Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Uusi tutkinto metsästäjätutkinnon vastaanottajan koulutus (svenska) päivitetty 1 2018

Uusi versio

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Uusi tutkinto metsästäjätutkinnon vastaanottajan koulutus (svenska) päivitetty 1 2018

 1. 1. UTBILDNING AV EXAMINATOR FÖR JÄGAREXAMEN 25.01.18 © Finlands viltcentral 1
 2. 2. GRUNDERNA FÖR ATT FUNGERA SOM EXAMINATOR FÖR JÄGAREXAMEN •Lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 1 § och 2 § •Lagen om viltförvaltning 2 §, 10 §,14 §,15 §, 20 §, 21 §, 22 §, 24 §, 25 §, 26 §, 30 §,31 §,33 § •Förvaltningslagen 6-10 §,27 §, 28 §, 43-46 § och 49 a-g § och 65 § •Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1 §, 11 §, 22 § och 24 § •JSM:s förordning om utbildningskraven för jaktvårdsföreningarnas tjänstemän 2 § •JSM:s förordning om avgifterna 2017-2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter •Finlands viltcentrals anvisning för anordnande av jägarexamen januari 2018 •Jaktvårdsföreningarnas arbetsordning 10 § 25.01.18 © Finlands viltcentral 2
 3. 3. LAG OM JAKTVÅRDSAVGIFT OCH JAKTLICENSAVGIFT (LJJA) 1 och 2 § 25.01.18 © Finlands viltcentral 3 •Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/93), skall för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. •Bör visa sitt kunnande om jakt och viltvård samt kännedom om bestämmelserna och föreskrifterna om jakt genom avläggande av jägarexamen •Om innehållet i jägarexamen preciseras noggrannare med Jord- och skogsbruksministeriet förordning
 4. 4. JÄGAREXAMEN BEHÖVER INTE AVLÄGGAS (LJJA) 25.01.18 © Finlands viltcentral 4 - person som erlagt jaktvårdsavgift för något av de fem senaste jaktåren som föregått innevarande jaktår (jägarregistret) - finsk medborgare som får jaga på Åland i enlighet med föreskrifterna för landskapet Åland (intyg) - person som fångar icke fredade fåglar eller icke fredade djur behöver ej avlägga jägarexamen
 5. 5. FÖLJANDE BEHÖVER EJ AVLÄGGA JÄGAREXAMEN (LJJA) 25.01.18 © Finlands viltcentral 5 - En sådan utlänning som i sitt hemland är berättigad att jaga (intyg) - En person med dubbelt medborgarskap som i endera hemlandet är berättigad att jaga (intyg) - Jaktkort åt utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap beställs via jaktvårdsföreningen för ett år åt gången - OBS! En finsk medborgare som bor utomlands skall avlägga finsk jägarexamen för att erhålla jaktkort
 6. 6. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 2 § Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter: ….. 4) tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktvårdsföreningarnas examinatorer för jägarexamina och skjutprov; ….. Finlands viltcentrals övriga uppgifter: ….. 7) främjande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet och utbildning av jaktvårdsföreningarnas funktionärer; ….. 25.01.18 © Finlands viltcentral 6
 7. 7. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 10 § Jaktvårdsförening … Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den. 25.01.18 © Finlands viltcentral 7
 8. 8. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 14 § Jaktvårdsföreningens uppgifter Jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter är: 1) att anordna i jaktlagen avsedda skjutprov och i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift avsedda jägarexamina 25.01.18 © Finlands viltcentral 8
 9. 9. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 20 § Jaktvårdsföreningens övriga funktionärer En jaktvårdsförening kan ha jaktövervakare, examinatorer för jägarexamina och skjutprov samt andra funktionärer som behövs för jaktvårdsföreningens verksamhet. 25.01.18 © Finlands viltcentral 9
 10. 10. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 20 § Jaktvårdsföreningens övriga funktionärer Till funktionär i en jaktvårdsförening kan den väljas: 1) som har fyllt 18 år 2) som är myndig, och 3) som är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften 25.01.18 © Finlands viltcentral 10
