ ಾರು ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಪ ಯನು ದಪ ಸಲು ೕಡ ಾ ತು.
 6. 6. ನನ ಾಗದ ೕ ತ ಾಯ ದ (Project Work) ಪಮುಖ ಅಂಶಗಳ  ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಾ ಾನುಕ ಮ ೆ ಸಂಗ ಹ.  ಾಸನಗಳ ಸೂ - ಕಮ ಸಂ ೆ , ಾಸನದ ಾಲ, ಅರಸ, ಾಸನ ೊ ೆತ ಸಳ ಮತು ಾಸನದ ಆಕರ ಒಳ ೊಂ ೆ.  ಪ ಶತ ಾನದಲೂ ೊರ ದ ಒಟು ಾಸನಗಳ ಸಂ ೆ , ಇದರ ವರ ೆಯನು ೋಷಕದಲೂ (GRAF) ೋ ಸುವ ಪಯತ ಾಡ ಾ ೆ.  ಮ ೊಂದು ೋಷಕದ ಪ ಅರಸನ ಾಲದ ೊರ ರುವ ಒಟು ಾಸನಗಳ ಸಂ ೆ ಯನು ೋ ಸ ಾ ೆ.  ೊ ೆ ೆ ಾ ೇ ಕ ಾರು ಹಂ ೆ ಾ ರುವ ಾಸನಗಳ ತವನು ೋ ಸ ಾ ೆ. (ಈ ಅಧ ಯನವನು ವರ ಾತ ಕ ಾ ನನ ಸಹ ಾ ನ ಾ ದು ಅವರ ಅಧ ಯನ ೆರವನು ಪ ೆದು ಇ ೋ ೇ ೆ.)  ಈ ಾಸನ ಸೂ ೆ ೆರಳ ಮುನ ಇ ಾಸನಗಳನು ೆ ೆದು ೊಂ ರುವ ಾಸನ ಸಂಪ ಟಗಳ ಆಕರಗಳನು ೕಡ ಾ ೆ.  ೊ ೆಯ ಾ ಾಸನ ಪ ಯ ಉ ೇ ರುವ ಾಲೂ ನ ಸಂ ಪ ಉ ೇಖವನು ಅದರ ಪ ಣ ಾಲೂ ನ ೆಸರನು ೋ ೇ ೆ.
 7. 7. ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ : ಾಲನುಕಮ ೆಯ
 8. 8. ºÉÆAiÀÄì¼À ±Á¸À£ÀUÀ¼À ಾಲನುಕ ಮ ೆಯ PÀæ.¸ÀA PÁ® CgÀ¸À ¸ÀܼÀ DPÁgÀ 1 1022-23 £ÀÈ¥ÀgÁªÀÄ gÁeÉÃAzÀæ¥ÀÄgÀ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.9 ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ/34 2 1039 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀÄAZÉ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.15.ºÉÆ£À¥ÀÄ.120 3 1060 «£ÀAiÀiÁ¢vÀå PÀÆgÀzÀºÀ½î EC.vol.V.CPÉÀ.186. 4 1079 £ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉPÀÌ EC.vol.V.ZÀgÁ¥À.145. 5 1081 «ÃgÀ§¯Áè¼À(«ÃgÀUÀ®Äè) £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol.ªÉÄʸÀÆgÀÄ/57 6 1084-85 «dAiÀiÁ¢üvÀå ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.10 ºÁ¸À£À.281 7 ------- «dAiÀiÁ¢üvÀå ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÉÆ£À¥ÀÄ.78. 8 1089 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ UÀfð EC.(R)Vol.12.PÀqÀÆgÀÄ vÁ/76 9 1089 «£ÀAiÀiÁ¢üvÀå ¨ÁVªÁ¼À, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.15 ºÉÆ£À¥ÀÄ.85. 10 1091 «£ÀAiÀiÁ¢üvÀå CgÀ¼ÀÄUÀÄ¥Éà EC.XII.w¥À.57. 11 11.±ÀvÀ. «£ÀAiÀiÁ¢üvÀå ªÀÄwÛªÁ£É EC.(R)Vol.12.PÉÆ¥Àà.28. 12 1097 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ PÀqÀÆgÀĺÀ½î EC.(R)Vol.12PÀqÀÆgÀÄvÁ/35
 9. 9. 13 1098 «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄtzÉêÀ C®zÀÆgÀÄUÁæªÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC.(R)Vol.ªÉÄʸÀÆgÀÄ /13 14 1101 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ ªÀiÁPÉÆãÀºÀ½î EC(R) vol .11.ªÀÄÆUÉ.110. 15 1100-101 §nÖUÀ PÀqÀÆgÀÄ, G°£ÁUÀÆgÀÄ - 16 1103 §¯Áè¼À.1. ªÀiÁgÀÄUÉÆãÀºÀ½î EC.(R)Vol.6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.72 17 1106 dUÀzÉÃPÀªÀÄ®èºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ ªÀÄgÀzÀÆgÀÄ EC.(R)Vol.IX 18 1106 §¯Áè¼À.1. ¨ÉîÆgÀÄ MAR.1937 19 1112 £ÀgÀ¹AºÀ. ¥ÀÄgÀ¯ÉÃUÁæªÀÄ EC.vol.VII.²ªÀ.64. 20 1113 «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÉÆqÀØUÀzÀݪÀ½î EC.vol.V.ºÁ¸À£À.149. 21 1114 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀgÀrUÁæªÀÄ EC.(R)Vol.XXII 22 1114-15 ©nÖzÉêÀ ªÀļÀªÀ½î EC.(R)Vol.6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.114 23 1115 «µÀÄÚªÀzsÀð£À EC.Vol.IX. Nl.67. 24 1115 «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÁgÀågÀ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.15. ºÉÆ£À¥ÀÄ .100 25 1115 ©nÖzÉêÀ ¥ÀlzÀÆgÀÄ EC(R).11.ªÀÄÆUÉ.38. 26 1115 «µÀÄÚªÀzsÀð£À UÉÆë£ÀºÀ½îUÁæªÀÄ EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.304. 27 1115 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £É®ªÀÄAUÀ® EC.Vol.IX.£É®.67.
 10. 10. 28 1116 «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÀÄgÀĪÀtºÀ½î, EC.(R)Vol.12. PÀqÀÆgÀÄ vÁ/104 29 1115 ©nÖzÉêÀ D®ÆÝgÀÄ EC(R) vol.11.aªÀÄ.162. 30 1116 «µÀÄÚªÀzsÀð£À AiÀÄqÉvÉÆgÉ ºÉÆç½. ¯Á¼À£ÀºÀ½î EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/6 31 1116 «µÀÄÚªÀzsÀð£À QPÉÌÃj, ªÀiÁ¼ÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/68 32 1116-1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À D®ÆÝgÀÄ EC.(R)Vol.XXI 33 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À CAUÀr MAR.1946 34 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À CAUÀr EC(R).11.ªÀÄÆUÉ.29. 35 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À - EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/54 36 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥Á±Àé£ÁxÀ §¹Û, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/83 37 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ£ÀßA¨Ár UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/31 38 1117 £ÀgÀ¹AºÀ vÉAV£ÀWÀlÖ, PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀ EC.(R)Vol. ªÀÄAqÀå/42 39 1117 £ÀgÀ¹AºÀ vÉAV£ÀWÀlÖ EC.(R) vol.6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.43. 40 1117 ----- ¨ÉîÆgÀÄ EC.(R) vol.9. ¨ÉîÆgÀÄ.9 41 1117 ----- aPĄ̀ÉlÖ EC(R). vol.2.±Àæ.¨É.170. 42 1118 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÉƸÀºÀ½î EC.(R)Vol.2 ZÀgÁ¥À.558 43 1118 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÉÆμÀ EC.(R)Vol.II.±Àæ.¨É 44 1120 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ²ªÀªÉÆUÀÎ EC.(R)Vol.13 __
 11. 11. 45 1120 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.360. 46 1120 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £É®ªÀÄAUÀ® EC.Vol.IX.£É®.47. 47 1120-21 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ©â£ÀºÀ½î EC.(R) vol.8. ºÁ¸À£À.121. 48 1121 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀÄAzÀÆgÀÄ, ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/32 49 1121 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¸Á¹¯É UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/62 50 1122 «µÀÄÚªÀzsÀð£À UÉÆÃA¢üZÉÆlÖ£ÀºÀ½î, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC.(R)Vol.13. ²ªÀ.52 51 1123 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÉÆμÀ EC.(R)Vol.2.±Àæ.¨É 52 1124 «µÀÄÚªÀzsÀð£À CtAUÉgÉ EC.(R)Vol 12. PÀqÀÆgÀÄvÁ/1 53 1124 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ZÀ®å, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.2. ZÀgÁ¥À.569 54 1124 GzÀAiÀiÁ¢vÀå PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.31. 55 1124 «µÀÄÚªÀzsÀð£À («ÃgÀUÀ®Äè) PÀA§zÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/19 56 1125 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ wgÀĪÀÄ®¸ÁUÀgÀbÀvÀæ UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R). ªÀÄAqÀå/252 57 1125 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ZÀ®å EC.vol.V.ZÀgÁ¥À.149. 58 1125 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PɼÀUÀÆgÀÄ EC.(R)Vol.11.aªÀÄ.170. 59 1125 ©nÖzÉêÀ(«µÀÄÚªÀzsÀð£À) PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.30. 60 1125 ©nÖzÉêÀ(«µÀÄÚªÀzsÀð£À) PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.32.
 12. 12. 61 1125 «µÀÄÚªÀzsÀð£À aPÀÌ£ÉlÖPÀÄAmÉ EC.XII.UÀÄ©â.1. 62 1126 («ÃgÀUÀ®Äè) ¨ÁåqÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/8 63 1126 - zÀÄUÀΪÀw UÁæªÀÄ, §¼Áîj KVV/ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î vÁ/36 64 1128 «µÀÄÚªÀzsÀð£À CrºÉÆç½, ªÀļÀ° UÁæªÀÄ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/13 65 1131 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÉÆμÀ EC.(R)Vol.2. ±Àæ.¨É. 66 1132 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC.(R). ªÀÄAqÀå/68 67 1132 «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÉÆgÁaUÁæªÀÄ,PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/56 68 1133 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉîÆgÀÄ MAR.1931.¨ÉîÆgÀÄ.£ÀA.2. 69 1133 ©nÖzÉêÀ ªÀÄÆqÀ¸À¹ EC.(R)Vol.12.ªÀÄÆUÉ.118 70 1135 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉAPÉgÉ EC.(R)Vol.12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/52 71 1135 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/3 72 1135 «µÀÄÚªÀzsÀð£À f£ÀvÀ¥ÀÄgÀ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol. 2/ZÀgÁ¥À.532 73 1136 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀÄt¸ÉªÀÄQÌ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.(R) vol.11. a.ªÀÄ.220 74 1136-37 ------ »jÃPÉÆ¯É EC.(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.482. 75 1137 «µÀÄÚªÀzsÀð£À QPÉÌÃj, ºÀħâ£ÀºÀ½î, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/74 76 1137 - aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EC.(R) vol.24.a£ÁºÀ.12 77 ---------- «µÀÄÚªÀzsÀð£À. zÀqÀUÀ MAR.1940.ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.60. 78 ----------- «µÀÄÚªÀzsÀð£À. PÉÆ£ÁߥÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀļÀªÀ½î. £ÀA.42
 13. 13. 79 1137 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¯Á¼À£ÀPÉgÉUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/28 80 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/50 81 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÀÄÄ¢UÉgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÁUÀªÀÄAUÀ®.65 82 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À §¹ÛºÀ½î, EC.(R) vol.15. ¨ÉîÆgÀÄ vÁ/335 83 1138 £ÀgÀ¹AºÀ w¥ÀlÆgÀÄ, EC.XII.w¥À.63 84 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÀaÑ CUÀæºÁgÀ, EC.(R).9. ¨ÉîÆgÀÄ vÁ /193 85 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½î, EC.(R)Vol. 2/ZÀgÁ¥À.552 86 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ§â½î - 87 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R).ªÀÄAqÀå/17 88 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀqÀÄ«£ÀPÉÆÃmÉ, EC.(R) vol.15.ºÉÆ£À¥ÀÄ.69 89 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, EC.(R) vol.15.ºÉÆ£À¥ÀÄ.107. 90 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥ÀƪÉÄUÁªÉÄ EC.vol.V.ºÁ¸À£À.114. 91 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ§â½ PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ EC.(R) vol.11. PÀqÀÆgÀÄ. 92 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ EC.(R). ªÀÄAqÀå/17 93 --------------- «µÀÄÚªÀzsÀð£À. »jÃPÀ¼À¯É EC(R). ªÉÄÊ.r¹ÖçQÖ£À ºÉƸÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ. PÀÈ.gÁ.¥ÀÄ. £ÀA.73. 94 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀÄzÀÄgÉUÀÄAr, ºÁ¸À£À - 95 1140 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.4
 14. 14. 96 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨É£ÀaUÉgÉUÁæªÀÄ EC. vol .XII.UÀÄ©â.13 97 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨É£ÀaUÉgÉUÁæªÀÄ EC. vol .XII.UÀÄ©â.14. 98 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £É®ªÀÄAUÀ® EC. vol .IX.£É®.86. 99 1140 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ aPĄ̀ÁuÁªÁgÀ EC.IX.¨ÉA.25. 100 1140-41 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀgÉæUÁ®Ä EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.125. 101 1141-42 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀªÀ°, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.163. 102 1141 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉgɸÀAvÉ EC.(R)Vol. 12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ /67 103 1141 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀqÀ¸ÀÆgÀÄ EC. vol .XII.w¥À.25. 104 1142 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÀiÁgɺÀ½î EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå /62 105 1142 «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÉêÀ®¥ÀÄgÀ, PÀ¸À®UÉgÉ UÁæªÀÄ,£ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/94 106 1142 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ®èAUÉgÉ EC.vol.V.CPÉ.110. 107 1143 £ÀgÀ¹AºÀ.I PÀtÂPÀmÉÖ EC.vol.V.CPÉ.55. 108 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÀvÀÛUÀ EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/60 109 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆãÁߥÀÄgÀ EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/41 110 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÁUÀgÀPÀnÖ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/78 111 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À J®èzÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/76 112 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÉƼÀZÉ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/59 113 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÀªÀÄqɺÀ½î PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/73
 15. 15. 114 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ ¨sÉÆÃUÁ¢ UÁæªÀÄ EC.(R)VolªÉÄʸÀÆgÀÄ/100 115 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¸ÀÄPÀzsÀgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/103 116 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÉƸÀPÉÆÃmÉ UÁæªÀÄ 11¥ÁAqÀĪÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/229 117 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À ©¹Û. UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/37 118 1144 ----- ¥sÀ®ÄÎt EC(R) vol.11.ªÀÄÆUÉ.36. 119 1145 ¥ÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ §¼ÀÆîgÀÄ EC.(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.183. 120 1145 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥ÀArvÀ£ÀºÀ½î EC.vol.V.¨ÉîÆ.178. 121 1145 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I G¥ÀàªÀ½î EC.(R) vol.11.a.ªÀÄ.39. 122 1145-46 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥ÀArvÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.458. 123 1147 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I ¤lÆÖgÀÄ EC.(R)Vol.8.ºÁ¸À£À.72. 124 1147 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I ªÀÄÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.vol.V.ºÁ¸À£À.130. 125 1149 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC.(R)Vol.24 a£ÁºÀ.30 126 1149 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I PÉÆÃgÉUÉgÉUÁæªÀÄ EC.Vol.XII. a£ÁºÀ.29. 126 1149 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I rAPÀ£ÀºÀ½îUÁæªÀÄ EC.Vol.XII. a£ÁºÀ.30. 127 1150 £ÀgÀ¹AºÀ-I £É®ªÀÄAUÀ® EC. vol .IX.£É®.76. 128 1150 £ÀgÀ¹AºÀ-I zÀAr£À²ªÀgÀ EC.Vol.XII. UÀÄ©â.42.
