İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş

Recep Çarpar
Recep ÇarparMainburg en İbrahim Hakkı Hz. Cami
SİGORTA


• Sigortanın Tanımı
• Sigortanın Tarihçesi
• Sigortanın Unsurları
• Sigortanın ĠĢleyiĢi
• Sigorta ÇeĢitleri
• Sigortanın Ġslâm Fıkhı Açısından Hükmü
SĠGORTA KELĠMESĠ


Ġngilizce’de  "security" veya "insurance"; Almanca’da “Versicherung”; Fransızca’da
 "assurance" kelimeleri ile ifade edilen sigorta kelimesi, Türkçe'ye Ġtalyanca “sicurta”
 kelimesinden geçmiĢtir. Sigorta konusunu ilk olarak ele alan Ġbn Abidin
 (1252/1836), sigortayı "      “es-Sevkera” kelimesiyle ifade etmiĢtir. Günümüzde
 Arapça’da sigorta karĢılığında "    kelimesi kullanılmaktadır.
SĠGORTANIN TANIMI

 Sigorta: Ġleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın
  giderilmesinin, önceden yapılan ödemeleri (prim) karĢılığında taahhüt
  edilmesidir.
 Sigorta: risklerin gerçekleĢmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için
  kullanılan mali araç.
 Sigorta: Sigortacının sigorta himayesini, sigorta ettirenin prim ödeme borcunu
  üzerine aldığı, tam iki taraflı, karĢılıklı taahhüt içeren ve borç doğuran bir
  anlaĢmadır.
SĠGORTANIN TARĠHÇESĠ
 Sigorta fikrini M.Ö. 4500 yıllarına kadar götürmek mümkündür. Bu dönemde Mısır’da
  taĢ yontucuların, aralarında bir sandık kurarak, içlerinden birinin ölümü halinde buradan
  yardım ettikleri bir papirüsten anlaĢılmaktadır.
 Ayrıca sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaĢık 4000 yıl önce
  Babilliler’de de rastlanmaktadır.
 Prim esaslı sigorta yaklaĢık M.S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova
  Ģehirlerinde görülmüĢtür.
 Ġlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taĢımaktaydı ve
  Ġtalya’nın Cenova Limanı’ndan Mayorka’ya “Santa Clara” adlı geminin yükünü temin
  etmek amacıyla düzenlendi.
 Ġlk sigorta Ģirketi de 1424 yılında, yine Cenova Ģehrinde kuruldu.
 Sigorta konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barcelona
  Fermanı’ydı.
TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK
Sigorta kelimesi, Türkçe'ye Ġtalyanca sicurta kelimesinden geçmiĢtir.
 1870 yılında özellikle Ġstanbul'daki azınlıkların ve yabancıların mallarını etkileyen
Beyoğlu yangını, sigorta düĢüncesinin yaygınlaĢmasına ve ilk sigorta Ģirketlerinin
kurulmasına neden oldu.
 Ġlk yerel sigorta Ģirketi, 1893 yılında kurulan Osmanlı Umum Sigorta Şirketi oldu.
 1864 tarihli Deniz Ticareti Kanunu'nda sigortacılıkla ilgili ilk düzenlemeler yapıldı.
 1929 yılında, sigortacıların meslek kuruluĢu olarak Sigortacılar Cemiyeti Daire-i
Merkeziyesi kuruldu.
 3 Haziran 2007'de sektörün uzun süredir beklediği Sigortacılık Kanunu kabul edildi ve
yürürlüğe girdi.
SĠGORTANIN UNSURLARI
 Sigorta sözleĢmesi: sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleĢme.
 Sigorta Ģirketi (Sigortacı): sigorta iĢlerinin yönetilmesi, iĢletilmesi, satıĢı ile
  ilgilenen Ģirket. Sigorta edilen meblağı (tazminat) rizikonun oluĢmasında vermeyi
  taahhüt eden taraftır.
 Sigortalı: Malı sigorta ettirme talebinde bulunan kiĢidir.
 Risk (Tehlike): Tarafların iradesi haricinde olması muhtemel veya olacağı tarih
  belirsiz olan bir olaydır.
 Prim (Sigorta ücreti): Bir sigorta Ģirketinin organizasyonu altında bir araya gelen
  sigortalıların gelecekteki hasarları karĢılamak için verilen ücrettir. Hasarın oluĢması
  halinde, sigortacının zararı tazmin taahhüdüne karĢılık olmak üzere sigortalının
  verdiği ücrettir.
 Sigorta Bedeli (Tazminat): Sigortacının aldığı ücret karĢılığında, güvencesine aldığı
  tehlikenin gerçekleĢmesi halinde sigortalının hasarının tazmin edilmesidir.
SĠGORTANIN ĠġLEYĠġĠ
 Sigorta, temelde, benzer riske maruz kalan kiĢilerin (sigortalılar) maddi güçlerini
birleĢtirerek yardımlaĢmasıdır. Sigorta Ģirketlerinin iĢlevi, bu kiĢilerin birbirlerini bulmasını
ve gerçekleĢen zararların giderilmesini organize etmektir.
 Sigorta teminatının iĢlemeye baĢlaması için sigortalı ile sigorta Ģirketi arasında sigorta
sözleĢmesi yapılır. Poliçe, sigorta sözleĢmesinin koĢullarını içeren ve ispatlayan belgedir.
Poliçe  üzerinde   sigorta  Ģirketinin  ünvanı,  adresi,  sigortalının   adı,  riskle  ilgili
bilgiler, prim, sigorta baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri, sigorta koĢulları vs. yer alır.
 Sigorta   edilmiĢ   bir   riskin   gördüğü   zarara   hasar    denir.  Bir   hasar
gerçekleĢtiğinde, sigortalı, sigorta Ģirketinde ihbarda bulunur. Sigorta Ģirketi, hasarı
kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlar. Daha sonra eksper raporunu
inceleyerek, sigorta teminatı içindeki zararı tazmin eder, sigortalıya tazminat öder. Can
sigortalarında ve bedeni hasarlarda ise tazminat, aktüer denilen uzmanların yaptığı aktüerya
hesaplarının sonucuna göre ödenir.
 Türkiye'deki sigorta müĢterileri, sigorta Ģirketi ile anlaĢmazlığa düĢtüklerinde, Sigorta
Tahkim Kurulu'na, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne veya Hazine
SĠGORTA ÇEġĠTLERĠ
SĠGORTA ÇEġĠTLERĠ

 I-  Sosyal Sigortalar: Muayyen halk gruplarının sosyal güvenliklerini temin etmek
  maksadıyla kanunla kurulan ve belirli iĢ kolunda çalıĢanların iĢtirak etmeleri çoğu defa
  mecbur olan bir sigortadır. Diğer bir ifadeyle sosyal sigortalar kanunla düzenlenen ve
  esas itibariyle mecburi bir teminat sistemidir. Bu sigortalardaki primler iĢçi, iĢveren ve
  devlet üçlüsünün katkısıyla ödenir.
 II- Özel /Ticarî Sigortalar: Bireylerin özel menfaatlerinin çeĢitli risklere karĢı teminat
  altına alınması için serbest iradeleriyle meydana getirdikleri bir risk teminatıdır. Özel
  sigortanın esası iradî/akdî olduğu için, çok değiĢik alanlarda sigorta sözleĢmesi yapmak
  mümkün olup, hiç kimse kanunen bu sigortalara üye olmaya zorlanmamaktadır.
ÖZEL/TİCARÎ SİGORTA ÇEŞİTLERİ

Primleri Açısından Özel Sigortalar:
 I- Sabit Primli Sigortalar: Bu sigortalarda, sabit olarak belirlenmiĢ bir sigorta primi
  karĢılığında sigorta güvencesi sunulmaktadır. Burada sigortalının, sözleĢme esnasında
  belirlenen primi ödeme dıĢında baĢkaca bir maddi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  Üyelerinin hem sigortalı hem de sigortacı konumunda olduğu ve yardımlaĢma esasına
  dayalı olduğu için bu sigortalara Mütüel/Karşılıklı sigortalar da denilmektedir.
 II-  DeğiĢken Primli Sigortalar: Bu sigortalarda, sigortalıların ödeyecekleri prim
  miktarı, sözleĢme esnasında sabit olarak belirlenmeyip, sigortalıların gerçek
  yükümlülükleri belirli dönem sonunda tespit edilebilmekte, dolayısıyla sigortalıların
  gerçek yükümlülüğü/primleri dönemlere göre değiĢiklik arz etmektedir.
Konuları Açısından Özel Sigortalar:
  I- Hayat Sigortaları: Hayat sigortalarında sigortanın konusu insandır. Bu sigortalarda
  sigortacının taahhüdü, bir Ģahsın hastalığına, yaralanmasına veya ölümüne bağlıdır.
  Sigortalıya, ihtiyarlığında sıkıntıya düĢmeden hayatı sürdürme imkânını sağlamak, ölümü
  halinde ise bakmakla yükümlü olduğu geride kalan aile fertlerine aynı imkânı vermek hayat
  sigortasının belli baĢlı var oluĢ nedenidir.
 II-  Mal Sigortaları (Hayat DıĢı (Elementer) Sigortalar): Mal sigortalarında sigortanın
  konusu eĢyadır. Sigortacının taahhüdü, sigortalanan malın bozulmasına, kısmen veya
  tamamen zayi olmasına bağlıdır. Hayat dıĢı sigortalar hayat branĢı dıĢında, sigortalının
  varlığında çeĢitli risklerin sebep olacağı hasarlar ile meydana gelecek kayıpları sigorta
  teminatı altına almaktır.
  III- Malî Mes’ûliyet Sigortası: Mes’ûliyet sigortasının konusu sorumluluktur. Burada
  kiĢi, sorumluluğunu sigortalamaktadır. Bu sigortalarda sigortalı, kendisinden kaynaklanan bir
  kusur sebebiyle baĢkasına bir zarar verdiğinde, dilerse önce kendisi zararı öder, sonra
  verdiğini almak için sigortasına baĢvurur, dilerse bu zararın sigortadan karĢılanması için direkt
  olarak sigortayı devreye sokabilir. Türkiye’de mecburi olan Zorunlu Trafik Sigortası bir malî
  mes’uliyet sigorta türüdür.
SOSYAL SĠGORTALARLA ÖZEL/TĠCARÎ SĠGORTALAR ARASINDAKĠ FARKLAR

1- KuruluĢları açısından: Genelde sosyal sigortalar kanunla kurulmuĢ kurumlar tarafından yürütülmektedir.
Özel sigortalar ise Ģahıslar tarafından da yapılabilmektedir.
2- Mecburi veya isteğe bağlı oluĢları açısından: Sosyal sigortalar mecburi nitelik taĢımaktadır. Özel
sigortalar ise her yönden serbesttir.
3- Sigorta iliĢkilerinin kaynağı açısından: Sosyal sigortaların kaynağını kanun teĢkil ederken, özel sigortalar
sözleĢmeden doğmaktadır. Taraflar sözleĢmenin içeriğini, âmir hükümler saklı kalmak Ģartıyla, istedikleri
gibi belirleyebilmektedirler.
4- Sigortanın bulunduğu statü ve yaptığı sözleĢme açısından: Sosyal sigortalardan faydalanmak
için, günümüz uygulamasına göre, sigortalının iĢçi, memur gibi belli bir statüyü kazanmıĢ olması Ģarttır.
Özel sigortalardan yararlanmak ise hiçbir statünün sonucu değildir. Bu tamamen ferdin iradesine bağlıdır.
5- Sağlanan menfaatler ve yüklenen külfet açısından: Sosyal sigortalarda sigortalının veya iĢverenin
ödeyeceği prim ile sosyal kurumun sigortalıya sağlayacağı menfaatler, her sigortalının özel durumuna göre
düzenlenmiĢtir. Önceden belirlenmiĢ esaslara göre prim tahsil edilmekte ve sosyal güvenlik sağlanmaktadır.
Özel sigortalarda ödenecek prim miktarı ve sağlanacak güvence tamamen ferdin iradesine bırakılmıĢtır. Her
sigorta sözleĢmesi, sigorta ettirenin ve sigortacının isteğine göre değiĢik özellik taĢımaktadır.
6- Risk çeĢitleri açısından: Sosyal sigortalarda güvence altına alınan riskler, kural olarak
özel    sigortaların  karĢıladığı   risklerden    farklıdır.   Sosyal   sigortalarda
riskler, hastalık, iĢsizlik, iĢ kazası, maluliyet, ihtiyarlık gibi sigortalıyı tehdit eden risklerdir.
Bunların   gerçekleĢme   ihtimalini  tayin  etmek  çok  güçtür.   Özel   sigortalarda
riskler, yangın, hırsızlık vb. gibi ferdin özel varlığına iliĢkin bulunmaktadır. Bunların
gerçekleĢme ihtimali kolaylıkla hesaplanabilmektedir.
7- Ekonomik açıdan: Sosyal sigortalarda karĢılıklı yardım unsuru mevcuttur. Primin bir
bölümünü sigortalı, diğer bölümünü iĢveren ödemektedir. Hatta sigorta priminin çoğu
iĢveren tarafından ödenmektedir. Özel sigortalarda ise prim tamamen sigortalı tarafından
ödenmektedir.
8- Hedefleri açısından: Sosyal sigortalar umuma yönelik menfaatin gerçekleĢmesini
hedeflerken, özel sigortalar, sermaye sahipleri için en fazla kâr sağlamayı ve sigorta
üyelerinin menfaatlerini sağlamayı hedeflemektedirler.
İSLÂM’DA DAYANIŞMA ÖRNEKLERİ
♥ Muahât (KardeĢlik Kurma): Rasûlullah (sallalahü aleyhi ve sellem)’in emriyle, Muhâcir
 ile Ensâr arasında kurulan, "hak, eĢitlik ve miras" konusunda karĢılıklı yardımlaĢmaya ve
 sevgiye dayalı kardeĢlik akdidir.
♥ Hılfu’l-füdûl: Mekke'de hiçbir yabancı ve yerli kimsenin
 zulme  uğramasına   meydan  verilmemesi,  hakları
 alınıncaya kadar mazlumların yanında hareket edilmesi
 Ģeklinde, zulme karĢı yapılan Hz. Peygamber'in de
 katıldığı antlaĢmadır.
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
SĠGORTANIN ĠSLÂM FIKHI AÇISINDAN HÜKMÜ Sigorta, Ġslâm'ın ilk dönemlerinde bilinmeyen, yakın zamanlarda ortaya çıkmıĢ bir
  akittir. Bu nedenle sigorta konusunda fıkıh kaynaklarımızda bir açıklama
  bulunmamaktadır. Sigorta ile ilgili ilk açıklama son dönem muhakkiklerinden Ġbn
  Âbidin (1252/1836) tarafından yapılmıĢtır. (Reddü’l-muhtâr, VI, 281)
 Muasır Ġslâm âlimleri, sosyal sigortalar ve mütüel/karĢılıklı sigortanın câiz olduğu
  konusunda ittifak etmekle birlikte, özel/ticarî sigortanın hükmü konusunda ihtilaf
  etmiĢlerdir.
I- CAĠZ DEĞĠLDĠR DĠYENLER

               ġeyhu’l-Ġslâm Mustafa Sabri Efendi, Muhammed Necib el-
               Mutîî, Yusuf el-Karadâvî, Muhammed Ebû Zehra, Muhammed
               Emin ed-Darîr, A. Necdi Abdüssettâr, Vehbe ez-Zuhaylî, Faysal
               Mevlevî, Hayreddin Karaman, Ahmet Tabakoğlu, Nihat Dalgın
               gibi muasır âlimlerin çoğunluğu bu görüĢtedir.

1965 yılında el-Ezher’de Ġslâm AraĢtırmaları Toplantısı’nda; 1968 yılında el-Ezher’de yapılan
toplantıda; 1977 yılında Riyad’da, 1978 yılında Mekke’de     Dünya Ġslâm Birliği Fıkıh
Akademisi’nin toplantısında; 1985 yılıda Ġslâm Birliği TeĢkilatı Ġslâm Fıkhı Akademisi’nin
toplantısında; 1996 yılında Konya’da Uluslar Arası Ġslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki
Meseleleri Kongresi’nde: Sosyal ve Mütüel/KarĢılıklı Sigortaların câiz olduğu, özel/ticarî
sigortaların ise câiz olmadığı yönünde kararlar alınmıĢtır.
DELĠLLER

1- Garar, Cehâlet ve Gabn-ı FâhiĢ: Sigortaya câiz görmeyen âlimlere göre, ticari sigorta
sözleĢmesi kesinlikle bir teberru sözleĢmesi olmayıp, bedelli (ıvazlı) bir sözleĢmedir. BeĢerî
hukuk Ģârihleri de, sigorta akdinin bedelli bir garar akdi olduğunu kabul etmektedirler. Ġslâm
hukukuna göre akitleri ifsat eden garar ve gabn-ı fâhiĢ bu sözleĢmede aĢırı derecede mevcuttur.
2- Kumar: Fıkıh kitaplarına bakıldığında, kumarın haram olma illetinin ihtimal ve garar olduğu
görülecektir. Sigortada garar ve cehaletin varlığını kabul etmek, bunun bir kumar olduğunu
kabul etmek demektir. Kumarda akdi yapan, henüz tahakkuk etmemiĢ bir olay üzerine sözleĢme
yapmaktadır. Kazanma ve kaybetme ihtimali bu sözleĢmenin esasıdır. Kaza sigortalarında da
henüz oluĢmamıĢ, oluĢması muhtemel olan Ģey sigortalanmakta ve taraflar akid esnasında ne
kadar alacak ve vereceklerini bilmemektedirler.
3- Faiz: Sigorta bedelli bir akiddir. KarĢılıklar prim ve sigorta tazminatıdır, her ikisi de nakittir.
Sigorta tazminatı ödenen primlerden çok olduğunda fazlalık faizi (ribe’l-fadl) oluĢur.
Tazminatın prim miktarını aĢmadığı hallerde gecikme faizi (ribe’n-nesîe) oluĢur. Çünkü
sigortalı, tazminat olarak alacağı nakit parayı primleri ödediği andan çok sonra almaktadır.
II- CÂĠZDĠR DĠYENLERAbdülvahhab Hallâf, Muhammed el-Behiy, M. Ahmed ez-
Zerkâ, Suphi Sâlih, ReĢid Rızâ,
DELİLLER

1- Müvalât akdi: Akrabası olmayan bir Ģahsın iman edip, nüfuzlu/zengin bir kimseye gelerek
kendisine yardım etmesi, cinayet iĢlediğinde diyetini ödemesi karĢılığında, o kimsenin de bu
Ģahıs öldüğünde mirasçısı olmak üzere anlaĢmalarına muvâlât akdi denir.
2- Hanefîlere göre yol tehlikesinin tazmînâtı: Bir Ģahıs diğerine "ġu yolu tutup git; çünkü
emîn bir yoldur; eğer baĢına bir Ģey gelirse ben ödeyeceğim" dese, Ģahıs da mezkûr yoldan
giderken soyulsa, teminat veren zararı öder. Bu Hanefîlerin, kefâlet bahsinde açıkladıkları bir
hükümdür.
3- Mâlikîlere göre borçlanma esasları ve borçlandıran va'd: Bir Ģahıs diğerine -aslında
mecbûr olmadığı halde- ödünç veya iğreti (âriyet) vereceğini yahut da bir zararı
karĢılayacağını vâdetse; bu va'd ile borçlu hale gelmesi.
4- Ġslâm'daki avâkıl (cinâî tazmînât) sistemi: Amden olmayan (Ģibh-i amd veya hata ile)
öldürmelerde, öldürülen insanın diyetini kâtilin âkilesinin ödemesidir.
5- MaaĢ ve Emeklilik Sistemi:    Bugün uygulanmakta olan emeklilik sistemi bir sigorta
sistemidir ittifakla meĢru kabul edilmektedir.
III- BAZI ġARTLARLA CÂĠZDĠR DĠYENLER


                  Muhammed Hamidullah, Hayreddin Karaman,          Ġsa
                  Abduh, Tâhâ es-Senûsî, ġeyh Abdülhumeyd es-Sâih,
Bazı Ġslâm âlimleri ise, özel/ticarî sigortaların geneli hakkında tek bir hüküm vermek
yerine, bazıları sigorta sisteminden faizin çıkarılması kaydıyla; bir kısmı bu sigortaların
devlet yönetiminde olması Ģartıyla özel/ticarî sigortaları meĢru olarak benimserken, bazıları
ise, hayat sigortaları dıĢındaki diğer sigorta türlerinin câiz olduklarını, bazıları da mes’ûliyet
sigortası dıĢındaki ticarî sigortaların meĢru olmadığı Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir.
DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ☺Bugünkü anlamıyla özel/ticarî sigortalar, yardımlaĢma/teberrû maksadıyla değil, kâr
 elde etmek maksadıyla kurulan ticarî araçlar olup, nev’-i Ģahsına mahsus iki taraflı
 bedelli/ıvazlı bir akittir. Ġslâm’ın onaylamayacağı bazı hususları içermeleri sebebiyle
 câiz olmadığı görüĢünün daha isabetli olduğunu düĢünüyoruz.
☺Müslümanların Türkiye’de mütüel/karĢılıklı sigorta denilen, Yusuf el-Karadâvî’nin
          dediği, kâr amacı gütmeyip karĢılıklı yardımlaĢma ve dayanıĢma
 esasına dayalı sigortayı kurmaları ve yaygınlaĢtırmaları gerekmektedir.
U Sigortası
              (Reasürans Sigorta)                                           C
   A                                       Bankas
                  B
  Bankası                                      ı
                 Bankası                          B                C
        A
                        sigorta             sigorta
      sigorta


           A sigorta              B sigorta  Csigorta       C sigorta
A sigorta              B sigorta
           Acentası              Acentası  Acentası       Acentası
Acentası              Acentası

                        B sigorta          C sigorta
      A sigorta
                        Acentası           Acentası
      Acentası
☻I-  ĠSLÂM DÜġÜNCESĠNDE EKONOMĠ, BANKA ve SĠGORTA. M. Ahmet ez- ZERKÂ-A.
 Muhammed Abdülaziz en-NECCÂR, Çeviren: Hayreddin Karaman, Ġstanbul 2002.
☻II-  ULUSLAR ARASI ĠSLÂM TĠCARET HUKUKUNUN GÜNÜMÜZDEKĠ MESELELERĠ
 KONGRESĠ, Konya 1997.
☻III- ĠSLÂM’IN IġIĞINDA SĠGORTACILIK, Nihat Dalgın, Trabzon 1996.
☻IV- Sosyal Riskler SĠGORTA VE ĠSLÂM, Faruk BeĢer, Ġstanbul 2007.
☻V- NĠZÂMÜ’T-TE’MÎN ve MEVKIFÜ’-ġERÎATĠ MĠNH, Faysal Mevlevî, Beyrut 1998.
☻VI- et-TE’MÎN BEYNE’L-HILLĠ VE’T-TAHRÎM, Ġsa Abduh, Kahire, ts.
☻VII- EKENOMĠ SÖZLÜĞÜ, Orhan Hançerlioğlu, Ġstanbul 1981.
☻VIII- et-TE’MÎNÜ’L-ĠCTĠMÂÎ FÎ DAV’IL-ġERÎATĠ’L-ĠSLÂMĠYYE, Abdüllatif Mahmud  Âl-i
 Mahmud, Beyrut 1414/1994.
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
1 de 29

Recomendados

4.temel sigortacılık kavramları por
4.temel sigortacılık kavramları4.temel sigortacılık kavramları
4.temel sigortacılık kavramlarıeFinans
4.4K vistas25 diapositivas
10.hayat sigortası por
10.hayat sigortası10.hayat sigortası
10.hayat sigortasıeFinans
2.3K vistas30 diapositivas
13.konut ve hırsızlık sigortası por
13.konut ve hırsızlık sigortası13.konut ve hırsızlık sigortası
13.konut ve hırsızlık sigortasıeFinans
1.6K vistas23 diapositivas
15.deprem sigortası por
15.deprem sigortası15.deprem sigortası
15.deprem sigortasıeFinans
1.4K vistas20 diapositivas
5.sigortanın temel prensipleri por
5.sigortanın temel prensipleri5.sigortanın temel prensipleri
5.sigortanın temel prensiplerieFinans
6.2K vistas45 diapositivas
6.türk sigortacılık sistemi kurumları por
6.türk sigortacılık sistemi kurumları6.türk sigortacılık sistemi kurumları
6.türk sigortacılık sistemi kurumlarıeFinans
2.7K vistas46 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş

Nakliyat Sigortaları por
 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat SigortalarıBAZGRM
4 vistas10 diapositivas
27 Zorunlu Deprem Sigortasi por
27 Zorunlu Deprem Sigortasi27 Zorunlu Deprem Sigortasi
27 Zorunlu Deprem SigortasiCMSMERSIN
104 vistas1 diapositiva
Emtia Nakliyat Sigortası por
Emtia Nakliyat SigortasıEmtia Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat SigortasıMGC Legal
153 vistas8 diapositivas
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum por
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli SunumHüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunumkorusigorta
1.1K vistas29 diapositivas
2.sigortanın işlevleri por
2.sigortanın işlevleri2.sigortanın işlevleri
2.sigortanın işlevlerieFinans
5.6K vistas26 diapositivas
12.sağlık sigortası por
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortasıeFinans
1.6K vistas17 diapositivas

Similar a İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş(9)

Nakliyat Sigortaları por BAZGRM
 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
BAZGRM4 vistas
27 Zorunlu Deprem Sigortasi por CMSMERSIN
27 Zorunlu Deprem Sigortasi27 Zorunlu Deprem Sigortasi
27 Zorunlu Deprem Sigortasi
CMSMERSIN104 vistas
Emtia Nakliyat Sigortası por MGC Legal
Emtia Nakliyat SigortasıEmtia Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat Sigortası
MGC Legal 153 vistas
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum por korusigorta
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli SunumHüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum
korusigorta1.1K vistas
2.sigortanın işlevleri por eFinans
2.sigortanın işlevleri2.sigortanın işlevleri
2.sigortanın işlevleri
eFinans5.6K vistas
12.sağlık sigortası por eFinans
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortası
eFinans1.6K vistas

Más de Recep Çarpar

Dinler arasi dialog por
Dinler arasi dialogDinler arasi dialog
Dinler arasi dialogRecep Çarpar
1.1K vistas21 diapositivas
Tasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. Ocak por
Tasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. OcakTasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. Ocak
Tasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. OcakRecep Çarpar
2.2K vistas39 diapositivas
Tasavvufun Tarifi ve Kaynağı por
Tasavvufun Tarifi ve KaynağıTasavvufun Tarifi ve Kaynağı
Tasavvufun Tarifi ve KaynağıRecep Çarpar
1.6K vistas26 diapositivas
Tasavvufi Kavramlar por
Tasavvufi KavramlarTasavvufi Kavramlar
Tasavvufi KavramlarRecep Çarpar
5.9K vistas39 diapositivas
Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve Sistemleşmesi por
Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve SistemleşmesiTasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve Sistemleşmesi
Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve SistemleşmesiRecep Çarpar
10.6K vistas48 diapositivas
Ahlak Felsefesi - Dr. H. Ocak por
Ahlak Felsefesi - Dr. H. OcakAhlak Felsefesi - Dr. H. Ocak
Ahlak Felsefesi - Dr. H. OcakRecep Çarpar
4.6K vistas42 diapositivas

Más de Recep Çarpar(20)

Tasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. Ocak por Recep Çarpar
Tasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. OcakTasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. Ocak
Tasavvuf ve Şiir (Şatahat) - Dr. H. Ocak
Recep Çarpar2.2K vistas
Tasavvufun Tarifi ve Kaynağı por Recep Çarpar
Tasavvufun Tarifi ve KaynağıTasavvufun Tarifi ve Kaynağı
Tasavvufun Tarifi ve Kaynağı
Recep Çarpar1.6K vistas
Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve Sistemleşmesi por Recep Çarpar
Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve SistemleşmesiTasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve Sistemleşmesi
Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve Sistemleşmesi
Recep Çarpar10.6K vistas
Ahlak Felsefesi - Dr. H. Ocak por Recep Çarpar
Ahlak Felsefesi - Dr. H. OcakAhlak Felsefesi - Dr. H. Ocak
Ahlak Felsefesi - Dr. H. Ocak
Recep Çarpar4.6K vistas
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı por Recep Çarpar
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. SarıHz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Recep Çarpar1.5K vistas
Çanakkale Savaşından Fotoğraflar por Recep Çarpar
Çanakkale Savaşından FotoğraflarÇanakkale Savaşından Fotoğraflar
Çanakkale Savaşından Fotoğraflar
Recep Çarpar574 vistas
Kınalıali'nin Annesine Mektubu por Recep Çarpar
Kınalıali'nin Annesine MektubuKınalıali'nin Annesine Mektubu
Kınalıali'nin Annesine Mektubu
Recep Çarpar1.1K vistas
Helal Kazanç - R. Çarpar por Recep Çarpar
Helal Kazanç - R. ÇarparHelal Kazanç - R. Çarpar
Helal Kazanç - R. Çarpar
Recep Çarpar3.7K vistas
Çanakkale Şehitlerine Şiiiri -M. Akif Ersoy por Recep Çarpar
Çanakkale Şehitlerine Şiiiri -M. Akif ErsoyÇanakkale Şehitlerine Şiiiri -M. Akif Ersoy
Çanakkale Şehitlerine Şiiiri -M. Akif Ersoy
Recep Çarpar1.4K vistas
Canavar Kabak (Hikaye) - H. Kazan por Recep Çarpar
Canavar Kabak (Hikaye) - H. KazanCanavar Kabak (Hikaye) - H. Kazan
Canavar Kabak (Hikaye) - H. Kazan
Recep Çarpar759 vistas
Emekli Din Görevlisi (Hikaye) - H. Kazan por Recep Çarpar
Emekli Din Görevlisi (Hikaye) - H. KazanEmekli Din Görevlisi (Hikaye) - H. Kazan
Emekli Din Görevlisi (Hikaye) - H. Kazan
Recep Çarpar540 vistas
Peygamberimizin Hayatından Günümüze Yansımalar por Recep Çarpar
Peygamberimizin Hayatından Günümüze YansımalarPeygamberimizin Hayatından Günümüze Yansımalar
Peygamberimizin Hayatından Günümüze Yansımalar
Recep Çarpar2.4K vistas
Zekat ve Güncel Zekat Meseleleri - R. Çarpar por Recep Çarpar
Zekat ve Güncel Zekat Meseleleri - R. Çarpar Zekat ve Güncel Zekat Meseleleri - R. Çarpar
Zekat ve Güncel Zekat Meseleleri - R. Çarpar
Recep Çarpar2.5K vistas
Fıkıh Kaynakları por Recep Çarpar
Fıkıh Kaynakları Fıkıh Kaynakları
Fıkıh Kaynakları
Recep Çarpar4.4K vistas
Kabul Açısından Hadisin Kısımları por Recep Çarpar
Kabul Açısından Hadisin Kısımları Kabul Açısından Hadisin Kısımları
Kabul Açısından Hadisin Kısımları
Recep Çarpar3K vistas
Bize Ulaşma Şekillerine Göre Hadisler por Recep Çarpar
Bize Ulaşma Şekillerine Göre Hadisler Bize Ulaşma Şekillerine Göre Hadisler
Bize Ulaşma Şekillerine Göre Hadisler
Recep Çarpar1.8K vistas

İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş

 • 1. SİGORTA • Sigortanın Tanımı • Sigortanın Tarihçesi • Sigortanın Unsurları • Sigortanın ĠĢleyiĢi • Sigorta ÇeĢitleri • Sigortanın Ġslâm Fıkhı Açısından Hükmü
 • 2. SĠGORTA KELĠMESĠ Ġngilizce’de "security" veya "insurance"; Almanca’da “Versicherung”; Fransızca’da "assurance" kelimeleri ile ifade edilen sigorta kelimesi, Türkçe'ye Ġtalyanca “sicurta” kelimesinden geçmiĢtir. Sigorta konusunu ilk olarak ele alan Ġbn Abidin (1252/1836), sigortayı " “es-Sevkera” kelimesiyle ifade etmiĢtir. Günümüzde Arapça’da sigorta karĢılığında " kelimesi kullanılmaktadır.
 • 3. SĠGORTANIN TANIMI  Sigorta: Ġleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan ödemeleri (prim) karĢılığında taahhüt edilmesidir.  Sigorta: risklerin gerçekleĢmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araç.  Sigorta: Sigortacının sigorta himayesini, sigorta ettirenin prim ödeme borcunu üzerine aldığı, tam iki taraflı, karĢılıklı taahhüt içeren ve borç doğuran bir anlaĢmadır.
 • 4. SĠGORTANIN TARĠHÇESĠ  Sigorta fikrini M.Ö. 4500 yıllarına kadar götürmek mümkündür. Bu dönemde Mısır’da taĢ yontucuların, aralarında bir sandık kurarak, içlerinden birinin ölümü halinde buradan yardım ettikleri bir papirüsten anlaĢılmaktadır.  Ayrıca sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaĢık 4000 yıl önce Babilliler’de de rastlanmaktadır.  Prim esaslı sigorta yaklaĢık M.S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova Ģehirlerinde görülmüĢtür.  Ġlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taĢımaktaydı ve Ġtalya’nın Cenova Limanı’ndan Mayorka’ya “Santa Clara” adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendi.  Ġlk sigorta Ģirketi de 1424 yılında, yine Cenova Ģehrinde kuruldu.  Sigorta konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barcelona Fermanı’ydı.
 • 5. TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK Sigorta kelimesi, Türkçe'ye Ġtalyanca sicurta kelimesinden geçmiĢtir.  1870 yılında özellikle Ġstanbul'daki azınlıkların ve yabancıların mallarını etkileyen Beyoğlu yangını, sigorta düĢüncesinin yaygınlaĢmasına ve ilk sigorta Ģirketlerinin kurulmasına neden oldu.  Ġlk yerel sigorta Ģirketi, 1893 yılında kurulan Osmanlı Umum Sigorta Şirketi oldu.  1864 tarihli Deniz Ticareti Kanunu'nda sigortacılıkla ilgili ilk düzenlemeler yapıldı.  1929 yılında, sigortacıların meslek kuruluĢu olarak Sigortacılar Cemiyeti Daire-i Merkeziyesi kuruldu.  3 Haziran 2007'de sektörün uzun süredir beklediği Sigortacılık Kanunu kabul edildi ve yürürlüğe girdi.
 • 6. SĠGORTANIN UNSURLARI  Sigorta sözleĢmesi: sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleĢme.  Sigorta Ģirketi (Sigortacı): sigorta iĢlerinin yönetilmesi, iĢletilmesi, satıĢı ile ilgilenen Ģirket. Sigorta edilen meblağı (tazminat) rizikonun oluĢmasında vermeyi taahhüt eden taraftır.  Sigortalı: Malı sigorta ettirme talebinde bulunan kiĢidir.  Risk (Tehlike): Tarafların iradesi haricinde olması muhtemel veya olacağı tarih belirsiz olan bir olaydır.  Prim (Sigorta ücreti): Bir sigorta Ģirketinin organizasyonu altında bir araya gelen sigortalıların gelecekteki hasarları karĢılamak için verilen ücrettir. Hasarın oluĢması halinde, sigortacının zararı tazmin taahhüdüne karĢılık olmak üzere sigortalının verdiği ücrettir.  Sigorta Bedeli (Tazminat): Sigortacının aldığı ücret karĢılığında, güvencesine aldığı tehlikenin gerçekleĢmesi halinde sigortalının hasarının tazmin edilmesidir.
 • 7. SĠGORTANIN ĠġLEYĠġĠ  Sigorta, temelde, benzer riske maruz kalan kiĢilerin (sigortalılar) maddi güçlerini birleĢtirerek yardımlaĢmasıdır. Sigorta Ģirketlerinin iĢlevi, bu kiĢilerin birbirlerini bulmasını ve gerçekleĢen zararların giderilmesini organize etmektir.  Sigorta teminatının iĢlemeye baĢlaması için sigortalı ile sigorta Ģirketi arasında sigorta sözleĢmesi yapılır. Poliçe, sigorta sözleĢmesinin koĢullarını içeren ve ispatlayan belgedir. Poliçe üzerinde sigorta Ģirketinin ünvanı, adresi, sigortalının adı, riskle ilgili bilgiler, prim, sigorta baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri, sigorta koĢulları vs. yer alır.  Sigorta edilmiĢ bir riskin gördüğü zarara hasar denir. Bir hasar gerçekleĢtiğinde, sigortalı, sigorta Ģirketinde ihbarda bulunur. Sigorta Ģirketi, hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlar. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, sigorta teminatı içindeki zararı tazmin eder, sigortalıya tazminat öder. Can sigortalarında ve bedeni hasarlarda ise tazminat, aktüer denilen uzmanların yaptığı aktüerya hesaplarının sonucuna göre ödenir.  Türkiye'deki sigorta müĢterileri, sigorta Ģirketi ile anlaĢmazlığa düĢtüklerinde, Sigorta Tahkim Kurulu'na, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne veya Hazine
 • 9. SĠGORTA ÇEġĠTLERĠ  I- Sosyal Sigortalar: Muayyen halk gruplarının sosyal güvenliklerini temin etmek maksadıyla kanunla kurulan ve belirli iĢ kolunda çalıĢanların iĢtirak etmeleri çoğu defa mecbur olan bir sigortadır. Diğer bir ifadeyle sosyal sigortalar kanunla düzenlenen ve esas itibariyle mecburi bir teminat sistemidir. Bu sigortalardaki primler iĢçi, iĢveren ve devlet üçlüsünün katkısıyla ödenir.  II- Özel /Ticarî Sigortalar: Bireylerin özel menfaatlerinin çeĢitli risklere karĢı teminat altına alınması için serbest iradeleriyle meydana getirdikleri bir risk teminatıdır. Özel sigortanın esası iradî/akdî olduğu için, çok değiĢik alanlarda sigorta sözleĢmesi yapmak mümkün olup, hiç kimse kanunen bu sigortalara üye olmaya zorlanmamaktadır.
