هوش تجاری (Business intelligence)

RayBPMS

هوش تجاری شامل مجموعه ای از ابزارها، برنامه های کاربردی و متدولوژی ها است که با جمع آوری داده ها از منابع درون سازمانی و برون سازمانی، داده ها را برای تجزیه و تحلیل آماده می کند، امکان اجرای پرس و جو را مهیا می سازد، گزارشات و داشبوردها را ایجاد می کند به نحوی که این گزارشات در اختیار تصمیم گیران و همین طور کارکنان قرار گیرد.

:‫منبع‬(business intelligence (BI
: ‫ترجمه‬‫سلیمیان‬ ‫عاطفه‬
‫تیرماه‬3131
‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(Business Intelligence)
1 bpms.rayvarz.com
‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫ی‬‫ک‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫مبتن‬‫ی‬‫فناور‬ ‫بر‬‫ی‬
‫تحل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ل‬‫برا‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫به‬ ‫کمک‬
‫مد‬‫ی‬‫ران‬‫مد‬ ،‫ارشد‬‫ی‬‫ران‬‫م‬‫ی‬‫ان‬‫ی‬‫سا‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫جهت‬ ‫کاربران‬
‫تصم‬ ‫اتخاذ‬‫ی‬‫مات‬‫به‬‫ی‬‫نه‬‫م‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬‫ی‬‫هوش‬ .‫شود‬
‫تجار‬‫ی‬(BI)‫ا‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬‫ی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ،‫ابزارها‬ ‫از‬‫ی‬
‫کاربرد‬‫ی‬‫متدولوژ‬ ‫و‬‫ی‬‫جم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬‫ع‬‫آور‬‫ی‬‫داده‬
‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫ی‬‫سازمان‬ ‫برون‬ ‫و‬‫ی‬،‫ها‬ ‫داده‬
‫برا‬ ‫را‬‫ی‬‫تجز‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫م‬ ‫آماده‬‫ی‬‫اجرا‬ ‫امکان‬ ،‫کند‬‫ی‬
‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬(Query)‫مه‬ ‫را‬‫ی‬‫ا‬‫م‬‫ی‬‫و‬ ‫گزارشات‬ ،‫سازد‬
‫ا‬ ‫را‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫نحو‬ ‫به‬ ‫کند‬‫ی‬‫ا‬ ‫که‬‫ی‬‫ن‬
‫اخت‬ ‫در‬ ‫گزارشات‬‫ی‬‫ار‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ران‬‫هم‬ ‫و‬‫ی‬‫ن‬‫کارکنان‬ ‫طور‬BPMS‫گ‬ ‫قرار‬‫ی‬‫رد‬.
‫از‬‫مزا‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ز‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ی‬‫ر‬‫نمود‬ ‫اشاره‬:
‫تسر‬‫ی‬‫ع‬‫فرا‬ ‫بهبود‬ ‫و‬‫ی‬‫ند‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬
‫فرا‬ ‫بهبود‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫داخل‬‫ی‬
‫شناسا‬‫یی‬‫ها‬ ‫فرصت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬
‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫مز‬ ‫به‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫رقابت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬
2 bpms.rayvarz.com
‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫چن‬ ‫هم‬‫ی‬‫ن‬‫م‬‫ی‬‫شناسا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫یی‬‫روندها‬‫ی‬‫و‬ ‫بازار‬
‫مشکالت‬‫ی‬‫با‬ ‫که‬‫ی‬‫د‬‫بگ‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬‫ی‬،‫رند‬‫نما‬ ‫کمک‬‫ی‬‫ند‬.
‫داده‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫م‬‫ی‬‫قد‬ ‫اطالعات‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫و‬‫ی‬‫ا‬‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫س‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫ی‬‫ستم‬
‫ها‬‫ی‬‫تول‬ ‫داده‬ ‫منبع‬‫ی‬‫د‬‫تحل‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬‫ی‬‫ل‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫گران‬‫ی‬‫پشت‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫فرا‬ ‫از‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬
‫ساز‬‫ی‬‫استراتژ‬‫ی‬‫ک‬‫تاکت‬ ‫و‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ابزارها‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬ .‫سازند‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫تحل‬ ‫توسط‬‫ی‬‫لگران‬‫سا‬ ‫و‬ ‫داده‬‫ی‬‫ر‬
‫متخصص‬‫ی‬‫ن‬IT‫م‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫شدند‬‫ی‬‫تحل‬ ‫آنها‬ ‫که‬‫ی‬‫ل‬‫رو‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫و‬ ‫کردند‬