 16. 16. 129 1154 £ÀgÀ¹AºÀ-I UÀAd®WÀlÖ EC.vol.V.ZÀgÁ¥À.228. 130 1155 £ÀgÀ¹AºÀ ºÉgÀUÀÄ EC.vol.V.ºÁ¸À£À.57. 131 1155 £ÀgÀ¹AºÀ-I ZÀ£ÀߥÀlÖt EC. vol .IX. ZÀ.¥À. 26. 132 1155 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÉÆAUÀ£ÀÆgÀÄ EC. vol .IX. ZÀ.¥À. 46. 133 1156 £ÀgÀ¹AºÀ-I CgÀAvÉÆ¼É EC.(R) vol.12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/6 134 1156 £ÀgÀ¹AºÀ-I UÉÆÃ¥Á®¥ÀÄgÀ MAR.1930.UÀÄA.¥ÉÃ.vÁ.£ÀA.35 135 1158 £ÀgÀ¹AºÀ-I PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.173. 136 1158-59 ------ EC(R). vol.12.PqÀÆgÀÄÀ.41. 137 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R). vol.2.ZÀgÁ¥À.481 138 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ©gÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À E.zÀ.ZÀgÁ¥À.16 139 1159 d£À±Á¸À£À PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ ID/30wÃxÀðºÀ½î vÁ/57 140 1159 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ§â½î EC(R). vol.12/PÀqÀÆgÀÄ.43 141 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R). vol.2.ZÀgÁ¥À.476 142 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R). vol.2.ZÀgÁ¥À.477. 143 1160 £ÀgÀ¹AºÀ-I ZÀ£ÀߥÀlÖt EC. vol .IX. ZÀ.¥À. 45 144 145 1160 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC(R). vol.24 a£ÁºÀ .21 146 1161 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC(R). vol.24 a£ÁºÀ .32.
 17. 17. 147 ------------- «ÃgÀªÀgÀ¹AºÀ? ¨É®ÆègÀÄUÁæªÀÄ. EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.99. «ÃgÀUÀ®Äè. 148 ------------------ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III ºÁUÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.103. «ÃgÀUÀ®Äè. 149 ------------ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III PɼÀUÉgÉ MAR.1940.ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.37 150 ------------ £ÀgÀ¹AºÀ-I §ÆZÉãÀºÀ½î EC.Vol.XV. C.PÉÉ.243. 151 1161 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÉÆ®UÀÄAzÀ, ºÁ¸À£À EC(R). CgÀ¹PÉgÉ vÁ/236 152 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÀA§zÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ /20 153 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I vÀjÃPÉgÉ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ID/23 154 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I zÀÄUÀΪÀw, ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î KVV/1/37 155 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC.(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.351. 156 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.329. 157 1164 «ÃgÀ§¯Áè¼À- II £Á£À°PÉgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ /30 158 1164 £ÀgÀ¹AºÀ-I vÀAqÀUÀ EC. vol .XII.w¥À.32 159 1164 £ÀgÀ¹AºÀ-I D®ÆâgÀÄ EC. vol .XII.w¥À.46. 160 1164 £ÀgÀ¹AºÀ-I §APÀ£ÀPÀmÉÖ EC.(R) vol.12.vÀ.PÉ.64. 161 1164 £ÀgÀ¹AºÀ-I »jAiÀÄAUÀ¼À EC.(R) vol.12.PÀqÀÆgÀÄ.233.
 18. 18. 162 1165 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÀ®èºÀ½î EC(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.454. 163 1166 £ÀgÀ¹AºÀ-I UÉÆÃgÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À EC(R) vol.15.ºÁ¸À£À.191 164 1167 £ÀgÀ¹AºÀ UÉÆÃgÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À EC(R) vol.15.ºÁ¸À£À.192. 165 1167 £ÀgÀ¹AºÀ ©zÀgÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R) vol.13.²ªÀ.76 166 1167-68 £ÀgÀ¹AºÀ-I zÁåªÀgÀºÀ½î, EC(R).ªÀÄAqÀå/140 167 1167-68 £ÀgÀ¹AºÀ-I EC(R) vol.5. £ÀA.211 168 1167 £ÀgÀ¹AºÀ-I zÁåªÀgÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/40 169 1167 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀgÀ®ÄPÉÆÃmÉ UÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/98 170 1167 £ÀgÀ¹AºÀ-I QjeÁf ºÉÆç½, PÉÆAqÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄ, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/3 171 1167 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÀĪÀiÁgÀ©ÃqÀÄ MAR.1938.£ÀA.ªÀgÀÄt.41. 172 1168 £ÀgÀ¹AºÀ-I ZÀ£ÀߥÀlÖt EC. vol IX.ZÀ.¥À.78 173 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I ªÀÄÆrUÉgÉ, PÀÄ£ÀߺÀ½î, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ID/30/13 174 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I aPÀÌ¥ÀlÖtUÉgÉ EC(R) vol.12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/95 175 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.167 176 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I vɼÀ£ÀÆgÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ - 177 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÀ®ðªÀÄAUÀ® EC. vol .IX.ªÀiÁUÀr.14 178
 19. 19. 179 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I aPÀÌ£ÁAiÀÄ£ÀPÀ£ÀºÀ½î EC(R) vol.24 a£ÁºÀ.67 180 1169 §¯Áè¼À. II §AzÀÆgÀÄ EC.vol.V.CPÉÀ.57. 181 1170 £ÀgÀ¹AºÀ dPÉÌãÀºÀ½î EC.vol.V.ºÁ¸À£À.53. 182 1170 £ÀgÀ¹AºÀ-I ©®èºÀ½î EC.vol.VII.ZÀ£Àß.36. 183 1171 §¯Áè¼À-I aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, £ÀA¢ÃºÀ½î EC(R) vol.24 a£ÁºÀ.43. 184 1171 §¯Áè¼À-I ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/70 185 - §¯Áè¼À-I ªÀiÁgÀÄUÉÆãÀºÀ½î PÉ.Dgï.¥ÉÃl EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/55 186 12£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼À PÀÄAZÀ£ÀºÀ½î EC(R) vol.2.ZÀgÁ¥À.572 187 12£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼À II ªÀiÁªÀÅvÀ£ÀºÀ½î ºÁ¸À£À EC(R) vol.15.C.PÉ251 188 189 1161 §¯Áè¼À II PÀAaUÀ®Äè EC(R) vol.12 PÀqÀÆgÀÄ vÁ/28 190 ------ «ÃgÀ§¯Áè¼À II §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ. UÀzÀUÀ.vÁ. SII.vol.XV.no.223 191 ------ «ÃgÀ§¯Áè¼À II £ÀªÀ®UÀÄAzÀ SII.vol.XV.no.224 192 1171 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉlߪÁrUÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/203 193 1171 £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ - EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/53 194 1171 £ÀgÀ¹AºÀ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À ID/9.ZÀgÁ¥À. 195 1171 £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆqÀ®»¥Éà EC(R) vol.8.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.108.
