RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)

Rayvarz Software Engineering Company | شرکت مهندسی نرم افزار رایورز
Rayvarz Software Engineering Company | شرکت مهندسی نرم افزار رایورزRayvarz Software Engineering Company | شرکت مهندسی نرم افزار رایورز

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز، شامل زيرساخت جامعي جهت شناسايي، تحليل، طراحي، اجرا، يکپارچه سازي و کنترل فرآيندهاي مبتني بر فرد و مبتني بر سيستم در يك سازمان است. اين راهكار با مدل سازي، خودكارسازي، مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي کاري و هم چنين برقراري ارتباط با ساير سيستم هاي فعال در سازمان، امكان دستيابي به حداکثر کارايي و اثربخشي سازماني را فراهم مي سازد. در دو دهه اخير رويکرد مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني و مهندسي مجدد سازمان به عنوان شيوه هاي متحول سازي سازمان هاي مشتري مدار مطرح گرديد و به موازات آن زيرساخت هاي فناوري اطلاعات جهت پاسخ گويي به اين نياز مبرم صاحبان کسب و کار به تدريج ايجاد شد. محورهاي اصلي لزوم به کارگيري سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز در سازمان ها عبارتند از: *الزامات حرکت از نگرش ساختار سلسله مراتبي به ساختار مسطح سازماني *استقرار نگرش مشتري مداري و خدمت دهي به مشتريان در کوتاه ترين زمان ممکن با رويكرد فرآيندي *لزوم برخورداري سازمان از انعطاف پذيري بالا در پذيرش مؤلفه هاي تغيير درون و برون سازماني *قابليت انطباق پذيري فرآيندهاي عملياتي با اهداف سازماني *ايجاد ظرفيت يكپارچه سازي مجموعه سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي فعال در سازمان

مـدیـریـت فـرآیـنـدهای کـسـب و کـار 
RayBPMS 
شـرکـت مـهـنـدسـی نـرم افـزار رایـورز 
RAYVARZ SOFTWARE ENGINEERING CO
مدیریت فرآیندهای کسب و کار 
)BPM( 
شناخت و شفاف سازی فرآیندهای اجرایی سازمان و نیز طراحی، استانداردسازی و نظارت 
مس �تمر بر اجرای آنها با بهره گیری از انواع روش های مدیریتی از مهم ترین دغدغه های 
مدیران امروز می باشد؛ چرا که اگر سازمان را همکاري جمعي از انسان ها برای رسيدن به 
اهدافی مشخص بدانیم، آنگاه می توان فرآيندها را همان روش دستيابي به اهداف دانست. 
با توجه به اهمیت بس �یار فرآیندها و نی �ز تعدد و بعضاً پیچیدگی روش های ممکن براي 
رس �يدن به اهداف س �ازمانی، به کارگیری ابزارهای کارآمد، اهمیت فراوانی پيدا مي کند. 
بدیهی است با چنین ابزارهایی استقرار نظام های مدیریتی، تسهیل و قابل کنترل شده و 
با اقبال بیشتری برای موفقیت همراه خواهد بود. 
حرک �ت در جهت تحق �ق این اهداف، مقول �ه تغییر و چالش مواجهه ب �ا آن را به دنبال 
خواهد داش �ت. «مدیریت فرآیندهای کس �ب و کار BPM( » ( با اس �تفاده از دستاوردهای 
نوی �ن حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات به دنب �ال راه حل هایی برای غلبه بر این چالش 
بزرگ می باشد. به عبارت دیگر هدف «مدیریت فرآیندهای کسب وکار » ایجاد تسهیل در 
بهبود مس �تمر، همراه با شفاف سازی و خودکار س �ازی فرآیندها در جهت تحقق اهداف 
اس �تراتژیک می باشد. نگرش «مدیریت فرآیندهای کسب وکار » از ریسک ها و هزینه های 
ناشی از تغییر می کاهد و سازمان را بیش از پیش تحت کنترل مدیران درمی آورد. 
