داشبورد (Dashboard)

RayBPMS

سازمان‌هایی که در جستجوی روش‌هایی ساده، برای دستیابی به اطلاعات کلیدی از میان حجم انبوهی از اطلاعات هستند از جمله استفاده‌کنندگان داشبوردهای مدیریتی می‌باشند. در واقع این سازمان‌ها با تحلیل اطلاعات، عملکرد سازمانی را ارزیابی نموده و در عمل تصمیمات مناسب و به موقع را اتخاذ می‌نمایند و در پی آن شاهد افزایش بهره‌وری هستند.

:‫منبع‬(Dashboard (business
(Dashboard (management information systems
: ‫ترجمه‬‫علیزاده‬ ‫سمیرا‬
‫تیرماه‬3131
( ‫داشبورد‬Dashboard)
1 bpms.rayvarz.com
‫سازمان‬‫ها‬‫یی‬‫جستجو‬ ‫در‬ ‫که‬‫ی‬‫روش‬‫ها‬‫یی‬‫برا‬ ،‫ساده‬‫ی‬
‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫کل‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫م‬ ‫از‬‫ی‬‫ان‬‫انبوه‬ ‫حجم‬‫ی‬‫از‬
‫استفاده‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫اطالعات‬‫داشبوردها‬ ‫کنندگان‬‫ی‬
‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬‫ا‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ن‬‫سازمان‬‫تحل‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ی‬‫ل‬
‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ،‫اطالعات‬‫ی‬‫ارز‬ ‫را‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬
‫تصم‬‫ی‬‫مات‬‫مناسب‬‫و‬‫م‬ ‫اتخاذ‬ ‫را‬ ‫موقع‬ ‫به‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ند‬‫پ‬ ‫در‬ ‫و‬‫ی‬‫آن‬
‫افزا‬ ‫شاهد‬‫ی‬‫ش‬‫بهره‬‫ور‬‫ی‬.‫هستند‬
‫تار‬‫ی‬‫خچه‬:
‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫نسخه‬‫ها‬‫ی‬‫داشبورد‬‫برا‬‫ی‬‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬33۹۱‫س‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬‫اجرا‬ ‫اطالعات‬‫یی‬(EIS)
‫توسعه‬‫ی‬‫افت‬‫دل‬ ‫به‬ ‫اما‬‫ی‬‫ل‬‫اول‬ ‫مشکالت‬ ‫وجود‬‫ی‬‫ه‬‫به‬ ‫در‬‫روزرسان‬‫ی‬‫داده‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫ا‬ ‫شدند‬ ‫متوجه‬ ،‫ها‬‫ی‬‫ن‬‫روش‬
‫عمل‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ست‬‫غ‬ ‫و‬ ‫ناقص‬ ‫اغلب‬ ‫اطالعات‬ ‫واقع‬ ‫به‬ .‫ی‬‫رقابل‬‫اعتماد‬‫متفاو‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫ت‬‫متعدد‬ ‫و‬‫ی‬‫گسترش‬
‫ا‬ ‫با‬ .‫داشتند‬‫ی‬‫ن‬‫وجود‬EISS‫سال‬ ‫تا‬ ‫ها‬333۱‫هم‬ ‫به‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫شکل‬‫ی‬‫شدند‬‫پ‬ ‫با‬ ‫همگام‬ .‫ی‬‫شرو‬‫ی‬‫عصر‬
( ‫داده‬ ‫انبار‬ ،‫اطالعات‬DWH‫تحل‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ )‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫آنال‬‫ی‬‫ن‬(OLAP‫عملکرد‬ ‫تا‬ ‫آمدند‬ ‫داشبوردها‬ ‫کمک‬ ‫به‬ )
‫مناسب‬‫تر‬‫ی‬‫تکنولوژ‬ ‫امکانات‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫ی‬،‫تا‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫ک‬‫با‬ ‫بعد‬ ‫دهه‬
‫ظهور‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫عملکرد‬(KPI‫معرف‬ ‫و‬ )‫ی‬‫امت‬ ‫کارت‬‫ی‬‫از‬‫توسط‬ ‫متوازن‬"‫کاپالن‬ ‫رابرت‬"‫و‬
2 bpms.rayvarz.com
"‫د‬‫ی‬‫و‬‫ی‬‫د‬‫نورتون‬"‫محبوب‬‫ی‬‫ت‬‫پ‬ ‫عام‬‫ی‬‫دا‬‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫داشبوردها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امروزه‬ .‫کردند‬‫ی‬‫مد‬ ‫مبحث‬ ‫از‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬
‫کسب‬ ‫عملکرد‬‫و‬‫م‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کار‬‫ی‬‫رود‬.
‫داشبورد‬:‫آن‬ ‫انواع‬ ‫و‬
‫داشبوردها‬‫ابزارها‬ ‫از‬‫ی‬‫کسب‬‫و‬‫مجموعه‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کار‬‫ا‬‫ی‬‫شاخص‬ ‫از‬‫ها‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ی‬(PI،)‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬
‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ی‬(KPI‫سا‬ ‫و‬ )‫ی‬‫ر‬‫کسب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬‫و‬.‫هستند‬ ‫کار‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫عملکرد‬،
‫نشان‬ ً‫ا‬‫اساس‬‫م‬ ‫دهنده‬‫ی‬‫زان‬‫موفق‬‫ی‬‫ت‬‫کسب‬‫و‬‫دست‬ ‫در‬ ‫کار‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫ی‬‫ک‬‫ا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ن‬
‫بررس‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫جهت‬‫ی‬‫با‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬‫ی‬‫د‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫هدف‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬‫ی‬‫ک‬‫بررس‬ ،‫داشبورد‬‫ی‬
‫کل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫ی‬‫ه‬‫ن‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ست‬‫ب‬ ‫حصول‬ ‫بلکه‬‫ی‬‫نش‬‫ی‬‫کسب‬ ‫از‬ ‫جامع‬‫و‬‫آن‬ ‫درون‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬ ‫کار‬
‫م‬‫ی‬،‫باشد‬‫نحو‬ ‫به‬‫ی‬‫تصم‬ ‫که‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫به‬‫ی‬‫نه‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫پ‬ ‫و‬‫ی‬‫ش‬‫ب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫روال‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫آت‬‫ی‬.‫گردد‬ ‫ممکن‬
‫داشبوردها‬‫کل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ی‬‫تقس‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬‫ی‬‫م‬‫م‬‫ی‬‫شوند‬:
‫استراتژیک‬(Strategic Dashboard:)‫داشبوردها‬‫ی‬‫استراتژ‬‫ی‬،‫ک‬‫مقا‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫غالب‬‫ی‬‫سه‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬
‫استراتژ‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ک‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫ی‬‫گ‬‫ی‬‫رند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫بازب‬ ‫امکان‬ ،‫داشبوردها‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫سر‬ ‫و‬‫ی‬‫ع‬‫از‬
‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫کنون‬‫ی‬‫مد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ران‬‫برا‬‫ی‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫اجرا‬‫یی‬،‫تنظ‬ ‫مانند‬‫ی‬‫م‬‫اهداف‬
3 bpms.rayvarz.com
‫م‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫ی‬‫ان‬‫مدت‬‫شا‬ ‫کمک‬ ‫بلندمدت‬ ‫و‬‫ی‬‫ان‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫دوره‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫داشبوردها‬‫ا‬‫ی‬
‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫م‬‫ی‬‫شوند‬.
‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬(Analytic Dashboard:)‫داشبوردها‬‫ی‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫با‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫نامشان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬
‫آنال‬‫ی‬‫ز‬‫مد‬ ،‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫تصم‬ ‫اتخاذ‬ ‫در‬ ‫را‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫بازب‬ ‫شامل‬ ،‫داشبوردها‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫مقا‬ ‫و‬‫ی‬‫سه‬
‫سنوات‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ارز‬ ‫و‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬‫ی‬‫باشند‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫با‬ .‫ی‬‫ار‬‫داشتن‬‫ی‬‫ک‬‫داشبو‬‫رد‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫مد‬‫ی‬‫ر‬
‫آسان‬ ‫به‬‫ی‬،‫درک‬‫ی‬‫صح‬‫ی‬‫ح‬‫دال‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫وضع‬ ‫از‬‫ی‬‫ل‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬‫ی‬‫ار‬‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬
‫از‬‫ی‬‫ک‬‫تحل‬ ‫داشبورد‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫نگرد‬ ‫محقق‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫اهداف‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬‫ی‬،‫ده‬‫مسائل‬ ‫چه‬‫ی‬
‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ا‬ ‫به‬‫ی‬‫ن‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫ناممکن‬ ‫را‬ ‫هدف‬
‫داشبوردها‬‫ی‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬(Operational Dashboard:)‫داشبوردها‬‫ی‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬،‫پا‬ ‫به‬‫ی‬‫ش‬‫کارکردها‬‫ی‬
‫ح‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫ا‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ،‫سازمان‬‫ی‬‫ن‬‫برا‬ ‫را‬ ‫امکان‬‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ران‬‫م‬ ‫فراهم‬‫ی‬‫کنند‬‫وضع‬ ‫از‬ ‫تا‬‫ی‬‫ت‬‫چن‬‫ی‬‫ن‬‫کارکردها‬‫یی‬‫در‬
‫ا‬ .‫باشند‬ ‫مطلع‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬‫ی‬‫ن‬‫برا‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫فعال‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫رو‬ ‫و‬‫ی‬‫دادها‬‫یی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫تغ‬‫یی‬‫ر‬‫ن‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫ی‬‫از‬‫لحظه‬ ‫توجه‬ ‫به‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫ی‬‫ن‬‫آمار‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫استفاده‬
‫نم‬‫ی‬‫کنند‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫آنال‬ ‫و‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬.‫ندارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬‫ی‬‫ک‬‫عمل‬ ‫داشبورد‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫سر‬ ،‫لحظه‬ ‫در‬ ،‫خوب‬‫ی‬‫ع‬‫قابل‬ ‫و‬‫اجرا‬
‫چن‬ .‫است‬‫ی‬‫ن‬‫داشبوردها‬‫یی‬‫ب‬‫ی‬‫شتر‬‫مد‬ ‫توسط‬‫ی‬‫ران‬‫م‬‫ی‬‫ان‬‫ی‬‫ب‬‫خش‬‫ها‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬‫ی‬‫شوند‬‫در‬ ‫تا‬
‫سط‬‫اجرا‬ ‫وح‬‫یی‬.

