Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

kanrajostava 4.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
shruthi kulkarni ppt-1.pptx
shruthi kulkarni ppt-1.pptx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

kanrajostava 4.pptx

 1. 1. ಜ್ಞಾ ನಪೀಠ ಪ್ ರ ಶಸ್ತ ಿ ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಕನನ ಡಿಗರು
 2. 2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ಞನಪ್ದ ನೃತಯ ಗಳು • ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ ರ ಮುಖ ಜ್ಞನಪ್ದ ನೃತಯ ಗಳೆಂದರೆ • ಡೊಳುು ಕುಣಿತಾ,ಕಂಸ್ಲೆ.
 3. 3. ದೇವರ ಕುನಿತಾ ವೀರಗಾಸೆ
 4. 4. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ಞನಪ್ದ ರಂಗಭೂಮಿ ರೂಪ್
 5. 5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಐತಿಹಾಸ್ತಕ ಸ್ಥ ಳಗಳು • ಹಂಪ
 6. 6. ಬಾದಾಮಿ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳು
 7. 7. ಪ್ಟಟ ದಕ ಲ್ಲು
 8. 8. ಮಡಿಕೇರಿ ಯ ಫೀರ್ಟಾ - 17 ನೇ ಶತಮಾನದ ರತನ
 9. 9. ಮೈಸೂರು • ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ • ಶ್ ರ ೀ ಚಾಮರಾಜೆಂದ ರ ಪ್ರ ರ ಣಿಶಾಸ್ ಿ ರ • ಶ್ ರ ೀ ಚಾಮುೆಂಡೇಶ ವ ರಿ ದೇವಾಲಯ • ಬ್ರ ರ ಡಾವನ್ ಉದಾಯ ನ
 10. 10. ಕೀಡಾಗು • ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಡಗಿನ ಪ್ಶ್ಿ ಮ ಘಟಟ ದ ಬ್ ರ ಹ್ಮ ಗಿರಿ ಶ್ ರ ೀಣಿಯ ತಲಕಾವೇರಿಯ ಲ್ಲ ು ಉದಯಿಸುತ ಿ ದೆ
 11. 11. ತಿಮಮ ಪ್ಪ ರ್ನಯಕ • .. ಶ್ ರ ೀ ಕನಕದಾಸ್ರು[ಮೂಲ ಹೆಸ್ರು -ತಿಮಮ ಪ್ಪ ರ್ನಯಕ] (1508-1606) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ು ೧೫ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲ ಜನಪ ರ ಯವಾದ ಭಕ್ತ ಿ ಪಂಥದ ಮುಖಯ ಹ್ರಿದಾಸ್ರಲ್ಲ ು ಒಬ್ಬ ರು. ದಾಸ್ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಲ್ಲ ು ಬ್ರುವ 250ಕ್ಕಕ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಸ್ರಲ್ಲ ು ಕನಕದಾಸ್ರೊಬ್ಬ ರೇ ಶೂದ ರ ದಾಸ್ರು.
 12. 12. • ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ ರ ಸ್ತದಧ ಕ್ತೀತಾನಕಾರರು, ಮತ್ತ ಿ ಪುರಂದರದಾಸ್ರೊೆಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗಿೀತದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ತದಾಧ ೆಂತಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನಿನ ತ ಿ ವರು. • ಕನಕದಾಸ್ರು ಮತ್ತ ಿ ಪುರಂದರದಾಸ್ರನ್ನನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ತೀತಾನ ಸಾಹಿತಯ ದ ಅಶ್ ವ ನಿ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಬ್ಣಿಿ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಕನಕದಾಸ್ರು ದಂಡರ್ನಯಕರಾಗಿದುು ಯುದಧ ವೆಂದರಲ್ಲ ು ಸೀತ ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ರತಿ/ವೈರಾಗಯ ಉೆಂಟಾಗಿ, ಹ್ರಿಭಕ ಿ ರಾದರಂತೆ

×