نمونه فرایند (Process Instance)

RayBPMS

موتور فرآیند کسب‌وکار، با در دسترس قرار دادن اطلاعات "نمونه فرآیند" ها، می‌تواند مخزنی برای تحلیل فرآیند باشد. تحلیلگر کسب‌وکار با دسترسی به این اطلاعات، می‌تواند هزینه و زمان متوسط انجام فرآیند را محاسبه نماید. بر پایه اطلاعات هزینه، بهبود فرآیند و بازگشت هزینه‌ها ممکن می‌شود.

:‫منبع‬‫کتاب‬Business Process Management Systems
: ‫ترجمه‬‫امیرسرداری‬ ‫نرگس‬–‫جمشیدی‬ ‫محسن‬
‫ماه‬ ‫دی‬3131
‫فرا‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬(Process Instance)
1 bpms.rayvarz.com
‫شروع‬‫ی‬‫ک‬‫فرآ‬‫ی‬،‫ند‬‫هم‬‫ی‬‫شه‬‫راه‬ ‫با‬‫انداز‬‫ی‬(Trigger)
‫ی‬‫ک‬‫درواقع‬ ،‫است‬ ‫رخداد‬‫ی‬‫ک‬‫پ‬ ‫از‬ ‫رخداد‬‫ی‬‫ش‬
‫تعر‬‫ی‬‫ف‬‫شده‬‫برا‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫موتور‬ ‫که‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫شروع‬‫ی‬‫ند‬
‫شروع‬ ‫رخداد‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫منتظر‬‫ی‬‫ک‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬
‫م‬‫ی‬‫تواند‬‫فرستادن‬‫ی‬‫ک‬‫ا‬‫ی‬‫م‬‫ی‬،‫ل‬‫ی‬‫ا‬‫دکمه‬ ‫زدن‬‫ی‬‫ارسال‬
‫ی‬‫ک‬‫فرم‬‫ی‬‫ا‬‫شکل‬‫ها‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫باشد‬.
‫با‬‫فرآ‬ ‫آغاز‬ ‫رخداد‬ ‫بار‬ ‫هر‬‫ی‬،‫ند‬‫ی‬‫ک‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫مطابق‬ ،‫مستقل‬"‫فرآ‬ ‫مدل‬‫ی‬‫ند‬"‫ا‬‫ی‬‫جادشده‬‫که‬
‫ذخ‬ ‫هرلحظه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ره‬‫م‬‫ی‬‫شود؛‬‫پس‬‫دستورالعمل‬ ‫طبق‬ ‫ازآن‬‫ترت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ی‬‫ب‬"‫مدل‬
‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬"‫فرآ‬ ‫چرخه‬‫ی‬‫ند‬‫ط‬ ‫را‬‫ی‬‫م‬‫ی‬،‫کند‬‫بنابرا‬‫ی‬‫ن‬‫از‬‫ی‬‫ک‬"‫فرآ‬ ‫مدل‬‫ی‬‫ند‬"‫اجرا‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ،‫ی‬‫آن‬"‫نمونه‬
‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬"‫ا‬‫ی‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫شود‬.
2 bpms.rayvarz.com
‫ی‬‫ک‬:‫ساده‬ ‫مثال‬‫ک‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ک‬‫را‬ ‫کردن‬ ‫درست‬‫ی‬‫ک‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫بگ‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬،‫م‬،‫پخت‬ ‫دستور‬‫فرآ‬ ‫مدل‬‫ی‬‫ند‬‫و‬ ‫است‬
‫فرد‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬‫ی‬‫ک‬ ،)‫(مدل‬ ‫دستور‬ ‫آن‬ ‫مطابق‬‫ی‬‫ک‬‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫کند‬‫ی‬‫ک‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫رخ‬‫است‬ ‫داده‬.
‫انواع‬‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ندها‬:
‫نمونه‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫فعال‬"Active process Instance":‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫شروع‬ ‫که‬‫ول‬ ‫شده‬‫ی‬‫نشده‬ ‫کامل‬
‫اجرا‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬‫ی‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫ز‬ ‫شکل‬ ‫(در‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬‫ی‬‫ر‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬E,D‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫قب‬‫ی‬‫ل‬‫هستند‬.)
