فرایند کسب و کار (Business Process)

RayBPMS

مارتین اولد فرایند را این‌گونه تعریف می‌کند: «فرایند مجموعه‌ای است منسجم از فعالیت‌هایی که توسط یک گروه همکار به منظور دستیابی به هدفی واحد انجام می‌شود که این فعالیت‌ها می‌بایست در راستای کسب‌و‌کار آن سازمان باشد».

:‫منبع‬What is the Definition of Business Process
‫نیک‬ ‫سهیل‬ : ‫ترجمه‬‫فرجام‬
‫آذر‬‫ماه‬3131
‫فرا‬‫ی‬‫ند‬( ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬Business Process)
1 bpms.rayvarz.com
‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تعریف‬ ‫چند‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬‫صنعت‬‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫می‬‫می‬ ‫بیان‬ ،‫گیرد‬‫کنیم‬:
‫راملر‬(Rummler)‫و‬‫براک‬(Brache)‫پیش‬‫اعالم‬ ‫تر‬
‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬‫وکار‬»‫مجموعه‬‫از‬ ‫ای‬
‫کسب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقدامات‬‫یک‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫وکار‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬‫دهد‬«.‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫اگر‬
‫به‬ ‫درآید‬ ‫گردش‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫بین‬ ‫در‬
‫بین‬ ‫آن‬‫وظیفه‬‫ای‬(Cross-Functional)‫گفته‬
‫می‬‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫تولیدشده‬ ‫محصول‬ ‫چنانچه‬ .‫شود‬
‫در‬ ‫است؛‬ ‫اصلی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ،‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬‫برای‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ .‫شود‬
‫گردد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫محتویاتی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫شدن‬ ‫کاربردی‬.
‫مار‬‫اولد‬ ‫تین‬(Martyn Ould)‫این‬ ‫را‬ ‫فرایند‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫گونه‬‫کند‬:»‫مجموعه‬ ‫فرایند‬‫از‬ ‫منسجم‬ ‫است‬ ‫ای‬
‫فعالیت‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫همکار‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫واحد‬ ‫هدفی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫فعالیت‬‫می‬ ‫ها‬‫کسب‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بایست‬‫و‬‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫کار‬«.‫هفت‬ ‫شامل‬ ‫فهرستی‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫اولد‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شرط‬‫می‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تعریف‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬.‫کند‬
‫دامنه‬‫از‬ ‫شرط‬ ‫هفت‬ ‫این‬ ‫ی‬‫مدل‬‫سازی‬‫و‬‫آنالیز‬‫کسب‬ ‫انگیزش‬‫تا‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫کار‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬ً‫ا‬‫نهایت‬ ‫و‬‫بهبود‬
‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫شود‬.
2 bpms.rayvarz.com
WorkFlow Management Coalition‫اختصار‬ ‫به‬ ‫یا‬WFMC‫این‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬ ‫پیوستگی‬ ،‫گونه‬
‫می‬ ‫تعریف‬‫کند‬:»‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬‫مجموعه‬ ،‫وکار‬‫است‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫رویه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬
‫کسب‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫متوجه‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫که‬‫سیاست‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫وکار‬‫می‬ ‫گذاری‬ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫شود‬‫متن‬ ‫در‬
‫نقش‬ ،‫سازمانی‬ ‫چارت‬‫و‬ ‫کاربردی‬ ،‫اصلی‬ ‫های‬‫فی‬ ‫روابط‬‫آن‬ ‫مابین‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ها‬‫شود‬«.‫مطرح‬ ‫با‬ ‫تعریف‬ ‫این‬
‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫که‬ ‫دستورالعمل‬ ‫چند‬ ‫کردن‬‫راه‬ ،‫کنند‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫برخی‬ ‫اندازی‬
‫آن‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ادامه‬ ‫مابین‬ ‫فی‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ .‫کند‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫خاطر‬ ‫ها‬‫کنند‬‫می‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫که‬‫بسیار‬ ‫تواند‬