 11. 11. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 21 § Särskilda utbildningskrav Till jaktövervakare samt till examinatorer för jägarexamina och skjutprov kan den utnämnas: 1) som med godkänt resultat har genomgått den utbildning som ordnats av Finlands viltcentral och som uppgiften i fråga kräver, eller 2) som tidigare med stöd av 1 punkten har utnämnts till motsvarande uppgift och som tidigast sex månader före ansökan om ny utnämning med godkänt resultat har genomgått den repetitionsutbildning som Finlands viltcentral ordnat och som uppgiften i fråga kräver Närmare bestämmelser om den utbildning som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 25.01.18 © Finlands viltcentral 11
 12. 12. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 22 § Begränsningar som gäller funktionärerna Jaktvårdsföreningens examinatorer för jägarexamen kan tillsättas för högst fem år åt gången. •Finlands viltcentral utnämner examinatorer för jägarexamen utgående från förslag av jaktvårds-föreningens styrelse •Finlands viltcentral kan återkalla utnämningen 25.01.18 © Finlands viltcentral 12
 13. 13. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 24 § Straffrättsligt tjänsteansvar i jaktvårdsföreningen På jaktvårdsföreningarnas styrelsemedlemmar och funktionärer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när dessa personer sköter offentliga förvaltningsuppgifter eller fattar beslut om användningen av jaktvårdsföreningens medel. 25.01.18 © Finlands viltcentral 13
 14. 14. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 26 § Förvaltningsförfarandet i Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna •Vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter tillämpas förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, samiska språklagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet •I fråga om det språk som ska användas i jaktvårdsföreningarna och Finlands viltcentral gäller vad som föreskrivs i 25 § i språklagen. 25.01.18 © Finlands viltcentral 14
 15. 15. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 30 § Omprövningsförfarande −…omprövande av beslut gällande jägarexamen eller skjutprov får begäras hos Finlands viltcentral i enlighet med förvaltningslagen −MED ANDRA ORD: Person som är missnöjd med examinators beslut kan inom 30 dagar efter att han mottagit beslutet, skriftligen ansöka om omprövning av beslutet hos Finlands viltcentral − till beslutsblanketten som bilaga ett besvärsanvisningsformulär − kunden ska informeras hur man gör ett yrkande om omprövning 25.01.18 © Finlands viltcentral 15
 16. 16. Beslutsblankett med bilaga 25.01.18 16 ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN Enligt viltförvaltningslagens (158/2011) 30 § omprövning av beslut från Finlands viltcentral, med undantag för beslut enligt 2 § 1 mom. 1 punkten, och av jaktvårdsföreningens beslut om godkännande av jägarexamen och skjutprov får begäras hos Finlands viltcentral i enlighet med förvaltningslagen (434/2003). En begäran om omprövning ska framställas skriftligt. Omprövningsbegärans innehåll I omprövningsbegäran, som riktas till Finlands viltcentral, ska anges följande: - namn och nödvändiga kontaktuppgifter till den som lämnat omprövningsbegäran - det beslut i vilket omprövning söks samt hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs. Om talan av den som framställt omprövning förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har gjort omprövningsbegäran, ska i skrivelsen som innehåller en begäran om omprövning även anges namn och nödvändiga kontaktuppgifter till denna person. Bilagor till skrivelsen Tillsammans med skrivelsen som innehåller omprövningsbegäran ska lämnas: - ombudets