 20. 20. 196 1172 «ÃgÀ§¯Áè¼À »jAiÀÄÆgÀÄ, ¨sÀzÁæªÀw EC(R) vol.13.¨sÀzÁæ.35 197 1172 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ »jAiÀÄÆgÀÄ, ¨sÀzÁæªÀw EC(R) vol.13. ¨sÀzÁæªÀw.37 198 1172 §¯Áè¼À II £ÉgÀ°PÉgÉUÁæªÀÄ, avÀæzÀÄUÀð ID/31/ºÉÆ.zÀÄ.10 199 1172 £ÀgÀ¹AºÀ- I aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EC(R) vol.24 a£ÁºÀ.11 200 1172 £ÀgÀ¹AºÀ- I ºÀÆ«£ÀºÀ½î EC(R) vol.8.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.100. 201 1172 £ÀgÀ¹AºÀ- I PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.172. 202 1172 £ÀgÀ¹AºÀ- I PÀ¹UÉ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.187. 203 1172 £ÀgÀ¹AºÀ- I ºÀÆ«£ÀºÀ½î EC. XV.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.117. 204 1173 §¯Áè¼À. II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol.V.CPÉÀ.71. 205 1173 §¯Áè¼À II PÀÄ¥ÉàºÁ®Ä, PÉqÀÆgÀÄ EC(R) vol.12/48 206 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ CAaªÁrUÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/131 207 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ zÀÄzÀÝ EC(R) vol.8.ºÁ¸À£À.137. 208 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÀ©â£ÀºÀ½î EC(R) vol.8.ºÁ¸À£À.118. 209 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ UËqÀUÉgÉ EC(R) vol.8.ºÁ¸À£À.22. 210 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ºÉƸÀ½î EC(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.515. 211 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932. a.ªÀÄ. No.34. 212 1173 §¯Áè¼À II ¨ÉPÀÌ, ºÁ¸À£À EC(R) vol.2.ZÀgÁ¥À.565 213 1173 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀÄ°PÀ®Äè, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC. Vol.XII. vÀĪÀÄ.35
 21. 21. 214 1173 §¯Áè¼À II ªÀÄPÀÄð° EC.vol.V.ºÁ¸À£À.119. 215 1174 §¯Áè¼À II PÀA§zÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/29 216 1174 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ PÀA¥À¯Á¥ÀÄgÀ,ªÉÄʸÀÆgÀÄ EC(R) vol.4.¦.¥À.118 217 1174 ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î, §¼Áîj KVV/195 218 1174 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ w¥ÀlÆgÀÄ EC. volXII.w¥À.62 219 1174 §¯Áè¼À II ºÀAZÀÆgÀÄ EC(R) vol.8.D®ÆgÀÄ.19. 220 1175 §¯Áè¼À II aPÀÌPÉÆqÀ°, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R) vol. 13. ²ªÀ.115 221 1175 §¯Áè¼À II £ÀA¢UÀÄAzÀ, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ E.¹/125/87 222 1175 §¯Áè¼À II ¹gÀºÀ, ¸ÉÆêÀiÁªÀgÀ¥ÉÃmÉ E.¹/125/93 223 1175 §¯Áè¼À II PÉÆvÀÛUÉgÉ EC(R) vol.12/PÀqÀÆgÀÄ.75 224 1175 §¯Áè¼À II ¨ÉÆ¥Àà¸ÀAzÀæUÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/112 225 1175 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R) vol.2.ZÀgÁ¥À.342 226 1175 §¯Áè¼À II D®ÆgÀÄ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.152. 227 1176 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ºÀ©â¸ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/103 228 1176 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÉgɺÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/142 229 1176 §¯Áè¼À II EUÀήÆgÀÄ EC. Vol. IX ZÀ. ¥À.64 230 231 1176 ----- PÀ®¸Á¥ÀÄgÀ MAR. no.2.PÀqÀÆgÀÄ.2. 232 1177 §¯Áè¼À II aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, ºÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ EC(R) vol.24.a£ÁºÀ.36
 22. 22. 233 1177 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ (vÁªÀÄæ ±Á¸À£À) ¨Á¼ÉUÀZÀÄÑ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À ID/31. ZÀgÁ¥À.11 234 1177-78 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ- II ºÀįÉèÃUÁ® EC(R) vol.7.ªÀÄAqÀå/39 235 236 1177 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ- II ¨É¼ÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/47 237 1177 §¯Áè¼À II AiÀÄqÀªÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ,ºÁ¸À£À EC(R) vol.15.C.PÉ.220 238 1177 §¯Áè¼À II ªÉÇÃlÄPÉgÉ EC(R).24/79 239 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¥ÉgÀV,DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ KVV/5 vol /»AzÀÆ¥ÀÄgÀvÁ/26 240 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉÆvÀÛwÛ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/83 241 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¥ÉgÀV, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ SII/9 vol /»AzÀÆ¥ÀÄgÀvÁ/318 242 1178 _ ºÀqÀUÀ° §¼Áîj KVV.vol.1.ºÀqÀUÀ°.39 243 12.±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹ÃPÉgÉ MAR.1930. C. PÉ.¸ÀA.1. 244 1178 - §¼Áîj KVV.vol.1.ºÀqÀUÀ° vÁ/39 245 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀ©â£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÁ¸À£À.120. 246 1178-79 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II KVV.vol.5(1). ¥ÀgÀV.26. 247 1179-80 §¯Áè¼À II ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ EC(R).ªÀÄAqÀå/8 248 1179-80 §¯Áè¼À II PÀÆzÀªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.131. 249 1179-80 §¯Áè¼À II ¨ÉîÆgÀÄ EC(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.161. 250 1179 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/74
 23. 23. 251 1179 §¯Áè¼À II PÉÆmÉæUÉgÉ EC(R) vol.11.ªÀÄÆ.UÉ.39. 252 1179 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/91 253 1179 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/12 254 1179 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¸ÁUÉãÀºÀ½î,ºÁ¸À£À EC(R) vol.2.ZÀgÁ¥À.547 255 1180 §¯Áè¼À II »jAiÀÄÆgÀÄ EC(R) vol.13. »j.28 256 1180 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II »jAiÀÄÆgÀÄ, ¨sÀzÁæªÀw EC(R) vol.13. »j.32 257 1180 «ÃgÀUÀ®Äè±Á¸À£À PÉÆïÁgÀ EC. X. PÉÆïÁgÀ.170 258 1180 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀ¼ÉéÃqÀÄ MAR.1929. ¨ÉîÆgÀÄ.¸ÀA.16. 259 1180 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉÆ£ÉßãÀºÀ½î EC(R) vol.7.£Á.ªÀÄA.106. 260 1180-81 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÀgÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/116 261 1180 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/75 262 1180 §¯Áè¼À II ¸ÀAPÀ®PÉgÉ EC.Vol.IX. ZÀ¥À.157. 263 1181 §¯Áè¼À II PÀĤߺÉƸÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R) vol.13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.17 264 1181 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÉgɸÀAvÉ EC(R) vol.12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/66 265 266 1181 §¯Áè¼À II ¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½î,ºÁ¸À£À EC(R) vol.2.ZÀgÁ¥À.571 267 1181 «ÃgÀ§¯Áè¼À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R) vol.2.ZÀgÁ¥À.444. 268 1181 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉà ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R) vol.2.ZÀgÁ¥À.362.
 24. 24. 269 270 1182-83 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II vÉÆgɨÉƪÀÄä£ÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/109 271 1183 §¯Áè¼À II ºÉÆ£ÁßAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC.Vol.IX. ZÀ¥À.160. 272 1183-84 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀzÀªÀ½î, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/128 273 1183-84 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀzÀªÀ½î,ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/127 274 1183-84 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀzÀªÀ°è ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/128 275 ---------- «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CAvÀgÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀļÀ.£ÀA.34. 276 1184 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/38 277 1184 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨É¼ÀUÁ«Ä EC.vol.VII.²PÁj.145. 278 1185 «ÃgÀ§¯Áè¼À C¼ÉøÀAzÀæUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/32 279 1185 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀlÖUÁæªÀÄ,£ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/70 280 1185 «ÃgÀ§¯Áè¼À vÀ¼À®ÆgÀÄ EC.vol.V.C.PÉÀ.127. 281 1186-87 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ EI.vol.VI.£ÀA.10. 282 1187-88 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ©®í½î SII.vol.XVII.no.193. 283 1188 §¯Áè¼À II aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EC(R) vol.24.a£ÁºÀ.20 284 1188 §¯Áè¼À II LgÀªÀ½î EC(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.220. 285 1188-89 §¯Áè¼À II ºÀAvÀÆgÀÄ EC(R).11.ªÀÄÆ.UÉ.20.
 25. 25. 286 1189 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II EAUÀ®UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. 246 287 1189 §¯Áè¼À ²gÀ vÁ®ÆèPÀÄ, EC(R) vol.24. ²gÀ.104 288 1189 §¯Áè¼À II G¥ÀàªÀ½î EC(R) vol.11.aªÀÄ.37. 289 1189 §¯Áè¼À II CgÀ¹£ÀPÀÄ¥Éà EC(R) vol.11.aªÀÄ.49. 290 1189 §¯Áè¼À II zÁåªÉÄãÀºÀ½î, ºÁ¸À£À EC(R) vol.15.C.PÉ241 291 1189 §¯Áè¼À II CgÀ¹ÃPÉgÉ,ºÁ¸À£À EC(R) vol.15.C.PÉ205. 292 1189 §¯Áè¼ÀÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC(R) vol.24. a£ÁºÀ.9 293 1189 §¯Áè¼À II £ÁqÀPÀ¼À¹ MAR.1930.¸ÁUÀgÀ.£ÀA.63 294 1189 §¯Áè¼À II ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R) vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.324. 295 1189 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ºÀZÀÑ®ÄUÁæªÀÄ EC.Vol.IX. PÁ£ÀºÀ.67. 296 ---------- §¯Áè¼À II ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ. EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀļÀªÀ½î. £ÀA.109. 297 1190 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀ¸À¯ÁUÉgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £Á.ªÀÄA.93 298 1190 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932. a.ªÀÄ.£ÀA.33 299 1190-91 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II EAzÁªÁgÀ EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.26. 300 1191 «ÃgÀ§¯Áè¼À C¸ÀA¢,PÀqÀÆgÀÄ EC(R) vol.12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/17 301 1191 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÉÆvÁÛºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/78 302 1191 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÄzÀÄgÉUÀÄAr EC(R) vol.8.ºÁ¸À£À.81.
 26. 26. 303 1191 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄUÀªÀ½î EC(R) vol.11.a.ªÀÄ.104. 304 1191-92 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉÆvÀÛwÛ UÁæªÀÄ EC(R)ªÀÄAqÀå/80 305 1191 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ,£ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/39 306 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉƸÀÆgÀÄ,UÀzÀUÀ SII/15/UÀzÀUÀ.207 307 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ PÀqÀèªÁV®Ä UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/118 308 1192 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀqÀèªÁV®Ä UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/120 309 310 1192 §¯Áè¼À II ¥ÀArvÀ£ÀºÀ½î,ºÁ¸À£À EC(R).15/¨ÉîÆgÀÄ.375 311 1192 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀÆ«£ÀºÀ½î, ºÁ¸À£À EC(R).15/ºÉÆ£À¥ÀÄ.118 312 1192 §¯Áè¼À II ºÀÆ«£ÀºÀ½î, ºÁ¸À£À EC(R) vol.8.ºÉÆ£À¥ÀÄ.101 313 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉƸÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/UÀzÀUÀ. 207 314 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉAqÉPÉgÉ EC(R) vol.10.C.PÉ.48. 315 1192 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ EI.vol.VI.no.10.UÀzÀUÀ. 316 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zsÁgÀªÁqÀ SII/15/UÀzÀUÀ vÁ/208 317 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II G¥ÀàªÀ½î EC(R) vol.11 a.ªÀÄ.41. 318 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II G¥ÀàªÀ½î EC(R) vol.11 a.ªÀÄ.44. 319 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉªÀÄä£ÀºÀ½î EC(R) vol.5.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.219. 320 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II vÀAqÀUÀ EC.Vol.XII. w¥À.31. 321 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zsÁgÀªÁqÀ SII/15/208
 27. 27. 322 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÁUÀ°, ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î SII/9/319 323 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀÄ«é£ÀºÉÆ¼É EC.Vol.XI. »j.70. 324 1194 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II EC.Vol.IX. ªÀiÁUÀr.10. 325 1194 §¯Áè¼À II ZÀlÖ£ÀºÀ½î EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.91 326 1194 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ©lÖgÀªÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.480. 327 1194 §¯Áè¼À II CUÀÎqÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.207. 328 1194 §¯Áè¼À II zÉêÀgÀªÀÄÄzÀÝ£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.116 329 1194 §¯Áè¼À II £ÀA¢¥ÀÄgÀ EC(R).11.ªÀÄÆ.UÉ.2. 340 1194 §¯Áè¼À II £ÀA¢¥ÀÄgÀ EC(R).11.ªÀÄÆ.UÉ.1.. 341 1194 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÄgÀĪÀwÛ,ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î SII/9/320 342 1194 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉƼÀ°,ºÀqÀUÀ° SII/9/321 343 1194 §¯Áè¼À II ªÀiÁUÀr EC. IX. ªÀiÁUÀr.13 344 1194 §¯Áè¼À aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC(R).24. a£ÁºÀ.16 345 1195 §¯Áè¼ÀÀ-II eÉÆüÀzÁ®,aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).11 a.ªÀÄ.155 346 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/UÀzÀUÀ vÁ/209 347 1195 «ÃgÀ§¯Áè¼À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.457 348 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr,UÀzÀUÀ SII//15/UÀzÀUÀvÁ/209 349 1195 §¯Áè¼À II ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ..86
 28. 28. 350 1195 §¯Áè¼À II ºÁ¸À£À EC.Vol.XV. C.PÉÉ.216. 351 1195 §¯Áè¼À II vÀªÀ¤¢üUÁæªÀÄ EC.Vol.XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.103. 352 1195 §¯Áè¼À II CUÀÎqÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.209 353 1195 §¯Áè¼À II PÉAPÉgÉ EC(R).11.a.ªÀÄ.200. 354 1195 §¯Áè¼À II PÉAPÉgÉ EC(R).11.a.ªÀÄ.201. 355 1195-96 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉAPÉgÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/53 356 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉƪÀÄä£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/105 357 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr, UÀzÀUÀ SII/15/UÀzÀUÀ. 209 358 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II QvÀÛ£ÀPÉgÉ EC(R).8.ºÁ¸À£À.105. 359 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨É®nPÉgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.144 360 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉÊUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.189. 361 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÉĪÀÅAr,zsÁgÀªÁqÀ SII/15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/210 362 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÉĪÀÅAr,zsÁgÀªÁqÀ SII//15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/211 363 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ SII/15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/210 364 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ SII/15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/211 365 1196 §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉîÆgÀÄ,ºÁ¸À£À - 366 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ,ºÁ¸À£À - 367 1196 §¯Áè¼À II £É®ªÀÄAUÀ® EC. IX. £É®.82
 29. 29. 368 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ SII/15/210 369 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ SII//15/211 370 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II £ÀaÑUÀ¯ï, gÉÆÃtvÁ®ÆèPÀÄ SII/15/212 371 1196 ----- ªÁmÁ¼ÀÄ EC(R).5.w.£À.296. 372 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II C¤ßUÉgÉ,zsÁgÀªÁqÀ SII/15/213 373 1197 - PÀÄAPÀ£ÁqÀÄ, EC(R).12. PÉqÀÆgÀÄ.47 374 1197 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ-II («ÃgÀUÀ®Äè) ¨ÉÆ¥Àà¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ,ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/115 375 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CtÂÚUÉÃj,zsÁgÀªÁqÀ SII/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀvÁ/213 376 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÄgÀĪÀwÛ,ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î SII/9/323 377 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉuÉÚºÀ½î,ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î SII/9/324 378 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II gÉÆÃt vÁ, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/gÉÆÃtvÁ/212 379 1198 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II - SII/15/213 380 1198 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II EArªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î EC.Vol.XII. w¥À.37. 381 1198 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II G¢UÁæªÀÄ EC.vol.VIII.¸ÉÆgÀ§.140. 382 1199 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II §¸Á¥ÀÄgÀ,ZÀ£ÀßVj vÁ ID/19/ZÀ£ÀßVjvÁ 383 1199 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀgÀqÁ¼ÀÄUÁæªÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.92. 384 1199 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ SII/15/214
 30. 30. 385 1199 £ÁgÀ¹AºÀzÉêÀ PÀ®èºÀ½î,UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/37 386 1199 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II wgÀÄUÀÄt EC(R).11.a.ªÀÄ.116. 387 1199 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CA§¼É EC(R).11.a.ªÀÄ.93. 388 1199-1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ SII/15/214 389 1199-1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II aAvÀÆgÀÄ,UÀzÀUÀ SII/15/215 390 1199-1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉtÆÛgÀÄ,UÀzÀUÀ SII/15/215 391 1199-1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ vÁ, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/214 392 1199-1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II §AzÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/215 393 1199-1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀÄA§½î EC(R).4.AiÀļÀAzÀÆgÀÄ.190. 394 1200 §¯Áè¼À II vÁ¼ÀUÀÄAzÀUÁæªÀÄ EC.vol.VII.²PÁj.186. 395 1200 §¯Áè¼À II ºÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ EC(R).24.a£ÁºÀ.35 396 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CtÂÚUÉÃj,zsÁgÀªÁqÀ ID/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀvÁ/15 397 1200 §¯Áè¼À II ¸É®UÀ£ÀºÀ½î, UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC. X. UË. ©..40 398 1200 §¯Áè¼À II ªÀļÀ®ÆgÀÄUÁæªÀÄ,UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC. X. UË. ©..51. 399 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ, EC(R).ªÀÄAqÀå/98 400 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄqÀÄ«£ÀPÉÆÃr. EC(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.£ÀA.112. 401 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄqÀÄ«£ÀPÉÆÃr. EC(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.£ÀA.111. 402 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EC.vol. XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.105.
 31. 31. 403 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¤gÀĪÀUÀ®Äè, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. vÀĪÀÄ.41 404 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ¼É©ÃqÀÄ EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ. 328. 405 ---- ----- zÉêÀ£ÀUÉgÉ EC(R).13.².ªÀ.62. 406 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÉÆqÀÚºÉuÉÚUÉgÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. vÀĪÀÄ.38 407 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨ÉÃUÀªÀÄAUÀ® EC(R).7.£Á.ªÀÄA.136. 408 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆÃrºÀ½î EC(R).8.ºÁ¸À£À.94 409 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉ§¸ÀÆgÀÄ EC(R).5.PÀÈ.gÁ.£À.73. 410 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.171. 411 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉPÀÌ EC(R).2.ZÀ.gÁ.¥À.564. 412 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉUÀÎqÀºÀ½î, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ E.¹.125/42 413 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀmÉÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î. EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ.361. 414 12£Éà ±ÀvÀ - ºÁgÀAV,¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ E.¹.125/43 415 12£Éà ±ÀvÀ - ®PÀÄÌAr,UÀzÀUÀ SII/15/559 416 12£Éà ±ÀvÀ - ®PÀÄÌAr,UÀzÀUÀ SII/15/560 417 12£Éà ±ÀvÀ - ¨ÉÆÃUÀ£ÀÆgÀÄ,zsÁgÀªÁqÀ SII/15/585 418 12£Éà ±ÀvÀ - PÉƪÀÄgÉÃUÉÆÃvÀ,£ÀªÀ®UÀÄAzÀ SII//15/587
 32. 32. 419 12£Éà ±ÀvÀ - PÀ¯ÉÌgÉ, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/568 420 12£Éà ±ÀvÀ - zÉÆÃtÂ,ªÀÄÄAqÀgÀV SII/15/572 421 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.564 422 12£Éà ±ÀvÀ - ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.561. 423 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R).2. ±Àæ.¨É.469 424 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.355. 425 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.344. 426 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.343. 427 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.336. 428 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.81. 429 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.154. 430 - «µÀÚªÀzsÀð£À ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå/259 431 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.336. 432 - «µÀÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀgÀ£ÀºÀ½î PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/21 433 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÉððUÉ EC(R).10.CgÀ¹ÃPÉgÉ.282. 434 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆÃuÉÃj MAR.1937. ¨ÉîÆgÀÄ £ÀA.29. ¨ÉîÆgÀÄ
 33. 33. 435 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ MAR.1929. ¨ÉîÆgÀÄ £ÀA.15. ¨ÉîÆgÀÄ 436 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆãÉÃj®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.550. 437 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ I ¸ÀÆZÉãÀºÀ½î ºÁ¸À£À EC(R).15.C.PÉ. 243 438 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î MAR.1943. ¨ÉîÆgÀÄ £ÀA.7. ¨ÉîÆgÀÄ 439 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉAqÉÃPÉgÉ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À EC.vol. XV. C.PÉ.217 440 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀiÁªÀÅvÀ£ÀºÀ½î EC.vol. XV. C.PÉ.251. 441 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ PÀAzÁªÁgÀ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.546. 442 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ PÀÄzÀÄgÉUÀÄAr EC(R).8.ºÁ¸À£À.82. 443 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ºÁ¸À£À EC(R).8.ºÁ¸À£À.7. 444 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ºÉƸÀºÉƼÀ®Ä EC(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.£ÀA.9. 445 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ºÉƸÀºÉƼÀ®Ä EC(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.£ÀA.6. 446 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ PÀgÀrUÁæªÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.84.
 34. 34. 447 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ PÉÊUÉÆãÀºÀ½î EC(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.£ÀA.70. 448 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ §ªÀÄä£ÀºÀ½î EC(R).10.C.PÉ.229. 449 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ºÁgÀ£ÀºÀ½î EC(R).10.C.PÉ.230. 450 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ¸ÉÆãÀºÀ½î EC(R).4.ºÀÄt.33 451 12£Éà ±ÀvÀ ---- PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.437. 452 12-13£Éà ±ÀvÀ - aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC(R).24. a£ÁºÀ.88 453 12-13£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼ÀÀ PÀÆrè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ.36 454 12£Éà ±ÀvÀ - zÉêÀ£ÀUÉgÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ.62 455 12£Éà ±ÀvÀ - CUÀÎqÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.214. 456 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉ£Áß¼ÀÄ EC(R).6.¥Á.¥ÀÄ.£ÀA.12. 457 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II .¨ÉîÆgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.98. 458 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉÊUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.190. 459 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉÆÃgÀªÀAUÀ® EC(R).8.ºÁ¸À£À.127. 460 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉgÀ®ÆgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.509. 461 1169/1289 £ÁgÀ¹AºÀ. I/£ÁgÀ¹AºÀ. III PÀ¼ÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.No.29. 462 463 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÆzÀªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.132. 464 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹£ÀUÀÄ¥Éà EC(R).11.a.ªÀÄ.50. 465 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zÀAlgÀªÀÄPÉÌ EC(R).11.a.ªÀÄ.80. 466 12-13£Éà ±ÀvÀ ---- ªÉÄÊ®ªÀÄ£É EC(R).11.a.ªÀÄ.159.
 35. 35. 467 12-13£Éà ±ÀvÀ ---- UÉÆë£ÀºÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.224. 468 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨sÀzÁæªÀw EC(R).13. ¨sÀzÁæ.20 469 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄwÛUÀlÖ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.254. 470 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC(R).10.C.PÉ.9. 471 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄzÀÄr EC(R).10.C.PÉ.221. 472 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉA¨Á¼ÀÄ EC(R).10.ZÀ.gÁ.¥À.72. 473 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄDzÀ®UÉgÉ EC(R).10.ZÀ.gÁ.¥À.127. 474 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).10.ZÀ.gÁ.¥À.124. 475 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÁUÀ®ºÀ½î EC(R).7.ªÀÄzÀÆÝgÀÄ103. 476 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄ°èUÀªÁ¼ÀÄ MAR.1936.ºÁ¸À£À.vÁ.No.2 477 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ CtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ ID/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/66 478 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CªÀÄäUËqÀ£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÁ¸À£À.151. 479 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀgÀUÀÄ EC(R).8.ºÁ¸À£À.175. 480 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zÁgÀzÀºÀ½î EC(R).11.ªÀÄÆ.UÉ.113. 481 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ zÁgÀzÀºÀ½î EC(R).11.ªÀÄÆ.UÉ.114. 482 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ §¼ÉúÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.69. 483 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ EAnvÉƼÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.507. 484 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.469. 485 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.58
 36. 36. 486 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ºÀÄ°PÉgÉ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.412. 487 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÀÄgÀĪÀ£ÀºÀ½î EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/103 488 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À §¼ÀÆîgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.186. 489 12-13£Éà ±ÀvÀ - ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/71 490 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀiÁgɺÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/54 491 12-13£Éà ±ÀvÀ (vÀ«Ä¼ÀıÁ¸À£À) ºÉƸÀÆÌgÀÄUÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/29 492 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ («ÃgÀUÀ®Äè) ¸ÀÄAPÀvÉÆAqÀ£ÀÆgÀÄ,¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/238 493 12-13£Éà ±ÀvÀ - PÁZÉãÀºÀ½î, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/254 494 - £ÀgÀ¹AºÀ vÉAV£ÀWÀlÖ, PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/43 495 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ §¼ÀÆîgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.184. 496 1201 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ KI/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/5 497 1201 §¯Áè¼À II ¹gÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/114 498 1201 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ KI/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/5 499 1201 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄļÀUÀÄAzÀ, UÀzÀUÀ ID/UÀzÀUÀ. 24 500 1201 - ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj SII/1/75 501 1201 _ §¼Áîj SII/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/15 502 503 1202 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀuÉÚÃj, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/216 504 1202 §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÀAvÀPÀqÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ.98
 37. 37. 505 1202 §¯Áè¼ÀÀ-II w¥ÀlÆgÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R). 24. w¥À.128 506 1202 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II C¸ÀA¢ EC(R). 12/PÀqÀÆgÀÄ.21 507 1202 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ SII /15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/216 508 1202 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zsÁgÀªÁqÀ SII /15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/216 509 1203 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ ID/32//£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/68 510 1204 (vÁªÀÄæ±Á¸À£À)«ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ- II zsÁgÀªÁqÀ PÉ.L/1/28 511 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ ID/32//£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/69 512 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀtÂÚUÉÃj, ID/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/70 513 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ KI/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/1 514 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ KI/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/6 515 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ZÀÄAZÀ£ÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/62 516 1204-05 - UÀgÀUÀ, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/19 517 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ KI/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/1 518 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ SII/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/217 519 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉAvÀÆgÀÄ, UÀzÀUÀ SII/15/UÀzÀUÀ vÁ/218 520 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II a¯ÁèºÀ½î SII/9/325 521 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj SII/1/5 522 1205 §¯Áè¼ÀÀ-II aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EC(R). 24.a£ÁºÀ.17 523 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À UÀAfUÀnÖUÁæªÀÄ EC. XI.a.zÀÄ.23
 38. 38. 524 1205 §¯Áè¼ÀÀ-II(«ÃgÀUÀ®Äè) ªÉƼÀPÁ®ÆägÀÄ EC. XI.a.zÀÄ.12. 525 1205 §¯Áè¼ÀÀ-II(«ÃgÀUÀ®Äè) AiÀÄgÀ§âºÀ½î UÁæªÀÄ, »jAiÀÄÆgÀÄ EC. XI.a.zÀÄ.16. 526 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨É£ÀÆÛgÀÄ SII/15/UÀzÀUÀ vÁ/218 527 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉuÉÚºÀ½î SII/9/325 528 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À D®ÆâgÀÄ EC.Vol.XII.w¥À.43. 529 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.36. 530 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À G¥ÀàªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.5. 531 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À LgÀºÀ½î EC.(R)Vol.XIIII 532 1206 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II EC(R). vol.12.Kd.9. 533 --- «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II EC(R). vol.12.Kd.16. 534 1206 §¯Áè¼ÀÀ-II C¸ÀA¢ EC(R). vol.12.Kd.14. 535 1206 §¯Áè¼ÀÀ-II ¹AUÀlUÉgÉ EC(R). vol.12.Kd.217. 536 1206 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÀAqÀÆgÀÄ SII /9/¸ÀªÀÄqÀÆgÀÄ vÁ/326 537 1206 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II §AlÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/218 538 1206 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj SII /1/ºÀqÀUÀ° vÁ/6 539 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀ¯ÉÌÃj SII /20/ºÁ£ÀUÀ¯ï vÁ/228 540 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉƸÀÆgÀÄ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/219
 39. 39. 541 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄļÀUÀÄAzÀ, UÀzÀUÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/220 542 1207 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÉƸÀÆgÀÄ EI/33/UÀzÀUÀ vÁ/20 543 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉƸÀÆgÀÄ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/219 544 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄļÀUÀÄAzÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/220 545 1207 §¯Áè¼À II PÀ¯ÉÌÃj SII /20/ºÁ£ÀUÀ¯ï vÁ/228 546 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¥ÀÄqÀÄwÛ¤ß, §¼Áîj SII /9/§¼Áîj vÁ/237 547 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉƸÀÆgÀÄ SII 15/UÀzÀUÀ vÁ/219 548 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/220 549 1207 §¯Áè¼ÀÀ-II PÀ¯ÉÌÃj, zsÁgÀªÁqÀ SII /15/ºÁ£ÀUÀ¯ï vÁ/228 550 1208 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀqÀUÀ° KV/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/73 551 1208 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀtÂÚUÉÃj zsÁgÀªÁqÀ ID/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/72 552 1208 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ¹qÀغÀ½î EC.vol.VIII.¸ÉÆgÀ§.305. 553 1208 §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI. ºÉÆ.PÉ.124 554 1208 §¯Áè¼ÀgÁAiÀÄ ºÁgÀwUÁæªÀÄ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI. »j.18 555 556 1208 «ÃgÀ§¯Áè¼À §¼Áîj SII /1/ºÀqÀUÀ° vÁ/8 557 1209 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ ID/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/71 558 1209 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ PÀtÂPÀmÉÖ EC.vol.V.C.PÉÀ.40. 559 1209-10 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ªÀÄÄ¢UÉgÉ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).12.a.ªÀÄ.79.