 • 10. ÖZEL/TİCARÎ SİGORTA ÇEŞİTLERİ Primleri Açısından Özel Sigortalar:  I- Sabit Primli Sigortalar: Bu sigortalarda, sabit olarak belirlenmiĢ bir sigorta primi karĢılığında sigorta güvencesi sunulmaktadır. Burada sigortalının, sözleĢme esnasında belirlenen primi ödeme dıĢında baĢkaca bir maddi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyelerinin hem sigortalı hem de sigortacı konumunda olduğu ve yardımlaĢma esasına dayalı olduğu için bu sigortalara Mütüel/Karşılıklı sigortalar da denilmektedir.  II- DeğiĢken Primli Sigortalar: Bu sigortalarda, sigortalıların ödeyecekleri prim miktarı, sözleĢme esnasında sabit olarak belirlenmeyip, sigortalıların gerçek yükümlülükleri belirli dönem sonunda tespit edilebilmekte, dolayısıyla sigortalıların gerçek yükümlülüğü/primleri dönemlere göre değiĢiklik arz etmektedir.
 • 11. Konuları Açısından Özel Sigortalar:  I- Hayat Sigortaları: Hayat sigortalarında sigortanın konusu insandır. Bu sigortalarda sigortacının taahhüdü, bir Ģahsın hastalığına, yaralanmasına veya ölümüne bağlıdır. Sigortalıya, ihtiyarlığında sıkıntıya düĢmeden hayatı sürdürme imkânını sağlamak, ölümü halinde ise bakmakla yükümlü olduğu geride kalan aile fertlerine aynı imkânı vermek hayat sigortasının belli baĢlı var oluĢ nedenidir.  II- Mal Sigortaları (Hayat DıĢı (Elementer) Sigortalar): Mal sigortalarında sigortanın konusu eĢyadır. Sigortacının taahhüdü, sigortalanan malın bozulmasına, kısmen veya tamamen zayi olmasına bağlıdır. Hayat dıĢı sigortalar hayat branĢı dıĢında, sigortalının varlığında çeĢitli risklerin sebep olacağı hasarlar ile meydana gelecek kayıpları sigorta teminatı altına almaktır.  III- Malî Mes’ûliyet Sigortası: Mes’ûliyet sigortasının konusu sorumluluktur. Burada kiĢi, sorumluluğunu sigortalamaktadır. Bu sigortalarda sigortalı, kendisinden kaynaklanan bir kusur sebebiyle baĢkasına bir zarar verdiğinde, dilerse önce kendisi zararı öder, sonra verdiğini almak için sigortasına baĢvurur, dilerse bu zararın sigortadan karĢılanması için direkt olarak sigortayı devreye sokabilir. Türkiye’de mecburi olan Zorunlu Trafik Sigortası bir malî mes’uliyet sigorta türüdür.
 • 12. SOSYAL SĠGORTALARLA ÖZEL/TĠCARÎ SĠGORTALAR ARASINDAKĠ FARKLAR 1- KuruluĢları açısından: Genelde sosyal sigortalar kanunla kurulmuĢ kurumlar tarafından yürütülmektedir. Özel sigortalar ise Ģahıslar tarafından da yapılabilmektedir. 2- Mecburi veya isteğe bağlı oluĢları açısından: Sosyal sigortalar mecburi nitelik taĢımaktadır. Özel sigortalar ise her yönden serbesttir. 3- Sigorta iliĢkilerinin kaynağı açısından: Sosyal sigortaların kaynağını kanun teĢkil ederken, özel sigortalar sözleĢmeden doğmaktadır. Taraflar sözleĢmenin içeriğini, âmir hükümler saklı kalmak Ģartıyla, istedikleri gibi belirleyebilmektedirler. 4- Sigortanın bulunduğu statü ve yaptığı sözleĢme açısından: Sosyal sigortalardan faydalanmak için, günümüz uygulamasına göre, sigortalının iĢçi, memur gibi belli bir statüyü kazanmıĢ olması Ģarttır. Özel sigortalardan yararlanmak ise hiçbir statünün sonucu değildir. Bu tamamen ferdin iradesine bağlıdır. 5- Sağlanan menfaatler ve yüklenen külfet açısından: Sosyal sigortalarda sigortalının veya iĢverenin ödeyeceği prim ile sosyal kurumun sigortalıya sağlayacağı menfaatler, her sigortalının özel durumuna göre düzenlenmiĢtir. Önceden belirlenmiĢ esaslara göre prim tahsil edilmekte ve sosyal güvenlik sağlanmaktadır. Özel sigortalarda ödenecek prim miktarı ve sağlanacak güvence tamamen ferdin iradesine bırakılmıĢtır. Her sigorta sözleĢmesi, sigorta ettirenin ve sigortacının isteğine göre değiĢik özellik taĢımaktadır.
 • 13. 6- Risk çeĢitleri açısından: Sosyal sigortalarda güvence altına alınan riskler, kural olarak özel sigortaların karĢıladığı risklerden farklıdır. Sosyal sigortalarda riskler, hastalık, iĢsizlik, iĢ kazası, maluliyet, ihtiyarlık gibi sigortalıyı tehdit eden risklerdir. Bunların gerçekleĢme ihtimalini tayin etmek çok güçtür. Özel sigortalarda riskler, yangın, hırsızlık vb. gibi ferdin özel varlığına iliĢkin bulunmaktadır. Bunların gerçekleĢme ihtimali kolaylıkla hesaplanabilmektedir. 7- Ekonomik açıdan: Sosyal sigortalarda karĢılıklı yardım unsuru mevcuttur. Primin bir bölümünü sigortalı, diğer bölümünü iĢveren ödemektedir. Hatta sigorta priminin çoğu iĢveren tarafından ödenmektedir. Özel sigortalarda ise prim tamamen sigortalı tarafından ödenmektedir. 8- Hedefleri açısından: Sosyal sigortalar umuma yönelik menfaatin gerçekleĢmesini hedeflerken, özel sigortalar, sermaye sahipleri için en fazla kâr sağlamayı ve sigorta üyelerinin menfaatlerini sağlamayı hedeflemektedirler.
 • 15. ♥ Muahât (KardeĢlik Kurma): Rasûlullah (sallalahü aleyhi ve sellem)’in emriyle, Muhâcir ile Ensâr arasında kurulan, "hak, eĢitlik ve miras" konusunda karĢılıklı yardımlaĢmaya ve sevgiye dayalı kardeĢlik akdidir.
 • 16. ♥ Hılfu’l-füdûl: Mekke'de hiçbir yabancı ve yerli kimsenin zulme uğramasına meydan verilmemesi, hakları alınıncaya kadar mazlumların yanında hareket edilmesi Ģeklinde, zulme karĢı yapılan Hz. Peygamber'in de katıldığı antlaĢmadır.
 • 20. SĠGORTANIN ĠSLÂM FIKHI AÇISINDAN HÜKMÜ  Sigorta, Ġslâm'ın ilk dönemlerinde bilinmeyen, yakın zamanlarda ortaya çıkmıĢ bir akittir. Bu nedenle sigorta konusunda fıkıh kaynaklarımızda bir açıklama bulunmamaktadır. Sigorta ile ilgili ilk açıklama son dönem muhakkiklerinden Ġbn Âbidin (1252/1836) tarafından yapılmıĢtır. (Reddü’l-muhtâr, VI, 281)  Muasır Ġslâm âlimleri, sosyal sigortalar ve mütüel/karĢılıklı sigortanın câiz olduğu konusunda ittifak etmekle birlikte, özel/ticarî sigortanın hükmü konusunda ihtilaf etmiĢlerdir.
 • 21. I- CAĠZ DEĞĠLDĠR DĠYENLER ġeyhu’l-Ġslâm Mustafa Sabri Efendi, Muhammed Necib el- Mutîî, Yusuf el-Karadâvî, Muhammed Ebû Zehra, Muhammed Emin ed-Darîr, A. Necdi Abdüssettâr, Vehbe ez-Zuhaylî, Faysal Mevlevî, Hayreddin Karaman, Ahmet Tabakoğlu, Nihat Dalgın gibi muasır âlimlerin çoğunluğu bu görüĢtedir. 1965 yılında el-Ezher’de Ġslâm AraĢtırmaları Toplantısı’nda; 1968 yılında el-Ezher’de yapılan toplantıda; 1977 yılında Riyad’da, 1978 yılında Mekke’de Dünya Ġslâm Birliği Fıkıh Akademisi’nin toplantısında; 1985 yılıda Ġslâm Birliği TeĢkilatı Ġslâm Fıkhı Akademisi’nin toplantısında; 1996 yılında Konya’da Uluslar Arası Ġslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi’nde: Sosyal ve Mütüel/KarĢılıklı Sigortaların câiz olduğu, özel/ticarî sigortaların ise câiz olmadığı yönünde kararlar alınmıĢtır.
 • 22. DELĠLLER 1- Garar, Cehâlet ve Gabn-ı FâhiĢ: Sigortaya câiz görmeyen âlimlere göre, ticari sigorta sözleĢmesi kesinlikle bir teberru sözleĢmesi olmayıp, bedelli (ıvazlı) bir sözleĢmedir. BeĢerî hukuk Ģârihleri de, sigorta akdinin bedelli bir garar akdi olduğunu kabul etmektedirler. Ġslâm hukukuna göre akitleri ifsat eden garar ve gabn-ı fâhiĢ bu sözleĢmede aĢırı derecede mevcuttur. 2- Kumar: Fıkıh kitaplarına bakıldığında, kumarın haram olma illetinin ihtimal ve garar olduğu görülecektir. Sigortada garar ve cehaletin varlığını kabul etmek, bunun bir kumar olduğunu kabul etmek demektir. Kumarda akdi yapan, henüz tahakkuk etmemiĢ bir olay üzerine sözleĢme yapmaktadır. Kazanma ve kaybetme ihtimali bu sözleĢmenin esasıdır. Kaza sigortalarında da henüz oluĢmamıĢ, oluĢması muhtemel olan Ģey sigortalanmakta ve taraflar akid esnasında ne kadar alacak ve vereceklerini bilmemektedirler. 3- Faiz: Sigorta bedelli bir akiddir. KarĢılıklar prim ve sigorta tazminatıdır, her ikisi de nakittir. Sigorta tazminatı ödenen primlerden çok olduğunda fazlalık faizi (ribe’l-fadl) oluĢur. Tazminatın prim miktarını aĢmadığı hallerde gecikme faizi (ribe’n-nesîe) oluĢur. Çünkü sigortalı, tazminat olarak alacağı nakit parayı primleri ödediği andan çok sonra almaktadır.
 • 23. II- CÂĠZDĠR DĠYENLER Abdülvahhab Hallâf, Muhammed el-Behiy, M. Ahmed ez- Zerkâ, Suphi Sâlih, ReĢid Rızâ,
 • 24. DELİLLER 1- Müvalât akdi: Akrabası olmayan bir Ģahsın iman edip, nüfuzlu/zengin bir kimseye gelerek kendisine yardım etmesi, cinayet iĢlediğinde diyetini ödemesi karĢılığında, o kimsenin de bu Ģahıs öldüğünde mirasçısı olmak üzere anlaĢmalarına muvâlât akdi denir. 2- Hanefîlere göre yol tehlikesinin tazmînâtı: Bir Ģahıs diğerine "ġu yolu tutup git; çünkü emîn bir yoldur; eğer baĢına bir Ģey gelirse ben ödeyeceğim" dese, Ģahıs da mezkûr yoldan giderken soyulsa, teminat veren zararı öder. Bu Hanefîlerin, kefâlet bahsinde açıkladıkları bir hükümdür. 3- Mâlikîlere göre borçlanma esasları ve borçlandıran va'd: Bir Ģahıs diğerine -aslında mecbûr olmadığı halde- ödünç veya iğreti (âriyet) vereceğini yahut da bir zararı karĢılayacağını vâdetse; bu va'd ile borçlu hale gelmesi. 4- Ġslâm'daki avâkıl (cinâî tazmînât) sistemi: Amden olmayan (Ģibh-i amd veya hata ile) öldürmelerde, öldürülen insanın diyetini kâtilin âkilesinin ödemesidir. 5- MaaĢ ve Emeklilik Sistemi: Bugün uygulanmakta olan emeklilik sistemi bir sigorta sistemidir ittifakla meĢru kabul edilmektedir.
 • 25. III- BAZI ġARTLARLA CÂĠZDĠR DĠYENLER Muhammed Hamidullah, Hayreddin Karaman, Ġsa Abduh, Tâhâ es-Senûsî, ġeyh Abdülhumeyd es-Sâih, Bazı Ġslâm âlimleri ise, özel/ticarî sigortaların geneli hakkında tek bir hüküm vermek yerine, bazıları sigorta sisteminden faizin çıkarılması kaydıyla; bir kısmı bu sigortaların devlet yönetiminde olması Ģartıyla özel/ticarî sigortaları meĢru olarak benimserken, bazıları ise, hayat sigortaları dıĢındaki diğer sigorta türlerinin câiz olduklarını, bazıları da mes’ûliyet sigortası dıĢındaki ticarî sigortaların meĢru olmadığı Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir.
 • 26. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ ☺Bugünkü anlamıyla özel/ticarî sigortalar, yardımlaĢma/teberrû maksadıyla değil, kâr elde etmek maksadıyla kurulan ticarî araçlar olup, nev’-i Ģahsına mahsus iki taraflı bedelli/ıvazlı bir akittir. Ġslâm’ın onaylamayacağı bazı hususları içermeleri sebebiyle câiz olmadığı görüĢünün daha isabetli olduğunu düĢünüyoruz. ☺Müslümanların Türkiye’de mütüel/karĢılıklı sigorta denilen, Yusuf el-Karadâvî’nin dediği, kâr amacı gütmeyip karĢılıklı yardımlaĢma ve dayanıĢma esasına dayalı sigortayı kurmaları ve yaygınlaĢtırmaları gerekmektedir.
 • 27. U Sigortası (Reasürans Sigorta) C A Bankas B Bankası ı Bankası B C A sigorta sigorta sigorta A sigorta B sigorta Csigorta C sigorta A sigorta B sigorta Acentası Acentası Acentası Acentası Acentası Acentası B sigorta C sigorta A sigorta Acentası Acentası Acentası
 • 28. ☻I- ĠSLÂM DÜġÜNCESĠNDE EKONOMĠ, BANKA ve SĠGORTA. M. Ahmet ez- ZERKÂ-A. Muhammed Abdülaziz en-NECCÂR, Çeviren: Hayreddin Karaman, Ġstanbul 2002. ☻II- ULUSLAR ARASI ĠSLÂM TĠCARET HUKUKUNUN GÜNÜMÜZDEKĠ MESELELERĠ KONGRESĠ, Konya 1997. ☻III- ĠSLÂM’IN IġIĞINDA SĠGORTACILIK, Nihat Dalgın, Trabzon 1996. ☻IV- Sosyal Riskler SĠGORTA VE ĠSLÂM, Faruk BeĢer, Ġstanbul 2007. ☻V- NĠZÂMÜ’T-TE’MÎN ve MEVKIFÜ’-ġERÎATĠ MĠNH, Faysal Mevlevî, Beyrut 1998. ☻VI- et-TE’MÎN BEYNE’L-HILLĠ VE’T-TAHRÎM, Ġsa Abduh, Kahire, ts. ☻VII- EKENOMĠ SÖZLÜĞÜ, Orhan Hançerlioğlu, Ġstanbul 1981. ☻VIII- et-TE’MÎNÜ’L-ĠCTĠMÂÎ FÎ DAV’IL-ġERÎATĠ’L-ĠSLÂMĠYYE, Abdüllatif Mahmud Âl-i Mahmud, Beyrut 1414/1994.