Recomendados

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
840 vistas4 diapositivas
هوش تجاری (Business intelligence) por
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
603 vistas5 diapositivas
How to choose right methodology por
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodologyEhsan Alirezaei
626 vistas14 diapositivas
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار por
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارHanieh Kashfi
63 vistas20 diapositivas
Information Systems Design Process in Organization por
Information Systems Design Process in Organization Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Mehrdad Mahdavian
93 vistas24 diapositivas
Management system project por
Management system projectManagement system project
Management system projectSeyedbahira Farzadkish
64 vistas68 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a داشبورد (Dashboard)

Dss dr monem- first session por
Dss dr monem- first sessionDss dr monem- first session
Dss dr monem- first sessionHossein Monem
41 vistas18 diapositivas
فناوری اطلاعات por
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتLampesht
479 vistas20 diapositivas
ژونال کلاب درس مدیریت اسناد - دکت... por
ژونال کلاب                    درس  مدیریت اسناد  - دکت...ژونال کلاب                    درس  مدیریت اسناد  - دکت...
ژونال کلاب درس مدیریت اسناد - دکت...sepide dehghan
76 vistas22 diapositivas
دکتر اصنافی por
دکتر اصنافیدکتر اصنافی
دکتر اصنافیsepide dehghan
70 vistas22 diapositivas
Organization Theory and Design por
Organization Theory and DesignOrganization Theory and Design
Organization Theory and DesignHamid Reza Bahmani
165 vistas31 diapositivas
Bi and data mining with Oracle por
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracleghanadbashi
227 vistas24 diapositivas

Similar a داشبورد (Dashboard)(20)