‫نمونه‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫شده‬ ‫کامل‬"Completed Process Instance":‫نمونه‬‫ا‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫از‬‫ی‬‫ند‬‫مدل‬ ‫مطابق‬ ‫که‬
‫پا‬ ‫تا‬‫ی‬‫ان‬‫فرآ‬ ‫چرخه‬‫ی‬‫ند‬‫ط‬ ‫را‬‫ی‬‫رس‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫ی‬‫ده‬‫ز‬ ‫شکل‬ ‫(در‬ ‫است‬‫ی‬‫ر‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫داخل‬ ‫راست‬ ‫سمت‬
‫ا‬ ‫از‬ ‫جعبه‬‫ی‬‫ن‬‫قب‬‫ی‬‫ل‬‫هستند‬.)
3 bpms.rayvarz.com
‫موتورها‬‫ی‬‫کار‬ ‫گردش‬BPMS‫تمام‬‫ی‬‫به‬ ‫و‬ ‫رخدادها‬‫روزرسان‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫انجام‬‫در‬ ‫شده‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ندها‬"‫در‬ ‫را‬
‫وقا‬ ‫ثبت‬ ‫پرونده‬‫ی‬‫ع‬(Log Folder)‫ذخ‬‫ی‬‫ره‬‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫ابزارها‬ .‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫نظارت‬ ‫و‬‫ی‬‫باز‬ ‫با‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫اطالعات‬
"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫ها‬‫ی‬‫نمونه‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ،‫شده‬ ‫کامل‬‫ها‬‫یی‬‫اطالعات‬ ،‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫خطا‬ ‫با‬ ‫که‬‫آمار‬‫ی‬‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬
‫تحل‬ ‫دسترس‬‫ی‬‫لگران‬‫م‬ ‫قرار‬‫ی‬،‫دهند‬‫م‬ ‫که‬‫ی‬‫توانند‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫بخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬.
‫موتور‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫کسب‬‫اطالعات‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫وکار‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫م‬ ،‫ها‬‫ی‬‫تواند‬‫مخزن‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬
‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫تحل‬ .‫باشد‬‫ی‬‫لگر‬‫کسب‬‫دسترس‬ ‫با‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ا‬ ‫به‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ،‫اطالعات‬‫ی‬‫تواند‬‫هز‬‫ی‬‫نه‬‫متوسط‬ ‫زمان‬ ‫و‬
‫فرآ‬ ‫انجام‬‫ی‬‫ند‬‫نما‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬‫ی‬‫د‬‫پا‬ ‫بر‬ .‫ی‬‫ه‬‫هز‬ ‫اطالعات‬‫ی‬،‫نه‬‫فرآ‬ ‫بهبود‬‫ی‬‫ند‬‫هز‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬‫ی‬‫نه‬‫ها‬‫م‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫شود‬.
‫دسترس‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫نمونه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬‫ی‬‫ندها‬‫به‬‫منظور‬"‫مستمر‬ ‫بهبود‬"‫امر‬‫ی‬‫ضرور‬‫ی‬‫دست‬ ‫بدون‬ ‫است؛‬‫رس‬‫ی‬‫به‬
‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫تع‬ ،‫اطالعات‬‫یی‬‫ن‬‫ک‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ت‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫جار‬‫ی‬‫اندازه‬ ‫و‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شرفت‬‫ن‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫ست‬.
‫بعض‬‫ی‬‫از‬BPMS‫ها‬‫ی‬‫قو‬‫ی‬،‫تر‬‫داده‬ ‫توابع‬ ‫شامل‬‫کاو‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬‫فرصت‬ ‫که‬‫ها‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شرفت‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬‫ی‬‫ار‬
‫تحل‬‫ی‬‫لگر‬‫کسب‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫وکار‬‫ی‬‫دهد‬.