‫می‬ ‫فینگار‬ ‫و‬ ‫اسمیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫(این‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬‫فعالیت‬ ‫و‬ )‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫آید‬‫های‬
‫می‬ ‫فرایند‬‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫یا‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬.
‫اسمیت‬(Smith)‫و‬‫فینگار‬(Fingar)‫می‬‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫گویند‬‫وکار‬»‫مجموعه‬‫ای‬‫و‬ ‫پویا‬ ،‫کامل‬
‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫هماهنگ‬‫تراکنشی‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫های‬(Transactional)‫ارائه‬ ‫را‬ ‫ارزشی‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
‫می‬‫دهد‬«.‫آن‬‫می‬ ‫ادعا‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫فرایندها‬ ‫که‬ ‫کنند‬:‫نظیر‬ ‫هایی‬‫بزرگ‬‫و‬‫توزیع‬ ،‫پویا‬ ،‫پیچیده‬‫شده‬
‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ،‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ،‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬‫باشند‬.
:‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫لیست‬ ‫مورد‬ ‫آخرین‬‫به‬‫تصویر‬‫کشیدن‬‫آ‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫(به‬ ‫است؛‬ ‫سخت‬ ‫ن‬‫به‬ ً‫ا‬‫تلویح‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫رسد‬
‫نشده‬ ‫شناسایی‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫فرآیندهایی‬‫وجود‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫اند‬‫آن‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫ها‬
‫نمی‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فرایندهایی‬‫تعاریف‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫وجودی‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫گردد)؛‬
‫به‬ ‫از‬ ‫فینگار‬ ‫و‬ ‫اسمیت‬ ،‫است‬ ‫محدودتر‬‫دیدگاه‬ ‫آن‬ ‫کارگیری‬‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ارزشمندی‬ ‫های‬‫اند‬.
3 bpms.rayvarz.com
‫ارائه‬ ‫تعریف‬ ‫شاید‬‫توسط‬ ‫شده‬OMG‫را‬ ‫تعاریف‬ ‫سایر‬ ‫محدودیت‬ ،‫اجرا‬ ‫در‬ ،‫اعالم‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬
‫می‬‫که‬ ‫کند‬»‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫عملیات‬ ‫مسیر‬ ‫وکار‬‫دهند‬«.‫موجب‬ ‫عملیات‬ ‫مسیرهای‬
‫می‬‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫شده‬‫کار‬ ‫این‬ .‫رود‬
‫چرخه‬ ‫فرایند‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫برمی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معمول‬ ‫ی‬‫شامل‬ ‫بلکه‬ ،‫گیرد‬‫فرا‬‫یندی‬‫هایی‬‫هم‬‫که‬‫به‬‫خوبی‬
‫تعریف‬‫شده‬‫اند‬‫و‬‫فقط‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫شوند‬‫شود‬.
‫عبارت‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫معنی‬ ‫یافتن‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫امیدواریم‬"‫کسب‬ ‫فرایند‬‫وکار‬".‫باشید‬ ‫نخوانده‬
‫ساده‬ ‫افراد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫بی‬ ‫جستجو‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بگویند‬ ‫لوح‬‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫حاصل‬‫نادرست‬ ‫به‬ ‫دهیم‬
‫فعالیت‬ :‫بگوییم‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫با‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫اهداف‬ ‫توسط‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دامنه‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫سروکار‬ ‫وکار‬
‫فعالیت‬ ‫همان‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ها‬‫شبیه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آیا‬ :‫شود‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫هستید‬ ‫سازی‬‫می‬ ‫بررسی‬‫بهبود‬ ،‫کنید‬
‫می‬‫می‬ ‫چیزی‬ ‫مشخصات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ،‫بخشید‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫یا‬ ‫نویسید‬‫دهید؟‬
‫می‬ ‫خارج‬ ‫دیگر‬ ‫فعالیتی‬ ‫دامنه‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫دامنه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرایندهایی‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫شوند‬.

Recomendados

بوم مدل کسب و کار por
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کارNasser Ghanemzadeh
45.7K vistas1 diapositiva
معرفی استارتاپ در شش اسلاید por
معرفی استارتاپ در شش اسلایدمعرفی استارتاپ در شش اسلاید
معرفی استارتاپ در شش اسلایدNasser Ghanemzadeh
7.5K vistas9 diapositivas
مدل های کسب و کار por
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارNasser Ghanemzadeh
33.1K vistas60 diapositivas
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen por
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenMohammad Kadkhodaei
20 vistas7 diapositivas
last cost eng. por
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.saeid teymoori
56 vistas16 diapositivas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
740 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a فرایند کسب و کار (Business Process)

مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management? por
مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?
مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?Kaveh Radi
516 vistas9 diapositivas
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی por
10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهاییShahram Honarmayeh
3.4K vistas14 diapositivas
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی por
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی Sadegh Pourzadeh
1.2K vistas64 diapositivas
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟ por
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟Kaveh Radi
197 vistas13 diapositivas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)RayBPMS
611 vistas4 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas

Similar a فرایند کسب و کار (Business Process)(20)

مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management? por Kaveh Radi
مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?
مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?
Kaveh Radi516 vistas
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی por Shahram Honarmayeh
10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی
Shahram Honarmayeh3.4K vistas
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی por Sadegh Pourzadeh
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
Sadegh Pourzadeh1.2K vistas
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟ por Kaveh Radi
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
Kaveh Radi197 vistas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por RayBPMS
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
RayBPMS611 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx por Alireza Vafi
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptxEnterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Alireza Vafi5 vistas
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری por Frank Bruno
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریمنافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
Frank Bruno148 vistas
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان por Reihan Rabiei
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
Reihan Rabiei42 vistas
Persian Document ITBSC por Hamideh Iraj
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
Hamideh Iraj661 vistas
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm) por Frank Bruno
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
Frank Bruno227 vistas
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
How to choose right methodology por Ehsan Alirezaei
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
Ehsan Alirezaei626 vistas

Más de RayBPMS

نمونه فرایند (Process Instance) por
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
560 vistas4 diapositivas
داشبورد (Dashboard) por
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
525 vistas4 diapositivas
هوش تجاری (Business intelligence) por
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
603 vistas5 diapositivas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
840 vistas4 diapositivas
XPDL por
XPDL XPDL
XPDL RayBPMS
751 vistas5 diapositivas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
2K vistas12 diapositivas

Más de RayBPMS(8)

نمونه فرایند (Process Instance) por RayBPMS
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
RayBPMS560 vistas
داشبورد (Dashboard) por RayBPMS
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
RayBPMS525 vistas
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 vistas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por RayBPMS
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
RayBPMS840 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas

فرایند کسب و کار (Business Process)

