Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Riikka Lehto (Vanninen)(20)

Publicidad

Oppimistehtävät verkossa

 1. Oppimistehtävät verkossa Ideoita lähi- ja verkkotyöskentelyä sisältäville kursseille syksy 2013 Riikka Vanninen PAOK riikka.vanninen@tampere.fi paokhanke.ning.com slideshare.net/RiikkaVanninen #paokhanke (Twitter) twitter.com/riikkavanninen facebook.com/PAOK-verkosto
 2. Kurssin suunnitteleminen • Tavoitteet – mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen • Sisältö • Opiskelijan toiminta – lähi- ja verkkotyöskentely: miten työskennellään, millaisia tehtäviä, opiskelijan oma toiminta/ryhmän toiminta, työmäärä ja ajankäyttö • Opettajan toiminta – lähi- ja verkkotyöskentelyn ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan), palaute (kuka antaa, mistä ja milloin), ohjaukseen käytettävä aika • Tiedonlähteet, materiaalit – valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana tuotettava materiaali, painettu vai verkkomateriaali, erilaiset materiaalit (teksti, kuva, ääni, video, animaatio…) • Työkalut – tuettu vai avoin oppimisympäristö, mitä verkkotyökaluja käytetään, synkroniset ja asynkroniset työkalut
 3. Mielekäs (verkko-)oppiminen • Opiskelijoiden aktiivisuus ja omatoimisuus (esim. tiedonhankinta ja -käsittely) • Intentionaalisuus (opiskelijan omat kognitiiviset tavoitteet) • Konstruktiivisuus (aiemman tiedon yhdistely) • Reflektiivisyys (oman oppimisen pohtiminen) • Siirtovaikutus (oppimisen soveltaminen uusissa ja erilaisissa tilanteissa) • Yhteistoiminnallisuus (yhteistyö ja tiedon jakaminen) • Tilannesidonnaisuus (oppimistilanteiden autenttisuus) • Vuorovaikutus (keskustelevaisuus) (Mäkiniemi 2007)
 4. Opettajan verkkoläsnäolo • Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys verkkokurssilla/kurssin verkkotyöskentelyssä – oma asiantuntijuus ja hiljaisen tiedon jakaminen – opettaja keskustelee omalla äänellä tasa-arvoisesti oppijoiden kanssa ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ryhmän kanssa – erehtyminen sallittua myös opettajalle • Palautteissa usein kiitosta kaikenlaisesta näkyvyydestä – näkymättömyys koetaan kielteiseksi Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
 5. Tuetut palvelut vs. avoimet ympäristöt? Pohdittavia kysymyksiä mm. •Tietoturva, yksityisyys ja identiteetti •Oppilaitoksella juridinen vastuu opiskeluun liittyvästä työskentelystä •Muista, että somen palvelujen käyttöön oltava opiskelijan (alaikäiseltä huoltajan) suostumus! – Vaihtoehtoiset suoritustavat, jos ei suostumusta – Jos palveluun ei tarvita tunnuksia, eivätkä opiskelijat tallenna palveluun teoskynnyksen ylittäviä materiaaleja, palvelua voi käyttää opetuksessa – ei tarvita erillisiä lupia ja opiskelijat voi velvoittaa palvelun käyttämiseen •Mahdolliset oppilaitoksen omat linjaukset somen käytöstä •Opiskelijoita opastettava palveluihin rekisteröitymisessä, käyttöehdoista, turvallisesta käytöstä, netiketistä ja someketistä – Mitä käyttösäännöissä sanotaan ja mitä se tarkoittaa – Esim. anonyymi käyttö ja nimimerkit eivät ole aina sallittuja
 6. Sosiaalisen median palvelutyypit 1. Sisällön luonti ja julkaisu (esim. blogit, käsitekartat/ Mindmeister, Popplet) 2. Sisällön jakaminen (esim. Youtube) 3. Sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook, Google+) 4. Yhteisöllinen tuottaminen (esim. Wikipedia) 5. Virtuaalimaailmat (esim. Second Life) Lähde: Lietsala & Sirkkunen 2008 Internetin ja sosiaalisen median kautta kautta voi katsoa avautuvan uuden tyyppisiä kokemisen, eläytymisen ja oppimisen mahdollisuuksia. (Ihanainen, Kalli & Kiviniemi 2010)
 7. Oppimistehtävien suunnitteleminen • Tavoite (mitä on tarkoitus oppia) • Miten opitaan • Miksi oppimistehtävät tehdään • Oppimistehtävän anto • Ajoitus • Tehtävän tekemiseen käytettävä aika • Kuka/ketkä oppimistehtävän tekevät (yksilö-/pari-/ pienryhmä-/suurryhmätyö) • Menetelmät (monipuolisuus!) • Oppimistehtävän ohjaus (kuka ohjaa ja miten) • Oppimistehtävän arviointi (kuka, mitä, miten ja milloin) (Koli & Silander 2002) Yksin vai yhdessä? Yksin vai yhdessä?
 8. Erilaisia oppimistehtäviä • Verkkoympäristössä oppimistehtävät usein erilaisia kirjoitustehtäviä kuten essee, oppimispäiväkirja tai verkkokeskustelu • Opiskelijan tuotos voisi olla myös äänitiedosto, video, valokuvat, sarjakuva… Tai yhdistelmä näistä, kuten wiki, blogi… • Erilaiset, vaihtelevat oppimistehtävät motivoivat paremmin kuin useat samankaltaiset tehtävät – erilaiset työmuodot ja tehtävätyypit – yksilötehtävät ja yhteisöllinen työskentely – vaihtoehtoiset tavat tehdä sama tehtävä: yksi tehtävänanto kaikille mutta tuotos voi olla opiskelijan valinnan mukaan vaikkapa äänitiedosto, video, essee, blogi… – erilaiset oppimateriaalit: e-kirjat, videot, äänitiedostot, verkkotekstit, asiantuntijablogit, caset…