Recomendados

کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا por
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراکاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراkamal Rajabpour
169 vistas28 diapositivas
آشنايي با نشانه هاي زبان مدلسازي فرآيند ها por
آشنايي با نشانه هاي زبان مدلسازي فرآيند ها آشنايي با نشانه هاي زبان مدلسازي فرآيند ها
آشنايي با نشانه هاي زبان مدلسازي فرآيند ها digidanesh
466 vistas23 diapositivas
بررسی امنیتی بیت کوین Is Bitcoin a secure online digital currency?! por
بررسی امنیتی بیت کوین Is Bitcoin a secure online digital currency?!بررسی امنیتی بیت کوین Is Bitcoin a secure online digital currency?!
بررسی امنیتی بیت کوین Is Bitcoin a secure online digital currency?!M Mehdi Ahmadian
790 vistas51 diapositivas
Bitcoin por
BitcoinBitcoin
BitcoinArash Haghighat
417 vistas19 diapositivas
Number station - ایستگاه اعداد رادیویی por
Number station - ایستگاه اعداد رادیوییNumber station - ایستگاه اعداد رادیویی
Number station - ایستگاه اعداد رادیوییArash Haghighat
396 vistas20 diapositivas
Hacking Presentation por
Hacking PresentationHacking Presentation
Hacking PresentationLaura Platt
1.2K vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات por
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعاتISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعاتMahdi Sayyad
3.7K vistas44 diapositivas
Malware futureology ahmadian por
Malware futureology ahmadianMalware futureology ahmadian
Malware futureology ahmadianM Mehdi Ahmadian
224 vistas1 diapositiva
Cryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and Countermeasures por
Cryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and CountermeasuresCryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and Countermeasures
Cryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and CountermeasuresM Mehdi Ahmadian
458 vistas46 diapositivas
اسلايد آموزشي هوش تجاري por
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاريAli Masoombeigi
7.9K vistas144 diapositivas
Hackers y Crackers por
Hackers y CrackersHackers y Crackers
Hackers y CrackersLuis Snake
4.8K vistas12 diapositivas
Webinar: How to a Build A Social Media Plan por
Webinar: How to a Build A Social Media PlanWebinar: How to a Build A Social Media Plan
Webinar: How to a Build A Social Media PlanHootsuite
41.1K vistas55 diapositivas

Destacado(17)

ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات por Mahdi Sayyad
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعاتISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
Mahdi Sayyad3.7K vistas
Cryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and Countermeasures por M Mehdi Ahmadian
Cryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and CountermeasuresCryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and Countermeasures
Cryptovirology Introduction, SecurityThreats, Safeguards and Countermeasures
M Mehdi Ahmadian458 vistas
اسلايد آموزشي هوش تجاري por Ali Masoombeigi
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
Ali Masoombeigi7.9K vistas
Hackers y Crackers por Luis Snake
Hackers y CrackersHackers y Crackers
Hackers y Crackers
Luis Snake4.8K vistas
Webinar: How to a Build A Social Media Plan por Hootsuite
Webinar: How to a Build A Social Media PlanWebinar: How to a Build A Social Media Plan
Webinar: How to a Build A Social Media Plan
Hootsuite41.1K vistas
Jack D Ryger: Creative Animal Charities por Jack D. Ryger
Jack D Ryger: Creative Animal CharitiesJack D Ryger: Creative Animal Charities
Jack D Ryger: Creative Animal Charities
Jack D. Ryger3.5K vistas
User Interfaces beyond the screen por Jason Mesut
User Interfaces beyond the screenUser Interfaces beyond the screen
User Interfaces beyond the screen
Jason Mesut131.9K vistas
5 Reasons to Support Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) por U.S. Chamber of Commerce
5 Reasons to Support Cybersecurity Information Sharing Act (CISA)5 Reasons to Support Cybersecurity Information Sharing Act (CISA)
5 Reasons to Support Cybersecurity Information Sharing Act (CISA)
15 popular crowdfunding sites for social causes por Devex
15 popular crowdfunding sites for social causes15 popular crowdfunding sites for social causes
15 popular crowdfunding sites for social causes
Devex30.2K vistas
Public Opinion Landscape - Election 2016 por GloverParkGroup
Public Opinion Landscape - Election 2016Public Opinion Landscape - Election 2016
Public Opinion Landscape - Election 2016
GloverParkGroup71.1K vistas
25 Festive Fonts For Women Oriented Businesses! por DesignMantic
25 Festive Fonts For Women Oriented Businesses!25 Festive Fonts For Women Oriented Businesses!
25 Festive Fonts For Women Oriented Businesses!
DesignMantic29.9K vistas
11 big strategy ideas por CPA Australia
11 big strategy ideas11 big strategy ideas
11 big strategy ideas
CPA Australia195.7K vistas