 • 1. :‫منبع‬What is the Definition of Business Process ‫نیک‬ ‫سهیل‬ : ‫ترجمه‬‫فرجام‬ ‫آذر‬‫ماه‬3131 ‫فرا‬‫ی‬‫ند‬( ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬Business Process)
 • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تعریف‬ ‫چند‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬‫صنعت‬‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫می‬‫می‬ ‫بیان‬ ،‫گیرد‬‫کنیم‬: ‫راملر‬(Rummler)‫و‬‫براک‬(Brache)‫پیش‬‫اعالم‬ ‫تر‬ ‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬‫وکار‬»‫مجموعه‬‫از‬ ‫ای‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقدامات‬‫یک‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫وکار‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬‫دهد‬«.‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫به‬ ‫درآید‬ ‫گردش‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫بین‬ ‫آن‬‫وظیفه‬‫ای‬(Cross-Functional)‫گفته‬ ‫می‬‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫تولیدشده‬ ‫محصول‬ ‫چنانچه‬ .‫شود‬ ‫در‬ ‫است؛‬ ‫اصلی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ،‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬‫برای‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫گردد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫محتویاتی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫شدن‬ ‫کاربردی‬. ‫مار‬‫اولد‬ ‫تین‬(Martyn Ould)‫این‬ ‫را‬ ‫فرایند‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫گونه‬‫کند‬:»‫مجموعه‬ ‫فرایند‬‫از‬ ‫منسجم‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫فعالیت‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫همکار‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫واحد‬ ‫هدفی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫فعالیت‬‫می‬ ‫ها‬‫کسب‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بایست‬‫و‬‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫کار‬«.‫هفت‬ ‫شامل‬ ‫فهرستی‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫اولد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شرط‬‫می‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تعریف‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬.‫کند‬ ‫دامنه‬‫از‬ ‫شرط‬ ‫هفت‬ ‫این‬ ‫ی‬‫مدل‬‫سازی‬‫و‬‫آنالیز‬‫کسب‬ ‫انگیزش‬‫تا‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫کار‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬ً‫ا‬‫نهایت‬ ‫و‬‫بهبود‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫شود‬.
 • 3. 2 bpms.rayvarz.com WorkFlow Management Coalition‫اختصار‬ ‫به‬ ‫یا‬WFMC‫این‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬ ‫پیوستگی‬ ،‫گونه‬ ‫می‬ ‫تعریف‬‫کند‬:»‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬‫مجموعه‬ ،‫وکار‬‫است‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫رویه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫متوجه‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫که‬‫سیاست‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫وکار‬‫می‬ ‫گذاری‬ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫شود‬‫متن‬ ‫در‬ ‫نقش‬ ،‫سازمانی‬ ‫چارت‬‫و‬ ‫کاربردی‬ ،‫اصلی‬ ‫های‬‫فی‬ ‫روابط‬‫آن‬ ‫مابین‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ها‬‫شود‬«.‫مطرح‬ ‫با‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫که‬ ‫دستورالعمل‬ ‫چند‬ ‫کردن‬‫راه‬ ،‫کنند‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫برخی‬ ‫اندازی‬ ‫آن‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ادامه‬ ‫مابین‬ ‫فی‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ .‫کند‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫خاطر‬ ‫ها‬‫کنند‬‫می‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫که‬‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فینگار‬ ‫و‬ ‫اسمیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫(این‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬‫فعالیت‬ ‫و‬ )‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫آید‬‫های‬ ‫می‬ ‫فرایند‬‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫یا‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬. ‫اسمیت‬(Smith)‫و‬‫فینگار‬(Fingar)‫می‬‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫گویند‬‫وکار‬»‫مجموعه‬‫ای‬‫و‬ ‫پویا‬ ،‫کامل‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫هماهنگ‬‫تراکنشی‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫های‬(Transactional)‫ارائه‬ ‫را‬ ‫ارزشی‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫می‬‫دهد‬«.‫آن‬‫می‬ ‫ادعا‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫فرایندها‬ ‫که‬ ‫کنند‬:‫نظیر‬ ‫هایی‬‫بزرگ‬‫و‬‫توزیع‬ ،‫پویا‬ ،‫پیچیده‬‫شده‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ،‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ،‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬‫باشند‬. :‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫لیست‬ ‫مورد‬ ‫آخرین‬‫به‬‫تصویر‬‫کشیدن‬‫آ‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫(به‬ ‫است؛‬ ‫سخت‬ ‫ن‬‫به‬ ً‫ا‬‫تلویح‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫رسد‬ ‫نشده‬ ‫شناسایی‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫فرآیندهایی‬‫وجود‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫اند‬‫آن‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫ها‬ ‫نمی‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فرایندهایی‬‫تعاریف‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫وجودی‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫گردد)؛‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫فینگار‬ ‫و‬ ‫اسمیت‬ ،‫است‬ ‫محدودتر‬‫دیدگاه‬ ‫آن‬ ‫کارگیری‬‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ارزشمندی‬ ‫های‬‫اند‬.
 • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫ارائه‬ ‫تعریف‬ ‫شاید‬‫توسط‬ ‫شده‬OMG‫را‬ ‫تعاریف‬ ‫سایر‬ ‫محدودیت‬ ،‫اجرا‬ ‫در‬ ،‫اعالم‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫می‬‫که‬ ‫کند‬»‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫عملیات‬ ‫مسیر‬ ‫وکار‬‫دهند‬«.‫موجب‬ ‫عملیات‬ ‫مسیرهای‬ ‫می‬‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫شده‬‫کار‬ ‫این‬ .‫رود‬ ‫چرخه‬ ‫فرایند‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫برمی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معمول‬ ‫ی‬‫شامل‬ ‫بلکه‬ ،‫گیرد‬‫فرا‬‫یندی‬‫هایی‬‫هم‬‫که‬‫به‬‫خوبی‬ ‫تعریف‬‫شده‬‫اند‬‫و‬‫فقط‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫شوند‬‫شود‬. ‫عبارت‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫معنی‬ ‫یافتن‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫امیدواریم‬"‫کسب‬ ‫فرایند‬‫وکار‬".‫باشید‬ ‫نخوانده‬ ‫ساده‬ ‫افراد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫بی‬ ‫جستجو‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بگویند‬ ‫لوح‬‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫حاصل‬‫نادرست‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫فعالیت‬ :‫بگوییم‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫با‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫اهداف‬ ‫توسط‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دامنه‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫سروکار‬ ‫وکار‬ ‫فعالیت‬ ‫همان‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ها‬‫شبیه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آیا‬ :‫شود‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫هستید‬ ‫سازی‬‫می‬ ‫بررسی‬‫بهبود‬ ،‫کنید‬ ‫می‬‫می‬ ‫چیزی‬ ‫مشخصات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ،‫بخشید‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫یا‬ ‫نویسید‬‫دهید؟‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫دیگر‬ ‫فعالیتی‬ ‫دامنه‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫دامنه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرایندهایی‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫شوند‬.