Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

metodinės priemonės tėvams.pptx

 1. IPP11-2 grupės studentė Rima Mosiejienė Darbo vadovė Lek. Rūta Tamašauskinė VERSLO FAKULTETAS Studijų programa: IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA Studijų dalykas: APLINKOS PAŽINIMO UGDYMAS Metodinė priemonė tėvams LAIKAS. JO SUVOKIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE (5-6m.)
 2. LAIKAS. JO SUVOKIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE (5-6m.) Gebėjimai: PENKTASIS ŽINGSNIS Skaičiavimas. Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti klausimus: „Kiek iš viso?“ „Kiek daugiau?“ „Kiek mažiau?“. Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1–2 daiktais (elementais). Pratęsdamas pasikartojančių daiktų (elementų) seką, nebūtinai laikosi tos pačios sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali imti daiktus (elementus) pagal vieną požymį, vėliau – pagal kitą). Skiria kelintinius skaitvardžius. Matavimas. Skiria trikampę, stačiakampę formas. Randa mažai besiskiriančius daiktus. Kalbėdamas apie spalvą, vartoja žodžius „vienos spalvos“, „dvispalvis“. Grupuoja, komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba dydį. Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi sąlyginiu matu (trečiu daiktu). Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, masę, vartoja žodžius: ilgesnis – trumpesnis, siauresnis – platesnis, aukštesnis – žemesnis, lengvesnis – sunkesnis. Supranta, ką reiškia sudėlioti nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda nurodyta kryptimi. Skiria ir žodžiais išreiškia erdvinius daikto santykius su savimi: priešais mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje ir pan. Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį. Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj.
 3. LAIKAS. JO SUVOKIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE (5-6m.) Gebėjimai: ŠEŠTASIS ŽINGSNIS. Skaičiavimas. Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: daugiau (mažiau) vienu, dviem, po lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų garsų, dydžių, formų, spalvų sekas su 2–3 pasikartojančiais elementais. Matavimas. Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais matais (savo pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Atranda, kad į skirtingos formos daiktus galima sutalpinti tą patį skystų ar birių medžiagų (vandens, smėlio ir kt.) kiekį. Lygindamas dydžius, vartoja jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, didžiausias, mažiausias ir kt.) Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu, sakydamas: į kairę – į dešinę, aukščiau – žemiau, virš – po; šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, prieš, tarp, viduje, išorėje ir kt. Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.).
 4. PATARIMAI TĖVELIAMS:  Išsiimkite šeimos albumą ir parodykite vaikui jo nuotraukas: koks jis buvo vaikystėje ir koks prieš metus. Aptarkite kiek laiko skiria šias nuotraukas.  Kasdienėje veikloje ir žaidimuose pabrėžkite koks paros metas ir kiek tuo metu valandų.  Įsigykite paprastą kalendorių su dideliais skaičiais ir raidėmis, pakabinkite jį gerai matomoje vietoje. Kiekvieną dieną pasakykite vaikui koks mėnuo, savaitės diena, data.  Dažnai aptarkite su vaiku kokiu metų laiku ir kurį mėnesį yra šeimos narių ar artimiausių draugų gimtadieniai.  Kartu žaiskite žaidimus apibūdinančius laiko sąvokas: praeitį ir dabartį, paros metą, savaitės dienas, metų laikus, valandas ar minutes.
 5. GRAFINIAI DARBAI.
 6. Grafinis darbas Nr.1 KIEK DABAR VALANDŲ? Reikalingos priemonės: atspausdinta užduotėlė, rašymo priemonė. Užduotis. Išsiaiškinti kuris laikrodis kokį laiką rodo ir teisingai suvedžioti. Rezultatas: išmoks pagal trumpają laikrodžio rodyklę nustatyti valandas. GEBĖJIMAI: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1–2 daiktais (elementais). Iniciatyvumas ir atkaklumas (6 žingsnis). Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai vaikų grupei pasiūlytą veiklą.
 7. Grafinis darbas nr.2 TIEK PAT VALANDŲ Priemonės: Atspausdinta užduotėlė, spalvoti pieštukai. Užduotis. Rasti laikrodį eilutėje kuris rodo tokį patį laiką. Rastą laikrodį nuspalvinti. Rezultatas: atidžiai apžiūrinėdami kokį laiką rodo kiekvienas laikrodis, ieškodamas vienodo laiko, prisimins rodyklių poziciją. GEBĖJIMAI. Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Randa mažai besiskiriančius daiktus. Iniciatyvumas ir atkaklumas (5 žingsnis). Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.
