Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13

Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănPhó thường dân en Nguyễn Ngọc Phan Văn

Nguyễn Ngọc Phan Văn

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ………………..
(Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)
Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách
GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách
Đề thi số 13
Câu 1: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên bao
gồm những điều kiện nào?
a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch,
điểm du lịch.
b, Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
c, Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên; Đã tham dự lớp bồi dưỡng về
nghiệp vụ du lịch; Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm
du lịch và của ngành du lịch.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 2: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên không
bao gồm điều kiện nào?
a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch,
điểm du lịch.
b, Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
c, Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành du lịch trở lên.
c, Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên; Đã tham dự lớp bồi dưỡng về
nghiệp vụ du lịch; Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm
du lịch và của ngành du lịch.
1
Câu 3: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có nhiệm
vụ và quyền hạn nào dưới đây ?
a, Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
b, Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy
chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
c, Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch trong tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch.
d, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng
ăn uống trong cơ sở lưu trú du lịch.
Câu 4: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa bao
gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành.
b, Có phương án kinh doanh.
c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất ba năm hoạt
động trong lĩnh vực lữ hành.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 5: Theo Luật Du lịch năm 2005, thời hạn xếp hạng cơ sở lưu trú là bao nhiêu
năm ?
a, Ba năm.
b, Bốn năm.
c, Năm năm
d, Hai năm.
Câu 6: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa bao
gồm điều kiện nào dưới đây ?
a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lwucj hành vi dân sự
đầy đủ.
b, Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.
c, Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;
nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du
lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
d, Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 7: Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 không quy định hành vi vi
phạm trong lĩnh vực nào dưới đây?
a, Du lịch.
b, Thể thao.
2
c, Văn hóa.
d. Kế hoạch hóa gia đình.
Câu 8: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm nào
dưới đây không quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ?
a, Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ
hành cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
chính.
b, Không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp.
c, Không thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tai nạn,
rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch.
d, Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về chương trình
du lịch đã ký kết với khách du lịch .
Câu 9: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi phạm
quy định về kinh doanh lữ hành?
a, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm
làm việc trong lĩnh vực lữ hành.
b, Thuyết minh viên không có Giấy chứng nhận thuyết minh viên.
c, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ trong khi hành nghề.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 10: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi
phạm quy định về kinh doanh lưu trú du lịch bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng ?
a) Sử dụng phương tiện, trang thiết bị không bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng,
tài sản của khách du lịch theo quy định.
b, Không ban hành, niêm yết nội quy, quy chế của cơ sở lưu trú du lịch.
c, Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo
quy định.
d, Không gắn biển hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được xếp hạng.
Câu 11: Theo anh, chị tài nguyên du lịch nhân văn gồm các yếu tố nào sau đây?
a. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch
b. Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian có thể sử dụng
phục vụ mục đích du lịch.
c. Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng
tạo của con người và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.
d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 12: Theo quy định tại Luật Du lịch 2005 cơ quan, tổ chức, các nhân nào sau
đây có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh nhà?
3
a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
b. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
c . Hội đồng nhân dân tỉnh.
d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 13: Đáp án nào sau đây thuộc nội dung quản lý nhà nước về du lịch được quy
định tại Luật Du lịch năm 2005?
a. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thông tin du lịch.
b. Kiểm tra, thanh tra, khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật du lịch.
a. Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch.
b. Cả a,b,c đề đúng.
Câu 14: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du
lịch có những nghĩa vụ nào sau đây?
a. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành
nghề kinh doanh du lịch.
b. Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp.
c. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; được đưa vào danh mục
quảng bá chung của ngành du lịch.
d. Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Câu 15: Theo anh, chị tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố nào sau đây?
a, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch.
b, Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử.
c, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan
thiên nhiên.
d, Cả a,b,c đều đúng
Câu 16: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có
thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn
du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia?
a, Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương.
b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
d, Cả b và c đúng.
Câu 17: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có
thẩm quyền quyết định quy hoạch cụ thể của khu chức năng trong điểm du lịch
quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên?
a, Chính phủ.
b, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4
d, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Câu 18: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan
chuyên môn thuộc cơ quan nào dưới đây ?
a, Ủy ban nhân dân tỉnh.
b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c, Tổng cục Du lịch.
d, Sở Nội vụ.
Câu 19: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du
lịch có những quyền nào sau đây?
a, Được nhà nước bảo hộ kinh doanh du lịch hợp pháp.
b, Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
c, Được kinh doanh du lịch theo đúng nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh,
giấy phép kinh doanh du lịch đối với ngành, nghề cần có giấy phép.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 20: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp trưc thuộc Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ?
a, 10 đơn vị.
b, 12 đơn vị.
c, 08 đơn vị.
d, 05 đơn vị.
Câu 21: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những
nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây ?
a, Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
b, Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy
chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
c, Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch trong tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch.
d, Cả a, b,c đều đúng.
Câu 22: Luật Du lịch của nước CHXHCN Việt Nam được ban hành vào ngày nào?
a, 16/6/2005
b, 14/6/2005
5
c, 0/6/2005
d, 24/6/2005
Câu 23: Luật Du lịch của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày nào?
a, 01/01/2005
b, 01/6/2005
c, 01/6/2006
d, 01/01/2006
Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hoạt động cấp phép nào dưới đây không
thuộc nội dung quản lý nhà nước về Du lịch?
a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.
c, Cấp hộ chiếu cho khách du lịch.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, quản lý nhà nước về du lịch không bao gồm
nội dung nào dưới đây?
a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.
c, Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.
d, Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn
uống.
6
c, 0/6/2005
d, 24/6/2005
Câu 23: Luật Du lịch của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày nào?
a, 01/01/2005
b, 01/6/2005
c, 01/6/2006
d, 01/01/2006
Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hoạt động cấp phép nào dưới đây không
thuộc nội dung quản lý nhà nước về Du lịch?
a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.
c, Cấp hộ chiếu cho khách du lịch.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, quản lý nhà nước về du lịch không bao gồm
nội dung nào dưới đây?
a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.
c, Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.
d, Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn
uống.
6

Recomendados

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20Nguyễn Ngọc Phan Văn
346 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.2K vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Nguyễn Ngọc Phan Văn
657 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.1K vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Nguyễn Ngọc Phan Văn
869 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7Nguyễn Ngọc Phan Văn
512 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2Nguyễn Ngọc Phan Văn
104 vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Nguyễn Ngọc Phan Văn
94 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Nguyễn Ngọc Phan Văn
78 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Nguyễn Ngọc Phan Văn
67 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Nguyễn Ngọc Phan Văn
505 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15Nguyễn Ngọc Phan Văn
157 vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh por Man_Book
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninhNghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh
Man_Book215 vistas
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi... por Man_Book
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi...
Man_Book437 vistas

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Nguyễn Ngọc Phan Văn
41 vistas8 diapositivas
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ... por
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ...Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ...
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
60 vistas21 diapositivas
Luận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND Lào por
Luận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND LàoLuận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND Lào
Luận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND LàoDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
43 vistas194 diapositivas
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch por
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịchquy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịchheoiu_9x
7.6K vistas24 diapositivas
vi phạm pháp luật.doc por
vi phạm pháp luật.docvi phạm pháp luật.doc
vi phạm pháp luật.docDngHongBoTrm
2 vistas8 diapositivas
Đề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOT por
Đề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOTĐề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOT
Đề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
5.5K vistas121 diapositivas

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13(12)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch por heoiu_9x
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịchquy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
heoiu_9x7.6K vistas
vi phạm pháp luật.doc por DngHongBoTrm
vi phạm pháp luật.docvi phạm pháp luật.doc
vi phạm pháp luật.doc
DngHongBoTrm2 vistas
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến por duanesrt
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnChính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
duanesrt2.8K vistas
Cau hoi trac nghiem can su cap xa por tuyencongchuc
Cau hoi trac nghiem can su cap xaCau hoi trac nghiem can su cap xa
Cau hoi trac nghiem can su cap xa
tuyencongchuc3.8K vistas
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ... por NuioKila
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ...QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ...
NuioKila55 vistas
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố... por jackjohn45
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố...Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố...
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố...
jackjohn45944 vistas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn

Phát triển ngân hàng hiện đại por
Phát triển ngân hàng hiện đạiPhát triển ngân hàng hiện đại
Phát triển ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
813 vistas4 diapositivas
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn por
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnGiải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
387 vistas16 diapositivas
Phát triển cho vay trung dài hạn por
Phát triển cho vay trung dài hạnPhát triển cho vay trung dài hạn
Phát triển cho vay trung dài hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
263 vistas64 diapositivas
Giải pháp phát triển kinh doanh por
Giải pháp phát triển kinh doanhGiải pháp phát triển kinh doanh
Giải pháp phát triển kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
261 vistas29 diapositivas
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại por
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
236 vistas76 diapositivas
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh por
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhGiải pháp nâng cao năng lực kinh doanh
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
184 vistas60 diapositivas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn(20)

Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại SacombankThực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13

  • 1. ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ……………….. (Thí sinh làm bài ngay trên đề thi) Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 13 Câu 1: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên bao gồm những điều kiện nào? a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch. b, Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. c, Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên; Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch; Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 2: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên không bao gồm điều kiện nào? a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch. b, Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. c, Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành du lịch trở lên. c, Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên; Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch; Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch. 1
  • 2. Câu 3: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây ? a, Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. b, Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. c, Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch. d, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng ăn uống trong cơ sở lưu trú du lịch. Câu 4: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm điều kiện nào dưới đây? a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành. b, Có phương án kinh doanh. c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 5: Theo Luật Du lịch năm 2005, thời hạn xếp hạng cơ sở lưu trú là bao nhiêu năm ? a, Ba năm. b, Bốn năm. c, Năm năm d, Hai năm. Câu 6: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa bao gồm điều kiện nào dưới đây ? a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lwucj hành vi dân sự đầy đủ. b, Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện. c, Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. d, Cả ba phương án trên đều đúng. Câu 7: Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 không quy định hành vi vi phạm trong lĩnh vực nào dưới đây? a, Du lịch. b, Thể thao. 2
  • 3. c, Văn hóa. d. Kế hoạch hóa gia đình. Câu 8: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm nào dưới đây không quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ? a, Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. b, Không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. c, Không thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch. d, Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về chương trình du lịch đã ký kết với khách du lịch . Câu 9: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành? a, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc trong lĩnh vực lữ hành. b, Thuyết minh viên không có Giấy chứng nhận thuyết minh viên. c, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ trong khi hành nghề. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 10: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú du lịch bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng ? a) Sử dụng phương tiện, trang thiết bị không bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản của khách du lịch theo quy định. b, Không ban hành, niêm yết nội quy, quy chế của cơ sở lưu trú du lịch. c, Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. d, Không gắn biển hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được xếp hạng. Câu 11: Theo anh, chị tài nguyên du lịch nhân văn gồm các yếu tố nào sau đây? a. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch b. Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch. c. Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. d. Cả a,b,c đều đúng. Câu 12: Theo quy định tại Luật Du lịch 2005 cơ quan, tổ chức, các nhân nào sau đây có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh nhà? 3
  • 4. a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch b. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình c . Hội đồng nhân dân tỉnh. d. Cả a,b,c đều đúng. Câu 13: Đáp án nào sau đây thuộc nội dung quản lý nhà nước về du lịch được quy định tại Luật Du lịch năm 2005? a. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thông tin du lịch. b. Kiểm tra, thanh tra, khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật du lịch. a. Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch. b. Cả a,b,c đề đúng. Câu 14: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có những nghĩa vụ nào sau đây? a. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh du lịch. b. Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp. c. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; được đưa vào danh mục quảng bá chung của ngành du lịch. d. Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Câu 15: Theo anh, chị tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố nào sau đây? a, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch. b, Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử. c, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên. d, Cả a,b,c đều đúng Câu 16: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia? a, Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương. b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. c, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. d, Cả b và c đúng. Câu 17: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có thẩm quyền quyết định quy hoạch cụ thể của khu chức năng trong điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên? a, Chính phủ. b, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 4
  • 5. d, Ủy ban nhân dân tỉnh. Câu 18: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan nào dưới đây ? a, Ủy ban nhân dân tỉnh. b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. c, Tổng cục Du lịch. d, Sở Nội vụ. Câu 19: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có những quyền nào sau đây? a, Được nhà nước bảo hộ kinh doanh du lịch hợp pháp. b, Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. c, Được kinh doanh du lịch theo đúng nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh du lịch đối với ngành, nghề cần có giấy phép. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 20: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp trưc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ? a, 10 đơn vị. b, 12 đơn vị. c, 08 đơn vị. d, 05 đơn vị. Câu 21: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây ? a, Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. b, Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. c, Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch. d, Cả a, b,c đều đúng. Câu 22: Luật Du lịch của nước CHXHCN Việt Nam được ban hành vào ngày nào? a, 16/6/2005 b, 14/6/2005 5
  • 6. c, 0/6/2005 d, 24/6/2005 Câu 23: Luật Du lịch của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày nào? a, 01/01/2005 b, 01/6/2005 c, 01/6/2006 d, 01/01/2006 Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hoạt động cấp phép nào dưới đây không thuộc nội dung quản lý nhà nước về Du lịch? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. c, Cấp hộ chiếu cho khách du lịch. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, quản lý nhà nước về du lịch không bao gồm nội dung nào dưới đây? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. c, Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. d, Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn uống. 6
  • 7. c, 0/6/2005 d, 24/6/2005 Câu 23: Luật Du lịch của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày nào? a, 01/01/2005 b, 01/6/2005 c, 01/6/2006 d, 01/01/2006 Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hoạt động cấp phép nào dưới đây không thuộc nội dung quản lý nhà nước về Du lịch? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. c, Cấp hộ chiếu cho khách du lịch. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, quản lý nhà nước về du lịch không bao gồm nội dung nào dưới đây? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. c, Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. d, Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn uống. 6