Dss dr monem- first session por Hossein Monem
Dss dr monem- first sessionDss dr monem- first session
Dss dr monem- first session
Hossein Monem41 vistas
فناوری اطلاعات por Lampesht
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
Lampesht479 vistas
ژونال کلاب درس مدیریت اسناد - دکت... por sepide dehghan
ژونال کلاب                    درس  مدیریت اسناد  - دکت...ژونال کلاب                    درس  مدیریت اسناد  - دکت...
ژونال کلاب درس مدیریت اسناد - دکت...
sepide dehghan76 vistas
Bi and data mining with Oracle por ghanadbashi
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracle
ghanadbashi227 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه por chargoon
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
chargoon233 vistas
داشبوردهای دیجیتالی por hodais pirdadeh
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
hodais pirdadeh382 vistas
کلان داده کاربردها و چالش های آن por Hamed Azizi
کلان داده کاربردها و چالش های آنکلان داده کاربردها و چالش های آن
کلان داده کاربردها و چالش های آن
Hamed Azizi10.9K vistas
Document management system (dms) por Ali Mirfallah
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)
Ali Mirfallah654 vistas
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات por Lampesht
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتمبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
Lampesht471 vistas
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص... por Aidin NaseriFard
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری  نویسنده ناص...مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری  نویسنده ناص...
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص...
Aidin NaseriFard226 vistas
روش‌شناسی تفکر نرم سیستمی-SSM por milad shahnazi
روش‌شناسی تفکر نرم سیستمی-SSMروش‌شناسی تفکر نرم سیستمی-SSM
روش‌شناسی تفکر نرم سیستمی-SSM
milad shahnazi1.5K vistas
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد por pouyafani
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
pouyafani812 vistas
مقدمه ای بر هوش تجاری por Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 vistas

Más de RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
نمونه فرایند (Process Instance) por
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
560 vistas4 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas
XPDL por
XPDL XPDL
XPDL RayBPMS
751 vistas5 diapositivas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
2K vistas12 diapositivas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)RayBPMS
483 vistas3 diapositivas

Más de RayBPMS(10)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
نمونه فرایند (Process Instance) por RayBPMS
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
RayBPMS560 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vistas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por RayBPMS
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
RayBPMS611 vistas
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas
فرایند کسب و کار (Business Process) por RayBPMS
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
RayBPMS480 vistas

داشبورد (Dashboard)

