Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Haaskanpidon eettiset ohjeet

Haaskanpidon eettiset ohjeet

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Haaskanpidon eettiset ohjeet

  1. 1. Haaskanpitoon liittyvät EETTISET OHJEET METSÄSTÄJILLE
  2. 2. Suomen riistakeskus antaa metsäs- täjille eettiset ohjeet haaskanpidos- ta. Ohjeiden avulla pyritään ehkäi- semään eläintautien leviämistä sekä ennaltaehkäisemään haaskanpidos- ta aiheutuvia ristiriitoja ja suur- pedoista aiheutuvia konflikteja. Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita säätelee EU:n sivutuoteasetus. Sivutuote- asetuksen tavoitteena on suojata kansanterveyttä ja eläinten terveyt- tä. Eläimistä saatavissa sivutuotteis- sa voi olla taudinaiheuttajia, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai eläimille. Perusasiat kuntoon Hanki haaskanpitoon maan- omistajan lupa. Metsästys- vuokrasopimus ei anna oikeutta haaskanpitoon Ilmoita haaskanpidosta viran- omaisille säädösten mukaisesti Metsästä haaskalla käyviä pienpetoja. Näin alueelle ei synny pienpetoreservaattia Älä käytä haaskaa hyväksi karhunmetsästyksessä Haaskan sijoittaminen Sijoita haaska kuivalle maalle siten, että haaskasta ei kul- keudu mitään sulamisvesien mukana ympäristöön Sijoita haaska riittävän kauas asutuksesta, etteivät suur- pedot hakeudu haaskojen vuoksi lähelle asutusta Sijoita haaska riittävän kauas asutuksesta, ettei haaskasta aiheudu hajuhaittaa asukkaille Ennaltaehkäise suurpetojen aiheuttamia kotieläinvahin- koja huomioimalla erityisesti karja- ja lammastilojen sijainti haaskaa perustettaessa Älä sijoita haaskaa lähelle retkeilyreittejä. Näin ennalta- ehkäiset ihmisen ja suurpedon kohtaamisriskiä Älä sijoita haaskaa vilkasliiken- teisten teiden lähelle eläinkola- rivaaran vuoksi Suunnitelkaa metsästysseu- rassa haaskapaikat yhdessä. Alueellisesti kattavalla haaska- pyyntiverkostolla tehostetaan pienpetopyyntiä 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
  3. 3. Sijoita haaska selkeästi omalle metsästysoikeusalueelle, ei naapurialueen rajalle, eikä ns. sirpalealueelle toisen seuran maiden sisälle Haaskalla tarjottava materiaali Huomioi säädösten asettamat rajoitteet kuolleiden eläinten haaskakäytöstä Linkki Mitoita tarjottava määrä kulu- tuksen mukaan. Näin ei synny jätevuoria Älä käytä kuolleita lemmikkejä haaskana Älä käytä saaliiksi saatujen pienpetojen ruhoja haaska- materiaalina. Näin estetään trikiinin leviämistä Älä käytä haaskan sitomiseen ja peittämiseen sellaista ma- teriaalia, johon eläimet voivat sotkeentua tai rikkoa ham- paansa Kuljeta haaskamateriaalia ylei- sillä teillä kuorma peitettynä Haaskapaikan siivoaminen Tyhjennä haaskapaikka sää- döksissä määrättynä aikana Siivoa haaskapaikka siten, että ei jää tulkinnanvaraisuutta sii- tä, onko haaska olemassa vai ei Älä vie haaskapaikalle muo- via tai muuta maatumatonta materiaalia Haaskanpidosta tiedottaminen Tiedota haaskanpidosta met- sästysseuran muille jäsenille Ilmoita viranomaisille haas- kalla tavatuista poikkeavasti käyttäytyvistä tai loukkaantu- neista suurpedoista Haaskalla käytettävästä riista- kamerasta ei tarvitse ilmoittaa kyltillä 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
  4. 4. © Suomen riistakeskus 2015 www.riista.fi Kuva: Hannu Huttu Ulkoasu: Viestintätoimisto Konttuuri

×