Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16

Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănPhó thường dân en Nguyễn Ngọc Phan Văn

Nguyễn Ngọc Phan Văn

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ………………..
(Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)
Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách
GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách
Đề thi số 16
Câu 1: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây?
a, Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar.
b, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
c, Có phòng vệ sinh riêng cho khách.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 2: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
không bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây?
a, Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
b, Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo.
c, Thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
d, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Câu 3: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định này quy
định hành vi vi phạm trong lĩnh vực nào dưới đây?
a, Lĩnh vực du lịch.
b, Lĩnh vực thể thao.
c, Lĩnh vực văn hóa.
d. Cả a, b, c đều đúng.
1
Câu 4: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định này quy
định hành vi vi phạm trong lĩnh vực nào dưới đây?
a, Lĩnh vực gia đình.
b, Lĩnh vực thể thao.
c, Lĩnh vực môi trường.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 5: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định mức phạt
tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là bao nhiêu ?
a, 50.000.000đ
b, 30.000.000đ
c, 40.000.000đ
d, 20.000.000đ
Câu 6: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định mức phạt
tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành
là bao nhiêu ?
a, Từ 2.000.000 đến 6.000.000đ
b, Từ 5.000.000 đến 10.000.000đ
c, 10.000.000đ đến 15.000.000đ
d, 10.000.000đ đến 20.000.000đ
Câu 7: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm nào
dưới đây quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ?
a, Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ
hành cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
chính.
b, Không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp.
c, Không thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tai nạn,
rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 8: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm nào
dưới đây không quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ?
a, Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ
hành cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
chính.
b, Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu
theo quy định.
c, Không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp.
2
d, Không thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tai nạn,
rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch.
Câu 9: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi phạm
quy định về kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000đ?
a, Không có chương trình du lịch bằng văn bản cho khách du lịch hoặc đại diện
nhóm khách theo quy định.
b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm
làm việc trong lĩnh vực lữ hành.
c, Hợp đồng lữ hành đã ký thiếu một trong những nội dung quy định.
d, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế không đủ bốn
năm làm việc trong lĩnh vực lữ hành.
Câu 10: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi
phạm quy định về kinh doanh lữ hành?
a, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm
làm việc trong lĩnh vực lữ hành.
c, Hợp đồng lữ hành đã ký thiếu một trong những nội dung quy định
d, Không có chương trình du lịch bằng văn bản cho khách du lịch hoặc đại diện
nhóm khách theo quy định.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp
hạng khách sạn 1 sao, 2 sao và hạng đạt tiêu chuẩn?
a, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh.
b, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương.
c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d, Chính phủ.
Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều nào dưới đây hướng dẫn viên
không được làm ?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
d, Cả a,b,c đề đúng.
Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều nào dưới đây hướng dẫn viên được
làm ?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
3
Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ nào
dưới đây?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền nào dưới
đây?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
Câu 16: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ
hành quốc tế phải ký quỹ theo quy định là bao nhiêu?
a, Năm trăm triệu đông.
b, Hai trăm năm mươi triệu đồng.
c, Ba trăm triệu đồng.
d, Hai trăm triệu đồng.
Câu 17: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ
hành quốc tế được sử dụng vào mục đích gì?
a, Bồi thường cho khách du lịch.
b, Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế
c, Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
d, Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành quốc tế.
Câu 18: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, điều kiện chung kinh doanh lưu
trú du lịch không bao gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng,
an ninh quản lý.
b, Phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện.
c, Không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia.
d, Không có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo
quy định.
4
Câu 19: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ
đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch?
c, Tổng Cục Du lịch.
b, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.
c, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d, Sở Nội vụ.
Câu 20: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn xếp hạng đối với hồ
sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng cơ sở lưu trú của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch?
a, Hai tháng.
b, Một tháng.
c, Ba tháng,
d, Mười lăm ngày.
Câu 21: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn xếp hạng đối với hồ
sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng cơ sở lưu trú của Tổng cục Du lịch?
a, Hai tháng.
b, Một tháng.
c, Ba tháng,
d, Mười lăm ngày.
Câu 22: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn báo cáo về hoạt động
của cơ sở lưu trú du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch?
a, Hai tháng.
b, Một tháng.
c, Ba tháng.
d, Mười lăm ngày.
Câu 23: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Quyết định cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có giá trị bao nhiêu năm?
a, Một năm.
b, Hai năm.
c, Ba năm.
d, Năm năm.
Câu 24: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây?
a, Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
b, Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo.
c, Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận.
d, Cả a,b,c đều đúng.
5
Câu 25: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
không bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây?
a, Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar.
b, Có phòng vệ sinh riêng cho khách.
c, Có diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông.
d, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
6
Câu 25: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
không bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây?
a, Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar.
b, Có phòng vệ sinh riêng cho khách.
c, Có diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông.
d, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
6