fullmakt om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde Tidsfrist för omprövningsbegäran En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Har begäran om omprövning inte gjorts inom föreskriven tid, tas den inte upp till prövning. Hur lämnar man in en omprövningsbegäran En begäran om omprövning kan personligen lämnas till Finlands viltcentral, sändas med posten som betald postförsändelse eller med ombud eller bud. Postningen sker på avsändarens ansvar. För att en begäran om omprövning ska kunna tas upp till prövning ska begäran komma in till Finlands viltcentral innan tidsfristen om 30 dagar löper ut. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter tidsfristen ännu följande vardag. Handläggningsavgift Beslutet om omprövningsbegäran är avgiftsfritt. Kontaktuppgifter Finlands viltcentrals kontaktuppgifter: Finlands viltcentral Sompiovägen 1 00730 Helsingfors tel. 029 431 2001 kirjaamo@riista.fi
 17. 17. VILTFÖRVALTNINGSLAGEN 31 § Överklagande Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning hos Finlands viltcentral får överklagas genom besvär hos den regionala förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 25.01.18 © Finlands viltcentral 17
 18. 18. LAGEN OM OFFENTLIGHET I MYNDIGHETERNAS VERKSAMHET 25.01.18 © Finlands viltcentral 18 − Offentlighetsprincipen: myndigheternas dokument är offentliga − Sakägande har rätt till sådan information som kan eller har kunnat inverka på behandlandet av dennes ärende Delgivande av dokument: − Frågeformulär, artkännedomsbilder och kontrollnycklar skall hållas hemliga/konfidentiella − Information kan delges examenskandidaten muntligen eller genom att visa dennes egna frågeformulär, vilket hen inte får behålla − Formulär varken visas eller ges till utomstående
 19. 19. JAKTVÅRDSFÖRENINGARNAS DAGORDNING 25.01.18 © Finlands viltcentral 19 10 § De av Finlands viltcentral utnämnda examinatorerna för jägarexamen bekräftar vid fullföljandet av sina uppgifter dokument med sin egen underskrift.
 20. 20. Försäkringsskydd • Försäkringsskyddet för skjutprovsexaminatorerna finns i ett separat försäkringsavtal. (VFL 2 §, 1 mom. 2 punkt) • Försäkringsskyddet sköts av IF-skadeförsäkringsbolag – Fr.o.m. 1.10.2012- – Verksamhetens ansvarsförsäkring – Förvaltningens ansvarsförsäkring – Privat olycksfallsförsäkring • Jaktkort är inte obligatoriskt men rekommenderas starkt (bl.a. uppföljning av lagstiftning via tidningen Jägaren, rättigheter att delta i jaktvårdsföreningens möten och utbildningar, jaktvårdsföreningen föreslår utnämningar av sina funktionärer) 25.01.18 © Finlands viltcentral 20
 21. 21. Verksamhetens ansvarsförsäkring • Försäkringens syfte – Syftet med verksamhetens ansvarförsäkring är att under i försäkringsbrevet nämnda verksamhet ersätta person- och sakskada som förorsakats åt en annan person, vilken konstaterats under försäkringsperioden, och som försäkringstagaren enligt gällande lag är skyldig att ersätta. – Ersättningsskyldighet uppstår som regel för skada som uppkommit vid oaktsamhet eller försummelse. 25.01.18 © Finlands viltcentral 21
 22. 22. Verksamhetens ansvarsförsäkring • Försäkringens syfte – Syftet med verksamhetens rättskyddsförsäkring är att ersätta den försäkrades ofrånkomliga och rimliga advokat- och rättegångskostnader som uppkommit vid nyttjande av rättshjälp vid tviste- brotts- och ansökningsärenden. – Rättskyddsförsäkringen täcker inte krav eller skyldigheter som uppkommit vid processen. – Försäkringen kan användas vid ärenden som omedelbart kan föras till tingsrätten för avgörande. 25.01.18 © Finlands viltcentral 22