 40. 40. 560 1209 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄUÀ®, ºÀqÀUÀ° vÁ®ÆèPÀÄ SII /9/ºÀqÀUÀ° vÁ/329 561 1209 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II aUÀmÉÃj SII.Vol.IX. ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î.No.328 562 1210 §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ UÁæªÀÄ, EC. XI. ºÉÆ.PÉ.13. 563 1210 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå.1 564 1210 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ªÀÄÄ¢UÉgÉ EC. XI. 13 565 1210-11 §¯Áè¼ÀÀ-II ¹AUÀlUÉgÉ EC(R). vol.12.PqÀÆgÀÄ.218. 566 1211 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II £ÁUÁ«, UÀzÀUÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/221 567 1211 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II D£É¨ÉÃj,¨sÀzÁæªÀw EC(R). vol.13.¨sÀzÀæ.6 568 1211 §¯Áè¼À II PÀAaUÀ®Äè EC(R). vol.12.PqÀÆgÀÄ.29. 569 1211 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI. ºÉÆ.PÉ.14 570 1211-12 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II aPÀ̪ÀÄÄ°UÉÆÃqÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå.18 571 1211 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ §¸ÀªÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ.137 572 1211 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ, ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC(R). ºÉzÉÃPÉÆÃ.25 573 1211 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II £ÁUÁ«, UÀzÀUÀ SII/15/UÀzÀUÀ vÁ/221 574 1212 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/222 575 1212 - ¨ÁUÁ½, §¼Áîj SII /10/ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î vÁ/331 576 1212 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II »gÉúÀqÀUÀ° SII /9/ºÀqÀUÀ° vÁ/330 577 1212 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr, zsÁgÀªÁqÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/222
 41. 41. 578 1212 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀÄgÀĽUÁæªÀÄ EC.vol.VIII.¸ÉÆgÀ§.376. 579 1214 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î KVV/1/74 580 1214 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II D£ÉèÉÃj, ¨sÀzÁæªÀw EC(R). vol.13.¨sÀzÀæ.5 581 1214 §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÉÆÃUÁ£É CUÀæºÁgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R). vol.13.²ªÀ.103 582 1214 §¯Áè¼ÀÀ-II PÉÆÃUÀÄAr UÁæªÀÄ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI.azÀÄ.79. 583 1214 «ÃgÀ§¯Áè¼À.2 EC.vol.VII.¨sÀzÀæ.102 584 585 1214 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II §AqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå.8 586 1214 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI. ºÉÆ.PÉ.2 587 1214 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ - 588 1214 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄwÛUÉ, ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î SII /9/ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î vÁ/332 589 1214 ---- CªÀÄÈvÁ¥ÀÄgÀ EC(R). vol.12.vÀjÃ.112183 590 1215 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀiÁUÁ½, §¼Áîj SII /9/ºÀqÀUÀ° vÁ/333 591 1215 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ EC. XI.ªÉƼÀ.12. 592 1216 §¯Áè¼ÀÀ-II C¸ÀA¢ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.15 593 1216 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj KVV/1/39 594 1216 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀAaUÀ®Äè EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.27 595 1216 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÉÆÃUÁ£É CUÀæºÁgÀ EC.vol.VII.²ªÀ.54.
 42. 42. 596 1216 «ÃgÀ§¯Áè¼À.2 EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.28. 597 1217 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, EC. XI.azÀÄ.4 598 1217 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ©aÑPÁgï, PÉÆqÀUÀ£ÀºÀ½î EC(R). ªÉÄʸÀÄgÀÄ/116 599 1217 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI. ºÉÆ.PÉ.4 600 1217 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÉÆgÀĪÁAiÀÄ, §¼Áîj SII /9/334 601 1218 §¯Áè¼ÀÀ-II §¸ÀªÀ£ÀUÀAUÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R). vol.13.²ªÀ.74 602 1218 §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÄAzÀªÁqÀ UÁæªÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁUÉ105 603 1218 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀÄAzÀÆgÀÄ, ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/23 604 1218 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II vÀ¼ÀÆîgÀÄ, SII /9/ºÉÆ.¥ÉÃ.335 605 - «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zÉÆqÀØ doÀgÀ UÁæªÀÄ £É®ªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/15 606 - «ÃgÀ§¯Áè¼À(«ÃgÀUÀ®Äè) zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/80 607 1218 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.35. 608 1218 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÁ£ÀPÀ£ÀºÀ½î EC.IX. PÁ£ÀºÀ. 87 609 1219 £ÀgÀ¹AºÀ-II («ÃgÀUÀ®Äè) G¯ÉèÃUÁ® EC(R). ªÀÄAqÀå/36 610 1219 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÄqÀwÛ¤ß, §¼Áîj SII /9/336 611 1219 §¯Áè¼ÀÀ-II £É®ªÀÄAUÀ® EC.IX. £É®.77 612 §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC(R). ªÀÄAqÀå.109 613 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II §®UÀ£ÀÆgÀÄ UÀzÀUÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/223
 43. 43. 614 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CtÂÚUÉÃj £ÀªÀ®UÀÄAzÀ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/224 615 1220 «ÃgÀ§¯Áè¼À §gÀªÀÄ£ÁAiÀÄPÀzÀÄUÀð EC. XI.azÀÄ.56 616 1220 §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol. XV. C.PÉ.197. 617 1220 §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol. XV. C.PÉ.201. 618 1220 §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol.V.CPÉÀ.77. 619 1220 £ÀgÀ¹AºÀ- II ºÁ¸À£À 620 1221 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉÆlÆÖgÀÄ SII./9/PÀÆqÀèV vÁ/338 621 1221 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ CtfUÉgÉ SII/9/ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î vÁ/339 622 1221 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol. XV. C.PÉ.206. 623 1222 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.54 624 1222 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ wgÀĪÉÃA¢¥ÀÄgÀA EI.vol.VII. £ÀA.23.(zÀ.DPÁðmï.f¯Éè). 625 1222 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ eÉÆüÀzÁ¼ÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.157 626 1223 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.64 627 1223 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉÆÃUÁ° SII /9/ºÀqÀUÀ° vÁ/317 628 1223 - - -
 44. 44. 629 1223 £ÀgÀ¹AºÀ- II »A¢£ÀPÉgÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. vÀĪÀÄ.93 630 1224-25 £ÀgÀ¹AºÀ- II zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁ.UÉ.25 631 1225 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ II KVV.vol.1. ºÀqÀUÀ°.¸ÀA.75. 632 1224 £ÀgÀ¹AºÀ- II ¨É¼ÀÆîgÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå.81 633 1224 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ¨ÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 7 634 1224 £ÀgÀ¹AºÀ- II §¼Áîj SII /9/340 635 1224 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ §¼Áîj SII/1/18 636 1224 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ºÀqÀUÀ° KVV/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/75 637 1225 - §¼Áîj SII/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/9 638 1225 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ºÀqÀUÀ° KVV/1/108 639 1225 «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀ IA/azÀÄ.ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ.¸ÀA.41. 640 1226 £ÀgÀ¹AºÀ- II ¨sÀzÁæªÀw, EC(R).12.¨sÀzÀæ.21 641 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ªÀÄgÀļÉ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À½î EC(R).24. a£ÁºÀ.42 642 1226 - PÉgɸÀAvÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.68 643 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ(«ÃgÀUÀ®Äè) ªÀļÀ° UÁæªÀÄ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI. ºÉÆ.PÉ.130 644 1226 £ÀgÀ¹AºÀ ªÀļÀ° UÁæªÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.130 645 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¸ÉÆÃVÎ SII 9/341
 45. 45. 646 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¸ÉÆÃVÎ SII./9/342 647 1226 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀÄgÁ«£ÉÆÃqÀÄUÁæªÀÄ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI. ºÉÆ.PÉ.104. 648 1226 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉuÉÚPÁ¼ÀÄ SII /9/PÀÆqÀèV/ vÁ/343 649 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ GvÀÛAV ID/23.GvÀÛAV. .vÁ.ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° 650 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.24. 651 1226 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÁzÀgÀ£ÀºÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.205 652 12.±ÀvÀ.-13.±ÀvÀ. «ÃgÀ§¯Áè¼À EC.vol.VII. .²ªÀ.90 653 1228 £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨ÁUÁ½, SII /9/ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î vÁ/344 654 1228 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ ºÉÆç½, ©üêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ.98 655 656 12.±ÀvÀ. «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ. zÉÆqÀتÀÄÄ®UÉÆÃqÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.7. ªÀļÀªÀ½î. £ÀA.19. 657 1229 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ(«ÃgÀUÀ®Äè) ºÁ¸À£À - 658 1229 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.22. 659 1229 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II G¥ÀàªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.43. 660 1229 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉÆÃqÀªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.134. 661 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨É®ÆgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.99
 46. 46. 662 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ PɼÀUÉgÉ EC(R).ªÀÄAqÀå.60 663 ------------- «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀzÉêÀ QPÉÌÃj EC(R) ªÉÄÊ.r¹ÖçQÖ£À ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ (¸ÀAaPÉ.2). PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ. vÁ.£ÀA.50. 664 1230 £ÀgÀ¹AºÀ- II ¸Á¯ÉÆÛgÉ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.505 665 1230 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ªÀļÀ° UÁæªÀÄ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI. ºÉÆ.PÉ.131 666 1230 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.20. 667 1231 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R).2. ZÀgÁ¥À.286 668 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ¨ÉAqÉPÉgÉUÁæªÀÄ EC.vol. XV. C.PÉ.217. 669 1231 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ºÉUÉÎÃgÉ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC(R).24. a£ÁºÀ.27 670 1231 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ. KVV.vol.1. ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î.¸ÀA.135. 671 1231 «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀ ªÀļÀ°UÁæªÀÄ EC. XI. ºÉÆ.PÉ.131 672 1232 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ£ÀÆgÀÄ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.106 673 1233 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ(«ÃgÀUÀ®Äè) »gÉèɣÀÆßgÀÄ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI.a.zÀÄ. 674 1233 £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.69
 47. 47. 675 1233 £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ CgÉPÉgÉUÁæªÀÄ EC.Vol.XII.UÀÄ©â.45. 676 1233 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. a£ÁºÀ.31 677 1234 £ÀgÀ¹AºÀ »gÉèɣÀÆßgÀÄ EC. XI.a.zÀÄ.66. sss679 1234 - ªÉÇÃmïUÉgÉ EC(R).24. 80 680 1235 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ dUÀ¼ÀÆgÀÄ EC. XI. dUÀ¼ÀÆgÀÄ.33 681 1235 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁ.UÉ.129 682 1236 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ºÁ¸À£À EC.vol. XV. C.PÉ.204. 683 1236 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ - EC(R).ªÀÄAqÀå/29,30 684 1237 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÀqÀ¸ÀÆgÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.21. 685 1237 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/67 686 1237 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ UÉÆëAzÀºÀ½î,PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/63 687 1237 «ÃgÀ§¯Áè¼À ªÀÄzÀÆÝgÀÄ UÁæªÀÄ, AiÀļÀAzÀÆgÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ /39 688 1237 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ªÀļÀ°UÁæªÀÄ EC.Vol.XI 689 1237 ---- ©zÀgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.35. 690 1238 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ AiÀļÉî±À¥ÀÄgÀ EC.vol. XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.93.
