Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
จัดทำโดย
เด็กหญิง เนตรชนก ยืนสุข เลขที่ 14
เด็กหญิง รวิพร สรวมศิริ เลขที่ 21
เด็กหญิง ศิริพร ฉ่ำศิริ เลขที่ 23
เสนอ
ครูมณธิชำ ชูประเสริฐ
เมนู
คำอธิบำย
เข้ำสู่บทเรียน
แบบทดสอบ
สำระสำคัญ
เครื่อข่ำยคอมพิวเตอร์ คือกำรนำเอำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น
ไปมำเชื่อมต่อโดยผ่ำนสื่อเพื่อใช้ในกำรสื...
ควำมหมำยและควำมสำคัญของระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์
 เครือข่าย หมำยถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
สื่อสำรชนิดต่ำงๆที่นำม...
แบบทดสอบ
1.ข้อใดคือควำมหมำยของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ถูดต้องที่สุด
ข.กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเข้ำด้วยก...
2.กำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์หลำยๆเครื่อง
เข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลำงเรำ
เรียกคอมพิวเตอร์ท...
3.ข้อใดคือข้อเสียของคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆก่อนกำรสร้ำงระบบ
เครือข่ำยที่ถูกต้องที่สุด
ก.ผู้ใช้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยกำรพิมพ์ข...
4.กำรเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ำด้วยกันทำให้เกิด
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้ำนใด
ก.สะดวกและประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ข.เกิดกำรทำงำนในล...
5.ถ้ำผู้เรียนทำงำนอยู่ในโรงพยำบำลแห่งหนึ่งของรัฐบำลซึ่งมีหลำยแผนก
และมีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมำกผู้เรียนคิดว่ำข้อใดเป็นควำมสำคั...
6.คนอุปกรณ์ที่ใช้กำเนิดข่ำวสำรหรือแหล่งกำเนิดเป็นต้น
ทำงของข้อมูลข่ำวสำรคือองค์ประกอบใดของระบบสื่อสำร
ข้อมูล
ก.ผู้รับสำร
ข...
7.ข่ำวสำรที่จะส่งผ่ำนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์จะต้องทำ
อย่ำงไรเพื่อส่งไปยังสื่อกลำงหรือตัวกลำง
ก.แปลงสัญญำณและเข้ำรหัส
ข.ส่ง...
8.ข้อใดคือกำรส่งสัญญำณทำงเดียว
ก.วิทยุสื่อสำร
ข.วิทยุสนำม
ค.โทรศัพท์มือถือ
ง.วิทยุกระจำยเสียง
9.กำรสัญญำณแบบใดเป็นกำรส่งสัญญำณแบบสมบูรณ์
แบบ
ก.กำรส่งสัญญำณทำงคู่
ข.กำรส่งสัญญำณกี่งทำงคู่
ค.กำรส่งสัญญำณทำงเดียว
ง.กำรส...
10.จำกภำพด้ำนล่ำงคือรูปแบบกำรส่งสัญญำณแบบใด
ก.สัญญำณดิจิตอล
ข.สัญญำณอนำล็อก
ค.สัญญำณดำวเทียม
ง.สัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตอบผิด...ไม่เป็นไรนะคะ 
ตอบถูก...เก่งมากค่ะ 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