‫نتا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گزارشات‬‫ی‬‫ج‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬(Query)‫برا‬‫ی‬‫تول‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کاربران‬‫ی‬‫د‬‫م‬‫ی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمودند‬
‫ابزارها‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ی‬‫خو‬‫ی‬‫ش‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫خدمت‬‫ی‬(Self-Service BI)‫جستجو‬ ‫و‬‫ی‬‫مد‬ ،‫داده‬‫ی‬‫ران‬
‫ن‬ ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ز‬‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫شدند‬ ‫توانمند‬.
‫هوش‬‫تجار‬‫ی‬(BI)‫وس‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬‫ی‬‫ع‬‫ی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫نظ‬‫ی‬‫ر‬‫تحل‬ :‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫مورد‬‫ی‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫و‬
(Query)‫تحل‬ ‫پردازشگر‬ ،‫ساز‬ ‫گزارش‬ ،‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫آنال‬‫ی‬‫ن‬(OLAP)‫تجار‬ ‫هوش‬ ،‫ی‬‫موبا‬‫ی‬،‫ل‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬،‫بالدرنگ‬
‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ی‬،‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫سرو‬ ‫و‬‫ی‬‫س‬‫ها‬‫ی‬‫ابر‬‫ی‬،‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ،‫باز‬ ‫متن‬‫ی‬‫اشت‬‫راک‬‫ی‬
‫ا‬ ‫منطقه‬ ‫هوش‬ ‫و‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشد‬.
3 bpms.rayvarz.com
‫تکنولوژ‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫همچن‬‫ی‬‫ن‬‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫شامل‬‫ی‬‫بصر‬‫ی‬‫ساز‬‫ی‬‫برا‬ ‫داده‬‫ی‬‫طراح‬‫ی‬‫سا‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬‫ی‬‫ر‬
‫نما‬ ‫داده‬‫یی‬‫وابزارها‬ ‫ها‬‫یی‬‫برا‬‫ی‬‫انواع‬ ‫ساخت‬‫م‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ .‫شود‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬‫ی‬
‫کمپان‬ ‫از‬ ‫توان‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫متفاوت‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫دار‬‫ی‬‫و‬ ‫نمود‬‫ی‬‫ا‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫آنکه‬‫ی‬‫ک‬‫از‬ ‫مجتمع‬ ‫پلتفرم‬‫ی‬‫ک‬‫کمپان‬‫ی‬‫ته‬‫ی‬‫ه‬
‫کرد‬.
‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫همچن‬‫ی‬‫ن‬‫م‬‫ی‬‫ترک‬ ‫توانند‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫تجز‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫پ‬‫ی‬‫شرفته‬،‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬
‫کاو‬ ‫داده‬ ‫مانند‬‫ی‬،‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شگو‬‫ی‬،‫انه‬‫کاو‬ ‫متن‬‫ی‬،‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫آمار‬‫ی‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫در‬ .‫ها‬ ‫داده‬ ‫کالن‬
‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ،‫موارد‬ ‫از‬‫ی‬‫تجز‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫پ‬‫ی‬‫شرفته‬‫بوس‬‫ی‬‫له‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫ی‬‫ا‬ ‫جداگانه‬‫ی‬‫از‬،‫داده‬ ‫کارشناسان‬
‫متخصص‬‫ی‬‫ن‬‫سا‬ ‫و‬ ‫سازان‬ ‫مدل‬ ،‫آمار‬‫ی‬‫ر‬‫متخصص‬‫ی‬‫ن‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫رهبر‬‫ی‬‫مد‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫م‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ ،‫شوند‬‫ی‬‫ت‬ ‫که‬‫ی‬‫م‬
‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫شتر‬‫ها‬ ‫جو‬ ‫پرس‬ ‫بر‬(Query)‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫م‬ ‫نظارت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫کند‬.
‫داده‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫در‬ ‫معموال‬‫ی‬‫ک‬‫داده‬ ‫انباره‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ک‬‫گاه‬ ‫داده‬(Data mart)‫ز‬ ‫که‬ ‫کوچکتر‬‫ی‬‫ر‬‫مجموعه‬
‫ا‬‫ی‬‫ذخ‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬‫ی‬‫ره‬‫م‬‫ی‬‫س‬ ،‫عالوه‬ ‫به‬ .‫شوند‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬Hadoop‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫به‬