1
سیستم های 
مدیریت فرآیندهای 
کسب وکار ) )BPMS 
پس از چندین نسل از سیستم های اطلاعاتی سازمانی، امروزه سیستم های 
مدیری �ت فرآیندهای کس �ب وکار، مدرن ترین ارمغان فن �اوری اطلاعات 
برای مدیریت و تعالی س �ازمان محسوب می ش �وند. مفهوم BPM بر پايه 
تئ �وري فرآيندها و با هدف پایش و كنترل كليه راه هايي كه به ذي نفعان 
سازمان )به خصوص مشتريان و ارباب رجوع( ختم مي شوند، شكل گرفته 
و به همین منظور به شناس �ایی فرآيندهاي مختلف سازمان، مدل سازي، 
بازطراحي و اج �راي آنها می پردازد. مديريت فرآيندگراي كس �ب وكار به 
ابزارها و روش هایی با این ویژگی ها نیازمند است: 
فراگیری و قابلیت نفوذ در تمامی بخش های کسب وکار 
قابلیت انعطاف پذیری بالا و تسهیل در انجام تغییرات 
قابلی �ت تغیی �ر رویک �رد وظیفه مح �ور )عمودي( با س �اختار 
فرآیندی )افقی( 
سیس �تم های مديريت فرآيندهای كس �ب وكار ) BPMS ( امكاناتي را فراهم 
مي آورند تا تحلیل گران، معماران سازمان و سیستم و نیز متولیان فناوری 
اطلاعات در س �ازمان، بتوانند تمامی فرآیندهای خود را از زمان طراحي و 
مستندس �ازی تا هنگام اجرا و پياده سازي، با راهكاري نرم افزاري و به طور 
فراگير و يكپارچه، مدیریت نمایند؛ فرآیندهایی که ممکن است کوچک یا 
بزرگ، ساده یا پیچیده و یا مبتني بر انجام كار انساني يا سيستمي باشند. 
2
RayBPMS 
شرکت مهندسی نرم افزار رایورز به عنوان مجموعه ای پیشرو در ارائه محصولات و خدمات فناوری 
اطلاعات که با س �ابقه طولانی خود در نس �ل های مختلف سیستم های اطلاعاتی همواره جایگاهی 
قابل توجه در کش �ور داش �ته اس �ت، این بار نیز با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک، 
مأموریت خود را در عرضه خدمات نوین فناوری اطلاعات تحقق بخشیده و موفق به تولید سیستم 
مدیریت فرآیندهای کسب وکار منطبق بر استانداردهای جهانی و به صورت کاملاً بومی شده است. 
نگارش نخست «سیستم مدیریت فرآیندهای کسب وکار رایورز » در پاییز سال 1390 با نام تجاري 
RayBPMS به بازار عرضه گرديده و تا به امروز، توسعه آن به شکل مستمر ادامه یافته است. 
3
چالش ه // ای توس // عه فن // اوری اطلاع // ات 
در سازمان ها 
به کارگیری و توس �عه فن �اوری اطلاعات در س �ازمان و برقراري اصل 
هزينه-فايده در اين بخش به خودی خود چالش های جدیدی را پیش 
روی س �ازمان قرار می ده �د. از این چالش ها موارد ذی �ل را می توان 
برشمرد: 
عدم تطابق کامل با نیازهای واقعی کسب وکار و یا کاهش این تطابق 
به مرور زمان 
ع �دم توانایی تغیی �ر مداوم، همراه ب �ا الزامات محیط �ی و نیازهای 
مشتریان 
بالا رفتن هزینه های تولید، توسعه و نگهداشت سیستم ها 
کاه �ش انعطاف پذیری س �ازمان در قبال نیاز به تغیی �ر فرآیندها و 
رویه های کسب وکار 
از این رو، محصولات و راهکارهایی ارزش �مند خواهند بود که با نگاهی 
عمی �ق به این چالش ه �ا، طراحی و تولید ش �ده باش �ند. محصولات 
پیاده س �ازی شده در بس �تر RayBPMS ، پویایی لازم برای تطبیق با 
نیازهای جدید و هماهنگی با ابعاد سازمان را دارا بوده و در عین حال 
راهبری آن با حداقل دانش فنی نرم افزار میسر می باشد. 
RayBPMS محصولي ملي با رويكردي در مقیاس جهاني 
RayBPMS اولين محصول ملی در نوع خود مي باشد كه كاملاً منطبق بر آخرين استانداردها 
و تكنولوژي هاي جهانی، در ایران تولید و به بازار عرضه گرديده است. توليد و عرضه اين 
محصول علي رغم سختي ها و هزينه هاي بسیار براي رايورز، مزايای گسترده تری را در مقايسه 
با محصولات خارجي، براي سازمان هاي ايراني استفاده کننده از آن به ارمغان خواهد آورد: 
توجه به ويژگي هاي خاص سازمان هاي ايراني در طراحي آن 
در اختيار گرفتن تمامي دانش فني طراحي و ساخت و در نتیجه داشتن قابليت پشتيباني، 
نگهداري، توسعه و ارتقاء در سطحی بالاتر از نمونه های خارجی 
قابليت ارتباط، اتصال و يكپارچگي با ساير نرم افزارهاي موجود در سازمان هاي ايراني 
خصوصاً گستره محصولات رايورز 
عدم تأثير منفي شرايط بين المللي بر بهره برداري از آن و اطمينان خاطر سازمان هاي 
ايراني از تداوم پشتيباني و بروزرسانی آن 
ارائه ابزارهای کامل طراحی، مکانیزاسیون، کنترل و بهبود فرآیندها 
پشتیبانی کامل طراحان فرآیند با استفاده از راهنمای متنی، فیلم های آموزشی، پورتال 
طراحان فرآیند 
4
5 
ویژگی های بارز 
RayBPMS 
RayBPMS در تمامي بخش ها با بهره گیری از طراحي بس �يار پيش �رفته و به وسيله موتورهای قدرتمند خود، انبوهي از قابليت هاي بزرگ و 
كوچك را -كه تا چندی پيش رؤياي مديران و كارشناس �ان IT بود- تحقق مي بخش �د. در ادامه به چند ويژگي اين مجموعه ابزار قدرتمند 
اشاره خواهد شد: 
تحلیل گران کسب وکار بدون نیاز به دانش نرم افزاری، می توانند بسياري از قابليت هاي RayBPMS را به کارگیرند؛ در عين حال متخصصین 
نرم افزار، به وسیله قابليت هاي پیشرفته تر قادر خواهند بود نيازهاي خاص سازمان را، با توسعه و تغ يير سيستم در کوتاه ترین زمان ممکن 
پاسخ دهند. 
امكان ايجاد تغ ييرات و توسعه موازي و نيز تست در محيط مجزا، بدون ايجاد وقفه در اجراي فرآيندهای جاری سازمان فراهم می گردد. 
RayBPMS با ارائه گزارش ها و ابزارهايي نظیر داشبورد جهت جمع آوري و تحليل داده هاي فرآيندهاي اجرا شده، امكانات بسيار متنوعی 
جهت دريافت بازخورد و در صورت لزوم اصلاح و بازطراحي فرآيندها را در اختیار مدیریت سازمان قرار می دهد. 
RayBPMS ب �ر پا �يه معماري س �رويس گرا طراحي گردیده و قابليت یکپارچه س �ازی و ارتباط دو طرفه با تقريباً تمامي سيس �تم هاي 
نرم افزاري را به روش هاي مختلف داراست. 1 
RayBPMS می تواند در زمان اجرای فرآیند، بر اس �اس ش �رایطی مانند زمان اجرا، قواعد موردنظر تحلیل گر و ... ، در مورد نحوه انجام کار 
و یا مسیر اجرا، به گونه ای پویا و هوشمندانه عمل کند.
6 
دستاورهای 
سازمان مجهز به 
RayBPMS 
استقرار RayBPMS در سازمان شما دستاوردهای فراوانی به دنبال 
خواهد داشت که از این میان می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
RayBPMS ب �ا ارتق �اء توانمن �دي و مهارت س �ازماني در چرخه 
مديريت �یِ «طراح �ی، اج �را، بازبین �ی و تطبیق 2» ، دس �تيابي به 
شاخص هاي بهره وري موردنظر مدیریت ارشد را تسهيل می نماید. 
سیس �تم های عملیاتی متع �دد و پراکنده که ب �رای بخش های 
مختل �ف س �ازمان طراح �ی و ب �ه ص �ورت جزی �ره ای، عملیاتی 
ش �ده اند، آس �یب ها و هزینه ه �ای بس �یاری ب �ه ب �ار می آورن �د. 
ب �ا اس �تقرار RayBPMS و با اس �تفاده از امکانات یکپارچه س �ازی 
این محصول، ش �کاف میان این سیستم ها پر شده و شاخص های 
یکپارچگ �ی اطلاعاتی و فرآیندی س �ازمان ارتق �اء می یابند. 
از ای �ن رو ام �کان ارائ �ه خدم �ات الکترونیک به طور چش �م گیر 
تس �هیل گردیده و مس �یر دستیابی به «س �ازمان الکترونیک » 
کوتاه می گردد. 
با اس �تفاده از RayBPMS مدیریت س �ازمان در س �طوح مختلف 
می تواند نظام های کنت �رل و تضمین کیفیت را به طور مکانیزه 
مس �تقر و کیفیت فعالیت ه �ا و در نتیجه کالا و خدمات را به طور 
مداوم پایش نموده و ارتقاء دهد. 
با تسریع در عملیاتی کردن نیازها، مدیریت سازمان قادر خواهد 
ب �ود با روش های نظام مند به «بهینه س �ازی مس �تمر فرآیندها 3» 
بپردازد، مدل تعالي سازمانی را سریع تر و مطمئن تر طي کند و 
به رشد و بلوغ مورد نظر خود دست یابد. 
به طور معمول 80 درصد از مدت زمان کل اجرای دس �تی یک 
فرآیند در س �ازمان را زمان تلف ش �ده بین ایستگاه ها، جریان کار 
در کارتابل ها و پیگیری ها تشکیل می دهد. با استقرار : RayBPMS 
• زمان اجرای فرآیندها به حداقل می رسد 
• هزینه های عملیاتی و نیروی انسانی کاهش می یابد 
• میزان رضایتمندی ذی نفعان افزایش می یابد 
• و در نهایت سود بیشتری عاید سازمان می شود 
بدین ترتیب امکان دس �تیابی به «س �ازمان ناب »، بیش از پیش 
میسر خواهد بود. 
با کاهش هزینه اجراي تغییرات داوطلبانه، مس �ير دگرگوني در 
معماري سازمان، از بالاترين سطوح استراتژ يك تا پا يين ترين اجزاي 
عملياتي، با سرعت و اش �راف بيشتري طي خواهد شد. هم چنین 
با بروز تغ ييرات محیطی )قوانين، س �ازمان هاي مرتبط( س �ازمان 
با مش �کلات کمتری روبرو ش �ده و با جذب و تطبیق سریع با این 
تغییرات، فرصت های بیشتری به دست خواهد آورد. با RayBPMS 
می توان ضمن تقس �يم طرح دگرگوني هاي بزرگ به تغ ييرات 
كوچ كتر، هزينه و خطرات ناش �ي از اج �راي آنها را كاهش داد. 
بدین ترتیب با RayBPMS امکان دستیابی به «سازماني چابک » 
فراهم خواهد شد. 
ب �ا داش �تن ابزارهاي نظارت و كنترل دق �يق و لحظه اي، اصلاح 
انحراف فرآیندها از اهداف و اس �تراتژی های س �ازمان، به هنگام و 
كم هزینه خواهد بود. به عبارت دیگر، با در اختیار داشتن این ابزار 
و پایش دقیق اج �رای فرآیندها، اطمینان بالاتری از همس �ویی 
ا قدام �ات ب �ا اهداف اس �تراتژیک س �ـازمان بـ �رای مدیـران 
ایـجـاد می گردد. 
1 در برخي از موارد نياز به همكاري تيم فني سيستم مقابل ضروري است. 
PDCA (Plan, Do, Check, Adjust) 2 
Continuous Process Improvement 3
7 
ابزارهای 
RayBPMS 
RayBPM S متش �کل از مجموع �ه ای بزرگ از ابزارهای کارآمد اس �ت که 
بر اساس یک معماری جامع در کنار هم قرار گرفته اند. 
این معماری به س �ازمان مش �تری امکان می دهد تا بر اس �اس نیاز فعلی و 
هم چنین چش �م اندازهای توس �عه و نیازهای آتی خود، نس �بت به انتخاب 
اجزای مختلف اقدام کند. فهرست ابزارهای : RayBPMS 
ابزار طراحی فرآیندها Process Designer 
Process Engine 
موتور اجرای فرآینده ا Form ابزار طراحی فرم ها Designer 
موتور اجرای فرم ها Form Engine 
ابزار طراحی قوانین )به صورت اسکریپت نویسی و گرافیکی( 
Rule Designer 
موتور اجرای قوانین Rule Engine 
Process Tracking 
ابزار ثبت تاریخچه و رهگیری فرآیندها ماژول رهگیری Third Party Tracking 
از طریق اجزای بیرونی )پیام کوتاه، تلفن گویا، پورتال و ...( 
ماژول پایش Business Activity Monitoring 
فعالیت ه ا ابزار تعریف اعلان ها و هشدارها Notification Designer 
سرویس های اعلان و هشدار )پیامک، نامه الکترونیکی، پیام اتوماسیون اداری، Messenger و...( Notification Services 
ابزار طراحی چارت سازمانی )کاربران، سمت ها، نقش ها و...( Users Admin Panel 
ابزار طراحی گزارش ها 
موتور اجرای گزارش ها )مبتنی بر وب( 
موتور اجرای گزارش ها )مبتنی بر ویندوز( 
داشبورد شاخص های کلیدی 
Report Designer 
Report Viewer (Web Based) 
Report Viewer (Windows Based) 
Process Dashboard
8
9 
موتور تست فرآیندها Process Test Engine 
ابزار مدیریت فرآیندهای درحال اجرا 
Health and Activity Tracking 
ابزار انتقال سیستم های فرآیندها از محیط تست به محیط اجرا BPMAPP Transfer Tool 
رابط متمرکز مبتنی بر وب جهت دسترسی به فرآیندها و گزار شها Work Bench 
افزونه برای اتوماسیون اداری رای و ر ز Plugin for eOffice 
ابزار تعریف و مدیریت رویدادهای زماندار 
ماژول پرداخت اینترنتی )مبتنی بر شبکه بانکی شتاب( 
مدیریت منابع بیرونی )جهت ارتباط دو طرفه با منابع و سروی سهای بیرونی( 
Event Scheduler 
Online Payment 
Resource Manager
10
ساختمان شماره 1 
تـهـــران، خـیابـان وزرا، 
خیابان هجـدهم، شماره 30 
تلفن: 84363000 
فکس: 88711504 
ساختمان شماره 2 
تـهـران، خـیابان ولیعصر، 
نرسـیـده بـه تــوانـیـر، 
خیـابان احتشام، شمـاره 5 
تلفن: 89326000 
فکس: 88793569 
www.Rayvarz.com

Recomendados

نرم افزار مدیریت جامع تولید por
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید mehdi85
2.7K vistas45 diapositivas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
2K vistas12 diapositivas
Viyana üniversitesi / University of Vienna por
Viyana üniversitesi / University of ViennaViyana üniversitesi / University of Vienna
Viyana üniversitesi / University of ViennaAvusturya Akademik Danışmanlık Hizmetleri
747 vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Sub prime funny por
Sub prime funnySub prime funny
Sub prime funnyAvitronC
224 vistas45 diapositivas
Camvan catmaycanbanvathoitrang-141209062514-conversion-gate02 por
Camvan catmaycanbanvathoitrang-141209062514-conversion-gate02Camvan catmaycanbanvathoitrang-141209062514-conversion-gate02
Camvan catmaycanbanvathoitrang-141209062514-conversion-gate02Ngoc Trang
102 vistas172 diapositivas
تأکید مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، بیشتر بر افراد است تا فرآیندها por
تأکید مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، بیشتر بر افراد است تا فرآیندهاتأکید مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، بیشتر بر افراد است تا فرآیندها
تأکید مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، بیشتر بر افراد است تا فرآیندهاRayvarz Software Engineering Company | شرکت مهندسی نرم افزار رایورز
653 vistas8 diapositivas
Tugas agama kristen por
Tugas agama kristenTugas agama kristen
Tugas agama kristenFahlevi Rizal
4.1K vistas43 diapositivas
Bot pic ppt por
Bot pic pptBot pic ppt
Bot pic pptperdue82
249 vistas6 diapositivas

Similar a RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)RayBPMS
508 vistas4 diapositivas
اتوماسیون اداری por
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریAharsoft
52 vistas6 diapositivas
How to choose right methodology por
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodologyEhsan Alirezaei
626 vistas14 diapositivas
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت por
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتBabak Sorkhpour
327 vistas110 diapositivas
BI with Qlikview por
BI with QlikviewBI with Qlikview
BI with QlikviewKoorosh Zahedi
1K vistas44 diapositivas
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت por
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتAharsoft
72 vistas9 diapositivas

Similar a RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)(20)

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
اتوماسیون اداری por Aharsoft
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
Aharsoft52 vistas
How to choose right methodology por Ehsan Alirezaei
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
Ehsan Alirezaei626 vistas
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت por Babak Sorkhpour
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
Babak Sorkhpour327 vistas
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت por Aharsoft
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
Aharsoft72 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
اتوماسیون اداری por miladdel
 اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
miladdel17 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
مقدمه ای بر هوش تجاری por Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 vistas
SAP ERP Presentation for IKCO por Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 vistas
داشبوردهای دیجیتالی por hodais pirdadeh
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
hodais pirdadeh382 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas
Manufacturing support systems por sahar abbasi
Manufacturing support systemsManufacturing support systems
Manufacturing support systems
sahar abbasi34 vistas

RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)

 • 1. مـدیـریـت فـرآیـنـدهای کـسـب و کـار RayBPMS شـرکـت مـهـنـدسـی نـرم افـزار رایـورز RAYVARZ SOFTWARE ENGINEERING CO