 8. Grafinis darbas nr.3 LAIKRODŽIŲ PARDUOTUVĖ Priemonės: atspausdintas lapas su laikrodžiais, spalvoto pieštukai. Užduotis: surasti vienodus laikrodžius ir juos nuspalvinti. Suskaičiuoti kiek kokių rūšių laikrodžių yra paveikslėlyje. Rezultatas: ieškodami geriau įsimins kokių formų, kokio mechanizmo gali būti laikrodžiai. Supras, kad nors ir vizualiai skirtingi - visi jie rodo laiką. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. Mokėjimas mokytis (6 žingsnis). Pasako, ką jau išmoko, ką dar mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis toliau.
 9. Grafinis darbas nr.4 LAIKRODŽIO REMONTAS Priemonės: popieriaus lapas su atspausdintu laikrodžiu ir lapas su skaičiais. Žirklės, klijai, piešimo priemonė. Užduotis: iškirpti skaičius ir priklijuoti į atitinkamas vietas laikrodyje. Nupiešti laikrodžio rodykles ir įvardinti kiek valandų laikrodis rodo. Rezultatas: kirpdami mažus skaičiukus, lavins smulkiąją motoriką, geriau įsimins kur kokio skaičiaus vieta laikrodžio ciferblate. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 10. Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu, sakydamas: į kairę – į dešinę, aukščiau – žemiau, virš – po; šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, prieš, tarp, viduje, išorėje ir kt. Fizinis aktyvumas (6 žingsnis). Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, kirpdamas.
 10. Grafinis darbas nr.5 VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ Priemonės: užduočių lapas su lentele ir juose esančiais spalvotais piešinukais, bei užrašytais žodeliais „vakar, šiandien, rytoj“. Užduotis: žiūrint į paveikslėlius eilės tvarka teisingai pabaigti sakinius. Rezultatas: tardamas žodžius teisingai suvoks kaip keičiasi veiksmažodžių galūnės apibūdinant būtąjį, esamą ir būsimą laikus. Įtvirtins savo žinias apie praeitį, dabartį ir ateitį. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda nurodyta kryptimi. Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. Sakytinė kalba (5 žingsnis). Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, žodžius į sakinius jungia laikydamasis perprastų kalbos taisyklių. Vartoja daugumą kalbos dalių (daiktavardžius, veiksmažodžius, būdvardžius, prieveiksmius, prielinksnius ir kt.).
 11. Grafinis darbas nr.6 GEGUTĖ LAIKRODYJE Priemonės: gegutės laikrodžio detalių šablonas, žirklės, klijai, piešimo priemonės. Užduotis: atspausdinti šabloną ant balto lapo, išsikirpti detales, suklijuoti pagal instrukciją ir nuspalvinti. Rezultatas: lavins rankų miklumą žirklėmis kirpdamas įvairių dydžių ir formų figūras, sužinos kad yra dar viena laikrodžio rūšis - laikrodis su gegute, pamatys kaip jis atrodo. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. Lygindamas dydžius, vartoja jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, didžiau - sias, mažiausias ir kt.). Estetinis suvokimas (6 žingsnis). Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba.
 12. Grafinis darbas nr.7 KAS MATUOJA LAIKĄ ? Priemonės: užduočių lapas su pavaizduotais prietaisais, spalvoti pieštukai. Užduotis: surasti ir nuspalvinti tik tuos prietaisus kuriais matuojamas laikas. Rezultatas: lavins atidumą, mokėjimą susikaupti, prisimins kaip atrodo laikrodžiai, kokie jie gali būti skirtingi savo išvaizda. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Grupuoja, komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba dydį. Iniciatyvumas ir atkaklumas (5 žingsnis). Suaugusiojo pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, išradingai, savaip, savarankiškai.
 13. Grafinis darbas nr. 8 KADA? DIENĄ AR NAKTĮ? Priemonės: atspausdintas užduočių lapas su dviem dideliais langeliais „diena, naktis“. Maži paveikslėliai su dienos ir nakties reiškiniais, žirklės, klijai. Užduotis: Iškirpti mažus paveikslėlius ir priklijuoti į dienos arba nakties langelį. Rezultatas: prisimins kuo skiriasi diena nuo nakties, kokie reiškiniai vyksta skirtingu paros metu, karpymo metu lavins smulkiąją motoriką. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti klausimus: „Kiek iš viso?“ „Kiek daugiau?“ „Kiek mažiau?“ Fizinis aktyumas (6 žingsnis). Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, kirpdamas.