 • 1. :‫منبع‬(Dashboard (business (Dashboard (management information systems : ‫ترجمه‬‫علیزاده‬ ‫سمیرا‬ ‫تیرماه‬3131 ( ‫داشبورد‬Dashboard)
 • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫سازمان‬‫ها‬‫یی‬‫جستجو‬ ‫در‬ ‫که‬‫ی‬‫روش‬‫ها‬‫یی‬‫برا‬ ،‫ساده‬‫ی‬ ‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫کل‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫م‬ ‫از‬‫ی‬‫ان‬‫انبوه‬ ‫حجم‬‫ی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫اطالعات‬‫داشبوردها‬ ‫کنندگان‬‫ی‬ ‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬‫ا‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ن‬‫سازمان‬‫تحل‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ی‬‫ل‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ،‫اطالعات‬‫ی‬‫ارز‬ ‫را‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تصم‬‫ی‬‫مات‬‫مناسب‬‫و‬‫م‬ ‫اتخاذ‬ ‫را‬ ‫موقع‬ ‫به‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ند‬‫پ‬ ‫در‬ ‫و‬‫ی‬‫آن‬ ‫افزا‬ ‫شاهد‬‫ی‬‫ش‬‫بهره‬‫ور‬‫ی‬.‫هستند‬ ‫تار‬‫ی‬‫خچه‬: ‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫نسخه‬‫ها‬‫ی‬‫داشبورد‬‫برا‬‫ی‬‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬33۹۱‫س‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬‫اجرا‬ ‫اطالعات‬‫یی‬(EIS) ‫توسعه‬‫ی‬‫افت‬‫دل‬ ‫به‬ ‫اما‬‫ی‬‫ل‬‫اول‬ ‫مشکالت‬ ‫وجود‬‫ی‬‫ه‬‫به‬ ‫در‬‫روزرسان‬‫ی‬‫داده‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫ا‬ ‫شدند‬ ‫متوجه‬ ،‫ها‬‫ی‬‫ن‬‫روش‬ ‫عمل‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ست‬‫غ‬ ‫و‬ ‫ناقص‬ ‫اغلب‬ ‫اطالعات‬ ‫واقع‬ ‫به‬ .‫ی‬‫رقابل‬‫اعتماد‬‫متفاو‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫ت‬‫متعدد‬ ‫و‬‫ی‬‫گسترش‬ ‫ا‬ ‫با‬ .‫داشتند‬‫ی‬‫ن‬‫وجود‬EISS‫سال‬ ‫تا‬ ‫ها‬333۱‫هم‬ ‫به‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫شکل‬‫ی‬‫شدند‬‫پ‬ ‫با‬ ‫همگام‬ .‫ی‬‫شرو‬‫ی‬‫عصر‬ ( ‫داده‬ ‫انبار‬ ،‫اطالعات‬DWH‫تحل‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ )‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫آنال‬‫ی‬‫ن‬(OLAP‫عملکرد‬ ‫تا‬ ‫آمدند‬ ‫داشبوردها‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ) ‫مناسب‬‫تر‬‫ی‬‫تکنولوژ‬ ‫امکانات‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫ی‬،‫تا‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫ک‬‫با‬ ‫بعد‬ ‫دهه‬ ‫ظهور‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫عملکرد‬(KPI‫معرف‬ ‫و‬ )‫ی‬‫امت‬ ‫کارت‬‫ی‬‫از‬‫توسط‬ ‫متوازن‬"‫کاپالن‬ ‫رابرت‬"‫و‬
 • 3. 2 bpms.rayvarz.com "‫د‬‫ی‬‫و‬‫ی‬‫د‬‫نورتون‬"‫محبوب‬‫ی‬‫ت‬‫پ‬ ‫عام‬‫ی‬‫دا‬‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫داشبوردها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امروزه‬ .‫کردند‬‫ی‬‫مد‬ ‫مبحث‬ ‫از‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬ ‫کسب‬ ‫عملکرد‬‫و‬‫م‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کار‬‫ی‬‫رود‬. ‫داشبورد‬:‫آن‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫داشبوردها‬‫ابزارها‬ ‫از‬‫ی‬‫کسب‬‫و‬‫مجموعه‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کار‬‫ا‬‫ی‬‫شاخص‬ ‫از‬‫ها‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ی‬(PI،)‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬ ‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ی‬(KPI‫سا‬ ‫و‬ )‫ی‬‫ر‬‫کسب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬‫و‬.‫هستند‬ ‫کار‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫عملکرد‬، ‫نشان‬ ً‫ا‬‫اساس‬‫م‬ ‫دهنده‬‫ی‬‫زان‬‫موفق‬‫ی‬‫ت‬‫کسب‬‫و‬‫دست‬ ‫در‬ ‫کار‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫ی‬‫ک‬‫ا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ن‬ ‫بررس‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫جهت‬‫ی‬‫با‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬‫ی‬‫د‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫هدف‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬‫ی‬‫ک‬‫بررس‬ ،‫داشبورد‬‫ی‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫ی‬‫ه‬‫ن‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ست‬‫ب‬ ‫حصول‬ ‫بلکه‬‫ی‬‫نش‬‫ی‬‫کسب‬ ‫از‬ ‫جامع‬‫و‬‫آن‬ ‫درون‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫م‬‫ی‬،‫باشد‬‫نحو‬ ‫به‬‫ی‬‫تصم‬ ‫که‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫به‬‫ی‬‫نه‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫پ‬ ‫و‬‫ی‬‫ش‬‫ب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫روال‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫آت‬‫ی‬.