 48. 48. 691 1238 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ AiÀļÉî±À¥ÀÄgÀ EC.vol. XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.94. 692 1238 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ AiÀļÉî±À¥ÀÄgÀ EC.vol. XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.95. 693 1239 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.71 694 1240 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¤ÃgÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI.a.zÀÄ.221. 695 1240 §¯Áè¼À- II («ÃgÀUÀ®Äè) ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/23 696 1241 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨É®nPÉgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.146. 697 1242 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ QPÉÌÃj, eÁPÀ£ÀPÉgÉ UÁæªÀÄ, EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/76 698 1242 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ºÉÆ£ÉßãÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/55 699 1242 «ÃgÀ§¯Áè¼À II ºÀA¥Á¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ. EC(R).ªÀÄAqÀå. ¸ÀA.23. 700 - «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉÆqÀتÀÄļÀUÉÆüÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/19 701 13.±ÀvÀ. ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ EC.vol.VII.²ªÀ.87 702 1243 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨ÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/8 703 1244 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ºÁ£ÀðºÀ½î, ºÁ¸À£À EC.vol. XV. C.PÉ.210 704 1244 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨ÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ.9
 49. 49. 705 1246 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÀqÀ¸ÀÆgÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.23. 706 1249 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁAiÀĸÉnÖ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, EC(R).ªÀÄAqÀå.134 707 13£Éà ±ÀvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÀ§â½î EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.39 708 13£Éà ±ÀvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÀ§â½î EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.40 709 1251 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉ£ÉßÃj UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.71 710 13£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼À ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ.85 711 13£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼ÀÀ-II C¸ÀA¢ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.16 712 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II §®UÀ£ÀÆgÀÄ SII /15/UÀzÀUÀ vÁ/223 713 13£Éà ±ÀvÀ - PÀ¯ÉÌÃj zÁgÀªÁqÀ SII /20/C£ÀUÀ®Äè/vÁ/332 714 13£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À ID/91/ZÀgÁ¥À. 715 13£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À ID/91/ZÀgÁ¥À. 716 13£Éà ±ÀvÀ - »gÉ¨É½Û ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.285 717 13£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼À PÁªÀÄvÀgÁd¥ÀÄgÀ ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.573. 718 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉPÀÌ ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.564. 719 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À ¹zÀÝ¥ÀÄgÀ EC(R).13. ¨sÀzÀæ.26 720 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À PÉAPÉgÉ UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC. X.UË.©.£ÀA.49 721 13£Éà ±ÀvÀ - PÀÄ«Ää®UÀlÖ ºÉƼ¯ÉÌgÉÀ MAR/1941/5
 50. 50. 722 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀiÁ®zÉêÀ£ÀºÀ½î ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ MAR/1929/42 723 - «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zÉÆqÀØUÀgÀÄqÀ£ÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/26 724 - «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¥ÀÄAUÀ® ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/121 725 12.±ÀvÀ.-13.±ÀvÀ. §¯Áè¼À II EC(R). vol.13. .²ªÀ.36 726 12.±ÀvÀ.-13.±ÀvÀ. «ÃgÀ§¯Áè¼À II ¨Árè. KI.vol.1. ¸ËAzÀwÛ.vÁ. 727 ------ «ÃgÀ§¯Áè¼À II(«ÃgÀUÀ®Äè) PÁZÀªÀiÁZÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄ EC. X.UË.©.£ÀA.41. 728 - «ÃgÀ§¯Áè¼À II w¥ÀÆàgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/52 729 - «ÃgÀ§¯Áè¼À II CUÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/103 730 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À PÉƼÁAV MAR/1940/18 731 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À §lÖgÀªÀ½î MAR/1941/11 732 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À D®ÆgÀÄ EC(R).8.D®ÆgÀÄ.2 733 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À PÉƼÀAV EC(R).8.C.UÀÆ.166 734 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀÄgÀĪÀwÛ CgÀ¥Àà£ÀºÀ½î SII /9/337 735 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÉÆÃV SII /9/ºÀqUÀÀ° vÁ/360 736 13.±ÀvÀ. ----- EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.31.
 51. 51. 737 13.±ÀvÀ. «ÃgÀ§¯Áè¼À II dªÀiÁä®ÆgÀÄ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.101. 738 1252 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀzÉêÀ EC(R). vol.13.UÀÄ©â.23 739 1252 ------ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.30. 740 1253 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.Vol.IX. ¨ÉA.6. 741 13.±ÀvÀ. ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÀ§â½î EC.(R)Vol.XXII 742 13.±ÀvÀ. ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ºÀÄ°PÉgÉ EC.(R)Vol.XXII 743 13.±ÀvÀ. ------------ ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î MAR.1938 744 13.±ÀvÀ. «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ UÉÆë£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.XIIII 745 13.±ÀvÀ. ------ ºÉgÀÆgÀÄ EC.(R)Vol.I 746 13.±ÀvÀ. ----- £ÀgÉÃUÀ®Äè I.D. 747 13.±ÀvÀ. ---- PÀÆrè EC.(R)Vol.XXIII 748 13.±ÀvÀ £ÁgÀ¹AUÀzÉêÀ £ÀÄtÆÚgÀÄUÁæªÀÄ. ID/30.ZÀ¥À. 749 13.±ÀvÀ «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀ »gÉúÁ°ªÁt ID/30.ºÀjºÀgÀ.vÁ. 750 13.±ÀvÀ. £ÀgÀ¹AºÀ.2 PÀÄzÀÄgÉUÀÄAr MAR.1935
 52. 52. 751 13.±ÀvÀ. £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î MAR.1943 752 13.±ÀvÀ. ------ EAzÁªÁgÀ EC.(R)Vol.XXI 753 13.±ÀvÀ. ---- §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.XXI 754 13.±ÀvÀ. ---- ºÀÄ°PÀ®Äè MAR.1941 755 13.±ÀvÀ. ---- CUÀæºÁgÀ ¨ÁZÀºÀ½î EC.(R)Vol.XI. 756 13.±ÀvÀ. ------ CUÀæºÁgÀ ¨ÁZÀºÀ½î EC.(R)Vol.XI. 757 13.±ÀvÀ. ----- VfºÀ½î EC.(R)Vol.XX. 758 13.±ÀvÀ. ---- PÀtÂPÀmÉÖ EC.(R)Vol.XX. 759 13.±ÀvÀ. ---- PÉgɺÀ½î EC.(R)Vol.IX 760 13.±ÀvÀ. ------ ºÉƸÀªÀiÁ®AV EC.(R)Vol.IX 761 13.±ÀvÀ. ----- ºÀgÀªÉ EC.(R)Vol.IX. 762 13.±ÀvÀ. ---- PÀtÂPÀmÉÖ EC.(R)Vol.XX. 763 13.±ÀvÀ. -------- PÀtÂPÀmÉÖ MAR.1937 764 13.±ÀvÀ. ------ azÀgÀªÀ½î MAR.1933 765 13.±ÀvÀ. ----- PÀÆrè MAR.1938
 53. 53. 766 13.±ÀvÀ. ---- azÀgÀªÀ½î MAR.1933 767 1255 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ »jAiÀÄÆgÀÄ EC.vol.V.CPÉÀ.108. 768 1259 £ÀgÀ¹AºÀ- III drAiÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.28. 769 1260 £ÀgÀ¹AºÀ- III ¨ÉîÆgÀÄ EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ.272. 770 1260 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ w¥ÀlÆgÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.60. 771 1261 - - - 772 1262 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ CAvÀgÀªÀ½î UÁæªÀÄ EC.(R).ªÀÄAqÀå/33 773 1262 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÀÆqÀÆègÀÄ EC(R). vol.12.vÀjÃ.£ÀA.40 774 1262 - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC. Vol.IX. ¨ÉA.114 775 1265 £ÀgÀ¹AºÀ- III ¨ÉîÆgÀÄ EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ.343. 776 1265 «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀ PÀqÀ¸ÀÆgÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.22. 777 1267 £ÀgÀ¹AºÀ- III aPÀÌ¥ÀlÖtUÉgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.96. 778 1267 £ÀgÀ¹AºÀ §¸ÀgÁ¼ÀÄUÁæªÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå/31 779 1268 £ÀgÀ¹AºÀ- III zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁ.UÉ.36
 54. 54. 780 1268 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- III ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI. ºÉÆ.PÉ.122 781 1268 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- III PÉÆÃUÀÄAr EC. XI. azÀÄ.36. 782 1268 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ- III aAzÀgÀªÁr EC(R). ªÀÄAqÀå.7 783 1269 £ÀgÀ¹AºÀ- III ªÀiÁgɺÀ½î EC(R). ªÀÄAqÀå.65 784 1269 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉîÆgÀÄUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ.48 785 1269 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÁZÉãÀºÀ½î, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R). ªÀÄAqÀå.255 786 1269 §¯Áè¼À- III zÉêÀ£ÀºÀ½î EC. Vol.IX. zÉêÀ£ÀºÀ½î.8 787 1269 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC.Vol.XII. vÀĪÀÄ.49. 788 1270 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/49 789 1270 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉîÆgÀÄUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/50 790 1270 - PÁ£ÀPÀºÀ½î EC. Vol.IX. PÁ£ÀºÀ.83 791 1273 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- III zsÀ£ÀUÀÆgÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå/53 792 1273 - ªÀqÀØAºÀ½î, ºÁ¸À£À EC(R). 2.ZÀgÁ¥À.555 793 1273-74 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ II ¥ÀlÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå.¥Á¥ÀÄ.¸ÀA.258. 794 1275 £ÀgÀ¹AºÀ- III PÉzÀjPÉgÉ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.74 795 1275 gÁªÀÄ£ÁxÀzÉêÀ PÉÆÃUÀ½, ºÀqÀUÀ° vÁ SII /9/ºÀqÀUÀ° vÁ/346 796 1276 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀgÀÄ zÀÄzÀÝ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.136.
 55. 55. 797 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.331. 798 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).Vol.9. ¨ÉîÆ..131./MAR.1937.No.23. 799 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III ¨ÉîÆgÀÄ 800 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.371. 801 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.431. 802 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.433. 803 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.430. 804 1276 £ÀgÀ¹AºÀ III aPÀ̧½îUÉgÉUÁæªÀÄ EC. Vol.IX. PÁ£ÀºÀ.13. 805 1277 £ÀgÀ¹AºÀ III ªÀÄgÀĸÀÄ EC(R).Vol.8.Al.4. 806 1277 £ÀgÀ¹AºÀ III vÀUÀgÉ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.532. 807 1277 -------- ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9. .¨ÉÃ®Æ 356./MAR.1940.No.23 808 1277 -------- ºÀ¼ÉéÃqÀÄ
 56. 56. 809 1277 -------- ºÀ°är EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.235. 810 1278 gÁªÀÄ£ÁxÀ vÀ¼À®ÄvÉÆgÉ EC(R).Vol.10.Ak.181. 811 1278 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.385. 812 1278 --------- PÀ¯ÉÌÃj SII.Vol.XX. ºÁ£ÀÄUÀ®Äè.330. 813 1279 £ÀgÀ¹AºÀ- III (vÁªÀÄæ±Á¸À£À) ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).Vol.15.¨ÉîÆ.298. 814 1280 --------- dAiÀÄZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀ EC(R).Vol.10.Ak.100. 815 1280 gÁªÀÄ£ÁxÀ §¸ÀªÁ¥ÀlÖt EC(R).Vol.8.C.UÀÆ.86. 816 1280 -------- PÀ®ÆÌgÀÄ MAR.1937. Ak .No.14. 817 1281 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- III J®ÆÌgÀÄ UÁæªÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÄgÀÄ/8 818 1281 «Ãg£ÀgÀ¹AºÀ- III («ÃgÀUÀ®Äè) ªÉƼÉUÁ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/142 819 1282 £ÀgÀ¹AºÀ III ªÀÄgÀĸÀÄ EC(R).Vol.8.Al.3. 820 1282 ------- zÉÆqÀØWÀlÖ EC(R).Vol.10.Ak.123. 821 1282 ------- zÉÆqÀØWÀlÖ EC(R).Vol.10.Ak.122.
 57. 57. 822 1282 ------- ¨ÉÊgÉÃzÉêÀgÀUÀÄqÀØ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.555. 823 1283 ------- PÉÊzÁ¼À EC.Vol.XII.vÀĪÀÄ.12. 824 1284 £ÀgÀ¹AºÀ III ¸ÀuÉÚãÀºÀ½î EC(R).Vol.10.ZÀgÁ¥À.27. 825 1284 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀ¢gÀÄ«ÄzÀgÉ EC(R).Vol.11.a.ªÀÄ. 122. 826 1284 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀ¢gÀÄ«ÄzÀgÉ EC(R).Vol.11.a.ªÀÄ. 120. 827 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III zÁªÀtUÉgÉ ID/30/ºÀjºÀgÀ vÁ/22 828 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III £ÀÆ£ÀÄßgÀÄUÁæªÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ID/29/14 829 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III - IA/33/2 830 1284 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/41 831 1285 £ÀgÀ¹AºÀ- III ¤qÀÄvÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC/125/86 832 1285 £ÀgÀ¹AºÀ III ¤qÀÄvÀ EC.(R)Vol.I2. 833 1285 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉÊUÉÆÃqÀÄ MAR.1944. Ag.No.1. 834 1285 ------- ¤qÀÄUÀ®Äè EC.Vol.XII.Sr.47. 835 1285 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ QgÀUÀ¸ÀÆgÀÄ EC(R).Vol.7.Ml.101. 836 1285 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉÊUÉÆÃqÀÄ EC(R).Vol.8.Ag.117.