 14. Grafinis darbas nr.9 SMĖLIO LAIKRODIS Priemonės: užduočių lapas, pieštukas. Užduotis: surasti, suskaičiuoti ir gautą skaičių įrašyti į tuščią langelį šalia atitinkamo simbolio. Rezultatas: prisimins kaip atrodo smėlio laikrodis, sužinos kokiu būdu jis matuoja laiką. Mokės surasti vienodus daiktus, lavins rašymo įgūdžius. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. Rašytinė kalba (6 žingsnis). Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja aplinkoje matomus žodžius.
 15. Grafinis darbas nr. 10 LAIKRODŽIAI Priemonės: užduočių lapas, spalvoti pieštukai. Užduotis: kiekviename langelyje suskaičiuoti esamus laikrodžius ir tinkamą skaičių nuspalvinti. Rezultatas: gebės skaičiuoti iki dvylikos, supras kad laikrodžių būna įvairių spalvų, dydžių ir formų. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: daugiau (mažiau) vienu, dviem, po lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. Iniciatyvumas ir atkaklumas (6 žingsnis). Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepasisekus bando įtraukti bendraamžius ir tik po to kreipiasi į suaugusįjį.
 16. INTERNETINĖS NUORODOS
 17. Internetinė nuoroda Nr.1 LAIKAS Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/1754777/laikas Užduotis. Į tuščius langelius, pagal rodomą laiką, reikia teisingai sudėlioti laikrodukus. Rezultatas: gebės atpažinti kuri laikrodžio rodyklė kiek valandų rodo, prisimins skaičių seką ciferblate. GEBĖJIMAI: Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Aplinkos pažinimas (5 žingsnis). Atranda buities prietaisų, skaitmeninių technologijų panaudojimo galimybes, noriai mokosi jais naudotis.
 18. Internetinė nuoroda Nr.2 RASK PORĄ Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/31432370/laikas Užduotis: pelės paspaudimu ekrane atverti kortelę ir atveriant kitą surasti šiai porą. Rezultatas: lavins atmintį, sužinos ir įvardins laiko vienetus, pvz. mėnuo – keturios savaitės, išmoks naujų laiko sąvokų. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 10. Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.) Mokėjimas mokytis (5 žingsnis). Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina. .
 19. Internetinė nuoroda Nr.3 METŲ LAIKAI Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/5691562/met% C5%B3-laikai Užduotis: pelės pagalba paveikslėlius su metų laikų nuotraukomis nuvilkti į jiems skirtą vietą. Kiekvienam mėnesiui priskirdamas po penkis paveikslėlius. Rezultatas: prisimins metų laikus, jų požymius gamtoje, metų laikų seką. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. Aplinkos pažinimas (6 žingsnis). Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir augalų. Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios gamtinės aplinkos, dalyvauja ją prižiūrint ir puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta ir įvardija gyvenamosios vietovės objektus (upę, kalvą, mišką ir pan.), gyvūnus ir augalus.
 20. Internetinė nuoroda Nr.4 SAVAITĖS DIENOS Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/9143282/savait%C 4%97s-dienos Užduotis: Pelės pagalba lapelius su skaičiais reikia teisingai sudėti šalia savaitės dienų. Rezultatas: Prisimins kiek dienų turi savaitė, išmoks jos dienų seką. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 10. Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.) Mokėjimas mokytis (5 žingsnis). Norėdami ką nors išmokti pasako, ko nežino ar dėl ko abejoja.
 21. Internetinė nuoroda Nr.5 SAVAITĖS DIENOS 2 Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/34295649/savait %C4%97s-dienos Užduotis: atspėti kokia savaitės diena ir paspausti ant norimo atsakymo. Rezultatas: skaičiuodami kelinta savaitės diena išmoks savaitės dienų pavadinimus, greičiau juos įsimins. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skiria kelintinius skaitvardžius. Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. Mokėjimas mokytis (5 žingsnis). Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina.
 22. Internetinė nuoroda Nr.6 KOKS LAIKRODIS? Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/9924457/laikrod% C5%BEi%C5%B3-r%C5%AB%C5%A1ys Užduotis: tarp daugybės laikrodžių rasti tinkamą atsakymą, jį palietus teisingas atsakymas dingsta. Rezultatas: žaisdami sužino ir įsimena kokie dar būna laikrodžiai, pamato kaip jie atrodo, kokia gausybė, supranta jų vienodą paskirtį. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skiria trikampę, stačiakampę formas. Randa mažai besiskiriančius daiktus. Tyrinėjimas (6 žingsnis). Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos tikslingai grupuoja ir klasifikuoja.
 23. Internetinė nuoroda Nr.7 MĖNESIAI Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/37522412/m %C4%97nesiai Užduotis: priskirti kuriam metų laikui kurie mėnesiai priklauso, sudėlioti į tinkamas vietas. Rezultatas: įtvirtins savo žinias apie metų laikus ir jiems priklausančių mėnesių pavadinimus. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.). Problemų sprendimas (6 žingsnis). Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar problema susidūrė.
 24. Internetinė nuoroda Nr.8 PARA, DIENOS RĖŽIMAS Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/1806499/para- dienos-r%C4%97%C5%BEimas Užduotis: paveiksliukus sudėlioti į teisingas jiems skirtas vietas su užrašu. Rezultatas: prisimins kaip vadinasi tam tikras paros metas, supras kokiu paros metu ką reikėtų daryti, koks yra svarbus dienos rėžimas. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1–2 daiktais (elementais). Supranta, ką reiškia sudėlioti nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai (6 žingsnis). Priminus ar savarankiškai plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. Dažniausiai savarankiškai tvarkosi žaislus ir veiklos vietą.
 25. Internetinė nuoroda Nr.9 KIEK VALANDŲ? Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/1861168/kiek -valand%C5%B3 Užduotis: žiūrint į laikrodį pažymėti teisingą atsakymą. Rezultatas: įtvirtins mechaninio laikrodžio pažinimo žinias: kuri rodyklė ir kiek valandų rodo. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skiria kelintinius skaitvardžius. Juda nurodyta kryptimi. Mokėjimas mokytis (5 žingsnis). Norėdami ką nors išmokti pasako, ko nežino ar dėl ko abejoja.
 26. Internetinė nuoroda Nr.10 BUVO, YRA AR BUS? Nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/14967406/bu vo-yra-ar-bus Užduotis: perskaityti klausimą ir pažymėti teisingą atsakymą iš trijų siūlomų. Rezultatas: mokės atskirti laikus: esamą, buvusį ir būsimą, gebės teisingai pasakyti sakinius. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1–2 daiktais (ele mentais). Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį. Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. Santykiai su suaugusiais (5 žingsnis). Priima su veikla susijusius suaugusiojo pasiūlymus.
 27. VEIKLA PATALPOJE.
 28. Veikla patalpoje Nr.1 METŲ JUOSTA Priemonės: keturios didelės kortelės su metų laikų piešiniais ir 48 mažos (po 12 kiekvienos temos). Stalas. Užduotis: šalia kiekvienos metų laiko didelės kortelės teisingai sudėlioti mažas korteles būdingas tik tam metų laikui. Rezultatas: išmoks priskirti tam tikrą reiškinį kiekvienam metų laikui. Prisimins gamtos pokyčius, metų laikų seką. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.). Tyrinėjimas (6 žingsnis). Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos tikslingai grupuoja ir klasifikuoja.
 29. Veikla patalpoje Nr.2 DĖLIONĖ LAIKRODĖLIS Priemonės: plastikinė laikrodžio formos dėlionė su skaičiais. Užduotis: sudėlioti dėlionę laikroduką teisingai atitaikant pagal formas ir skaičius. Rezultatas: įsimins skaičių seką laikrodyje, supras trumposios ir ilgosios rodyklių paskirtį taip greičiau išmokdami pažinti laiką. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. Mokėjimas mokytis (6 žingsnis). Pasako, ką jau išmoko, ką dar mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis toliau.
 30. Veikla patalpoje Nr.3 ROŽELĖS ŠVENTĖ Priemonės: stalas, knygelė, magnetukai. Užduotis: Skaitant knygelę reikia atlikti įvairias užduotėles, pasukti laikrodžio rodykles pagal pavyzdžius arba pagal įvykių seką. Magnetukais užbaigtipieštus paveikslėlius. Rezultatas: lavindamas vaizduotę kurs paveikslius, sukdamas laikroduko rodykles išmoks pasakyti laiką, supras kokiu laiku kokius darbus atliekame. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda nurodyta kryptimi. Skiria ir žodžiais išreiškia erdvinius daikto santykius su savimi: priešais mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje ir pan. Sakytinė kalba (6 žingsnis) .Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą. Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos eigą, praneša apie tai draugui, grupelei draugų, visai grupei.