 • 2. مدیریت فرآیندهای کسب و کار )BPM( شناخت و شفاف سازی فرآیندهای اجرایی سازمان و نیز طراحی، استانداردسازی و نظارت مس �تمر بر اجرای آنها با بهره گیری از انواع روش های مدیریتی از مهم ترین دغدغه های مدیران امروز می باشد؛ چرا که اگر سازمان را همکاري جمعي از انسان ها برای رسيدن به اهدافی مشخص بدانیم، آنگاه می توان فرآيندها را همان روش دستيابي به اهداف دانست. با توجه به اهمیت بس �یار فرآیندها و نی �ز تعدد و بعضاً پیچیدگی روش های ممکن براي رس �يدن به اهداف س �ازمانی، به کارگیری ابزارهای کارآمد، اهمیت فراوانی پيدا مي کند. بدیهی است با چنین ابزارهایی استقرار نظام های مدیریتی، تسهیل و قابل کنترل شده و با اقبال بیشتری برای موفقیت همراه خواهد بود. حرک �ت در جهت تحق �ق این اهداف، مقول �ه تغییر و چالش مواجهه ب �ا آن را به دنبال خواهد داش �ت. «مدیریت فرآیندهای کس �ب و کار BPM( » ( با اس �تفاده از دستاوردهای نوی �ن حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات به دنب �ال راه حل هایی برای غلبه بر این چالش بزرگ می باشد. به عبارت دیگر هدف «مدیریت فرآیندهای کسب وکار » ایجاد تسهیل در بهبود مس �تمر، همراه با شفاف سازی و خودکار س �ازی فرآیندها در جهت تحقق اهداف اس �تراتژیک می باشد. نگرش «مدیریت فرآیندهای کسب وکار » از ریسک ها و هزینه های ناشی از تغییر می کاهد و سازمان را بیش از پیش تحت کنترل مدیران درمی آورد. 1
 • 3. سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب وکار ) )BPMS پس از چندین نسل از سیستم های اطلاعاتی سازمانی، امروزه سیستم های مدیری �ت فرآیندهای کس �ب وکار، مدرن ترین ارمغان فن �اوری اطلاعات برای مدیریت و تعالی س �ازمان محسوب می ش �وند. مفهوم BPM بر پايه تئ �وري فرآيندها و با هدف پایش و كنترل كليه راه هايي كه به ذي نفعان سازمان )به خصوص مشتريان و ارباب رجوع( ختم مي شوند، شكل گرفته و به همین منظور به شناس �ایی فرآيندهاي مختلف سازمان، مدل سازي، بازطراحي و اج �راي آنها می پردازد. مديريت فرآيندگراي كس �ب وكار به ابزارها و روش هایی با این ویژگی ها نیازمند است: فراگیری و قابلیت نفوذ در تمامی بخش های کسب وکار قابلیت انعطاف پذیری بالا و تسهیل در انجام تغییرات قابلی �ت تغیی �ر رویک �رد وظیفه مح �ور )عمودي( با س �اختار فرآیندی )افقی( سیس �تم های مديريت فرآيندهای كس �ب وكار ) BPMS ( امكاناتي را فراهم مي آورند تا تحلیل گران، معماران سازمان و سیستم و نیز متولیان فناوری اطلاعات در س �ازمان، بتوانند تمامی فرآیندهای خود را از زمان طراحي و مستندس �ازی تا هنگام اجرا و پياده سازي، با راهكاري نرم افزاري و به طور فراگير و يكپارچه، مدیریت نمایند؛ فرآیندهایی که ممکن است کوچک یا بزرگ، ساده یا پیچیده و یا مبتني بر انجام كار انساني يا سيستمي باشند. 2
 • 4. RayBPMS شرکت مهندسی نرم افزار رایورز به عنوان مجموعه ای پیشرو در ارائه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات که با س �ابقه طولانی خود در نس �ل های مختلف سیستم های اطلاعاتی همواره جایگاهی قابل توجه در کش �ور داش �ته اس �ت، این بار نیز با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک، مأموریت خود را در عرضه خدمات نوین فناوری اطلاعات تحقق بخشیده و موفق به تولید سیستم مدیریت فرآیندهای کسب وکار منطبق بر استانداردهای جهانی و به صورت کاملاً بومی شده است. نگارش نخست «سیستم مدیریت فرآیندهای کسب وکار رایورز » در پاییز سال 1390 با نام تجاري RayBPMS به بازار عرضه گرديده و تا به امروز، توسعه آن به شکل مستمر ادامه یافته است. 3
 • 5. چالش ه // ای توس // عه فن // اوری اطلاع // ات در سازمان ها به کارگیری و توس �عه فن �اوری اطلاعات در س �ازمان و برقراري اصل هزينه-فايده در اين بخش به خودی خود چالش های جدیدی را پیش روی س �ازمان قرار می ده �د. از این چالش ها موارد ذی �ل را می توان برشمرد: عدم تطابق کامل با نیازهای واقعی کسب وکار و یا کاهش این تطابق به مرور زمان ع �دم توانایی تغیی �ر مداوم، همراه ب �ا الزامات محیط �ی و نیازهای مشتریان بالا رفتن هزینه های تولید، توسعه و نگهداشت سیستم ها کاه �ش انعطاف پذیری س �ازمان در قبال نیاز به تغیی �ر فرآیندها و رویه های کسب وکار از این رو، محصولات و راهکارهایی ارزش �مند خواهند بود که با نگاهی عمی �ق به این چالش ه �ا، طراحی و تولید ش �ده باش �ند. محصولات پیاده