Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Eettisiä ohjeita metsästäjille

  • Sé el primero en comentar

Eettisiä ohjeita metsästäjille

  1. 1. EETTISIÄ OHJEITA metsästäjille
  2. 2. 2 3 Metsästyksen juuret juontavat syvälle kansamme historiaan. Metsästyskulttuurimme vanhojen ja kunnioi- tettujen arvojen sekä toimintatapojen vaaliminen kuuluu jokaiselle metsästäjälle. Eettisiä ohjeita tarvitaan rakenta- maan ja ylläpitämään metsästyksen yhteistä arvopohjaa. Ohjeilla on tarkoitus auttaa yksittäistä metsästäjää pohti- maan harrastuksensa arvoja ja tavoitteita sekä vahvistaa metsästyksen asemaa yhteiskunnassa. Eettisissä ohjeissa korostetaan riistaeläinten, luonnon ja muiden ihmisten kunnioittamista sekä oikeudenmukai- suutta. Arvostettuja metsästäjän ominaisuuksia ovat luo- tettavuus, vastuuntuntoisuus, osaaminen ja muiden huo- mioonottaminen. Eettisesti hyväksyttävään metsästykseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 1. Riistan etsiminen, löytäminen ja sopivalle pyynti- etäisyydelle pääseminen 2. Valitun saalisyksilön mahdollisimman kivuton tappaminen 3. Saaliin kunnioittaminen ja tarkka hyödyntäminen© Suomen riistakeskus 2012Kuvat: Jos yksikin näistä vaiheista puuttuu, ei enää välttämättä oleHannu Huttu kyse eettisesti hyväksyttävästä metsästyksestä. Esimerkik-Ari-Pekka PalmuTuomo Pispa si luonnonhoidolliset tavoitteet, vahinkoperusteet tai muutMarko Svensberg yhteiskunnalliset vaatimukset voivat poikkeustapauksissaUlkoasu: olla syy poiketa saaliin tarkasta hyödyntämisestä. Tällais-Viestintätoimisto Konttuuri OyPainopaikka: ta voi olla esimerkiksi minkin, supikoiran, harmaalokin jaPunaMusta Oy, Joensuu variksen pyydystäminen.
  3. 3. 4 51 Edistä toiminnallasi metsästyksen arvostusta Osoita kunnioitusta riistaeläimille Muista, että kaikki riistalajit ja -yksilöt ovat saman- 3 Kunnioita luontoa ja riistaa. arvoisia. Vaali metsästystä oleellisena osana suomalaista kulttuuria Ammu vain itsellesi varmoilta etäisyyksiltä ja vain var- ja kunnioita vanhoja hyväksyttyjä eränkäyntiperinteitä. muudella tunnistettua riistaa. Edistä harkittua ja rauhallista metsästystä. Kohtele ja hoi- Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä. Tee kaikkesi da koiraasi hyvin ja asianmukaisesti. Pidä luonto siistinä. haavoittuneen tai loukkaantuneen riistaeläimen löytämi- seksi ja talteenottamiseksi. Ole avoin ja rehellinen metsästyksen puolestapuhuja ja muista, että metsästäjänä edustat koko metsästäjäkuntaa. Kunnioita saalistasi ja käsittele sitä arvostaen.2 Huolehdi kestävän käytön periaatteen toteutumisesta Kehitä tietojasi ja taitojasi Pyri koko ajan oppimaan lisää luonnosta, riistasta ja 4 Metsästä aina kestävän käytön periaatteen mukaisesti. metsästyksestä. Osallistu riistakantojen arviointeihin, sovita metsästyksesi Kehitä lajintuntemus- ja ampumataitoasi. riistan tuottokykyyn ja metsästä valikoiden ja harkiten. Tee osuutesi riistanhoitotyöstä ja perusta metsästyksesi saaliin tarkkaan hyödyntämiseen tai luonnonhoidolliseen tavoitteeseen.
  4. 4. 6 75 Pidä huolta turvallisuudesta Käsittele aina asetta niin kuin se olisi ladattu. Ota huomioon asutus ja muut luonnossa liikkujat 7 Muista, että metsästäjänä et ole ainoa luonnonkäyttäjä. Ole selvillä muiden metsästäjien, luonnossaliikkujien ja Ole ystävällinen ja ymmärtäväinen muita luonnossa liik- koiran sijainnista ennen kuin ammut. Ammu vain turval- kuvia kohtaan. lista taustaa vasten. Toimi kaikessa niin, että muut ihmiset tuntevat olonsa tur- Huomioi myös asutus ja liikenne, kun metsästät tai ruokit valliseksi. riistaa.6 Huolehdi suhteista maanomistajiin Neuvottele ja keskustele maanomistajan kanssa metsäs- Kunnioita muita metsästäjiä Kunnioita muiden oikeutta metsästykseen. 8 tyksestä ja riistanhoitotoimenpiteistä, kuten ruokintapaik- Ole reilu metsästyskaveri. Älä kehu saaliillasi äläkä ole kojen sijoittamisesta. kateellinen metsästyskaveriesi saaliista. Valvo maanomistajan etuja ja tarvittaessa tiedota hänelle Tee yhteistyötä lähialueesi metsästäjien kanssa ja ole reilu muistakin asioista. Kysy aina lupa viljelyksillä, tilusteillä yhteistyökumppani. ja aidatuilla alueilla liikkumiseen. Käyttäydy aina niin kuin toivoisit muidenkin metsästäjien käyttäytyvän sinua kohtaan.
  5. 5. Eettiset ohjeet kokonaisuudessaan löytyvät Internetistä osoitteesta www.riista.fi

×