 23. 23. Privat olycksfallsförsäkring • Försäkrade är jaktövervakarna, examinatorerna vid skjutprov och jägarexamen, viltskadegranskarna samt personer som skriver intyg enligt skjutvapenlagens 45 § och 53 a §. • Försäkringen gäller vid frivilligarbete samt annat oavlönat arbete samt vid omedelbara resor anslutna till dessa. Som omedelbar resa räknas rakaste vägen till och från frivilligarbetsplatsen. OBS! Försäkringen omfattar inte olycka som omfattas av olycksfallsförsäkringslagen. • Försäkringen är sekundär, dvs den försäkrades egna försäkringar eller andra personförsäkringar står för ersättningar i första hand.25.01.18 © Finlands viltcentral 23
 24. 24. JAKTVÅRDSFÖRENINGENS UPPGIFTER 25.01.18 © Finlands viltcentral 24 • Jägarexamen ordnas endast av jaktvårdsföreningarna • Jaktvårdsföreningen ansvarar för att det, inom dess verksamhetsområde finns tillräckligt många av Finlands viltcentral utbildade examinatorer. (Vid vissa speciella tillfällen kan flertalet examinatorer behövas.) • Jaktvårdsföreningens uppgift är att ansvara för att tillräckligt med examenstillfällen ordnas inom dess verksamhetsområde
 25. 25. ANORDNANDE AV JÄGAREXAMENSTILLFÄLLEN 25.01.18 © Finlands viltcentral 25 OBS! •Jägarexamenstillfällena är offentliga, i förväg meddelade och öppna för alla – ”privata” jägarexamenstillfällen för t.ex. en grupp eller person får inte anordnas. •Examenstillfällena skall offentligt kungöras minst sju dygn i förväg • Mest omfattande och omedelbara distributionen med hjälp av Oma Riista -tjänsten • vid behov också på andra sätt som jvf:en bestämt
 26. 26. EXAMINATORNS UPPGIFTER 25.01.18 © Finlands viltcentral 26 • kontrollerar att frågeserierna och kontrollnycklarna är uppdaterade enligt den senaste upplagan av Jägarens handbok (verksamhetsledaren) från och med 1.1.2017 Jägarens handbok • (särskilt på tvåspråkiga orter) tillhandahålls både finsk- och svenskspråkiga frågeserier • Nätbutiken erbjuder också engelska och samiska frågeserier • Tydliggöra för jägarexamenskandidaten: • Sättet på vilket jägarexamen avläggs och tidsgränsen (1,5 h) • för frågorna endast ett rätt svarsalternativ / fråga • returnering av formulären • vid behov styrkande av kandidatens identitet
 27. 27. Jägarexamen • I lag stadgad som obligatorisk • Utbildningsmaterial Handbok för jägare (finska eller svenska) • Innhåller 60 flervalsfrågor varav; – 15 artkännedomsfrågor utgående från fotografier – 45 textfrågor – Två eller tre svarsalternativ – Endast ett rätt svar – Godkänd prestation, om högst 8 svar är felaktiga – Svarstid 1,5 timmar, varav 15 min för att svara på artkännedomsdelen.
 28. 28. Jägarexamensutbildning • Rekommenderas, men är frivillig • Ämnesområden: 1. Jaktlagstiftning 2. Artkännedom 3. Viltekologi och viltvård 4. Etisk och hållbar jakt 5. Vapen och patroner vid jakt 6. Säkerhet under jakten 7. Fångstredskap och -metoder 8. Byteshantering 1. Längd minst 12 h
 29. 29. EXAMINATORNS UPPGIFTER 25.01.18 © Finlands viltcentral 29 • samla in examensavgiften av deltagarna • övervaka examenstillfället • be deltagarna stänga av sina mobiltelefoner (kameror o.dyl.) innan tillfället inleds för att förhindra fotografering, kandidaterna placeras åtskilda från varandra • rätta frågeformulären och ge feedback åt examenskandidaterna • en godkänd examen innehåller högst åtta (8) felaktiga svar eller färre • minimipoänggränsen som berättigar till godkänd jägarexamen, som omfattar 60 frågor är 52 poäng
 30. 30. EXAMINATORNS UPPGIFTER 25.01.18 © Finlands viltcentral 30 • fattar beslut om både godkända och icke godkända jägarexamina • ger vid behov ett intyg över avlagd examen • kan också åt personer som både genomgått kursen och avlagt godkänd jägarexamen, överräcka ett diplom över avlagd jägarexamen - diplom finns att fås från Finlands viltcentral
 31. 31. EXAMINATORNS UPPGIFTER 25.01.18 © Finlands viltcentral 31 • utreder grunderna för medlemskap i jaktvårdsföreningen − huvudsakligen enligt jakt- eller hemort • utreder jaktvårdsavgiftens giltighetstid (från dagen för betalningen till det pågående jaktårets slut) • meddelar de som blivit underkända när och var nästa jägarexamenstillfälle ordnas • ansvarar för att examensutrymmet lämnas i sakligt skick • returnerar jägarexamensmaterialet och av deltagarna insamlade examensavgifterna till jaktvårdsföreningen