 31. Veikla patalpoje nr.4 ŽYMĖJIMAS Priemonės: medinė lenta su laikrodžiu, mėnesiais, savaitės dienomis, orų prognoze. Užduotis: sekti ir žymėti atitinkamos dienos datą, orų prognozę. Rezultatas: įtvirtins žinias apie savaitės dienas, mėnesius, metų laikus, supras kaip nustatyti ir pažymėti tą dieną esamas lauko oro sąlygas. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.). Tyrinėjimas (6 žingsnis). Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria nesudėtingų stebėjimų, bandymų ar konstravimo planus, numato rezultatą, mokosi pavaizduoti juos nesudėtingose lente - lėse, diagramose, išradingai, kūrybiškai pristato savo tyrinėjimus ir kitus darbus.
 32. Veikla patalpoje nr.5 LAIKRODUKAS Priemonės: karšti klijai, spalvoto popieriaus lapas, plastikinių butelių kamšteliai, ausų krapštukai, markeris. Užduotis: iš nurodytų priemonių pasigaminti savo laikroduką, žymėti jame laiką. Rezultatas: lavins savo kūrybinius gebėjimus, rašydamas skaičiukus prisimins skaičių seką iki 12. Rodyklių pagalba išmoks tinkamai nustatyti laiką. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. . Meninė raiška (6 žingsnis). Kuria pagal išankstinį sumanymą, nuosekliai bando jį įgyvendinti.
 33. Veikla patalpoje nr. 6 TYRINĖJIMAS/EKSPERIMENTAS „SPALVOS“ Priemonės: pekino kopūsto lapai, kiaušinių dažai, stiklinės ir vanduo, laikrodis. Užduotis: pamerkus lapus į vandenį su skirtingų spalvų dažais stebėti kada kopūsto lapai taps spalvoti, suskaičiuoti per kiek laiko jie nusidažė ryškiomis spalvomis, kuriai spalvai pasisavinti prireikė daugiau laiko, kuriai – mažiau. Rezultatas: supras kokiu būdu lapai pasisavina vandenį, kodėl augalus būtina laistyti, kiek laiko reikia, kad lapai pakeistų spalvą, išmoks pažinti laikrodį, suskaičiuoti ir pasakyti kiek laiko praėjo. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Supranta ir vartoja žodžius: daugiau (mažiau) vienu, dviem, po lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. Tyrinėjimas (6 žingsnis). Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, kelia tolesnius klausimus, siūlo idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti.
 34. Veikla patalpoje Nr.7 TYRINĖJIMAS/ EKSPERIMENTAS „KADA IŠTIRPS?“ Priemonės: ledo gabalėliai, permatomi puodeliai, įvairios medžiagos (servetėlės, audinių skiautelės, folija, plastikinis maišelis, laikraštis ir kt.) Užduotis: į dubenį įdėti ledo gabalėlius, kiekvieną gabalėlį suvynioti į skirtingą medžiagą ir įdėti į puodelį., paskutinį gabalėlį ledo palikti nesuvyniotą. Seti laiką, pažiūrėti kas vyksta su ledu po pusvalandžio, pasižymėti, po valandos ledo gabalėlius išvynioti, aptarti, aptarti kas atsitiko, per kiek laiko ledo gabalėliai ištirpo. Rezultatas: Sekdami laiką išmoks nustatyti ir pasakyti kiek laiko praėjo, kiek dar liko laukti, po kiek minučių ledas pradėjo tirpti? Kuris greičiau? Kuriam prireikė daugiau laiko? Sužinos, kuri medžiaga geriausiai saugojo ledo gabalėlį. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti klausimus: „Kiek iš viso?“ „Kiek daugiau?“ „Kiek mažiau?“. Skiria kelintinius skaitvardžius. Tyrinėjimas (6 žingsnis). Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria nesudėtingų stebėjimų, bandymų ar konstravimo planus, numato rezultatą, mokosi pavaizduoti juos nesudėtingose lentelėse, diagramose, išradingai, kūrybiškai pristato savo tyrinėjimus ir kitus darbus.