70 visualizaciones

Publicado el

การสื่อสารข้อมูลเเละเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

Publicado en: Arte y fotografía
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 1. 1. จัดทำโดย เด็กหญิง เนตรชนก ยืนสุข เลขที่ 14 เด็กหญิง รวิพร สรวมศิริ เลขที่ 21 เด็กหญิง ศิริพร ฉ่ำศิริ เลขที่ 23
 2. 2. เสนอ ครูมณธิชำ ชูประเสริฐ
 3. 3. เมนู คำอธิบำย เข้ำสู่บทเรียน แบบทดสอบ
 4. 4. สำระสำคัญ เครื่อข่ำยคอมพิวเตอร์ คือกำรนำเอำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น ไปมำเชื่อมต่อโดยผ่ำนสื่อเพื่อใช้ในกำรสื่อสำรข้อมูล และใช้ทรัพยำกรใน เครื่อข่ำยร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ต้องกำรใช้งำนร่วมกัน รูปแบบกำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ำยทำได้หลำยรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่ กับปัจจัยหลำยด้ำน เช่น ลักษณะพื้นที่ในกำรเชื่อมต่อ ควำมยำกง่ำยในกำร เชื่อมต่อรำคำของอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้ง และข้อจำกัดในกำรใช้งำน ใน เครือข่ำยจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้ำที่ต่ำงๆกัน และมีชื่อเรียกที่แตกต่ำง กันด้วย เช่น เครื่องเซิอร์ฟเวอร์ เครื่องเวิร์กสเตชัน เป็นต้น กำรประมวลล ข้อมูลในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์สำมำรถทำได้หลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์และนโยบำยของกำรทำงำนขององค์กร
 5. 5. ควำมหมำยและควำมสำคัญของระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์  เครือข่าย หมำยถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ สื่อสำรชนิดต่ำงๆที่นำมำเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ำย สำมำรถติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ร่วมกันในเครือข่ำยได้  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมำยถึง กำรเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเข้ำด้วยกันด้วยสำยนเคเบิล หรือสื่ออื่นๆทำให้คอมพิวเตอร์สำมำรถรับส่งข้อมูลแก่กันและ กันได้
 6. 6. แบบทดสอบ 1.ข้อใดคือควำมหมำยของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ถูดต้องที่สุด ข.กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเข้ำด้วยกัน ก.กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ำกันด้วยสำยเคเบิล ค.กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2 เครื่องขึ้นไปเข้ำด้วยกันด้วยสำยเคเบิล ง.กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเข้ำด้วยกันด้วยสำยเคเบิล
 7. 7. 2.กำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์หลำยๆเครื่อง เข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลำงเรำ เรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลำงนี้ว่ำอย่ำงไร ก.โฮสต์ ข.ไคลเอนด์ ค.ระบบเครือข่ำย ง.ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
 8. 8. 3.ข้อใดคือข้อเสียของคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆก่อนกำรสร้ำงระบบ เครือข่ำยที่ถูกต้องที่สุด ก.ผู้ใช้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยกำรพิมพ์ข้อมูลออกมำเป็นเอกสำร ค.ผู้ใช้ที่ต้องกำรใช้หรือแก้ไขข้อมูลอีกคนหนึ่งซึ่งทำให้เสียเวลำและเป็นวิธีที่ ยุ่งยำก ง.ผู้ใช้ที่ต้องกำรใช้หรือแก้ไขข้อมูลอีกคนหนึ่งทำให้มีควำมผิดพลำดของ ข้อมูลอย่ำงมำก ข.ผู้ใช้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนอื่นๆหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
 9. 9. 4.กำรเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ำด้วยกันทำให้เกิด ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้ำนใด ก.สะดวกและประหยัดค่ำใช้จ่ำย ข.เกิดกำรทำงำนในลักษณะกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ค.ลดควำมซ้ำซ้อนและสำมำรถกำหนดมำตฐำนกำรรักำควำมปลอภัย ให้แก่แฟ้มข้อมูล ง.ติดต่อสื่อสำรกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นโดยอำศัยโปรแกรมสื่อสำรที่มีค สำมสำมำรถใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน
 10. 10. 5.ถ้ำผู้เรียนทำงำนอยู่ในโรงพยำบำลแห่งหนึ่งของรัฐบำลซึ่งมีหลำยแผนก และมีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมำกผู้เรียนคิดว่ำข้อใดเป็นควำมสำคัญของระบบ เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องนำมำใช้ในโรงพยำบำล ก.ทำให้เกิดกำรทำงำนในลักษณะกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข.สำมำรถขยำยอำณำเขตในกำรสื่อสำรข้อมูลได้อย่ำงครอบคลุมกว้ำงขวำงได้ไกล ขึ้น ค.ลดควำมซ้ำซ้อนและสำมำรถกำหนดมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่ แฟ้มข้อมูล ง.กำรใช้ทรัพยำกรในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ อยู่ในระบบเครือข่ำยสำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้
 11. 11. 6.คนอุปกรณ์ที่ใช้กำเนิดข่ำวสำรหรือแหล่งกำเนิดเป็นต้น ทำงของข้อมูลข่ำวสำรคือองค์ประกอบใดของระบบสื่อสำร ข้อมูล ก.ผู้รับสำร ข.ผู้ส่งสำร ค.สื่อกลำง ง.ข้อมูลข่ำวสำร
 12. 12. 7.ข่ำวสำรที่จะส่งผ่ำนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์จะต้องทำ อย่ำงไรเพื่อส่งไปยังสื่อกลำงหรือตัวกลำง ก.แปลงสัญญำณและเข้ำรหัส ข.ส่งผ่ำนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ค.ส่งทำงสำยไฟ สำยเคเบิล สำยไฟเบอร์ออพติก ง.แปลงสัญญำณ (DECODING) ให้กลับมำเป็น ข้อมูลข่ำวสำร
 13. 13. 8.ข้อใดคือกำรส่งสัญญำณทำงเดียว ก.วิทยุสื่อสำร ข.วิทยุสนำม ค.โทรศัพท์มือถือ ง.วิทยุกระจำยเสียง
 14. 14. 9.กำรสัญญำณแบบใดเป็นกำรส่งสัญญำณแบบสมบูรณ์ แบบ ก.กำรส่งสัญญำณทำงคู่ ข.กำรส่งสัญญำณกี่งทำงคู่ ค.กำรส่งสัญญำณทำงเดียว ง.กำรส่งสัญญำณที่มีลักษณะเป็นคลื่นต่อเนื่อง
 15. 15. 10.จำกภำพด้ำนล่ำงคือรูปแบบกำรส่งสัญญำณแบบใด ก.สัญญำณดิจิตอล ข.สัญญำณอนำล็อก ค.สัญญำณดำวเทียม ง.สัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่
 16. 16. ตอบผิด...ไม่เป็นไรนะคะ 
 17. 17. ตอบถูก...เก่งมากค่ะ 

×