Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próxima SlideShare
εις τι σημαίνουν οι φράσεις
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Suomen riistakeskus -esite ruotsiksi

Descargar para leer sin conexión

  • Sé el primero en recomendar esto

Suomen riistakeskus -esite ruotsiksi

  1. 1. Finlands viltcentral En ny era för viltförvaltningenCentralkontorLaitiala verksamhetscentrum FINLANDS VILTCENTRALRegionernaEgentliga FinlandKajanaland LapplandKustösterbotten SUOMEN RIISTAKESKUSLapplandMellersta FinlandNorra KarelenNorra Savolax Finlands viltcentrals uppgift är attNorra Tavastland UleåborgNyland  främja hållbar vilthushållning och KajanalandSatakunta  stöda jaktvårdsföreningarnas verksamhet samtSydöstra FinlandSödra Savolax  sörja för verkställandet av jaktpolitiken ochSödra Tavastland  handha för centralen föreskrivna offentligaUleåborg Kustösterbotten NorraÖsterbotten Karelen förvaltningsuppgifter Norra Österbotten SavolaxVid viltcentralen är Mellerstaca 65 funkionärer anställda FinlandFörtroendeorganen Södrahar ca 180 medlemmar Savolax Norra Tavastland Satakunta Sydöstra Södra Finland Tavastland Nyland Egentliga FInland FINLANDS VILTCENTRAL SUOMEN RIISTAKESKUS
  2. 2. Finlands viltcentrals mission: Viltförvaltningens organisationVILTKONFLIKTERNA UNDER KONTROLLFinlands viltförvaltning har gått in i en ny era. Finlands viltcentral, Förvaltningsplanerna är den nya viltpolitikens centrala arbets-som grundats i kärnan av den offentliga viltkoncernen, är svaret redskap. Syftet med dessa är att beakta olika till förvaltningen avsom löser de av viltet orsakade konflikterna i vårt pluralistiska viltbestånden fokuserade förväntningar. Jaktvårdsföreningarnas regionmöten (15) Jaktvårdsföreningar (298)samhälle. Finlands viltcentral svarar för beredningen och uppdateringen Idag förhåller vi oss på många olika sätt till viltet. Män- av förvaltningsplanerna. Viltvårdsrådens uppgift är igen att sörjaniskornas differentierade relation till viltet skapar oundvikligen för att intressegrupperna i bred och systematisk omfattningmotsättningar. Målet är få dessa konflikter under kontroll genom deltar i beredningen av förvaltningsplaner och övrig viltpolitik. INTERAKTIVA VERKSAMHETSFORMER F I N L A N D S V I LT C E N T R A Latt höra och interaktivera intressegrupper och medborgare vid Jaktvårdsföreningarnas arbete utgör stenfoten i viltförvalt- R E G I O N KO N TO R E Nberedningen av viltpolitiken. ningens arbete. Stödet av den här frivilligverksamheten är en viktig uppgift för Finlands viltcentral. regionala viltvårdsrådMålen för hållbar vilthushållning (15) förvaltningsuppgifterviltförvaltningens Människans relationsociala slagkraft till viltet:I målsättningarna för jagar INTRESSEGRUPPER drar nytta etisk ochviltförvaltningens socialaslagkraft råder balans mellan Jakten är lider offentliga lld ansvarsfy tjänsterlivskraftiga viltbestånd, etisk utnyttjaroch ansvarsfylld jakt samt njuter riksviltvårdsrådkontroll över av viltetorsakade konflikter och är rädd arna studerar lsättning askador. Må skyddar ocial LEDNING OCH för den s n S T Ö D TJ Ä N S T E R e slagkraft V I LT C E N T R A L E N S S T Y R E L S E ade t orsak De av vilte lls på en na hå rna MINISTERIET skador ch konflikte nivåo rimlig ontroll u nder k evaras Viltpolitisk påverkan Verkställande av viltpolitiken tå nden b • Förtroendepersoner och intressegrupper • Funktionärerna Viltbes kraftiga • Kontroll över i samhället rådande viltkonflikter • Serviceprocesserna livs - de offentliga förvaltningsuppgifterna (avskiljda) - hållbar vilthushållning - till jägare och andra medborgare riktade tjänsterFinlands viltcentral har följande offentliga förvaltningsuppgifter: Finlands viltcentrals övriga uppgifter är följande:1) de uppgifter som anges i jaktlagen (615/1993) och i lagen 4) tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktvårdsfören- 1) främjande av hållbar vilthushållning samt bevakande av 8) tillhandahållande av expert-, utbildnings- och om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), ingarnas examinatorer för jägarexamina och skjutprov, allmänt intresse med anknytning till vilthushållningen, rådgivningstjänster ifråga om jakt, vilthushållning och vilt,2) anskaffning och ikrafthållande av jägarnas gruppförsäkring 5) tillsättande och ledning av samt tillsyn över företrädarna för 2) uppföljning av viltbeståndens tillstånd, utveckling, hållbarhet 9) information och kommunikation, och ett tillräckligt till uppgiften anknutet försäkringsskydd för jaktvårdsföreningarna vid terrängundersökningar som avses och livskraft samt utvecklande av funktioner i anslutning till 10) förvaltning och utvecklande av Finlands viltcentrals och de funktionärer som viltcentralen tillsatt i jaktvårdsförening- i 25 § i viltskadelagen (105/2009), samt detta i samråd med forskningen, jaktvårdsföreningarnas gemensamma datasystem, arna, 6) andra offentliga förvaltningsuppgifter som viltcentralen en- 3) främjande av viltvården och vården av viltets livsmiljöer, databanker och informationstjänster samt deltagande i3) tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktövervakare i ligt viltförvaltningslagen (158/2011) eller annan lag ska sköta. 4) beredning, utarbetande och uppdatering av utvecklandet av branschens gemensamma datasystem, jaktvårdsföreningarna, förvaltningsplaner som gäller viltarter och deras livsmiljöer, databanker och informationstjänster, 5) främjande av förebyggande av skador orsakade av vilt, 11) deltagande i internationellt samarbete, samt 6) främjande av hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt, 12) andra uppgifter som föreskrivs eller åläggs viltcentralen och Krav i grundlagen orsakade som inte innefattar utövande av offentligt makt. FINLANDS 7) främjande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet och omorganisation av viltförvaltningen. VILTCENTRAL utbildning av jaktvårdsföreningarnas funktionärer, De offentliga förvaltningsuppgifterna avskiljdes från övriga funktioner. SUOMEN RIISTAKESKUS

Vistas

Total de vistas

192

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×