 58. 58. 837 1285 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉÊUÉÆÃqÀÄ EC(R).Vol.8.Ag.116. 838 1285 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉÊUÉÆÃqÀÄ EC(R).Vol.8.Ag.115. 839 1286 £ÀgÀ¹AºÀ III §¸ÀªÁ¥ÀlÚ EC.Vol.XV.Ag.110. 840 1286 £ÀgÀ¹AºÀ- III (vÀ«Ä¼À±Á¸À£À) ªÀÄÄzÉÝãÀUÉgÉ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/41 841 1286 -------- UÉÆgÀUÉÆÃqÀÄ MAR.1931. Ng.No.80. 842 1286 «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀzÉêÀ UÀgÀPÀºÀ½î EC.Vol.IX.Cp.57. 843 1286 «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀzÉêÀ avÀæzÀÄUÀð EC. XI.azÀÄ.12. 844 1286 £ÀgÀ¹AºÀ- III ZÀ£ÀߥÀlÖt 57 845 1287 £ÀgÀ¹AºÀ- III ºÁgÉƨɣÀªÀ½î, ²ªÀªÉÆUÀÎ E4444C(R).13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.108 846 1287 £ÀgÀ¹AºÀ- III ºÁgÉƨɣÀªÀ½î, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.109 847 1287 ---- §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î MAR.1932. Cm.No.9. 848 1287 -------- »jUÀeÉð MAR.1941. Bl.No.12. 849 1287 ------- CªÀÄÈvÁ¥ÀÄgÀ EC(R).Vol.12.Tk.15. 850 1287 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀÄgÀĪÀAV EC(R).Vol.11.Cm.81. 851 1287 ------ »gɨɽî EC(R).Vol.2.CRP.404.
 59. 59. 852 1287 gÁªÀÄ£ÁxÀ gÁAiÀÄ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ EC. XII. vÀĪÀÄ.27 853 1289 £ÀgÀ¹AºÀ III £ÁUÀªÉâ 854 855 1289 £ÀgÀ¹AºÀ III UÉÆë£ÀºÀ½î EC.Vol.XV. ¨ÉîÆ.-303 856 1289 £ÀgÀ¹AºÀ III §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î MAR.1932. Cm.No.7. 857 1289 £ÀgÀ¹AºÀ III ¸ÀuÉÚãÀºÀ½î EC(R).Vol.10.CRP.26. 858 1289 ----- ªÀÄÄzÀÄr EC(R).Vol.10.Ak.219. 859 1289 £ÀgÀ¹AºÀ III §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î EC(R).Vol.11.Cm.8. 860 1290 gÁªÀÄ£ÁxÀ(vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À) aAvÀªÀÄt vÁ®ÆèPÀÄ EC. X.aAvÀªÀÄtÂ.84 861 1290 «ÃgÀ§¯Áè¼À CUÀ®ªÁr EC. XII.UÀÄ©â.58 862 1291 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀÆrè ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).Vol.13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.24 863 1291 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀÆrè ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).Vol.13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.40 864 1291 («ÃgÀUÀ®Äè) °AUÀzÀºÀ½î EC(R).Vol.12.vÀjPÉgÉ.85 865 1291 «ÃgÀ§¯Áè¼À ªÀÄwÛWÀlÖ w¥ÀàlÆgÀÄ EC. XII. w¥ÀàlÆgÀÄ.39 866 1291 «ÃgÀ§¯Áè¼À ±ÀAPÀgÀtº½îÀ EC(R).Vol.10.CgÀ¹PÉgÉ.109
 60. 60. 867 1291 §¯Áè¼À III PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/64 868 1291 ------- ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î MAR.1938 869 1291 -------- ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.XX. 870 1292 §¯Áè¼À III ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î ¨ÉîÆgÀÄ MAR./1943/8 871 1292 §¯Áè¼À III ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).Vol.9. ¨ÉîÆgÀÄ.470 872 1292 ---- zÀ¨ÉâUÀlÖ EC(R). vol.24.a£Á.33. 873 1292 §¯Áè¼À III ºÀ®¸ÀĨÁ¼ÀÄ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).Vol.11.aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 88 874 1292 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III ¨ÁUÀ° ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î SII /9/351 875 1292 §¯Áè¼À III PÉÆÃmÉPÉÆ¥Àà EC. Vol.IX. PÁ£ÀºÀ.28. 876 1292 gÁªÀÄ£ÁxÀ D¬ÄUÀAqÀ¥ÀÄgÀ EC.Vol.IX. £É®.38(©). 877 1292 £ÁgÀ¹AUÀzÉêÀ £ÀÄtÆÚgÀÄUÁæªÀÄ. ID/30.ZÀ¥À. 878 1292 «ÃgÀ§¯Áè¼À III EAzÁªÁgÀ EC.(R)Vol.XXI 879 1292 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀÆrèUÁæªÀÄ EC.vol.VII.²ªÀ.72. 880 1293 gÁªÀÄ£ÁxÀ ºÉÆøÀÄgÀÄ UÀzÀUÀ IA/33/UÀzÀUÀ vÁ/45
 61. 61. 881 1293 §¯Áè¼À III PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½îî 9/46 882 1294 «ÃgÀ§¯Áè¼À zÉÆqÀØUÀAUÁªÁr ZÀ£ÀߥÀlÖt EC/9/183 883 1294 - PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½îî 9/107 884 1294 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ ºÀ¼ÉÃD®ÆgÀÄ 183.P 885 1295 «ÃgÀ§¯Áè¼À vÀ¼ÀªÁr ZÀ£ÀߥÀlÖt EC/9/179 886 1295 - aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC.(R)/24/33 887 13.±ÀvÀ. «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î MAR.1943 888 13.±ÀvÀ. «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉA¨Á¼ÀÄ EC.(R)Vol.XX 889 1296 gÁªÀÄ£ÁxÀ vÀA©ºÀ½îUÁæªÀÄ EC. X.ªÀÄļÀ.100. 890 1296 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀÆrè ²ªÀªÉÆUÀÎ EC.(R)/13/37 891 1296 gÁªÀÄ£ÁxÀ - IA/40/«¨sÁUÀ 6/212 892 1296 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ªÀgÀPÉÆÃqÀÄUÁæªÀÄ MAR.1931 893 1296 ----- PÀA§½PÉÆ¥Àà MAR.1938 894 1297 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÀÄdÓ®ÆgÀÄ ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/136 895 1297 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/248
 62. 62. 896 1297 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/60 897 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/250 898 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/253 899 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/252 900 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/247 901 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/246 902 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/251 903 1299 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀmÉÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ¨ÉîÆgÀÄ EC.(R)/9/247 904 1299 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î EC.(R)/10/CgÀ¹PÉgÉ vÁ/107 905 1299 ---- ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î MAR.1938 906 1300 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÉÆÃAqÀ¥ÀÄgÀ UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC/10/49 907 1300 §¯Áè¼À III ªÀÄÄgÀr¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ ªÀÄAqÀå EC.(R)/ªÀÄAqÀå/13 908 1300 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/36 909 1300 §¯Áè¼À III PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/75 910 1300 §¯Áè¼À III PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/92 911 1301 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀ®èAUÉgÉ EC.vol.V.CPÉÀ.114. 912 13.±ÀvÀ.- 14.±ÀvÀ. «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ III £ÀgÀ¸ÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol.IX
 63. 63. 913 1301 «ÃgÀ§¯Áè¼À III UÀÄAdÆgÀÄ EC.Vol.IX. ¨ÉA.51. 914 1301 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ªÀÄrªÁ¼À EC.Vol.IX. ¨ÉA.65. 915 1301 «ÃgÀ§¯Áè¼À III vÀUÉgÉ EC.(R)/9/¨ÉîÆgÀÄ vÁ/530 916 1301 §¯Áè¼À III PÀmÉÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC/15/¨ÉîÆgÀÄ vÁ/359 917 1301 §¯Áè¼À III £ÀA¢UÁæªÀÄ EC. X.a§¥ÀÄ.20. 918 1302 («ÃgÀUÀ®Äè) ¤ªÁtÂUÁæªÀÄ wxÀðºÀ½î ²ªÀªÉÆUÀÎ ID/30/20 919 1302 §¯Áè¼À III PÀaÑUÉ §AiÀÄ®Ä MAR/1944/£ÀUÀgÀ vÁ/38 920 1302 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀmÉÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC.(R)/9/429 921 1302 «ÃgÀ§¯Áè¼À III fUÀt EC.Vol.IX. D£É.80. 922 1303 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÁUÀªÁ½ EC/15/ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/83 923 1303 «ÃgÀ§¯Áè¼À eÉãÀÄPÀ®ÄèUÁæªÀÄ ºÉÆüÀ¯ÉÌgÉ E¹/11/106 924 1303 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÁUÀªÁ½ EC.(R)/8/103
 64. 64. 925 1303 §¯Áè¼À III ¨ÉlÖ£ÀºÀ½î PÉDgï ¥ÉÃmÉ EC.(R)/6/100 926 1303 - ªÀÄzÀÄVj vÁ®ÆèPÀÄ 24/46 927 1304 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀtÚUÁ®UÁæªÀÄ UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/58 928 1304 §¯Áè¼À III(vÀ«ÄüÀıÁ±À£À)À ªÀÄlÖ¸À½î ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/107 929 1305 §¯Áè¼À III ZÀAUÀªÁw EC.(R)/ªÀÄAqÀå/93 930 1305 §¯Áè¼À III ²AV£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î. EC.Vol.IX. ¨ÉA.23. 931 1306/7 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÁ®£ÀÆgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/24/94 932 1306 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÁVªÁ¼ÀÄ ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ EC.(R)/8/ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/104 933 1306 - £É®ªÀÄAUÀ® EC.Vol.IX. £É®.55. 934 1306 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ EC.Vol.IX. zÉƧ¥ÀÄ.52. 935 1306 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ EC.Vol.IX. zÉƧ¥ÀÄ.60. 936 1306 §¯Áè¼À III PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î EC.Vol.IX. PÁ£ÀºÀ.110. 937 1306 §¯Áè¼À III PÉA¥Á¥ÀÄgÀ EC.Vol.IX. ¨ÉA.76. 938 1307 - PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î EC.Vol.IX. PÁ£ÀºÀ.81. 939 1307 - ZÀ£ÀߥÀlÖt EC.Vol.IX. ZÀ¥À.76.
 65. 65. 940 1308 - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.Vol.IX. ¨ÉA.134. 941 1309 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀĸÀÄÌgÀÄ CUÀæºÁgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ EC.(R)/13/22 942 1310 §¯Áè¼À III eÉÆÃrºÀgÀzÀ£ÀºÀ½î EC.Vol.XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.116. 943 1310 §¯Áè¼À III ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ EC.Vol.XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.59. 944 1310 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀÄzÀÝ ºÁ¸À£À EC.(R)8/138 945 1310 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀÄzÀÝ ºÁ¸À£À EC.(R)8/139 946 1310 «ÃgÀ§¯Áè¼À III avÀæzÀÄUÀð EC.Vol.XI.azÀÄ.01. 947 1311 §¯Áè¼À- III ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ PÉDgï ¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/43 948 1311 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/25 949 1311 §¯Áè¼À- III ¨ÉîÆgÀÄ EC.(R)Vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.129. 950 1312 §¯Áè¼À III ºÉUÉÎgÉ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC.(R)/24/25 951 1313 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III ºÉÆøÀÄÌgÀÄ UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/31 952 1313 §¯Áè¼À III G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.23. 953 1313 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/184 954 1314 §¯Áè¼À III §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.11.aªÀÄ.9. 955 1314 §¯Áè¼À III ºÉUÉÎgÉ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC.(R)/24/26 956 1314 §¯Áè¼À III ¹ZÉÑ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ EC/10/18
 66. 66. 957 1314 «ÃgÀ§¯Áè¼À III(vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À) ©£ÀߺÀ½îUÁæªÀÄ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/101 958 1314 - PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/37 959 1314 - PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/70 960 1314 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/30 961 1314 §¯Áè¼À ªÀÄzÀÄVj vÁ®ÆèPÀÄ 24/63 962 1315 §¯Áè¼À III ªÀiÁ¼É£ÀºÀ½î §zÀæªÀw EC.(R)/13/24 963 1315 §¯Áè¼À III ªÀiÁUÀr 9/15 964 1315 §¯Áè¼À III £É®ªÀÄAUÀ® 9/58 965 1316 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III UÀÄvÀÛ®UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/60 966 1316 «ÃgÀ§¯Áè¼À III CgÀĪÀ£ÀºÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/84 967 1316 «ÃgÀ§¯Áè¼À Q®UÉgÉUÁæªÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/193 968 1316 §¯Áè¼À III PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/6 969 1316 - PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/104 970 1316 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ III §¸ÀªÁ¥ÀÄgÀ 235.P 971 1316 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ III ºÀgÀzÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.IX 972 1317 «ÃgÀ§¯Áè¼zÉêÀÀ III D®Ær DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ KUES/5/66 973 1317-18 «ÃgÀ§¯Áè¼À III CvÀPÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/45 974 1317 - £É®ªÀÄAUÀ® 9/59 975 1318 §¯Áè¼À III §gÀVºÀ½î aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC.(R)/24/53
 67. 67. 976 1318 §¯Áè¼À III PÀªÀÄ®¥ÀÄgÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC.(R)/24/4 977 1318 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÀ®ÄÌt UÁæªÀÄ ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/144 978 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/201 979 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ ¨É®vÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/14 980 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀÀ ±ÀgÀ§ UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/14 981 - £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀÀ PÀ£ÀßA¨Ár UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/32 982 - £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀÀ ¸ÀÄAPÀvÉÆAqÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/236 983 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÀ®UÉÃgÉ £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/97 984 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ QPÉÌÃj PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/77 985 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉ®¸ÀÆgÀÄ ºÉÆç½, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/19 986 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨É®ZÀ®ªÁw UÁæªÀÄ, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/72 987 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÄwÛUÀµÀÄÖ UÁæªÀÄ EC/avÀæzÀÄUÀð/41 988 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ AiÀļÀAzÀÆgÀÄ ºÉÆç½ CA¨Á®UÁæªÀÄ EC.(R)/ ªÉÄʸÀÆgÀÄ/9 989 1318 §¯Áè¼ÀzÉêÀ III ºÀAzÀgÀºÁ¼ÀÄ ºÁ¸À£À MAR/1943/14 990 1318 §¯Áè¼À III §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ MAR/1932/8 991 1318 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/10
 68. 68. 992 1318 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/73 993 1318 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ III Q®UÉgÉ EC.(R)Vol.IX 994 1319-20 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/72 995 1319 «ÃgÀ§¯Áè¼À III(vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À) ªÀÄgÀ¼ÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/119 996 1319 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÁVªÁ¼ÀÄ EC.(R)/8/ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/102 997 1319 §¯Áè¼À III ¨ÁVªÁ¼ÀÄ EC.(R)/15//ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/82 998 1319 - £É®ªÀÄAUÀ® 9/57 999 1319 - PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/68 100 0 1319 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/12 1001 1319 §¯Áè¼À III PÁ£ÀPÁ£ÀºÀ½î 9/69 100 2 1319 §¯Áè¼À ªÀÄzÀÄVj vÁ®ÆèPÀÄ - 100 3 1320 §¯Áè¼À III PÀÆrè ²ªÀªÉÆUÀÎ EC.(R)/13/31 100 4 1320 «ÃgÀ§¯Áè¼zÉêÀÀ III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï KVS/8/48 100 5 1320 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï SIN/9/354 100 6 1320 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï SIN/9/354
 69. 69. 100 7 1320 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/31 100 8 1321 §¯Áè¼À III vÉÃgÀĺÀ½î UÁæªÀÄ PÉÆïÁgÀ EC/10/128 100 9 1321 §¯Áè¼À III ¥ÀlÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/259 1010 1321 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÉÃgÀUÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/114 1011 1321 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¥ÀlÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/6/259 1012 1322 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÁåUÀlÖ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/132 1013 1322 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÁVªÁ¼ÀÄ EC.(R)/8/ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/103 1014 1323 «ÃgÀ§¯Áè¼À III vˣɥÀ°è DAzsÀæ¥ÀæzÉñï KVES/5/25/ 1015 1323 «ÃgÀ§¯Áè¼À III »jÃUÀÄAqÀUÀ®Äè vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/24/114 1016 1323 «ÃgÀ§¯Áè¼À III »AzÀÆ¥ÀÄgÀ SII /9/355 1017 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï KVES/5/47 1018 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï SII /1 1019 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï SII /356
 70. 70. 102 0 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/51 1021 1325 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/15 102 2 1325 - PÀqÀ¸ÀÆgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/12/24 102 3 1325 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/59 102 4 1326 «ÃgÀ§¯Áè¼À III _ 9/48 102 5 1326 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/98 102 6 1326 «ÃgÀ§¯Áè¼À II vÀUÀήÆgÀÄ IA/(R) ªÉÄÊ.r¹ÖçQÖ£À ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ (¸ÀAaPÉ.2).UÀÄA¥ÉÃ.¸ÀA.85. 102 7 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÉÆqÀÄUÉ¥À°è »AzÀÆ¥ÀÄgÀ SII /9/357 102 8 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 9/14 102 9 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III _ 9/1 103 0 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9/124
 71. 71. 1031 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ avÀæzÀÄUÀð EC.Vol.XI 103 2 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III EC.Vol.IX. Db.38. 103 3 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III EC.Vol.IX. Dv.1. 103 4 1330 «ÃgÀ§¯Áè¼À III £É®ªÀÄAUÀ® 9/12 103 5 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÉÆÃgÀ®ªÀiÁªÀÅ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC.(R)/24/90 103 6 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀ®èUÀÄAr EC.vol.V.CPÉ.31. 103 7 1331-32 «ÃgÀ§¯Áè¼À III _ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/18 103 8 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀAaUÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/103 103 9 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀ®ÄèUÀÄAr EC.(R)/10/CgÀ¹PÉgÉ vÁ/62 104 0 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÀA¦UÉUÁæªÀÄ EC. XII. w¥ÀàlÆgÀÄ.39 1041 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/71
 72. 72. 104 2 1332-33 «ÃgÀ§¯Áè¼À III QgÀÄUÁªÀ®Ä UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/6 104 3 1332 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀÆr. EC.Vol.IX. Bn.63. 104 4 1332 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/61 104 5 1333 - vÀÄgÀĪÀ£ÀºÀ½î EC.(R)/12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/105 104 6 1333 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀÄuÉøÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC/10/16 104 7 1333 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¤®ªÀgÀ GqÀĦ SII/27/GqÀĦ vÁ/36 104 8 1333 «ÃgÀ§¯Áè¼À III EC.Vol.IX. Nl.9. 104 9 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À zÉÆqÉØÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ID/16 105 0 - «ÃgÀ§¯Áè¼À PÉÆvÀÛ®ªÁr UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/191 1051 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¹j¹ªÀÄAUÀ®UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/204 105 2 - «ÃgÀ§¯Áè¼À zÉÆqÀØPÉgÉKj EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/29 105 3 - «ÃgÀ§¯Áè¼À w¥ÀÆàgÀÄ UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/56
 73. 73. 105 4 - «ÃgÀ§¯Áè¼À §¸À¥Àà£ÀºÀ½î ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/98 105 5 - «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀA¥À¯Á¥ÀÄgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/20 105 6 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ZÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/6 105 7 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÀAzÀWÀlÖ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/69 105 8 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÀAzÀWÀlÖ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/70 105 9 - «ÃgÀ§¯Áè¼À £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/1 106 0 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ,¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/231 1061 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ,¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/235 106 2 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/231 106 3 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/235 106 4 14£Éà ±ÀÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À ªÀiÁ¢ºÀ½î ºÁ¸À£À ID/117 106 5 14.±ÀvÀ. «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉÊ®PÉÆãÉãÀºÀ½î I.D.
 74. 74. 106 6 14£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À »gÉÃUÀÄ¥Àà ºÁ¸À£À EC.(R)/9/¨É®ÆgÀÄ vÁ/504 106 7 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉÆêÀÄUÁæªÀÄ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/65 106 8 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÁzÀgÀºÀ½î EC/avÀæzÀÄUÀð/28 106 9 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/7 107 0 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ SII /27/37 1071 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ SII /27/38 107 2 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ SII /27/37 107 3 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¤®ªÀgÀ GqÀĦ SII /27/38 107 4 1335 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÉÆqÉØÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ID/16À 107 5 1335 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀ®è½î PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/40 107 6 1335 - zÉÆqÀØPÀÄAZÉ ºÁ¸À£À EC.(R)/8/ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/99
 75. 75. 107 7 1335 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/178 107 8 1336 - £ÉgÀ° §lÌ®¥ÉÃl GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ KI/3/45 107 9 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ _ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ2/66 108 0 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼À III §AiÀÄ®ÆgÀÄ SII/27/PÀÄAzÀ¥ÀÄgÀ vÁ/39 1081 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/110 108 2 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ SII/27/GqÀĦ vÁ/39 108 3 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ SII/27/PÀÄAzÀ¥ÀÄgÀ vÁ/39 108 4 1337 «ÃgÀ§¯Áè¼À III wUÀqÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/105 108 5 1337 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀļÀA§½î ªÀļÀªÀ½î EC.(R)/ªÀÄAqÀå/123 108 6 1337 - PÁ£ÀPÁ£À ºÀ½î 9/30 108 7 1337 «ÃgÀ§¯Áè¼À III £ÀgÀ¸ÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol.IX 108 8 1337-38 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ SII/24/40
 76. 76. 108 9 1337-38 «ÃgÀ§¯Áè¼À III JvÀÛAUÀr zÀQët PÀ£ÀßqÀ SII/27/PÀÄAzÀ¥ÀÄgÀ vÁ/40 109 0 1338 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀ¼ÀU£ÀºÀÀ½î UÁæªÀÄ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/82 1091 1338 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ _ 109 2 1338 «ÃgÀ§¯Áè¼À III vÉAPÀ£ÀºÀ½î zÉÆrØ ZÀ£ÀߥÀlÖt ID/9 109 3 1338 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 9/61 109 4 1338 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/13 109 5 1338 £ÀgÀ¹AºÀ avÀæzÀÄUÀð EC.Vol.XI 109 6 1339 - ¹gÁ° §l̼À ¦Ãl GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ KI/3/46 109 7 1339 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/117 109 8 1339 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9/43 109 9 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ ¸ÀAfêÀgÁAiÀÄ£À ¥À°è DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ KVES/5/45 1100 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC/13 1101 - «ÃgÀ§¯Áè¼À UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/27
 77. 77. 1102 - «ÃgÀ§¯Áè¼À («ÃgÀUÀ®Äè) ºÀAvÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/66 1103 - «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀ¸À¨Á, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/99 1104 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÀAfêÀgÁAiÀÄ£À ¥À°è DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ SII /9/358 1105 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/31 1106 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/111 1107 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ªÀiÁUÀr 9/13 1108 - «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÀAPÉãÀºÀ½î vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/24/91 1109 - «ÃgÀ§¯Áè¼À III dªÀÄÄä¥ÀÄgÀ EC.(R)/12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/109 1110 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III _ 9/54 1111 1340 - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/120 1112 1340 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 9/43 1113 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀÄAzÀ¦ð KVV.vol.5(1). PÀÄAzÀ¦ð.¸ÀA.177. 1114 ------ «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.320. 1115 1341 «ÃgÀ§ÄPÀÌgÁAiÀÄ ©ÃZÉÃÀ£ÀºÀ½î ªÀÄAqÀå EC.(R)/7/19 1116 1341 - ªÀiÁUÀr 9/19 1117 1341 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/185
 78. 78. 1118 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÉÆqÀØgÀ¹£ÀPÉgÉ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/121 1119 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III f£ÀAiÀÄߺÀ½î vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/12/100 1120 - «ÃgÀ§¯Áè¼À III DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ KI/5/«¨sÁUÀ1/177 1121 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀÄgÀĪÀAV aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.(R)/11/82 112 2 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/21 1123 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/24 112 4 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/34 1125 1342 - _ 9/46 112 6 1342 - ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9/147 1127 1343 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/41 1128 1345 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀgÀzÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.IX 112 9 1346 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC.Vol.IX. Bn.120 1130 1367 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ©zÀgÉ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.(R)/12/137
 79. 79. 1131 14£Éà ±ÀvÀ gÁªÀÄ£ÁxÀzÉêÀ(PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£À) ¸ÀªÀÄAiÀĪÀgÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ KVV/4/35 1132 14£Éà ±ÀvÀ - ±ÁæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À EC.(R)/2/ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÁ/472 1133 14£Éà ±ÀvÀ - ±ÁæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À EC.(R)2/ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÁ/353 1134 14£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ _ 1135 - «ÃgÀ§¯Áè¼À(vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À) CAvÀgÀªÀ°è UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/34 1136 1137 - _ £ÉgÀ®ÆgÀÄ ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/61 1138 - («ÃgÀUÀ®Äè) ¸ÉÆãÀºÀ½î EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/143 1139 - - ºÉƸÀºÉÆ®®Ä UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/3 1140 - _ ©¹Û UÁæªÀÄ. PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)ªÉÄʸÀÆgÀÄ/36 1141 - _ PÀ®èºÀ½î PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/42 114 2 - ºÉÆAiÀÄì¼À zÉêÀ ¸ÀÄAPÀvÉÆAqÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)/ªÀÄAqÀå/241 1143 _ ¨ÉÉ£ÉßUÀÄqÀØ EC/15/¨É®ÆgÀÄ vÁ/348
 80. 80. ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆಯ ನ ೆ
 81. 81. ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆಯ ೈ ನ ೆ
 82. 82. ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆಯ ೋಷಕ
 83. 83. ಆಕರಗಳ ಎ ಾ ಕ ಾ ಟಕ ಇ ಾಸ ದಶ ನ
 84. 84. ಎ ಗ ಫ ಕ ಾ ಟಕ ೈ ೌ ಇಂ ಯ ಪ
 85. 85. ೖಸೂರು ಆ ಾಲ ೕ ಕ ಾ ಟಕ ಶ ಾ ಲಯ
 86. 86. ಎ ಾ ಯ ಇಂ ಾ

×