مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)

RayBPMS

مدیریت فرایندهای کسب و کار شامل روش ها، تکنیک ها و ابزارهایی جهت پشتیبانی از طراحی، مدیریت و تحلیل فرایندهای کسب و کار است؛ به عبارت دیگر مدیریت فرایندهای کسب و کار یک رویکرد ساختاریافته با هدف بهبود کیفیت محصول و خدمات است.

:‫منبع‬‫کتاب‬Business Process Management Systems-‫فصل‬۲
: ‫ترجمه‬‫سلیمیان‬ ‫عاطفه‬
‫آذر‬‫ماه‬3131
‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
(Business Process Management)
1 bpms.rayvarz.com
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫یا‬ ‫وکار‬‫همان‬BPM‫شامل‬ ،
‫روش‬‫تکنیک‬ ،‫ها‬،‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جهت‬ ‫ابزارهایی‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬‫وکار‬‫عبارت‬ ‫به‬ ‫است؛‬
،‫دیگر‬BPM‫با‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬‫بهبود‬ ‫هدف‬
‫فرایندهای‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬
‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫همسو‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫موازات‬
‫دهد‬ ‫بهبود‬ ،‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬.
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫یا‬ ‫وکار‬BPM‫علم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ریشه‬ ،
‫مدیریت‬‫و‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫دارد‬.‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫محبوبیت‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫مفهوم‬ ،‫علم‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ .‫است‬‫وکار‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ایجاد‬
BPM‫رویکردهای‬ ‫از‬ ‫پس‬TQM‫و‬BPR‫سیستم‬ ‫ظهور‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آن‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬‫مدیریت‬ ‫های‬
‫سیستم‬ ،‫داده‬ ‫پایگاه‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫گردش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫کار‬
‫از‬ ‫منظور‬ .‫گردید‬ ‫معرفی‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫و‬ ‫عملیات‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ،‫بهبود‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فرایندها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬‫را‬ ‫فرایند‬ ‫خروجی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫انجام‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫تا‬ ‫گردد‬
‫دهد‬ ‫افزایش‬.
‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫منظور‬ ‫به‬BPM‫سازمان‬ ‫در‬،‫ها‬BPMS‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬
‫کسب‬‫هست‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حاصل‬ ‫که‬ ‫وکار‬‫تولیدشده‬ ،‫ند‬‫سیستم‬ .‫اند‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫وکار‬
2 bpms.rayvarz.com
‫مدل‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫فرایند‬ ‫چرخه‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ،‫خود‬ ‫ابزارهای‬ ‫مجموعه‬ ‫با‬‫را‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ،‫اجرا‬ ‫تا‬ ‫سازی‬
‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫نمایند‬.
‫توصیه‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ،‫هدف‬ ‫اجمالی‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫اجرایی‬ ‫های‬BPM‫می‬‫پردازیم‬:
‫هدف‬:
‫کیفیت‬ ‫بهبود‬‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫سیستماتیک‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫وکار‬
‫اصول‬:
3.‫دارایی‬ ‫فرایندها‬‫می‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سازمان‬ ‫های‬.‫نمایند‬
۲.‫اندازه‬ ‫با‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ،‫پایش‬ ،‫گیری‬،‫وکار‬‫ارزشی‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬ ‫سازمان‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫فرایندها‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پایدار‬
1.‫کسب‬ ‫فرایندهای‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫بهبود‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫وکار‬
4.‫اجرای‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫توانمندساز‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬BPM‫است‬.
3 bpms.rayvarz.com
‫توصیه‬‫اجرایی‬ ‫های‬:
3.‫راستای‬ ‫در‬.‫کنید‬ ‫تالش‬ ،‫محور‬ ‫فرایند‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
۲.‫مالکان‬‫فرایندها‬‫را‬‫مشخص‬‫نمایید‬.
1.‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬BPM‫اجرای‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫الزام‬ ‫باید‬BPM‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬
‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬.‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬»‫بر‬ ‫مدیریت‬‫مبنای‬
‫فرایندها‬«‫همواره‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫بداند‬ ‫ملزم‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پشتیبانی‬
‫وظیفه‬ ‫ساختار‬ ‫تغییر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫میانی‬ ‫مدیران‬‫شدن‬ ‫محدود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫فرایندی‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫ای‬
‫مسئولیت‬‫می‬ ‫مقاومت‬ ،‫هایشان‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬BPM‫نداشته‬ ‫الزام‬ ‫و‬ ‫تعهد‬
‫باش‬‫مقاومت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ،‫ند‬‫می‬ ‫مواجه‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫های‬.‫شود‬‫اما‬‫طراحی‬‫فرایندها‬‫باید‬‫با‬
‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫رویکرد‬‫پایین‬‫به‬‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باال‬‫توسط‬‫کارمندان‬‫داخلی‬‫سازمان‬‫صورت‬‫پذیرد‬
‫کم‬ ‫مقاومت‬ ‫تا‬‫آن‬ ‫توسط‬ ‫تری‬،‫فرایند‬ ‫مالک‬ ،‫نهایتا‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫تغییر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫طراحی‬.
4.‫سیستم‬‫نرم‬ ‫های‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫پایش،کنترل‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وکار‬
.‫کنید‬ ‫مستقر‬
4 bpms.rayvarz.com
5.‫ف‬ ‫مشترک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫با‬‫نمایید‬ ‫عالیت‬.‫شرکت‬ ‫چه‬ ‫اگر‬‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫غالبا‬ ‫ها‬
‫فعالیت‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ها‬
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬‫نیز‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکار‬
‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ارزش‬ ‫نهایتا‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫گسترش‬‫بهینه‬‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬.
6..‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آموزش‬ ‫تحت‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬
7.‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫عملکرد‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫پاداش‬ ‫نظام‬.‫کنید‬ ‫استوار‬ ‫وکار‬
8.‫متدلوژی‬ ‫از‬‫نظیر‬ ( ‫تدریجی‬ ‫های‬6Sigma‫متدلوژی‬ ‫از‬ ‫و‬ )... ‫و‬‫رادیکالی‬ ‫های‬(‫نظیر‬BPR)‫جهت‬
‫بهبود‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫وکار‬.
‫واقع‬ ‫در‬BPM‫می‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزارهایی‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬‫تواند‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫ببرد‬ ‫بهره‬ ‫ها‬BPR،6Sigma،BPMS. ... ‫و‬
BPMS‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬BPM‫است‬.‫سازمان‬‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ابزار‬ ‫این‬‫داده‬ ،‫سیستماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرایندها‬ ‫طراحی‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫کنند‬‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫فرایندی‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫می‬ ‫تسریع‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫بهبود‬ ‫آن‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬‫بخشند‬.