 9. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Keskustelu – painettuun ja/tai verkkomateriaaliin tai kurssikirjallisuuteen yhdistäen – pienryhmä – kaikki osallistujat – esim. roolikeskustelu, väittely, opiskelijoiden tehtävistä keskustelu, teemakeskustelu – esim. Moodlessa keskustelualueella/chatissa, Facebookin suljetussa ryhmässä • Välitön palaute tai keskustelu – mielipiteet, äänestys, palaute – esim. TodaysMeet (pikakeskustelu, ei tarvitse rekisteröityä) • Testi, tentti – esim. Socrative, Moodlen työkalut esim. tentti, valinta, tehtävä (ajastettu)
 10. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Essee – Aineistona myös artikkelitietokannat, e-kirjat, Google Scholar, asiantuntijablogit – esim. GoogleDrive, Moodlen tehtävätyökalut • Käsitekartta – tiedon aktiivinen työstäminen, asioiden jäsentäminen – esim. Popplet, MindMeister, CmapTools (ladataan omalle koneelle) • Portfolio – blogi- ja wiki-muotoon tehdyt portfoliot opiskelijan käytössä myös valmistumisen jälkeen, esim. Blogspot, Wikispaces • Projektityö – yksin, pareittain, pienryhmissä – esim. wiki, blogi, video
 11. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Ryhmätyöt – esim. yhteiskirjoittaminen GoogleDrivessa, wikissä, Moodlen wikissä • Pohdintatehtävä – esim. GoogleDrive, Moodlen tehtävätyökalut tai keskustelualue, Facebookin suljettu ryhmä, äänitiedoston tekeminen (esim. Audioboo) • Ideariihi – esim. Facebookin suljettu ryhmä, Moodlen keskustelualue tai chat, verkkokokousympäristö (esim. Adobe Connect, Lync tai Anymeeting) • Tutkimusprojekti – yksin, parityönä, pienryhmässä – aineiston hankinta: esim. asiantuntijablogien seuraaminen, e-kirjat – tuotos: esim. GoogleDrive, blogi, wiki, Moodlen työkalut
 12. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Caset – esim. verkossa olevat tosielämän esimerkit, omien kokemusten hyödyntäminen, asiantuntijoiden haastattelut – esim. verkkokeskustelut, haastattelujen videoiminen/äänittäminen ja jakaminen ryhmälle esim. Moodlessa • Video – hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita (älypuhelimilla pystyy kuvaamaan varsin laadukkaita videoita) – jakaminen esim. Youtube, Bambuser (Bambuser erityisesti striimaukseen) • Äänitiedosto – haastattelut, suullinen tentti/oppimistehtävä – esim. Audioboo
 13. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Valokuvat – esim. SkyDrive, GoogleDrive, Dropbox (voi jakaa haluamilleen henkilöille), osaksi blogia, wikiä jne. • Sarjakuva – hauska tapa työstää opittavia asioita, olennaisen tiivistäminen – esim. Legon sarjakuvatyökalu (suomenkielinen), Chogger (ei tarvitse rekisteröityä, skandit toimivat), Make Beliefs Comix • Sanaristikko – eri oppiaineiden teemoista, kielten opiskelussa, kertaukseen – esim. Puzzlemaker (voi tehdä erilaisia sanaristikoita, piilotettuja sanoja, myös ”matematiikkaristikoita”) • Kertaaminen – esim. Quizlet (opiskelijan ei tarvitse kirjautua, opettaja voi joko luoda itse aineistoa Quizletiin tai valita muiden tekemistä aiheeseen sopivia ja suositella niitä opiskelijoille)
 14. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • oppimispäiväkirja – tiedon jäsentäminen, opitun arviointi – esim. blogi, wiki • blogi – sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan saada aikaan keskustelua ja kommentointia – esim. prosessimainen tiedon tuottaminen, oppimispäiväkirja, raportoiminen, tekstin ja kuvien yhdistäminen • wiki – esim. sisältöjen luominen ja oppimateriaalin tuottaminen (yksin tai yhdessä), oman portfolion tekeminen, muistiinpanojen tekeminen yhdessä, erilaisten ryhmätöiden tekeminen
 15. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • kritiikki, kirja-arvostelu – esim. blogi, suljettu Facebook-ryhmä, Moodlen keskustelualue • lukupiiri/opintopiiri – myös omatoimisiin lukupiireihin kannustaminen – monet sosiaalisen median työkalut, esim. GoogleDrive, Facebookin suljettu ryhmä, yhteinen wiki • jaetut muistiinpanot – esim. GoogleDrive, Twitter (sopikaa hashtag) • tiedon jäsentely – esim. blogit, wikit, GoogleDrive – yksin tai yhdessä ja mindmap- työkalut
 16. Sinä saat • Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla • Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Riikka Vanninen, slideshare.net/RiikkaVanninen • Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA

Notas del editor

 1. Oppimistehtävät verkossa – Ideoita lähi- ja verkkotyöskentelyä sisältäville kursseille ,  jonka tekijä on Riikka Vanninen , on lisensoitu  Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä . Voit myös hankkia muita oikeuksia teokseen www.slideshare.net/RiikkaVanninen Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset.
 2. Kuvat, jos ei muuta mainittu, vapaasti käytettäviä kuvia osoitteesta http://openclipart.org
 3. Sanapilvi tehty Tagxedossa: http://www.tagxedo.com/
 4. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ” Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”
Publicidad