Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Beståndsvårdssystemet

Beståndsvårdssystemet

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Beståndsvårdssystemet

 1. 1. Jaktledarens grundkunskaper Beståndsvårdssystemet Jani Körhämö (version 8/2017)
 2. 2. © Finlands viltcentral/Jani Körhämö Innehåll Moment i älgstammens regleringsprocess • Fastställa mål och granskning av förverkligandet • Beskattningens planeringsskede • Ansökan om licenser och licensbesluts- processen • Jaktledning, användningen av jaktlicenser • Framställa älgbytes- och observationsdata, analysering och tillgodogörande
 3. 3. Hörandet av intressegrupper och uppsättandet av mål (mars) • Det regionala viltrådet hör årligen intressegrupper med anknytning till älg på sitt område, såsom intressentgrupper och myndigheter inom trafik och jord- och skogsbruk. • Vid intressegruppsmötena granskas tillsammans förverkligandet av de gemensamt uppsatta målen och intressegrupperna kan framföra sina synpunkter om t.ex. vilka åtgärder som behövs för att nå målen. • Det regionala viltrådet och regionens intressegrupper förhandlar med jämna mellanrum om de mål som ska fastställas för älgstammen, för vart och ett av älgför- valtningsområdena (t.ex. 3-3,5 älgar / 1000 ha), vilka fastställs regionala vilt- rådet© Finlands viltcentral Viltförvaltningslagen 5 §: Till det regionala viltrådet hör sex medlemmar som föreslagits av regionmötet samt en representant för landskapsförbundet, en representant för närings-, trafik- och miljöcentralen, en representant för skogscentralen samt en representant för en regionalt betydelsefull markägarorganisation. De regionala viltråden tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet.
 4. 4. • Det regionråd, till vars verksamhetsområde den största delen av älgförvaltningsområdet tillhör, ansvarar för att intressegrupperna hörs och målen fastställs. • Vid intressegruppsmötena granskas vart och ett av älgförvaltningsområdena och målen sätts upp separat. • Vid förhandlingen granskas uppskattningen av älgstammen och dess utveckling, olycks- och skadeutvecklingen samt stora rovdjurs- situationen. Därtill kan man granska älgförvaltningsområdets särdrag, såsom markanvändning, skogsstruktur o.s.v. © Finlands viltcentral I Finland har sammanlagt 59 älgförvaltningsområden fastställts. Hörande av intressegrupper och målsättning (mars)
 5. 5. Beskattningsplaneringen strävar till rätt dimensionering av jakten, för att kunna förverkliga de fastställda målen. Beskattningsplanering (mars-april) • Älgförvaltningsområdenas praktiska betydelse har framför allt att göra med beskattningsplaneringen. • Beskattningsplaneringen bör utgå från älgförvaltningsområdesvis nivå för att uppnå målen i älgstammens förvaltningen och sköta den på ett hållbart sätt. • Jaktvårdsföreningarna och deras samarbete har en central roll i planeringen av beskattningen. – Till samma älgförvaltningsområde hörande jaktvårdsföreningar utarbetar tillsammans beskattningsplaner för älgförvaltningsområdena – Jaktvårdsföreningen skall för sitt område ha gjort en beskattningsplan senast den 15 april. © Finlands viltcentral
 6. 6. Beskattningsplanering (mars-april) • Till samma älgförvaltningsområde helt eller delvis hörande jvf:s verksamhetsledare och ordföranden sammanträder i mars-april för att tillsammans planera den älgbeskattning som behövs på området. • I älgförvaltningsområdets beskattningsplan fastställs en målsatt ram för älgbeskattningens mängd och kvalité samt hur den inriktas inom det egna området jaktvårdsföreningsvis. Vid behov specificerar jaktvårdsföreningen planen för det egna området. • Den överenskomna jaktvårdsföreningen eller ”Älgförvaltnings-områdesansvarige” fungerar vid behov som förberedare och sammanställer den slutliga planen. • För beskattningsplaneringen viltforskningens stamuppskattningar för älgförvaltningsområdena och jaktvårdsföreningarnas områden samt prognoser för stammens utveckling. © Finlands viltcentral Jaktvårdsföreningarna uppgör tillsammans en beskattningsplan för älgförvaltningsområdet Jvf specificerar vid behov sin beskattningsplan för det egna området. Planen skall vara uppgjord senast 15 april. ”Älgförvaltnings- områdesansvarige” sammaställer den slutliga planen.