‫گردد‬ ‫ممکن‬ ‫داشبوردها‬‫کل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ی‬‫تقس‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬‫ی‬‫م‬‫م‬‫ی‬‫شوند‬: ‫استراتژیک‬(Strategic Dashboard:)‫داشبوردها‬‫ی‬‫استراتژ‬‫ی‬،‫ک‬‫مقا‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫غالب‬‫ی‬‫سه‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬ ‫استراتژ‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ک‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫ی‬‫گ‬‫ی‬‫رند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫بازب‬ ‫امکان‬ ،‫داشبوردها‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫سر‬ ‫و‬‫ی‬‫ع‬‫از‬ ‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫کنون‬‫ی‬‫مد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ران‬‫برا‬‫ی‬‫تصم‬‫ی‬‫م‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫اجرا‬‫یی‬،‫تنظ‬ ‫مانند‬‫ی‬‫م‬‫اهداف‬
 • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫م‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫ی‬‫ان‬‫مدت‬‫شا‬ ‫کمک‬ ‫بلندمدت‬ ‫و‬‫ی‬‫ان‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫دوره‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫داشبوردها‬‫ا‬‫ی‬ ‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫م‬‫ی‬‫شوند‬. ‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬(Analytic Dashboard:)‫داشبوردها‬‫ی‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫با‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫نامشان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫آنال‬‫ی‬‫ز‬‫مد‬ ،‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫تصم‬ ‫اتخاذ‬ ‫در‬ ‫را‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ند‬‫ا‬ .‫ی‬‫ن‬‫بازب‬ ‫شامل‬ ،‫داشبوردها‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫مقا‬ ‫و‬‫ی‬‫سه‬ ‫سنوات‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ارز‬ ‫و‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬‫ی‬‫باشند‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫با‬ .‫ی‬‫ار‬‫داشتن‬‫ی‬‫ک‬‫داشبو‬‫رد‬‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫مد‬‫ی‬‫ر‬ ‫آسان‬ ‫به‬‫ی‬،‫درک‬‫ی‬‫صح‬‫ی‬‫ح‬‫دال‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫وضع‬ ‫از‬‫ی‬‫ل‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬‫ی‬‫ار‬‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫از‬‫ی‬‫ک‬‫تحل‬ ‫داشبورد‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫نگرد‬ ‫محقق‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫اهداف‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬‫ی‬،‫ده‬‫مسائل‬ ‫چه‬‫ی‬ ‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ا‬ ‫به‬‫ی‬‫ن‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫ناممکن‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬(Operational Dashboard:)‫داشبوردها‬‫ی‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬،‫پا‬ ‫به‬‫ی‬‫ش‬‫کارکردها‬‫ی‬ ‫ح‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫ا‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ،‫سازمان‬‫ی‬‫ن‬‫برا‬ ‫را‬ ‫امکان‬‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ران‬‫م‬ ‫فراهم‬‫ی‬‫کنند‬‫وضع‬ ‫از‬ ‫تا‬‫ی‬‫ت‬‫چن‬‫ی‬‫ن‬‫کارکردها‬‫یی‬‫در‬ ‫ا‬ .‫باشند‬ ‫مطلع‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬‫ی‬‫ن‬‫برا‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫فعال‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫رو‬ ‫و‬‫ی‬‫دادها‬‫یی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫تغ‬‫یی‬‫ر‬‫ن‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫ی‬‫از‬‫لحظه‬ ‫توجه‬ ‫به‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫ی‬‫ن‬‫آمار‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫داشبوردها‬‫ی‬‫استفاده‬ ‫نم‬‫ی‬‫کنند‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫آنال‬ ‫و‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬.‫ندارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬‫ی‬‫ک‬‫عمل‬ ‫داشبورد‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫سر‬ ،‫لحظه‬ ‫در‬ ،‫خوب‬‫ی‬‫ع‬‫قابل‬ ‫و‬‫اجرا‬ ‫چن‬ .‫است‬‫ی‬‫ن‬‫داشبوردها‬‫یی‬‫ب‬‫ی‬‫شتر‬‫مد‬ ‫توسط‬‫ی‬‫ران‬‫م‬‫ی‬‫ان‬‫ی‬‫ب‬‫خش‬‫ها‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬‫ی‬‫شوند‬‫در‬ ‫تا‬ ‫سط‬‫اجرا‬ ‫وح‬‫یی‬.