Más de RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
داشبورد (Dashboard) por
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
525 vistas4 diapositivas
هوش تجاری (Business intelligence) por
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
603 vistas5 diapositivas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
840 vistas4 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas
XPDL por
XPDL XPDL
XPDL RayBPMS
751 vistas5 diapositivas

Más de RayBPMS(13)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
داشبورد (Dashboard) por RayBPMS
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
RayBPMS525 vistas
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 vistas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por RayBPMS
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
RayBPMS840 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vistas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por RayBPMS
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
RayBPMS611 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas
فرایند کسب و کار (Business Process) por RayBPMS
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
RayBPMS480 vistas

نمونه فرایند (Process Instance)

  • 1. :‫منبع‬‫کتاب‬Business Process Management Systems : ‫ترجمه‬‫امیرسرداری‬ ‫نرگس‬–‫جمشیدی‬ ‫محسن‬ ‫ماه‬ ‫دی‬3131 ‫فرا‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬(Process Instance)
  • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫شروع‬‫ی‬‫ک‬‫فرآ‬‫ی‬،‫ند‬‫هم‬‫ی‬‫شه‬‫راه‬ ‫با‬‫انداز‬‫ی‬(Trigger) ‫ی‬‫ک‬‫درواقع‬ ،‫است‬ ‫رخداد‬‫ی‬‫ک‬‫پ‬ ‫از‬ ‫رخداد‬‫ی‬‫ش‬ ‫تعر‬‫ی‬‫ف‬‫شده‬‫برا‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫موتور‬ ‫که‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫شروع‬‫ی‬‫ند‬ ‫شروع‬ ‫رخداد‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫منتظر‬‫ی‬‫ک‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬ ‫م‬‫ی‬‫تواند‬‫فرستادن‬‫ی‬‫ک‬‫ا‬‫ی‬‫م‬‫ی‬،‫ل‬‫ی‬‫ا‬‫دکمه‬ ‫زدن‬‫ی‬‫ارسال‬ ‫ی‬‫ک‬‫فرم‬‫ی‬‫ا‬‫شکل‬‫ها‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫باشد‬. ‫با‬‫فرآ‬ ‫آغاز‬ ‫رخداد‬ ‫بار‬ ‫هر‬‫ی‬،‫ند‬‫ی‬‫ک‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫مطابق‬ ،‫مستقل‬"‫فرآ‬ ‫مدل‬‫ی‬‫ند‬"‫ا‬‫ی‬‫جادشده‬‫که‬ ‫ذخ‬ ‫هرلحظه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ره‬‫م‬‫ی‬‫شود؛‬‫پس‬‫دستورالعمل‬ ‫طبق‬ ‫ازآن‬‫ترت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ی‬‫ب‬"‫مدل‬ ‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬"‫فرآ‬ ‫چرخه‬‫ی‬‫ند‬‫ط‬ ‫را‬‫ی‬‫م‬‫ی‬،‫کند‬‫بنابرا‬‫ی‬‫ن‬‫از‬‫ی‬‫ک‬"‫فرآ‬ ‫مدل‬‫ی‬‫ند‬"‫اجرا‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ،‫ی‬‫آن‬"‫نمونه‬ ‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬"‫ا‬‫ی‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫شود‬.
  • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫ی‬‫ک‬:‫ساده‬ ‫مثال‬‫ک‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ک‬‫را‬ ‫کردن‬ ‫درست‬‫ی‬‫ک‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫بگ‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬،‫م‬،‫پخت‬ ‫دستور‬‫فرآ‬ ‫مدل‬‫ی‬‫ند‬‫و‬ ‫است‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬‫ی‬‫ک‬ ،)‫(مدل‬ ‫دستور‬ ‫آن‬ ‫مطابق‬‫ی‬‫ک‬‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫کند‬‫ی‬‫ک‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫رخ‬‫است‬ ‫داده‬. ‫انواع‬‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ندها‬: ‫نمونه‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫فعال‬"Active process Instance":‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫شروع‬ ‫که‬‫ول‬ ‫شده‬‫ی‬‫نشده‬ ‫کامل‬ ‫اجرا‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬‫ی‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫ز‬ ‫شکل‬ ‫(در‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬‫ی‬‫ر‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬E,D‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫قب‬‫ی‬‫ل‬‫هستند‬.) ‫نمونه‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫شده‬ ‫کامل‬"Completed Process Instance":‫نمونه‬‫ا‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫از‬‫ی‬‫ند‬‫مدل‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫پا‬ ‫تا‬‫ی‬‫ان‬‫فرآ‬ ‫چرخه‬‫ی‬‫ند‬‫ط‬ ‫را‬‫ی‬‫رس‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫ی‬‫ده‬‫ز‬ ‫شکل‬ ‫(در‬ ‫است‬‫ی‬‫ر‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫داخل‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫جعبه‬‫ی‬‫ن‬‫قب‬‫ی‬‫ل‬‫هستند‬.)
  • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫موتورها‬‫ی‬‫کار‬ ‫گردش‬BPMS‫تمام‬‫ی‬‫به‬ ‫و‬ ‫رخدادها‬‫روزرسان‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫انجام‬‫در‬ ‫شده‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ندها‬"‫در‬ ‫را‬ ‫وقا‬ ‫ثبت‬ ‫پرونده‬‫ی‬‫ع‬(Log Folder)‫ذخ‬‫ی‬‫ره‬‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫ابزارها‬ .‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫نظارت‬ ‫و‬‫ی‬‫باز‬ ‫با‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫اطالعات‬ "‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫ها‬‫ی‬‫نمونه‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ،‫شده‬ ‫کامل‬‫ها‬‫یی‬‫اطالعات‬ ،‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫خطا‬ ‫با‬ ‫که‬‫آمار‬‫ی‬‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫تحل‬ ‫دسترس‬‫ی‬‫لگران‬‫م‬ ‫قرار‬‫ی‬،‫دهند‬‫م‬ ‫که‬‫ی‬‫توانند‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫بخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬. ‫موتور‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫کسب‬‫اطالعات‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫وکار‬"‫فرآ‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ند‬"‫م‬ ،‫ها‬‫ی‬‫تواند‬‫مخزن‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬ ‫تحل‬‫ی‬‫ل‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫تحل‬ .‫باشد‬‫ی‬‫لگر‬‫کسب‬‫دسترس‬ ‫با‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ا‬ ‫به‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ،‫اطالعات‬‫ی‬‫تواند‬‫هز‬‫ی‬‫نه‬‫متوسط‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫فرآ‬ ‫انجام‬‫ی‬‫ند‬‫نما‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬‫ی‬‫د‬‫پا‬ ‫بر‬ .‫ی‬‫ه‬‫هز‬ ‫اطالعات‬‫ی‬،‫نه‬‫فرآ‬ ‫بهبود‬‫ی‬‫ند‬‫هز‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬‫ی‬‫نه‬‫ها‬‫م‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫شود‬. ‫دسترس‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫نمونه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬‫ی‬‫ندها‬‫به‬‫منظور‬"‫مستمر‬ ‫بهبود‬"‫امر‬‫ی‬‫ضرور‬‫ی‬‫دست‬ ‫بدون‬ ‫است؛‬‫رس‬‫ی‬‫به‬ ‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫تع‬ ،‫اطالعات‬‫یی‬‫ن‬‫ک‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ت‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫جار‬‫ی‬‫اندازه‬ ‫و‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شرفت‬‫ن‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫ست‬. ‫بعض‬‫ی‬‫از‬BPMS‫ها‬‫ی‬‫قو‬‫ی‬،‫تر‬‫داده‬ ‫توابع‬ ‫شامل‬‫کاو‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬‫فرصت‬ ‫که‬‫ها‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شرفت‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬‫ی‬‫ار‬ ‫تحل‬‫ی‬‫لگر‬‫کسب‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫وکار‬‫ی‬‫دهد‬.