 7. 7. Beskattningsplanering (mars-april) • En viktig del av älgbeskattningens styrning är, för att nå de fastställda målen, att informera licenssökandena om beskatt- ningsplanen och dess bakgrundsuppgifter. • För detta syfte ordnar jaktvårds- föreningarna i mitten av april älgmöten för hjortdjurslicensansökarna på sina områden eller informerar om planen på annat sätt. © Finlands viltcentral Jvf:en presenterar beskattnings- beräkningen och dess grunduppgifter för områdets licensansökare Licensansökaren besluter om antalet licenser som hen ansöker om och lämnar in ansökan
 8. 8. Jaktlicensprocessen (april-augusti) • Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgift • På beslutet inverkar som helhet – Älgförvaltningsområdesvisa fastställda älgmålsättningar – Uppgjorda beskattningsberäkningar – Bestämmelser i jaktlagen och jaktförordningen samt tidigare rättspraxis – I ansökan presenterade uppgifter, vid behov begärs tilläggsutredningar och genmälen – Älgstammens förvaltningsplan – Finlands viltcentrals anvisningar (Anvisning för ansökare om jaktlicens för hjortdjur www.riista.fi) • Rekommenderas att jaktlicensansökningarna görs elektroniskt © Finlands viltcentral Licensansökarna lämnar in licensansökan för hjortdjur till Finlands viltcentral senast den 30.4. och för kännedom till jaktvårdsföreningen Finlands viltcentral behandlar ansökningarna och utfärdar licensbesluten i tillräckligt god tid innan jakten börjar.
 9. 9. Jakthandledning (augusti-september) • På Finlands viltcentrals webbplats hittar du utbildningsmaterial om beskattningens effekter på älgstammen. • Det är viktigt att jägarna känner till hur bytesvalet inverkar på de mekanismer som reglerar älgstammen. © Finlands viltcentral I beskattningsplaneringen ges rekommendationer om beskattningens struktur och Finlands viltcentral informerar om dem till licensmottagarna. Jaktvårdsföreningen/regionkonto ret ordnar ett utbildningstillfälle för jaktledarna innan jakten inleds. Målet är att säkerställa förankringen av beskattningsplanerna samt att främja en säker jakt.
 10. 10. Producera älginformation • För regleringen av älgstammen behövs så noggranna uppskattningar som möjligt om älgstammens situation och utveckling. • Uppskattningar som berör älgstammens storlek och struktur grundar sig huvudsakligen på de älgobservationer och bytesuppgifter som jägarna anmäler. • Genom att heltäckande meddela älgobservationsuppgifterna ger varje förening/sällskap som jagar sitt bidrag till producerandet av älginformation och bär därmed gemensamt ansvar för en hållbar förvaltning av älgstammen © Finlands viltcentral • Observations- och bytesuppgifter är av yttersta vikt för viltforskningen för producerandet av stam- uppskattningarna.
 11. 11. Oma riista –tjänsten – aktuell information • Elektronisk tjänst, som man kan ha nytta av under hela älgprocessen – Beskattningsplanering – Ansökning av jaktlicenser – Insamling av bytes- och observationsuppgifter, analysering och tillgodogörande • Observations- och bytesuppgifter kan enkelt meddelas även från terrängen med mobilapparaten. • Aktuell information möjliggör uppgörandet av prognoser och utfärdande av rekommendationer mitt under jaktperioden. • Framför allt kan jägarna själva ha nytta av aktuella situationsuppgifter under hela säsongen. © Finlands viltcentral Varje förening/sällskap som jagar meddelar bytes- och observationsuppgifter om hjortdjuren i Oma riista – tjänsten minst en gång per vecka. I jakten kan man också ha nytta av aktuella situationsuppgifter även från omkringliggande område. Tjänsten erbjuder åskådliga rapporter

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Beståndsvårdssystemet

Vistas

Total de vistas

360

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

135

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×