س �ازی شده در بس �تر RayBPMS ، پویایی لازم برای تطبیق با نیازهای جدید و هماهنگی با ابعاد سازمان را دارا بوده و در عین حال راهبری آن با حداقل دانش فنی نرم افزار میسر می باشد. RayBPMS محصولي ملي با رويكردي در مقیاس جهاني RayBPMS اولين محصول ملی در نوع خود مي باشد كه كاملاً منطبق بر آخرين استانداردها و تكنولوژي هاي جهانی، در ایران تولید و به بازار عرضه گرديده است. توليد و عرضه اين محصول علي رغم سختي ها و هزينه هاي بسیار براي رايورز، مزايای گسترده تری را در مقايسه با محصولات خارجي، براي سازمان هاي ايراني استفاده کننده از آن به ارمغان خواهد آورد: توجه به ويژگي هاي خاص سازمان هاي ايراني در طراحي آن در اختيار گرفتن تمامي دانش فني طراحي و ساخت و در نتیجه داشتن قابليت پشتيباني، نگهداري، توسعه و ارتقاء در سطحی بالاتر از نمونه های خارجی قابليت ارتباط، اتصال و يكپارچگي با ساير نرم افزارهاي موجود در سازمان هاي ايراني خصوصاً گستره محصولات رايورز عدم تأثير منفي شرايط بين المللي بر بهره برداري از آن و اطمينان خاطر سازمان هاي ايراني از تداوم پشتيباني و بروزرسانی آن ارائه ابزارهای کامل طراحی، مکانیزاسیون، کنترل و بهبود فرآیندها پشتیبانی کامل طراحان فرآیند با استفاده از راهنمای متنی، فیلم های آموزشی، پورتال طراحان فرآیند 4
 • 6. 5 ویژگی های بارز RayBPMS RayBPMS در تمامي بخش ها با بهره گیری از طراحي بس �يار پيش �رفته و به وسيله موتورهای قدرتمند خود، انبوهي از قابليت هاي بزرگ و كوچك را -كه تا چندی پيش رؤياي مديران و كارشناس �ان IT بود- تحقق مي بخش �د. در ادامه به چند ويژگي اين مجموعه ابزار قدرتمند اشاره خواهد شد: تحلیل گران کسب وکار بدون نیاز به دانش نرم افزاری، می توانند بسياري از قابليت هاي RayBPMS را به کارگیرند؛ در عين حال متخصصین نرم افزار، به وسیله قابليت هاي پیشرفته تر قادر خواهند بود نيازهاي خاص سازمان را، با توسعه و تغ يير سيستم در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ دهند. امكان ايجاد تغ ييرات و توسعه موازي و نيز تست در محيط مجزا، بدون ايجاد وقفه در اجراي فرآيندهای جاری سازمان فراهم می گردد. RayBPMS با ارائه گزارش ها و ابزارهايي نظیر داشبورد جهت جمع آوري و تحليل داده هاي فرآيندهاي اجرا شده، امكانات بسيار متنوعی جهت دريافت بازخورد و در صورت لزوم اصلاح و بازطراحي فرآيندها را در اختیار مدیریت سازمان قرار می دهد. RayBPMS ب �ر پا �يه معماري س �رويس گرا طراحي گردیده و قابليت یکپارچه س �ازی و ارتباط دو طرفه با تقريباً تمامي سيس �تم هاي نرم افزاري را به روش هاي مختلف داراست. 1 RayBPMS می تواند در زمان اجرای فرآیند، بر اس �اس ش �رایطی مانند زمان اجرا، قواعد موردنظر تحلیل گر و ... ، در مورد نحوه انجام کار و یا مسیر اجرا، به گونه ای پویا و هوشمندانه عمل کند.
 • 7. 6 دستاورهای سازمان مجهز به RayBPMS استقرار RayBPMS در سازمان شما دستاوردهای فراوانی به دنبال خواهد داشت که از این میان می توان به موارد ذیل اشاره نمود: RayBPMS ب �ا ارتق �اء توانمن �دي و مهارت س �ازماني در چرخه مديريت �یِ «طراح �ی، اج �را، بازبین �ی و تطبیق 2» ، دس �تيابي به شاخص هاي بهره وري موردنظر مدیریت ارشد را تسهيل می نماید. سیس �تم های عملیاتی متع �دد و پراکنده که ب �رای بخش های مختل �ف س �ازمان طراح �ی و ب �ه ص �ورت جزی �ره ای، عملیاتی ش �ده اند، آس �یب ها و هزینه ه �ای بس �یاری ب �ه ب �ار می آورن �د. ب �ا اس �تقرار RayBPMS و با اس �تفاده از امکانات یکپارچه س �ازی این محصول، ش �کاف میان این سیستم ها پر شده و شاخص های یکپارچگ �ی اطلاعاتی و فرآیندی س �ازمان ارتق �اء می یابند. از ای �ن رو ام �کان ارائ �ه خدم �ات الکترونیک به طور چش �م گیر تس �هیل گردیده و مس �یر دستیابی به «س �ازمان الکترونیک » کوتاه می گردد. با اس �تفاده از RayBPMS مدیریت س �ازمان در س �طوح مختلف می تواند نظام های کنت �رل و تضمین کیفیت را به طور مکانیزه مس �تقر و کیفیت فعالیت ه �ا و در نتیجه کالا و خدمات را به طور مداوم پایش نموده و ارتقاء دهد. با تسریع در عملیاتی کردن نیازها، مدیریت سازمان قادر خواهد ب �ود با روش های نظام مند به «بهینه س �ازی مس �تمر فرآیندها 3» بپردازد، مدل تعالي سازمانی را سریع تر و مطمئن تر طي کند و به رشد و بلوغ مورد نظر خود دست یابد. به طور معمول 80 درصد از مدت زمان کل اجرای دس �تی یک فرآیند در س �ازمان را زمان تلف ش �ده بین ایستگاه ها، جریان کار در کارتابل ها و پیگیری ها تشکیل می دهد. با استقرار : RayBPMS • زمان اجرای فرآیندها به حداقل می رسد • هزینه های عملیاتی و نیروی انسانی کاهش می یابد • میزان رضایتمندی ذی نفعان افزایش می یابد • و در نهایت سود بیشتری عاید سازمان می شود بدین ترتیب امکان دس �تیابی به «س �ازمان ناب »، بیش از پیش میسر خواهد بود. با کاهش هزینه اجراي تغییرات داوطلبانه، مس �ير دگرگوني در معماري سازمان، از بالاترين سطوح استراتژ يك تا پا يين ترين اجزاي عملياتي، با سرعت و اش �راف بيشتري طي خواهد شد. هم چنین با بروز تغ ييرات محیطی )قوانين، س �ازمان هاي مرتبط( س �ازمان با مش �کلات کمتری روبرو ش �ده و با جذب و تطبیق سریع با این تغییرات، فرصت های بیشتری به دست خواهد آورد. با RayBPMS می توان ضمن تقس �يم طرح دگرگوني هاي بزرگ به تغ ييرات كوچ كتر، هزينه و خطرات ناش �ي از اج �راي آنها را كاهش داد. بدین ترتیب با RayBPMS امکان دستیابی به «سازماني چابک » فراهم خواهد شد. ب �ا داش �تن ابزارهاي نظارت و كنترل دق �يق و لحظه اي، اصلاح انحراف فرآیندها از اهداف و اس �تراتژی های س �ازمان، به هنگام و كم هزینه خواهد بود. به عبارت دیگر، با در اختیار داشتن این ابزار و پایش دقیق اج �رای فرآیندها، اطمینان بالاتری از همس �ویی ا قدام �ات ب �ا اهداف اس �تراتژیک س �ـازمان بـ �رای مدیـران ایـجـاد می گردد. 1 در برخي از موارد نياز به همكاري تيم فني سيستم مقابل ضروري است. PDCA (Plan, Do, Check, Adjust) 2 Continuous Process Improvement 3
 • 8. 7 ابزارهای RayBPMS RayBPM S متش �کل از مجموع �ه ای بزرگ از ابزارهای کارآمد اس �ت که بر اساس یک معماری جامع در کنار هم قرار گرفته اند. این معماری به س �ازمان مش �تری امکان می دهد تا بر اس �اس نیاز فعلی و هم چنین چش �م اندازهای توس �عه و نیازهای آتی خود، نس �بت به انتخاب اجزای مختلف اقدام کند. فهرست ابزارهای : RayBPMS ابزار طراحی فرآیندها Process Designer Process Engine موتور اجرای فرآینده ا Form ابزار طراحی فرم ها Designer موتور اجرای فرم ها Form Engine ابزار طراحی قوانین )به صورت اسکریپت نویسی و گرافیکی( Rule Designer موتور اجرای قوانین Rule Engine Process Tracking ابزار ثبت تاریخچه و رهگیری فرآیندها ماژول رهگیری Third Party Tracking از طریق اجزای بیرونی )پیام کوتاه، تلفن گویا، پورتال و ...( ماژول پایش Business Activity Monitoring فعالیت ه ا ابزار تعریف اعلان ها و هشدارها Notification Designer سرویس های اعلان و هشدار )پیامک، نامه الکترونیکی، پیام اتوماسیون اداری، Messenger و...( Notification Services ابزار طراحی چارت سازمانی )کاربران، سمت ها، نقش ها و...( Users Admin Panel ابزار طراحی گزارش ها موتور اجرای گزارش ها )مبتنی بر وب( موتور اجرای گزارش ها )مبتنی بر ویندوز( داشبورد شاخص های کلیدی Report Designer Report Viewer (Web Based) Report Viewer (Windows Based) Process Dashboard
 • 9. 8
 • 10. 9 موتور تست فرآیندها Process Test Engine ابزار مدیریت فرآیندهای درحال اجرا Health and Activity Tracking ابزار انتقال سیستم های فرآیندها از محیط تست به محیط اجرا BPMAPP Transfer Tool رابط متمرکز مبتنی بر وب جهت دسترسی به فرآیندها و گزار شها Work Bench افزونه برای اتوماسیون اداری رای و ر ز Plugin for eOffice ابزار تعریف و مدیریت رویدادهای زماندار ماژول پرداخت اینترنتی )مبتنی بر شبکه بانکی شتاب( مدیریت منابع بیرونی )جهت ارتباط دو طرفه با منابع و سروی سهای بیرونی( Event Scheduler Online Payment Resource Manager
 • 11. 10
 • 12. ساختمان شماره 1 تـهـــران، خـیابـان وزرا، خیابان هجـدهم، شماره 30 تلفن: 84363000 فکس: 88711504 ساختمان شماره 2 تـهـران، خـیابان ولیعصر، نرسـیـده بـه تــوانـیـر، خیـابان احتشام، شمـاره 5 تلفن: 89326000 فکس: 88793569 www.Rayvarz.com