 32. 32. 25.01.18 © Finlands viltcentral 32 JSM:s FÖRORDNING OM AVGIFTERNA FÖR FINLANDS VILTCENTRALS OCH JAKTVÅRDSFÖRENINGARNAS OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER 3 § • Avgiften för jägarexamen fastställs med förordning given av JSM. • För tillfället är avgiften 20 euro/prov- tillfälle
 33. 33. FORMULÄR SOM EXAMINATORN SKA HÅLLA HEMLIGA 25.01.18 © Finlands viltcentral 33 − A-frågeformulär / A-kysymyslomake − B-frågeformulär / B-kysymyslomake − C-frågeformular/ C-kysymyslomake − artkännedomsbilder / tunnistuskuvat
 34. 34. EXAMINATORNS FORMULÄR FÖR JÄGAREXAMEN 25.01.18 © Finlands viltcentral 34 − Frågeformulär, artkännedomsbilder och kontroll- nycklar (finska, svenska, engelska och samiska) − Jägarexamens intyg och diplom (fås av Finlands viltcentral) − Jägarregistrets anmälningshäfte (jvf) − Elektronisk anmälan till Jägarregistret (rekommenderas) − Redovisningsblankett för arvoden och betalningar
 35. 35. ANNAT BEHÖVLIGT 25.01.18 © Finlands viltcentral 35 − växelpengar − blyertspennor och radergummin − information om följande jägarexamenstillfällen (riista.fi) − en förteckning över jaktvårdsföreningarna (lönar sig att söka på riista.fi, aspiranten kan ha kommit långväga i från en annan ort)
 36. 36. SPECIALFALL 25.01.18 © Finlands viltcentral 36 - Jägarexaminatorns jäv (FL 28 §) • tjänstemannens maka/make, barn, barnbarn, syskon, förälder, far-/morförälder eller en i övrigt särskilt närstående person likaså som en sådan persons maka/make (förman eller anställd) - Personer med läs- och skrivsvårigheter kan avlägga examen muntligt • läs- och skrivsvårigheten måste kunna verifieras och meddelas på förhand, så man kan ordna med en extra examinator - Utlänningar får använda tolk vid avläggande av examen • ev. omkostnader bekostas av tolkens användare (reserveras av jvf) • tolkens eventuella jäv måste tas i beaktande (FL 65§) • deltagaren kan också välja att svara på frågorna med en engelsk eller samisk frågeformulär
 37. 37. JAKTVÅRDSFÖRENINGENS UPPGIFTER 25.01.18 © Finlands viltcentral 37 − levererar en förteckning över de som avlagt en godkänd jägarexamen till upprätthållaren av jägarregistret − bevarar de returnerade i fyllda frågeformulären i jaktvårdsföreningens arkiv sex (6) jaktår, varefter de kan förstöras − jaktvårdsföreningens verksamhetsledare beställer jaktkort för utlänningar från jägarregistret − förvarar de av jägarregistret levererade kontrollistorna över betalda jaktkort, (måste hållas konfidentiell/hemlig)
 38. 38. Förberedande utbildning för jägarexamen 25.01.18 © Finlands viltcentral 38 Omfattar 12 lektioner (45 min) − jägarexamen, jakträtt och jaktlagstiftning (2 h) − viltförvaltning och jägarorganisationer (1 h) − artkännedom, viltekologi och viltvård (3 h) − skjutvapen och deras användning vid jakt (3 h) − jaktformer(1 h) − goda jaktseder, eftersök av skadat vilt och hantering av bytet (2 h) − kompletterar uppgifterna som fås från Jägarens Handbok − utbildaren ska bekanta sig med materialet på förhand (smidighet och trovärdighet ) − av utbildaren krävs inte godkänd jägarexamens examinatorsbefogenheter − jägarexamenskursen offentliggörs minst sju dygn innan tillfället (t.ex. Oma riista)
 39. 39. Tilläggsuppgifter vid behov av jaktvårds- föreningens verksamhetsledare eller från Finlands viltcentrals regionkontor. 25.01.18 © Finlands viltcentral 39
 40. 40. Tack för ditt deltagande! 25.01.18 © Finlands viltcentral 40

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Uusi versio

Vistas

Total de vistas

284

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

61

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×