Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Etiska regler för jakt på sädgås

Finlands viltcentral publicerar för jägarna avsedda regler för etisk jakt.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Etiska regler för jakt på sädgås

  1. 1. ETISKA REGLER f�r jakt p� s�dg�s
  2. 2. I Finland f�rekommer tv� underarter till s�dg�sen; taigas�dg�sen (Anser fabalis fabalis) och tundra- s�dg�sen (Anser fabalis rossicus). Taigas�dg�sen f�rekommer som h�ckande hos oss och tundras�d- g�sen som h�ckar huvudsakligen i Ryssland och f�rekommer h�r fr�mst under migrationerna. Taigas�dg�sens stam har enligt uppskattningar mins- kat. Orsaken till minskningen av taigas�dg�sstammen �r sannolikt en f�r stor d�dlighet bland de adulta f�g- larna. En �terupplivning av stammen kr�ver jakt- begr�nsningar. Tundras�dg�sstammen �r riklig och det �r d�rf�r inte n�dv�ndigt att kraftigt begr�nsa jakten p� den. Jakten p� s�dg�s har betr�ffande jaktmetoderna delats in i tv� jakts�tt. P� h�cknings-omr�dena sker jakten p� myromr�den och sm� sj�ar och infaller i b�rjan av jaktperioden. P� s�dra delen av h�ckningsomr�dena sker jakten senare under h�stmigrationen p� rast- omr�den. 2
  3. 3. V�lj ut ditt byte F�r att trygga den gynnsamma utvecklingen av s�dg�sens stamutveckling �r det viktigt att inrikta jakten p� juveni- la individer. Under goda omst�ndigheter �r det m�jligt att urskilja adulta individer fr�n juvenila i vattnet eller p� land utg�ende fr�n storleken. Ocks� utg�ende fr�n beteendet �r det m�jligt att fastst�lla �ldern p� f�glarna. De f�glar som aktivt iakttar sin omgivning och bevakar flockens mat- och viloro �r vanligtvis adulta f�glar. Om det i en jaktsituation finns m�jlighet att g�ra ett val mellan s�dg�s och �vriga jaktbara g�ssarter, d� jagar man �vriga arter. Om det vid en jaktsituation finns m�jlighet att v�lja mellan s�dg�sens olika underarter, d� jagar man tundras�dg�ss. 1 3
  4. 4. 4 Kom ih�g effektivt skjutavst�nd S�dg�sen �r en stor f�gel. Effektivt skjutavst�nd med hagelgev�r �r 25 meter. P� l�ngre avst�nd orsakar ett skott med st�rsta san- nolikhet en skadskjutning. D� man skjuter ska man undvika att skada �vriga f�glar i flocken. D� man skjuter med gev�r p� flacka �keromr�den �r det mycket viktigt att planera s�kra skjutsektorer med beaktande av bakgrunden. Skjut inte s�dg�ss vid utfodringsplatser Man har ordnat med spannm�lsutfodring �t s�dg�ss redan under tiotals �r. Utfodringar har ordnats b�de under v�r och h�st. Med hj�lp av utfodringen i slutet av sommaren och b�rjan av h�sten har f�glarna vant sig vid att �ta p� samma st�lle. Att skjuta en s�dg�s vid en utfodringsplats anses inte vara etiskt godtagbart i en situa- tion, d�r en uppskattad viltarts stam �r i regression. 3 2
  5. 5. F�lj kvoter och rekommendationer Till j�garens ansvarsskyldighet h�r att h�lla m�ngden s�dg�sbyte p� en m�ttlig niv� samt i enlighet med fast- st�llda kvoter och rekommendationer. Det h�r po�ngteras s�rskilt betr�ffande taigas�dg�sen. Bist� forskningen i informationsinsamling Man beh�ver frivilliga inventerare f�r uppf�lj- ning av s�dg�sstammen. Delta i stamuppskatt- ningen p� det egna jaktomr�det. Varje g�sj�gares arbetsinsats �r viktig. Som grund f�r en lyckad stamf�rvaltning beh�- ver man mera information om s�dg�sbytet �n vad man har f�r n�rvarande. Meddela om ditt g�sbyte i enlighet med viltf�rvaltningens anvis- ningar. Genom att delta i provinsamlingar st�der du f�r egen del viltforskningens och viltf�rvalt- ningens informationsinsamling. 5 5 4
  6. 6. 6 Anv�nd hund Anv�nd hund till hj�lp vid jakt alltid d� det �r m�jligt. Med hj�lp av hunden kan man hitta den skjutna eller skadskjutna f�geln. L�r dig att artidentifiera Iaktta g�ssen ocks� ytterom jakttiden och str�va till att identifiera olika underarter och adulta samt juvenila f�g- lar. Taigas�dg�sen har orangef�rg p� n�bben p� ett mera utbrett omr�de �n vad tundra s�dg�sen har. 6 7 Taigas�dg�s Tundras�dg�s
  7. 7. Skr�pa inte ner i naturen Konstruktioner som anv�nds f�r maskering och bivackering ska byggas p� s� s�tt, att de inte f�rfular landskapet. Allt material som inte h�r till naturen transporteras bort senast d� i fr�gavarande periods jakt upph�rt. L�mna inte kvar bulvaner i terr�ngen Plocka bort bulvanerna efter varje jaktsituation. 9 7 8 � Finlands viltcentral 2016 Bilder: Hannu Huttu, Jari Peltom�ki Layout: Viestint�toimisto Konttuuri
  8. 8. De etiska reglerna hittas i sin helhet p� internet p� sidan www.riista.fi

×