Recomendados

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18Nguyễn Ngọc Phan Văn
71 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10Nguyễn Ngọc Phan Văn
64 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Nguyễn Ngọc Phan Văn
505 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15Nguyễn Ngọc Phan Văn
157 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Nguyễn Ngọc Phan Văn
67 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Nguyễn Ngọc Phan Văn
94 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.2K vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Nguyễn Ngọc Phan Văn
657 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7Nguyễn Ngọc Phan Văn
512 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13Nguyễn Ngọc Phan Văn
500 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.1K vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8Nguyễn Ngọc Phan Văn
163 vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(7)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Quản trị marketing trong khách sạn cap saint jacques 74105 por jackjohn45
Quản trị marketing trong khách sạn cap saint jacques 74105Quản trị marketing trong khách sạn cap saint jacques 74105
Quản trị marketing trong khách sạn cap saint jacques 74105
jackjohn45203 vistas

Destacado

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9Nguyễn Ngọc Phan Văn
173 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Nguyễn Ngọc Phan Văn
67 vistas8 diapositivas
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8 por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8Nguyễn Ngọc Phan Văn
80 vistas6 diapositivas
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6 por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6Nguyễn Ngọc Phan Văn
143 vistas6 diapositivas
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3 por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3Nguyễn Ngọc Phan Văn
182 vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Nguyễn Ngọc Phan Văn
32 vistas7 diapositivas

Destacado(16)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết ) por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Nguyễn Ngọc Phan Văn
868 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2Nguyễn Ngọc Phan Văn
104 vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1Nguyễn Ngọc Phan Văn
195 vistas10 diapositivas
vi phạm pháp luật.doc por
vi phạm pháp luật.docvi phạm pháp luật.doc
vi phạm pháp luật.docDngHongBoTrm
2 vistas8 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Nguyễn Ngọc Phan Văn
802 vistas7 diapositivas
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến por
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnChính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnduanesrt
2.8K vistas14 diapositivas

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16(19)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
vi phạm pháp luật.doc por DngHongBoTrm
vi phạm pháp luật.docvi phạm pháp luật.doc
vi phạm pháp luật.doc
DngHongBoTrm2 vistas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến por duanesrt
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnChính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
duanesrt2.8K vistas
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx por KathrynEri
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docxBÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx
KathrynEri437 vistas
Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam_1... por hanhha12
Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam_1...Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam_1...
Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch và Bất động sản du lịch biển Việt Nam_1...
hanhha12710 vistas
Thống kế thị trường nghỉ dưỡng ở Việt Nam tiếp tiếp tục sôi động por ssuser014a90
Thống kế thị trường nghỉ dưỡng ở Việt Nam tiếp tiếp tục sôi độngThống kế thị trường nghỉ dưỡng ở Việt Nam tiếp tiếp tục sôi động
Thống kế thị trường nghỉ dưỡng ở Việt Nam tiếp tiếp tục sôi động
ssuser014a9028 vistas
2018 thi truong du lich va bds vn crystal bay por Trung Vinh Le
2018 thi truong du lich va bds vn   crystal bay2018 thi truong du lich va bds vn   crystal bay
2018 thi truong du lich va bds vn crystal bay
Trung Vinh Le22 vistas
Hoàn thiện họat động marketing du lịch thành phố cần thơ đến năm 2020 por jackjohn45
Hoàn thiện họat động marketing du lịch thành phố cần thơ đến năm 2020Hoàn thiện họat động marketing du lịch thành phố cần thơ đến năm 2020
Hoàn thiện họat động marketing du lịch thành phố cần thơ đến năm 2020
jackjohn45120 vistas
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈN... por PinkHandmade
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈN...ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈN...
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈN...
PinkHandmade5.3K vistas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn

Phát triển ngân hàng hiện đại por
Phát triển ngân hàng hiện đạiPhát triển ngân hàng hiện đại
Phát triển ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
813 vistas4 diapositivas
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn por
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnGiải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
387 vistas16 diapositivas
Phát triển cho vay trung dài hạn por
Phát triển cho vay trung dài hạnPhát triển cho vay trung dài hạn
Phát triển cho vay trung dài hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
263 vistas64 diapositivas
Giải pháp phát triển kinh doanh por
Giải pháp phát triển kinh doanhGiải pháp phát triển kinh doanh
Giải pháp phát triển kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
261 vistas29 diapositivas
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại por
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
236 vistas76 diapositivas
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh por
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhGiải pháp nâng cao năng lực kinh doanh
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
184 vistas60 diapositivas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn(20)

Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại SacombankThực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16

  • 1. ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ……………….. (Thí sinh làm bài ngay trên đề thi) Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 16 Câu 1: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây? a, Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar. b, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. c, Có phòng vệ sinh riêng cho khách. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 2: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch không bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây? a, Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. b, Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo. c, Thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. d, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Câu 3: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định này quy định hành vi vi phạm trong lĩnh vực nào dưới đây? a, Lĩnh vực du lịch. b, Lĩnh vực thể thao. c, Lĩnh vực văn hóa. d. Cả a, b, c đều đúng. 1
  • 2. Câu 4: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định này quy định hành vi vi phạm trong lĩnh vực nào dưới đây? a, Lĩnh vực gia đình. b, Lĩnh vực thể thao. c, Lĩnh vực môi trường. d. Cả a, b, c đều đúng. Câu 5: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là bao nhiêu ? a, 50.000.000đ b, 30.000.000đ c, 40.000.000đ d, 20.000.000đ Câu 6: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành là bao nhiêu ? a, Từ 2.000.000 đến 6.000.000đ b, Từ 5.000.000 đến 10.000.000đ c, 10.000.000đ đến 15.000.000đ d, 10.000.000đ đến 20.000.000đ Câu 7: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm nào dưới đây quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ? a, Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. b, Không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. c, Không thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 8: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm nào dưới đây không quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ? a, Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. b, Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định. c, Không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2
  • 3. d, Không thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch. Câu 9: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000đ? a, Không có chương trình du lịch bằng văn bản cho khách du lịch hoặc đại diện nhóm khách theo quy định. b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc trong lĩnh vực lữ hành. c, Hợp đồng lữ hành đã ký thiếu một trong những nội dung quy định. d, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế không đủ bốn năm làm việc trong lĩnh vực lữ hành. Câu 10: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành? a, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc trong lĩnh vực lữ hành. c, Hợp đồng lữ hành đã ký thiếu một trong những nội dung quy định d, Không có chương trình du lịch bằng văn bản cho khách du lịch hoặc đại diện nhóm khách theo quy định. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn 1 sao, 2 sao và hạng đạt tiêu chuẩn? a, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh. b, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương. c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. d, Chính phủ. Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều nào dưới đây hướng dẫn viên không được làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. d, Cả a,b,c đề đúng. Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều nào dưới đây hướng dẫn viên được làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. 3
  • 4. Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ nào dưới đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền nào dưới đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. Câu 16: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo quy định là bao nhiêu? a, Năm trăm triệu đông. b, Hai trăm năm mươi triệu đồng. c, Ba trăm triệu đồng. d, Hai trăm triệu đồng. Câu 17: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ hành quốc tế được sử dụng vào mục đích gì? a, Bồi thường cho khách du lịch. b, Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế c, Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế d, Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Câu 18: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, điều kiện chung kinh doanh lưu trú du lịch không bao gồm điều kiện nào dưới đây? a, Không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý. b, Phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện. c, Không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia. d, Không có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định. 4
  • 5. Câu 19: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch? c, Tổng Cục Du lịch. b, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. c, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. d, Sở Nội vụ. Câu 20: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn xếp hạng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng cơ sở lưu trú của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch? a, Hai tháng. b, Một tháng. c, Ba tháng, d, Mười lăm ngày. Câu 21: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn xếp hạng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng cơ sở lưu trú của Tổng cục Du lịch? a, Hai tháng. b, Một tháng. c, Ba tháng, d, Mười lăm ngày. Câu 22: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn báo cáo về hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch? a, Hai tháng. b, Một tháng. c, Ba tháng. d, Mười lăm ngày. Câu 23: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có giá trị bao nhiêu năm? a, Một năm. b, Hai năm. c, Ba năm. d, Năm năm. Câu 24: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây? a, Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. b, Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo. c, Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận. d, Cả a,b,c đều đúng. 5
  • 6. Câu 25: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch không bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây? a, Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar. b, Có phòng vệ sinh riêng cho khách. c, Có diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông. d, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 6
  • 7. Câu 25: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch không bao gồm tiêu chuẩn nào dưới đây? a, Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar. b, Có phòng vệ sinh riêng cho khách. c, Có diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông. d, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 6