 35. Veikla patalpoje nr.8 MOKOMĖS PAŽINTI LAIKRODĮ Priemonės: knygelės „Vaikas ir jo laikas“, „Mokomės pažinti laikrodį“, „Kakės Makės atradimai. Laikas“. Užduotis: skaitant nagrinėti paveikslėlius, atlikti reikiamas užduotėles. Rezultatas: turtins žodyną žodžiais kuriais pasakomas laikas. Išmoks pažinti laikrodį. Sužinos apie rodyklinius ir apie skaitmeninius laikrodžius. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 10. Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. Lygindamas dydžius, vartoja jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, didžiausias, mažiausias ir kt.) Sakytinė kalba (6 žingsnis). Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą. Klausinėja apie tai, kas išgirsta, matyta, sugalvota, pajausta.
 36. Veikla patalpoje nr.9 ŽAIDIMAS „PAPASAKOK MAN APIE RUDENĮ“ Priemonės: priemonių nereikia Užduotis: susėsti ratu. Kiekvienas turi pasakyti po sakinį apie tai, kas būdinga rudeniui (metų laiką galima rinktis pagal sezoniškumą). Pvz. krinta lapai, dažnai lyja ir pan. Kas nesugalvoja iškrinta iš žaidimo tol, kol lieka vienas žaidėjas. Rezultatas: prisimins rudeniui būdingus požymius. Turtins žodyną. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan. Aplinkos pažinimas (6 žingsnis). Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir augalų.
 37. Veikla patalpoje nr.10 ŽAIDIMAS „APSIRENKIM“ Priemonės: vaikų lauko drabužiai, pirštinės, kepurė, šalikas. Užduotis: kiekvienas savo drabužius pasideda priešais save, duodamas signalas visi turi kuo greičiau ir tvarkingiau apsirengti. Skaičiuojamas laikas, kai vienas apsirengia gali padėti kitam. Siekiamas geriausias rezultatas apsirengti kuo greičiau. Rezultatas: prisimins kokia apranga būdinga esamam metų laikui, gebės tvarkingai apsirengti, stengsis tai atlikti per kuo trumpiausią laiką, išmoks jį apskaičiuoti. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. Fizinis aktyvumas (5 žingsnis). . Tiksliai atlieka sudėtingesnius judesius pirštais ir ranka (veria ant virvelės smulkius daiktus, užsega ir atsega sagas).
 38. VEIKLA LAUKE
 39. Veikla lauke Nr.1 MAMA, MAMA , KIEK MAN METŲ? Priemonės: priemonių nereikia. Užduotis: išrenkamas vedėjas „mama“, kuris nusisuka, žaidėjai išsirikiuoja tokliau į vieną eilę ir iš eilės klausia “mama, mama kiek man metų?“ Vedėjas pasako pvz. trys metai – dideli žingsniai, du mėnesiai – žingsniai atgal, viena savaitė – maži žingsneliai, dienos – koja už kojos. Laimi tas, kas pirmas pasiekia „mamą“. Rezultatas: įtvirtins žinias, kad metus sudaro mėnesiai, mėnesius – savaitės, savaites – dienos. Tobulins savo judesio įgūdžius. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). . Skaičiuoja bent iki 10. Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais matais (savo pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Fizinis aktyvumas (5 žingsnis). Eina pristatydamas pėdą prie pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu, aukštai keldamas kelius, atlikdamas judesius rankomis, judėdamas vingiais.
 40. Veikla lauke Nr.2 TYRINĖJIMAS/EKSPERIMENTAS „UŽAUGINK DRUGELĮ“ Priemonės: drugelio vikšras, augalų lapai, didelis stiklainis, vanduo, cukrus, šakelės, plonas bintas, gumytė ar virvutė, rašiklis ir popieriaus lapas. Užduotis: darže, miške ar sode rasti drugelio vikšrą, į didelį stiklainį įdėti lapą su vikšru, kelias šakeles, lapų. Uždengti stiklainį bintu, apvinioti gumyte.Kasdiena keisti lapus ir užlašinti kelis lašus vandens. Stiklainį laikyti pavėsyje 1-3 savaites. Žymėtis kiekvieną dieną lape. Rezultatas: sužinos, per kiek laiko (savaičių, dienų) iš lėliukės išsirita drugelis, kuo ir kaip minta drugelis skirtingose vystymosi stadijose, kokių sąlygų reikia, kad išgyventų. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Kalbėdamas apie spalvą, vartoja žodžius „vienos spalvos“, „dvispalvis“. Aplinkos pažinimas (6 žingsnis). Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai ir besiformuojančią atsakomybę už jos išsaugojimą. Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir augalų. Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta naminiai ir laukiniai gyvūnai.
 41. Veikla lauke Nr.3 ŽAIDIMAS SU KAMUOLIU „ AR ŽINAI?“ Priemonės: kamuolys. Užduotis: visi žaidėjai sustoja ratu, vienas žaidėjas kuris laiko kamuolį pasako paros laiką pvz. naktis ir perduoda kamuolį kitam žaidėjui kuris turi pasakyti susijusį žodį pvz. sapnas, tuomet vėl kamuolį perduoda kitam.Žaidėjai turi kuo greičiau sugalvoti ir pasakyti žodžius. Laimi daugiausia žodžių pasakęs žaidėjas. Rezultatas: prisimins žodžius susijusius su tam tikru paros metu, turtins žodyną. Gebės savarankiškai mąstyti, lavins vaizduotę. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 10. Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.). Sakytinė kalba (6 žingsnis). Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą. Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais, vartoja pagrindines kalbos dalis.
 42. Veikla lauke Nr.4 SAULĖS LAIKRODIS Priemonės: vienkartinė lėkštė, šiaudelis flomasteriai. Užduotis: ant vienkartinės lėkštės užrašyti skaičius – tarsi tai būtų laikrodis (skaičiai turi būti savo vietose ir tolygiai). Papuošti piešiant flomasteriais. Lėkštės viduryje pradurti skylutę ir įstatyti šiaudelį ir padėti ant žemės į šiaurę atsukant skaičių 12. Po keleto minučių nuo šiaudelio kris šešėlis, kuris atrodys tarsi antra rodyklė, pamatyti ir pasakyti kiek dabar valandų. Rezultatas: sužinos kokie dar būna laikrodžiai, kaip laiką matuoja saulės laikrodis. Ugdys savo kūrybiškumą. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu, sakydamas: į kairę – į dešinę, aukščiau – žemiau, virš – po; šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, prieš, tarp, viduje, išorėje ir kt. Aplinkos pažinimas (6 žingsnis). Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir kitų dangaus kūnų ryšius.
 43. Veikla lauke Nr.5 SNIEGO SENIS Priemonės: nebereikalingos ar porą pametusios pirštinės, kepurės, šalikai. Sniegas. Užduotis: statyti sniego senį ir jį aprengti. Aptarti, kas tai yra sniegas, kokie krituliai iškrenta kitais metų laikais, koks vyrauja oras. Rezultatas: sužinos kokia apranga tinkama skirtingais metų laikais. Kokie būdingi požymiai, koks metų laikų ir jų mėnesių eiga. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti klausimus: „Kiek iš viso?“ „Kiek daugiau?“ „Kiek mažiau?“Skiria kelintinius skaitvardžius. Santykiai su bendraamžiais (6 žingsnis). Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų ir veiklos.
 44. Veikla lauke Nr.6 ŽAIDIMAS „KAS GREIČIAU?“ Priemonės: kreidelės, pagaliukai, laikmatis. Užduotis: susiskirstyti į komandas, kreidelėmis nusibrėžti arba pagaliukais pasižymėti pradžią ir tikslą. Vieni skrenda greitai kaip lėktuvai – bėgti išskėtę rankas, kiti imituoja automobilį – keliauja sulenkę kojas, imituodami vairą, dar kiti važiuoja įsivaizduojamais dviračiais aukštai keldami kojas, lyg mintų pedalus. Vienas žaidėjas matuoja kiekvienos „transporto priemonės“ judėjimo laiką. Rezultatas: supras kokia transporto priemonė yra greičiausia. Nustatys kurie dalyviai „atvyko“per trumpiausią laiką. Palygins kokiu laiko skirtumu. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Grupuoja, komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba dydį. Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, masę, vartoja žodžius: ilgesnis - trumpesnis, siauresnis – platesnis, aukštesnis – žemesnis, lengvesnis – sunkesnis. Tyrinėjimas (5 žingsnis). Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, pasirinkimo tikslingumą (pvz., kodėl mašinos korpusas iš metalo, o padangos iš gumos).
 45. Veikla lauke Nr.7 RUDENS GĖRYBĖS Priemonės: kaštonai, spalvoti medžių lapai, kankorėžiai, gilės. Užduotis: miškelyje prisirinkti skirtingų rudens gėrybių. Ieškoti panašių, vienodų, jas surūšiuoti, suskaičiuoti, palyginti, aptarti kur galima juos panaudoti, ką galimaiš jų pasidaryti. Kokių dar gėrybių randame rudenį, kas nudažo medžių lapus? Koks metų laikas bus po to. Rezultatas: išmoks atpažinti rudens požymius, sužinos augalų pokyčius rudenį, išmoks suskaičiuoti, palyginti (daugiau – mažiau), pastebėti skirtumus, įvardinti juos. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Lygindamas dydžius, vartoja jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, didžiausias, mažiausias ir kt.) Tyrinėjimas (6 žingsnis). Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos tikslingai grupuoja ir klasifikuoja.
 46. Veikla lauke Nr.8 KAS TAIKLIAUSIAS? Priemonės: sniegas, laikmatis. Užduotis: pasižymėti didelį apskritimą,pasiskirstyti komandomis prisilipdyti daug sniego gniūžčių. Iš kuo didesnio atstumo bandyti pataikyti į apskritimą . Naudojantis laikmačiu tai padaryti per kuo trumpiausią laiką, pvz. per 1min. vėliau per 30 sekundžių. Rezultatas: lipdant sniego gniūžtes lavins smulkiają motoriką, skaičiuos rezultatą, seks laiką, sužinos kiek minutė turi sekundžių. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu, sakydamas: į kairę – į dešinę, aukščiau – žemiau, virš – po; šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, prieš, tarp, viduje, išorėje ir kt. Fizinis aktyvumas (6 žingsnis). Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. Su kamuoliu atlieka sportinių žaidimų elementus, žaidžia komandomis, derindamas veiksmus.
 47. Veikla lauke nr.9 ŽAIDIMAS „DIENA IR NAKTIS“ Priemonės: priemonių nereikia. Užduotis: žaidimo vedėjui ištarus „diena“ visi laksto, bėgioja. Vedėjui ištarus„naktis“ vaikai sutupia ant žemės. Kas nespėja to padaryti, tas iškrenta iš žaidimo. Žaidžiama kol liks tik vienas žaidėjas - „nugalėtojas“. Rezultatas: įtvirtins dienos ir nakties sąvokas, tobulins judesiu koordinacija, bus emocingas, aktyvės kūrybinis žaismingumas, žaisdamas klys, rizikuos ir pasimokys iš savo klaidų. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skiria ir žodžiais išreiškia erdvinius daikto santykius su savimi: priešais mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje ir pan. Fizinis aktyvumas (5 žingsnis). Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, greitėdamas ir lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų.
 48. Veikla lauke Nr.10 LAPŲ MEDŽIOKLĖ Priemonės: kortelės su skirtingų lapų rūšimis ir formomis, pieštukas. Užduotis: atrasti tokius lapus kurie yra nurodyti kortelėse per konkretų laiką ( pvz.10 - 15 min.)min, juos radus pažymėti. Rezultatas: sužinos, koks spalvingas metų laikas yra ruduo. Supras, kaip greitai bėga laikas, suskaičiuos savo asmeninio laiko rezultatą. GEBĖJIMAI Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. Iniciatyvumas ir atkaklumas (6 žingsnis). Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepasisekus bando įtraukti bendraamžius ir tik po to kreipiasi į suaugusį.
 49. Grafiniai darbai Internetinės nuorodos Veikla lauke Veikla patalpoje 1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 1 2. Fizinis aktyvumas 2 3 1 3. Emocijų suvokimas ir raiška 4. Savireguliacija ir savikontrolė 5. Savivoka ir savigarba 6. Santykiai su suaugusiais 1 7. Santykiai su bendraamžiais 1 8. Sakytinė kalba 1 1 2 9. Rašytinė kalba 1 10. Aplinkos pažinimas 2 1 12. Meninė raiška 1 13. Estetinis suvokimas 1 14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 4 1 15. Tyrinėjimas 1 2 4 16. Problemų sprendimas 1 17. Kūrybiškumas 18. Mokėjimas mokytis 1 4 1 PASIEKIMŲ SRIČIŲ RAIŠKA UGDANT SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO GEBĖJIMUS
Publicidad