Recomendados

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)RayBPMS
508 vistas4 diapositivas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
740 vistas13 diapositivas
Database Model por
Database ModelDatabase Model
Database ModelMehrdad Mahdavian
263 vistas21 diapositivas
Big Data and Machine Learning Workshop - Day 1 @ UTACM por
Big Data and Machine Learning Workshop - Day 1 @ UTACMBig Data and Machine Learning Workshop - Day 1 @ UTACM
Big Data and Machine Learning Workshop - Day 1 @ UTACMAmir Sedighi
2K vistas164 diapositivas
آشنایی با داده‌های بزرگ و تکنیک‌های برنامه‌سازی برای پردازش داده‌های بزرگ por
آشنایی با داده‌های بزرگ و تکنیک‌های برنامه‌سازی برای پردازش داده‌های بزرگآشنایی با داده‌های بزرگ و تکنیک‌های برنامه‌سازی برای پردازش داده‌های بزرگ
آشنایی با داده‌های بزرگ و تکنیک‌های برنامه‌سازی برای پردازش داده‌های بزرگAmir Sedighi
1.5K vistas78 diapositivas
ISO 9001:2015 por
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015Shervin Jahan
1.4K vistas77 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)

Internal assessment por
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessmentSina Bagherinezhad
1.2K vistas26 diapositivas
مدیریت کیفیت داده por
مدیریت کیفیت دادهمدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت دادهHosseinieh Ershad Public Library
646 vistas72 diapositivas
Internal audit QMS por
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMSDr Peshevar
852 vistas121 diapositivas
Introduction to CRM por
Introduction to CRMIntroduction to CRM
Introduction to CRMVahid Farahmandian
72 vistas15 diapositivas
SAP ERP Presentation for IKCO por
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
761 vistas65 diapositivas
SAP business solution por
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solutionPaniz Fazlali
325 vistas65 diapositivas

Similar a مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)(20)

Internal audit QMS por Dr Peshevar
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMS
Dr Peshevar852 vistas
SAP ERP Presentation for IKCO por Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 vistas
داشبوردهای دیجیتالی por hodais pirdadeh
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
hodais pirdadeh382 vistas
Pms Peresentation Pnl03 por guest621c305
Pms Peresentation Pnl03Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03
guest621c305485 vistas
ERP at Alimentos Peru por datatel
ERP at Alimentos PeruERP at Alimentos Peru
ERP at Alimentos Peru
datatel441 vistas
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد por pouyafani
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
pouyafani812 vistas
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی por Yashar Gorgani
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
Yashar Gorgani181 vistas
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm) por Frank Bruno
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست  (Crm)نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست  (Crm)
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
Frank Bruno227 vistas
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
Yashar Gorgani319 vistas
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟ por PMPiran
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
PMPiran1.2K vistas
ارزیابی عملکرد کارکنان por Reihan Rabiei
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
Reihan Rabiei188 vistas

Más de RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
نمونه فرایند (Process Instance) por
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
560 vistas4 diapositivas
داشبورد (Dashboard) por
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
525 vistas4 diapositivas
هوش تجاری (Business intelligence) por
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
603 vistas5 diapositivas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
841 vistas4 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas

Más de RayBPMS(11)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
نمونه فرایند (Process Instance) por RayBPMS
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
RayBPMS560 vistas
داشبورد (Dashboard) por RayBPMS
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
RayBPMS525 vistas
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 vistas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por RayBPMS
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
RayBPMS841 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vistas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por RayBPMS
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
RayBPMS611 vistas
فرایند کسب و کار (Business Process) por RayBPMS
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
RayBPMS480 vistas

مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)

  • 1. :‫منبع‬‫کتاب‬Business Process Management Systems-‫فصل‬۲ : ‫ترجمه‬‫سلیمیان‬ ‫عاطفه‬ ‫آذر‬‫ماه‬3131 ‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ (Business Process Management)
  • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫یا‬ ‫وکار‬‫همان‬BPM‫شامل‬ ، ‫روش‬‫تکنیک‬ ،‫ها‬،‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جهت‬ ‫ابزارهایی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬‫وکار‬‫عبارت‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ،‫دیگر‬BPM‫با‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬‫بهبود‬ ‫هدف‬ ‫فرایندهای‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫همسو‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫موازات‬ ‫دهد‬ ‫بهبود‬ ،‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬. ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫یا‬ ‫وکار‬BPM‫علم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ریشه‬ ، ‫مدیریت‬‫و‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫دارد‬.‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫محبوبیت‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫مفهوم‬ ،‫علم‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ .‫است‬‫وکار‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ایجاد‬ BPM‫رویکردهای‬ ‫از‬ ‫پس‬TQM‫و‬BPR‫سیستم‬ ‫ظهور‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آن‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫داده‬ ‫پایگاه‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫گردش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫گردید‬ ‫معرفی‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫و‬ ‫عملیات‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ،‫بهبود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فرایندها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬‫را‬ ‫فرایند‬ ‫خروجی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫انجام‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬. ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫منظور‬ ‫به‬BPM‫سازمان‬ ‫در‬،‫ها‬BPMS‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫کسب‬‫هست‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حاصل‬ ‫که‬ ‫وکار‬‫تولیدشده‬ ،‫ند‬‫سیستم‬ .‫اند‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫وکار‬
  • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫مدل‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫فرایند‬ ‫چرخه‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ،‫خود‬ ‫ابزارهای‬ ‫مجموعه‬ ‫با‬‫را‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ،‫اجرا‬ ‫تا‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫نمایند‬. ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ،‫هدف‬ ‫اجمالی‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫اجرایی‬ ‫های‬BPM‫می‬‫پردازیم‬: ‫هدف‬: ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫سیستماتیک‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫وکار‬ ‫اصول‬: 3.‫دارایی‬ ‫فرایندها‬‫می‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سازمان‬ ‫های‬.‫نمایند‬ ۲.‫اندازه‬ ‫با‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ،‫پایش‬ ،‫گیری‬،‫وکار‬‫ارزشی‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬ ‫سازمان‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫فرایندها‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پایدار‬ 1.‫کسب‬ ‫فرایندهای‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫بهبود‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫وکار‬ 4.‫اجرای‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫توانمندساز‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬BPM‫است‬.
  • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫توصیه‬‫اجرایی‬ ‫های‬: 3.‫راستای‬ ‫در‬.‫کنید‬ ‫تالش‬ ،‫محور‬ ‫فرایند‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ۲.‫مالکان‬‫فرایندها‬‫را‬‫مشخص‬‫نمایید‬. 1.‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬BPM‫اجرای‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫الزام‬ ‫باید‬BPM‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬.‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬»‫بر‬ ‫مدیریت‬‫مبنای‬ ‫فرایندها‬«‫همواره‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫بداند‬ ‫ملزم‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وظیفه‬ ‫ساختار‬ ‫تغییر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫میانی‬ ‫مدیران‬‫شدن‬ ‫محدود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫فرایندی‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مسئولیت‬‫می‬ ‫مقاومت‬ ،‫هایشان‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬BPM‫نداشته‬ ‫الزام‬ ‫و‬ ‫تعهد‬ ‫باش‬‫مقاومت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ،‫ند‬‫می‬ ‫مواجه‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫های‬.‫شود‬‫اما‬‫طراحی‬‫فرایندها‬‫باید‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫رویکرد‬‫پایین‬‫به‬‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باال‬‫توسط‬‫کارمندان‬‫داخلی‬‫سازمان‬‫صورت‬‫پذیرد‬ ‫کم‬ ‫مقاومت‬ ‫تا‬‫آن‬ ‫توسط‬ ‫تری‬،‫فرایند‬ ‫مالک‬ ،‫نهایتا‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫تغییر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫طراحی‬. 4.‫سیستم‬‫نرم‬ ‫های‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫پایش،کنترل‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وکار‬ .‫کنید‬ ‫مستقر‬
  • 5. 4 bpms.rayvarz.com 5.‫ف‬ ‫مشترک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫با‬‫نمایید‬ ‫عالیت‬.‫شرکت‬ ‫چه‬ ‫اگر‬‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫غالبا‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ها‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬‫نیز‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکار‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ارزش‬ ‫نهایتا‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫گسترش‬‫بهینه‬‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬. 6..‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آموزش‬ ‫تحت‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ 7.‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫عملکرد‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫پاداش‬ ‫نظام‬.‫کنید‬ ‫استوار‬ ‫وکار‬ 8.‫متدلوژی‬ ‫از‬‫نظیر‬ ( ‫تدریجی‬ ‫های‬6Sigma‫متدلوژی‬ ‫از‬ ‫و‬ )... ‫و‬‫رادیکالی‬ ‫های‬(‫نظیر‬BPR)‫جهت‬ ‫بهبود‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫وکار‬. ‫واقع‬ ‫در‬BPM‫می‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزارهایی‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬‫تواند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫ببرد‬ ‫بهره‬ ‫ها‬BPR،6Sigma،BPMS. ... ‫و‬ BPMS‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬BPM‫است‬.‫سازمان‬‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ابزار‬ ‫این‬‫داده‬ ،‫سیستماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرایندها‬ ‫طراحی‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫کنند‬‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرایندی‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫می‬ ‫تسریع‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫بهبود‬ ‫آن‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬‫بخشند‬.