‫معمار‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫انباره‬ ‫عنوان‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫برا‬ ‫مخصوصا‬ ‫و‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫فا‬ ،‫ساختار‬ ‫بدون‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫و‬ ‫الگ‬
‫ها‬ ‫گونه‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کالن‬‫ی‬‫ا‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫شوند‬‫ی‬‫ن‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫هوش‬
‫تجار‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬ ،‫شود‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫با‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫خام‬‫ی‬‫ست‬‫ی‬‫م‬ ‫مجتمع‬‫ی‬‫و‬ ‫شدند‬‫وس‬ ‫به‬‫ی‬‫له‬‫ابزارها‬‫ی‬
‫ک‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ت‬‫بررس‬ ‫داده‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شدند‬‫ی‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫اطم‬‫ی‬‫نان‬‫م‬ ‫حاصل‬‫ی‬‫گشت‬.
4 bpms.rayvarz.com
‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫مد‬ ‫بر‬ ‫،عالوه‬‫ی‬‫ران‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬،‫عموم‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫ترک‬ ‫شامل‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫هوش‬ ‫معماران‬ ‫از‬
‫تجار‬‫ی‬،‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬‫ی‬،‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫متخصص‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫گران‬‫ی‬‫ن‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬.‫هستند‬ ‫داده‬
‫ن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کاربران‬ ‫البته‬‫ی‬‫ز‬‫نما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ی‬‫نده‬‫ا‬ ‫جهت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫جاد‬‫اطم‬‫ی‬‫نان‬‫ن‬ ‫پوشش‬ ‫از‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬
‫فرا‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫ند‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫م‬ ‫مشارکت‬ ،‫ی‬‫کنند‬.
‫در‬‫هم‬‫ی‬‫ن‬‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫تعداد‬ ‫راستا‬‫ی‬‫جا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬‫ی‬‫گز‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫آبشار‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫رو‬ ‫با‬‫ی‬‫کردها‬‫ی‬‫هوش‬
‫تجار‬‫ی‬‫هستند.ا‬ ‫چابک‬‫ی‬‫ن‬‫رو‬‫ی‬‫کردها‬‫تکن‬ ‫از‬‫ی‬‫ک‬‫ها‬‫ی‬‫تقس‬ ‫جهت‬ ‫افزارچابک‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫م‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫پروژه‬
‫ها‬‫ی‬‫ارا‬ ‫و‬ ‫کوچکتر‬‫ی‬‫ه‬‫کارکردها‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫نها‬ ‫کاربران‬ ‫به‬‫یی‬‫افزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫ش‬‫ی‬‫تکرارپذ‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫استفاده‬‫م‬‫ی‬
‫نما‬‫ی‬‫ند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫زم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ،‫عملکرد‬ ‫نحوه‬‫ی‬‫نه‬‫ارا‬‫ی‬‫ه‬‫سر‬‫ی‬‫عتر‬‫توانمند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫روند‬ ‫بهبود‬ ‫و‬
‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫تغ‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫یی‬‫ر‬‫ن‬‫ی‬‫ازمند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫م‬ ‫توانمند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫سازد‬.
‫بنابرا‬‫ی‬‫ن‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫ی‬‫تفس‬‫ی‬‫ر‬‫ز‬ ‫حجم‬ ‫آسان‬‫ی‬‫اد‬‫ی‬‫ا‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬‫ی‬‫ابزارها‬ ‫از‬
‫م‬‫ی‬‫شناسا‬ .‫باشد‬‫یی‬‫ها‬ ‫فرصت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫اجرا‬ ‫و‬‫ی‬‫موثر‬‫ی‬‫ک‬‫استراتژ‬‫ی‬‫ب‬ ‫با‬‫ی‬‫نش‬‫ی‬‫عم‬‫ی‬،‫ق‬‫م‬‫ی‬‫مز‬ ‫تواند‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬
‫رقابت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫پا‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫ی‬‫دار‬‫برا‬ ‫را‬‫ی‬.‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬

Recomendados

BI with Qlikview por
BI with QlikviewBI with Qlikview
BI with QlikviewKoorosh Zahedi
1K vistas44 diapositivas
Distributed Systems Tanenbaum Chapter 2 por
Distributed Systems Tanenbaum Chapter 2Distributed Systems Tanenbaum Chapter 2
Distributed Systems Tanenbaum Chapter 2Mahdi Eshraghi MHE
878 vistas37 diapositivas
Yarn مروری بر por
Yarn مروری بر Yarn مروری بر
Yarn مروری بر nasser rezaei
362 vistas12 diapositivas
Project zare por
Project zareProject zare
Project zaren_zare2011
588 vistas44 diapositivas
Mendeley Presentation @BUT(Birjand University of Technology) por
Mendeley Presentation @BUT(Birjand University of Technology)Mendeley Presentation @BUT(Birjand University of Technology)
Mendeley Presentation @BUT(Birjand University of Technology)Mehdi Parhizi
604 vistas21 diapositivas
Defending Industrial Control Systems From Cyberattack por
Defending Industrial Control Systems From CyberattackDefending Industrial Control Systems From Cyberattack
Defending Industrial Control Systems From CyberattackMountain States Engineering and Controls
831 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Microsoft BI Sumery por
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryReza Bahadorizadeh
64 vistas2 diapositivas
آشنایی با Hadoop por
آشنایی با Hadoopآشنایی با Hadoop
آشنایی با Hadoopnasser rezaei
496 vistas10 diapositivas
Switch security workshop 2014 por
Switch security workshop 2014Switch security workshop 2014
Switch security workshop 2014Alireza Taj
382 vistas69 diapositivas
Information Systems Design Process in Organization por
Information Systems Design Process in Organization Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Mehrdad Mahdavian
93 vistas24 diapositivas
Fault prediction por
Fault predictionFault prediction
Fault predictionsadegh salehi
258 vistas17 diapositivas
The Road to Software Defined Networking - Papers We Love Hyderabad por
The Road to Software Defined Networking - Papers We Love HyderabadThe Road to Software Defined Networking - Papers We Love Hyderabad
The Road to Software Defined Networking - Papers We Love HyderabadHrishikesh Barua
550 vistas25 diapositivas

Destacado(20)

آشنایی با Hadoop por nasser rezaei
آشنایی با Hadoopآشنایی با Hadoop
آشنایی با Hadoop
nasser rezaei496 vistas
Switch security workshop 2014 por Alireza Taj
Switch security workshop 2014Switch security workshop 2014
Switch security workshop 2014
Alireza Taj382 vistas
Information Systems Design Process in Organization por Mehrdad Mahdavian
Information Systems Design Process in Organization Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization
Mehrdad Mahdavian93 vistas
The Road to Software Defined Networking - Papers We Love Hyderabad por Hrishikesh Barua
The Road to Software Defined Networking - Papers We Love HyderabadThe Road to Software Defined Networking - Papers We Love Hyderabad
The Road to Software Defined Networking - Papers We Love Hyderabad
Hrishikesh Barua550 vistas
توصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایت por kasra khoshkhooy
توصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایتتوصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایت
توصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایت
kasra khoshkhooy383 vistas
ورودی خروجی Hadoop por nasser rezaei
ورودی خروجی Hadoopورودی خروجی Hadoop
ورودی خروجی Hadoop
nasser rezaei296 vistas
design of ventilation systems por mohammad azizi
design of ventilation systemsdesign of ventilation systems
design of ventilation systems
mohammad azizi832 vistas
Heterogenous and homogenous systems por Lale Madahali
Heterogenous and homogenous systemsHeterogenous and homogenous systems
Heterogenous and homogenous systems
Lale Madahali1.4K vistas
WorkShopGround Anchors And Anchored Systems por Mostafa Abedi
WorkShopGround Anchors And Anchored SystemsWorkShopGround Anchors And Anchored Systems
WorkShopGround Anchors And Anchored Systems
Mostafa Abedi386 vistas
Addressing the full attack continuum persian revision2 por Alireza Taj
Addressing the full attack continuum persian revision2Addressing the full attack continuum persian revision2
Addressing the full attack continuum persian revision2
Alireza Taj606 vistas
پنج مرحله برای امن کردن دیتا سنتر2 por Alireza Taj
پنج مرحله برای امن کردن دیتا سنتر2پنج مرحله برای امن کردن دیتا سنتر2
پنج مرحله برای امن کردن دیتا سنتر2
Alireza Taj571 vistas
What is big data and how use that por shohreh deldari
What is big data and how use thatWhat is big data and how use that
What is big data and how use that
shohreh deldari423 vistas
Cloud Computing & Internet Isolation Solutions - رایانش ابری و بررسی راهکارها... por Ali Kiaeifar
Cloud Computing & Internet Isolation Solutions - رایانش ابری و بررسی راهکارها...Cloud Computing & Internet Isolation Solutions - رایانش ابری و بررسی راهکارها...
Cloud Computing & Internet Isolation Solutions - رایانش ابری و بررسی راهکارها...
Ali Kiaeifar1.9K vistas
Intelligent water drops (Persian) por mortezaT
Intelligent water drops (Persian)Intelligent water drops (Persian)
Intelligent water drops (Persian)
mortezaT2.3K vistas

Similar a هوش تجاری (Business intelligence)

اسلايد آموزشي هوش تجاري por
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاريAli Masoombeigi
7.9K vistas144 diapositivas
BI (Business Intelligence) por
BI (Business Intelligence)BI (Business Intelligence)
BI (Business Intelligence)poorya davachi
744 vistas18 diapositivas
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری por
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون ادارینرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداریchargoon
160 vistas9 diapositivas
Bi and data mining with Oracle por
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracleghanadbashi
227 vistas24 diapositivas
Mis 1 por
Mis 1Mis 1
Mis 1guest73dd52
1.4K vistas54 diapositivas
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار por
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار efazati
147 vistas38 diapositivas

Similar a هوش تجاری (Business intelligence)(20)

اسلايد آموزشي هوش تجاري por Ali Masoombeigi
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
Ali Masoombeigi7.9K vistas
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری por chargoon
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون ادارینرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
chargoon160 vistas
Bi and data mining with Oracle por ghanadbashi
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracle
ghanadbashi227 vistas
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار por efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 vistas
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده por Modirinfo
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهمدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
Modirinfo1.9K vistas
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار por Hanieh Kashfi
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
Hanieh Kashfi63 vistas
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده por Meisam Asgari
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم دادهسمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
Meisam Asgari107 vistas
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت por Babak Sorkhpour
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
Babak Sorkhpour327 vistas
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان por Amir Mansoori
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori74 vistas

Más de RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
نمونه فرایند (Process Instance) por
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
560 vistas4 diapositivas
داشبورد (Dashboard) por
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
525 vistas4 diapositivas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
840 vistas4 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas
XPDL por
XPDL XPDL
XPDL RayBPMS
751 vistas5 diapositivas

Más de RayBPMS(13)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
نمونه فرایند (Process Instance) por RayBPMS
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
RayBPMS560 vistas
داشبورد (Dashboard) por RayBPMS
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
RayBPMS525 vistas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por RayBPMS
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
RayBPMS840 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vistas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por RayBPMS
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
RayBPMS611 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas
فرایند کسب و کار (Business Process) por RayBPMS
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
RayBPMS480 vistas

هوش تجاری (Business intelligence)

  • 1. :‫منبع‬(business intelligence (BI : ‫ترجمه‬‫سلیمیان‬ ‫عاطفه‬ ‫تیرماه‬3131 ‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(Business Intelligence)
  • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫ی‬‫ک‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫مبتن‬‫ی‬‫فناور‬ ‫بر‬‫ی‬ ‫تحل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ل‬‫برا‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫به‬ ‫کمک‬ ‫مد‬‫ی‬‫ران‬‫مد‬ ،‫ارشد‬‫ی‬‫ران‬‫م‬‫ی‬‫ان‬‫ی‬‫سا‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫جهت‬ ‫کاربران‬ ‫تصم‬ ‫اتخاذ‬‫ی‬‫مات‬‫به‬‫ی‬‫نه‬‫م‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬‫ی‬‫هوش‬ .‫شود‬ ‫تجار‬‫ی‬(BI)‫ا‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬‫ی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ،‫ابزارها‬ ‫از‬‫ی‬ ‫کاربرد‬‫ی‬‫متدولوژ‬ ‫و‬‫ی‬‫جم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬‫ع‬‫آور‬‫ی‬‫داده‬ ‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫ی‬‫سازمان‬ ‫برون‬ ‫و‬‫ی‬،‫ها‬ ‫داده‬ ‫برا‬ ‫را‬‫ی‬‫تجز‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫م‬ ‫آماده‬‫ی‬‫اجرا‬ ‫امکان‬ ،‫کند‬‫ی‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬(Query)‫مه‬ ‫را‬‫ی‬‫ا‬‫م‬‫ی‬‫و‬ ‫گزارشات‬ ،‫سازد‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫نحو‬ ‫به‬ ‫کند‬‫ی‬‫ا‬ ‫که‬‫ی‬‫ن‬ ‫اخت‬ ‫در‬ ‫گزارشات‬‫ی‬‫ار‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ران‬‫هم‬ ‫و‬‫ی‬‫ن‬‫کارکنان‬ ‫طور‬BPMS‫گ‬ ‫قرار‬‫ی‬‫رد‬. ‫از‬‫مزا‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ز‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ی‬‫ر‬‫نمود‬ ‫اشاره‬: ‫تسر‬‫ی‬‫ع‬‫فرا‬ ‫بهبود‬ ‫و‬‫ی‬‫ند‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬ ‫فرا‬ ‫بهبود‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫داخل‬‫ی‬ ‫شناسا‬‫یی‬‫ها‬ ‫فرصت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬ ‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫مز‬ ‫به‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫رقابت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬
  • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫چن‬ ‫هم‬‫ی‬‫ن‬‫م‬‫ی‬‫شناسا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫یی‬‫روندها‬‫ی‬‫و‬ ‫بازار‬ ‫مشکالت‬‫ی‬‫با‬ ‫که‬‫ی‬‫د‬‫بگ‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬‫ی‬،‫رند‬‫نما‬ ‫کمک‬‫ی‬‫ند‬. ‫داده‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫م‬‫ی‬‫قد‬ ‫اطالعات‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫و‬‫ی‬‫ا‬‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫س‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫ی‬‫ستم‬ ‫ها‬‫ی‬‫تول‬ ‫داده‬ ‫منبع‬‫ی‬‫د‬‫تحل‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬‫ی‬‫ل‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫گران‬‫ی‬‫پشت‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫فرا‬ ‫از‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬ ‫ساز‬‫ی‬‫استراتژ‬‫ی‬‫ک‬‫تاکت‬ ‫و‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ابزارها‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬ .‫سازند‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫تحل‬ ‫توسط‬‫ی‬‫لگران‬‫سا‬ ‫و‬ ‫داده‬‫ی‬‫ر‬ ‫متخصص‬‫ی‬‫ن‬IT‫م‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫شدند‬‫ی‬‫تحل‬ ‫آنها‬ ‫که‬‫ی‬‫ل‬‫رو‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫و‬ ‫کردند‬ ‫نتا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گزارشات‬‫ی‬‫ج‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬(Query)‫برا‬‫ی‬‫تول‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کاربران‬‫ی‬‫د‬‫م‬‫ی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمودند‬ ‫ابزارها‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ی‬‫خو‬‫ی‬‫ش‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫خدمت‬‫ی‬(Self-Service BI)‫جستجو‬ ‫و‬‫ی‬‫مد‬ ،‫داده‬‫ی‬‫ران‬ ‫ن‬ ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ز‬‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬(BI)‫شدند‬ ‫توانمند‬. ‫هوش‬‫تجار‬‫ی‬(BI)‫وس‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬‫ی‬‫ع‬‫ی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫نظ‬‫ی‬‫ر‬‫تحل‬ :‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫مورد‬‫ی‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫و‬ (Query)‫تحل‬ ‫پردازشگر‬ ،‫ساز‬ ‫گزارش‬ ،‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫آنال‬‫ی‬‫ن‬(OLAP)‫تجار‬ ‫هوش‬ ،‫ی‬‫موبا‬‫ی‬،‫ل‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬،‫بالدرنگ‬ ‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ی‬،‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫سرو‬ ‫و‬‫ی‬‫س‬‫ها‬‫ی‬‫ابر‬‫ی‬،‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ،‫باز‬ ‫متن‬‫ی‬‫اشت‬‫راک‬‫ی‬ ‫ا‬ ‫منطقه‬ ‫هوش‬ ‫و‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشد‬.
  • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫تکنولوژ‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫همچن‬‫ی‬‫ن‬‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫شامل‬‫ی‬‫بصر‬‫ی‬‫ساز‬‫ی‬‫برا‬ ‫داده‬‫ی‬‫طراح‬‫ی‬‫سا‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬‫ی‬‫ر‬ ‫نما‬ ‫داده‬‫یی‬‫وابزارها‬ ‫ها‬‫یی‬‫برا‬‫ی‬‫انواع‬ ‫ساخت‬‫م‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ .‫شود‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬‫ی‬ ‫کمپان‬ ‫از‬ ‫توان‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫متفاوت‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫دار‬‫ی‬‫و‬ ‫نمود‬‫ی‬‫ا‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫آنکه‬‫ی‬‫ک‬‫از‬ ‫مجتمع‬ ‫پلتفرم‬‫ی‬‫ک‬‫کمپان‬‫ی‬‫ته‬‫ی‬‫ه‬ ‫کرد‬. ‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫همچن‬‫ی‬‫ن‬‫م‬‫ی‬‫ترک‬ ‫توانند‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫تجز‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫پ‬‫ی‬‫شرفته‬،‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫کاو‬ ‫داده‬ ‫مانند‬‫ی‬،‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شگو‬‫ی‬،‫انه‬‫کاو‬ ‫متن‬‫ی‬،‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫آمار‬‫ی‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫در‬ .‫ها‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ،‫موارد‬ ‫از‬‫ی‬‫تجز‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫پ‬‫ی‬‫شرفته‬‫بوس‬‫ی‬‫له‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫ی‬‫ا‬ ‫جداگانه‬‫ی‬‫از‬،‫داده‬ ‫کارشناسان‬ ‫متخصص‬‫ی‬‫ن‬‫سا‬ ‫و‬ ‫سازان‬ ‫مدل‬ ،‫آمار‬‫ی‬‫ر‬‫متخصص‬‫ی‬‫ن‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫رهبر‬‫ی‬‫مد‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫م‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ ،‫شوند‬‫ی‬‫ت‬ ‫که‬‫ی‬‫م‬ ‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫شتر‬‫ها‬ ‫جو‬ ‫پرس‬ ‫بر‬(Query)‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫م‬ ‫نظارت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫کند‬. ‫داده‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫در‬ ‫معموال‬‫ی‬‫ک‬‫داده‬ ‫انباره‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ک‬‫گاه‬ ‫داده‬(Data mart)‫ز‬ ‫که‬ ‫کوچکتر‬‫ی‬‫ر‬‫مجموعه‬ ‫ا‬‫ی‬‫ذخ‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬‫ی‬‫ره‬‫م‬‫ی‬‫س‬ ،‫عالوه‬ ‫به‬ .‫شوند‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬Hadoop‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫به‬ ‫معمار‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫انباره‬ ‫عنوان‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫برا‬ ‫مخصوصا‬ ‫و‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬‫ی‬‫فا‬ ،‫ساختار‬ ‫بدون‬‫ی‬‫ل‬‫ها‬‫ی‬‫و‬ ‫الگ‬ ‫ها‬ ‫گونه‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کالن‬‫ی‬‫ا‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫شوند‬‫ی‬‫ن‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫هوش‬ ‫تجار‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬ ،‫شود‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫با‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫خام‬‫ی‬‫ست‬‫ی‬‫م‬ ‫مجتمع‬‫ی‬‫و‬ ‫شدند‬‫وس‬ ‫به‬‫ی‬‫له‬‫ابزارها‬‫ی‬ ‫ک‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ت‬‫بررس‬ ‫داده‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شدند‬‫ی‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫اطم‬‫ی‬‫نان‬‫م‬ ‫حاصل‬‫ی‬‫گشت‬.
  • 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫مد‬ ‫بر‬ ‫،عالوه‬‫ی‬‫ران‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬،‫عموم‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫ترک‬ ‫شامل‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫هوش‬ ‫معماران‬ ‫از‬ ‫تجار‬‫ی‬،‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬‫ی‬،‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫متخصص‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫گران‬‫ی‬‫ن‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬.‫هستند‬ ‫داده‬ ‫ن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کاربران‬ ‫البته‬‫ی‬‫ز‬‫نما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ی‬‫نده‬‫ا‬ ‫جهت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫جاد‬‫اطم‬‫ی‬‫نان‬‫ن‬ ‫پوشش‬ ‫از‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬ ‫فرا‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫ند‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫م‬ ‫مشارکت‬ ،‫ی‬‫کنند‬. ‫در‬‫هم‬‫ی‬‫ن‬‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫تعداد‬ ‫راستا‬‫ی‬‫جا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬‫ی‬‫گز‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫آبشار‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫رو‬ ‫با‬‫ی‬‫کردها‬‫ی‬‫هوش‬ ‫تجار‬‫ی‬‫هستند.ا‬ ‫چابک‬‫ی‬‫ن‬‫رو‬‫ی‬‫کردها‬‫تکن‬ ‫از‬‫ی‬‫ک‬‫ها‬‫ی‬‫تقس‬ ‫جهت‬ ‫افزارچابک‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫م‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫ها‬‫ی‬‫ارا‬ ‫و‬ ‫کوچکتر‬‫ی‬‫ه‬‫کارکردها‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫نها‬ ‫کاربران‬ ‫به‬‫یی‬‫افزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫ش‬‫ی‬‫تکرارپذ‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫استفاده‬‫م‬‫ی‬ ‫نما‬‫ی‬‫ند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫زم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ،‫عملکرد‬ ‫نحوه‬‫ی‬‫نه‬‫ارا‬‫ی‬‫ه‬‫سر‬‫ی‬‫عتر‬‫توانمند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ی‬‫روند‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫تغ‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫یی‬‫ر‬‫ن‬‫ی‬‫ازمند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫م‬ ‫توانمند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ی‬‫سازد‬. ‫بنابرا‬‫ی‬‫ن‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫ی‬‫تفس‬‫ی‬‫ر‬‫ز‬ ‫حجم‬ ‫آسان‬‫ی‬‫اد‬‫ی‬‫ا‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬‫ی‬‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫م‬‫ی‬‫شناسا‬ .‫باشد‬‫یی‬‫ها‬ ‫فرصت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫اجرا‬ ‫و‬‫ی‬‫موثر‬‫ی‬‫ک‬‫استراتژ‬‫ی‬‫ب‬ ‫با‬‫ی‬‫نش‬‫ی‬‫عم‬‫ی‬،‫ق‬‫م‬‫ی‬‫مز‬ ‫تواند‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬ ‫رقابت‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫پا‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫ی‬‫دار‬‫برا‬ ‫را‬‫ی‬.‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