شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)

RayBPMS

شاخص‌های کلیدی عملکرد در واقع نوعی اندازه‌گیری عملکرد هستند؛ به عبارت دیگر شاخص‌های کلیدی عملکرد موفقیت یک سازمان یا یک فعالیت خاص را ارزیابی می‌کنند.

:‫منبع‬Performance_indicator
(Key Performance Indicators (KPI
: ‫ترجمه‬‫علیزاده‬ ‫سمیرا‬
‫تیرماه‬3131
‫کل‬ ‫شاخص‬‫ی‬‫د‬‫ی‬( ‫عملکرد‬Key Performance Indicator)
1 bpms.rayvarz.com
‫شاخص‬‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫کلیدی‬ ‫های‬
‫موفقیت‬(KPI)‫به‬ ،‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫و‬ ‫تعریف‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیشرفتشان‬
‫اندازه‬‫کنند‬ ‫گیری‬.
‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مأموریت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ذینفعانش‬ ‫راستا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬‫روش‬ ‫به‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫نماید،در‬
‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫و‬‫سوی‬ ‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫گیری‬‫اهداف‬
‫داشت؛‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬‫شاخص‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫اندازه‬ ‫معیارهای‬ ‫همان‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫گیری‬‫باشند‬.
‫شاخص‬‫اندازه‬ ‫نوعی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫هستند؛‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬‫های‬
‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫موفقیت‬‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫می‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ .‫کنند‬‫تو‬‫در‬ ‫ان‬
‫دوره‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ،‫عملیاتی‬ ‫سطوح‬ ‫برخی‬‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعبیر‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫بیان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫سمت‬‫شود‬.
‫شاخص‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫حیاتی‬ ‫عوامل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سنجشی‬ ‫قابل‬ ‫معیارهای‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫منعکس‬‫شاخص‬ ‫این‬ .‫کنند‬‫م‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫ها‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تفاوت‬
‫بگیرید‬:
2 bpms.rayvarz.com
‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬، ‫وکار‬"‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫درصد‬‫برگشتی‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫شده‬"‫می‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬
‫شاخص‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬.
‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مدرسه‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫دانش‬ ‫نرخ‬‫فارغ‬ ‫آموزان‬‫التحصیل‬"‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬.
،‫مشتریان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫ی‬‫های‬
‫می‬ ، ‫شرکت‬‫تواند‬"‫آن‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬‫شود‬"‫باشد‬.
‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫تعداد‬
‫کرده‬‫اند‬"‫می‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫تواند‬.
‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫منعکس‬ ‫باید‬ ،‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫کننده‬
‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کلیدی‬ ‫نقش‬ ،‫شرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫عبارتی‬‫باشند.شاخص‬ ‫گیری‬‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬
3 bpms.rayvarz.com
‫اندازه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بلندمدت‬ ‫مالحظات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫آن‬ ‫گیری‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬.‫کند‬
‫نزدیک‬ ‫اهدافش‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫اهدافش‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫تر‬‫کلیدی‬ ‫های‬
‫نماید‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬.
‫شاخص‬‫از‬ ‫صحیحی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ها‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫می‬ ‫متکی‬‫اینکه‬ ،‫شوند‬"‫برای‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬"‫سا‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬‫برای‬ ‫که‬ ‫شاخصی‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫وابسته‬ ‫زمان‬
‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شاخصی‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ً‫ا‬‫مطمئن‬ ،‫است‬ ‫مفید‬ ‫مالی‬ ‫بخش‬‫یابد‬.
‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ،‫نیازمندیم‬
‫شناخت‬‫وضعیت‬‫کنونی‬‫کسب‬‫وکار‬‫و‬‫فعالیت‬‫شاخص‬ ‫انتخاب‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شده‬ ‫همراه‬ ‫ها‬‫این‬ .‫اند‬
‫ارزیابی‬‫پیشرفت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬‫می‬ ‫منجر‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫عملکرد‬ ‫های‬
‫طرح‬"‫عملکرد‬ ‫بهبود‬"‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬.

Recomendados

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) por
شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)Abolfazl Fatehi
1.4K vistas44 diapositivas
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت por
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتAlireza Hadipour
89 vistas6 diapositivas
نمونه فرایند (Process Instance) por
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
560 vistas4 diapositivas
اسلايد آموزشي مالي رفتاري por
اسلايد آموزشي مالي رفتارياسلايد آموزشي مالي رفتاري
اسلايد آموزشي مالي رفتاريAli Masoombeigi
5.3K vistas27 diapositivas
اسلايد آموزشي هوش تجاري por
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاريAli Masoombeigi
7.9K vistas144 diapositivas
BI with Qlikview por
BI with QlikviewBI with Qlikview
BI with QlikviewKoorosh Zahedi
1K vistas44 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)

مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن por
مدیریت استراتژیک  و کارت امتیازی متوازنمدیریت استراتژیک  و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازنAbolfazl Fatehi
608 vistas6 diapositivas
استراتژی ایجاد تغییر por
استراتژی ایجاد تغییراستراتژی ایجاد تغییر
استراتژی ایجاد تغییرSepide Makaremi
34 vistas11 diapositivas
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت por
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتHossein Nourian, DBA
82 vistas5 diapositivas
هدف گذاری por
هدف گذاریهدف گذاری
هدف گذاریsina hablolvarid
8.3K vistas35 diapositivas
ارزیابی عملکرد کارکنان por
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانReihan Rabiei
188 vistas6 diapositivas
Elevate por
ElevateElevate
ElevatePejman Moghbelzadeh
314 vistas33 diapositivas

Similar a شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)(20)

مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن por Abolfazl Fatehi
مدیریت استراتژیک  و کارت امتیازی متوازنمدیریت استراتژیک  و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
Abolfazl Fatehi608 vistas
استراتژی ایجاد تغییر por Sepide Makaremi
استراتژی ایجاد تغییراستراتژی ایجاد تغییر
استراتژی ایجاد تغییر
Sepide Makaremi34 vistas
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت por Hossein Nourian, DBA
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
ارزیابی عملکرد کارکنان por Reihan Rabiei
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
Reihan Rabiei188 vistas
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی por Martech Academy
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدیوبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی
Martech Academy158 vistas
Modiriatamalkardchist por Reza Maleki
ModiriatamalkardchistModiriatamalkardchist
Modiriatamalkardchist
Reza Maleki137 vistas
knowledge management por ghorbani_it
knowledge managementknowledge management
knowledge management
ghorbani_it1.8K vistas
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن por Mojtaba Abbasian Ardakani
جایگاه  استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه  استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
برنامه بازاریابی por Mohsen Alamdar
برنامه بازاریابیبرنامه بازاریابی
برنامه بازاریابی
Mohsen Alamdar461 vistas
Pms Peresentation Pnl03 por guest621c305
Pms Peresentation Pnl03Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03
guest621c305485 vistas
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم por aliaalistartup
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارماصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
aliaalistartup24 vistas
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم) por کسب و کار شما
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک... por Jomakhan kazimi
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...
Jomakhan kazimi56 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas

Más de RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
داشبورد (Dashboard) por
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
525 vistas4 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas
XPDL por
XPDL XPDL
XPDL RayBPMS
751 vistas5 diapositivas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
2K vistas12 diapositivas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)RayBPMS
483 vistas3 diapositivas

Más de RayBPMS(10)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
داشبورد (Dashboard) por RayBPMS
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
RayBPMS525 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vistas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por RayBPMS
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
RayBPMS611 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
فرایند کسب و کار (Business Process) por RayBPMS
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
RayBPMS480 vistas

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)

  • 1. :‫منبع‬Performance_indicator (Key Performance Indicators (KPI : ‫ترجمه‬‫علیزاده‬ ‫سمیرا‬ ‫تیرماه‬3131 ‫کل‬ ‫شاخص‬‫ی‬‫د‬‫ی‬( ‫عملکرد‬Key Performance Indicator)
  • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫شاخص‬‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫موفقیت‬(KPI)‫به‬ ،‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیشرفتشان‬ ‫اندازه‬‫کنند‬ ‫گیری‬. ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مأموریت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ذینفعانش‬ ‫راستا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬‫روش‬ ‫به‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫نماید،در‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫و‬‫سوی‬ ‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫گیری‬‫اهداف‬ ‫داشت؛‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬‫شاخص‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫اندازه‬ ‫معیارهای‬ ‫همان‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫گیری‬‫باشند‬. ‫شاخص‬‫اندازه‬ ‫نوعی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫هستند؛‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫موفقیت‬‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫می‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ .‫کنند‬‫تو‬‫در‬ ‫ان‬ ‫دوره‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ،‫عملیاتی‬ ‫سطوح‬ ‫برخی‬‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعبیر‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫سمت‬‫شود‬. ‫شاخص‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫حیاتی‬ ‫عوامل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سنجشی‬ ‫قابل‬ ‫معیارهای‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫منعکس‬‫شاخص‬ ‫این‬ .‫کنند‬‫م‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫ها‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تفاوت‬ ‫بگیرید‬:
  • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬، ‫وکار‬"‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫درصد‬‫برگشتی‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫شده‬"‫می‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬ ‫شاخص‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬. ‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مدرسه‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫دانش‬ ‫نرخ‬‫فارغ‬ ‫آموزان‬‫التحصیل‬"‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬. ،‫مشتریان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫ی‬‫های‬ ‫می‬ ، ‫شرکت‬‫تواند‬"‫آن‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬‫شود‬"‫باشد‬. ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫تعداد‬ ‫کرده‬‫اند‬"‫می‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫تواند‬. ‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫منعکس‬ ‫باید‬ ،‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫کننده‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کلیدی‬ ‫نقش‬ ،‫شرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫عبارتی‬‫باشند.شاخص‬ ‫گیری‬‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬
  • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫اندازه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بلندمدت‬ ‫مالحظات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫آن‬ ‫گیری‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬.‫کند‬ ‫نزدیک‬ ‫اهدافش‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫اهدافش‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫تر‬‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫نماید‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬. ‫شاخص‬‫از‬ ‫صحیحی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ها‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫می‬ ‫متکی‬‫اینکه‬ ،‫شوند‬"‫برای‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬"‫سا‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬‫برای‬ ‫که‬ ‫شاخصی‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫وابسته‬ ‫زمان‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شاخصی‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ً‫ا‬‫مطمئن‬ ،‫است‬ ‫مفید‬ ‫مالی‬ ‫بخش‬‫یابد‬. ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ،‫نیازمندیم‬ ‫شناخت‬‫وضعیت‬‫کنونی‬‫کسب‬‫وکار‬‫و‬‫فعالیت‬‫شاخص‬ ‫انتخاب‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شده‬ ‫همراه‬ ‫ها‬‫این‬ .‫اند‬ ‫ارزیابی‬‫پیشرفت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬‫می‬ ‫منجر‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫عملکرد‬ ‫های‬ ‫طرح‬"‫عملکرد‬ ‫بهبود‬"‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬.