Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2

Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănPhó thường dân en Nguyễn Ngọc Phan Văn

Nguyễn Ngọc Phan Văn

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ………………..
(Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)
Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách
GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách
Đề thi số 02
Câu 1: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận khu du
lịch địa phương?
a, Chính phủ.
b, Tổng cục Du lịch.
c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Câu 2: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận điểm
du lịch địa phương?
a, Chính phủ.
b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c, Tổng cục Du lịch.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Câu 3: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện nào dưới đây được công nhận đô thị
du lịch?
a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn trong ranh giới đô thị hoặc trong ranh giới đô thị
và khu vực liền kề.
b, Có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ đáp ứng nhu cầu đa
dạng của khách du lịch.
c, Ngành du lịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế.
d, Cả a,b,c đều đúng.
1
Câu 4: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận đô thị
du lịch?
a, Chính phủ.
b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c, Tổng cục Du lịch.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Câu 5: Theo Luật Du lịch năm 2005, ngành, nghề kinh doanh du lịch bao gồm
những ngành, nghề nào dưới đây?
a, Kinh doanh lữ hanh.
b, Kinh doanh lưu trú du lịch.
c, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch.
d, Tất cả các ngành, nghề trên.
Câu 6: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch không bao gồm ngành,
nghề nào dưới đây?
a, Lữ hành.
b, Lưu trú du lịch.
c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch.
d, Vận chuyển khách du lịch.
Câu 7: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền của tổ chức, các nhân kinh doanh du
lịch bao gồm những quyền nào?
a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành,nghề
kinh doanh du lịch
b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp.
c, Tổ chức tham gia cac hoạt động xúc tiến du lịch, được đưa vào danh mục quảng
bá chung của ngành du lịch,
d, Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 8: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không
bao gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành.
b, Có phương án kinh doanh.
c, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.
d, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất ba năm hoạt
động trong lĩnh vực lữ hành.
Câu 9: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao
gồm điều kiện nào dưới đây?
a Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế
b, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.
2
c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất bốn năm
hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 10: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?
a, Chính phủ.
b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c, Tổng cục Du lịch.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn bao
nhiêu năm?
a, 5 năm
b, 2 năm
c, 4 năm
d, 3 năm
Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh
doanh lữ hành quốc tế không bao gồm quyền và nghĩa vụ nào dưới đây ?
a, Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh hải quan.
b, Mua bảo hiểm cho khách du lịch.
c, Thông báo chương trình du lịch cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp
tỉnh.
d, Có trách nhiệm quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã ký với khách
du lịch.
Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, bên nhận đại lý lữ hành không có trách
nhiệm nào dưới đây?
a, Không được sao chép chương trình du lịch của bên giao đại lý dưới bất kỳ hình
thức nào.
b.Lập và lưu trữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch.
c, Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên giao đại lý lữ hành.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du
lịch không bao gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Có hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch.
b, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển
khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch.
c, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển.
d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp
biển hiệu riêng theo quy định.
3
Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du
lịch gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển
khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dướng về nghiệp vụ du lịch.
b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển.
c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp
biển hiệu riêng theo quy định.
d, Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh
doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm quyền và nghĩa vụ nào dưới đây?
a, Có hợp đồng lao động đối với chủ phương tiện vận chuyển.
b, Lựa chọn phương tiện vận chuyển khách du lịch..
c, Vận chuyển khách du lịch theo tuyến, theo hợp đồng với khách du lịch hoặc
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.
d, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển
Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch không bao gồm loại cơ
sở nào dưới đây?
a, Làng du lịch.
b, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
c, Trang trại du lịch
d, Bãi cắm trại du lịch.
Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm loại cơ sở nào
dưới đây?
a, Khách sạn.
b, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
c, Bãi cắm trại du lịch.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, Khách sạn được xếp mấy hạng ?
a, 5 hạng.
b, 3 hạng.
c, 4 hạng.
d, 7 hạng.
Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp
hạng khách sạn từ 3 sao đến 5 sao?
a, Chính phủ.
b, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh.
4
c, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp
hạng khách sạn 1 sao, 2 sao và hạng đạt tiêu chuẩn?
a, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh.
b, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương.
c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d, Chính phủ.
Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều nào dưới đây hướng dẫn viên
không được làm ?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
d, Cả a,b,c đề đúng.
Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều nào dưới đây hướng dẫn viên được
làm ?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ nào
dưới đây?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền nào dưới
đây?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
5
c, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp
hạng khách sạn 1 sao, 2 sao và hạng đạt tiêu chuẩn?
a, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh.
b, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương.
c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d, Chính phủ.
Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều nào dưới đây hướng dẫn viên
không được làm ?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
d, Cả a,b,c đề đúng.
Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều nào dưới đây hướng dẫn viên được
làm ?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ nào
dưới đây?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền nào dưới
đây?
a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định
c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.
d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình.
5

Recomendados

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.2K vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Nguyễn Ngọc Phan Văn
657 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7Nguyễn Ngọc Phan Văn
512 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Nguyễn Ngọc Phan Văn
869 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 3Nguyễn Ngọc Phan Văn
50 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13Nguyễn Ngọc Phan Văn
500 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Nguyễn Ngọc Phan Văn
802 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20Nguyễn Ngọc Phan Văn
346 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Nguyễn Ngọc Phan Văn
78 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Nguyễn Ngọc Phan Văn
94 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Nguyễn Ngọc Phan Văn
67 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Nguyễn Ngọc Phan Văn
505 vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh por Man_Book
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninhNghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh
Man_Book215 vistas
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi... por Man_Book
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gi...
Man_Book437 vistas

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16Nguyễn Ngọc Phan Văn
38 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Nguyễn Ngọc Phan Văn
32 vistas7 diapositivas
vi phạm pháp luật.doc por
vi phạm pháp luật.docvi phạm pháp luật.doc
vi phạm pháp luật.docDngHongBoTrm
2 vistas8 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Nguyễn Ngọc Phan Văn
67 vistas8 diapositivas
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến por
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnChính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnduanesrt
2.8K vistas14 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Nguyễn Ngọc Phan Văn
41 vistas8 diapositivas

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2(11)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
vi phạm pháp luật.doc por DngHongBoTrm
vi phạm pháp luật.docvi phạm pháp luật.doc
vi phạm pháp luật.doc
DngHongBoTrm2 vistas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến por duanesrt
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnChính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
duanesrt2.8K vistas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch por heoiu_9x
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịchquy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
heoiu_9x7.6K vistas
trắc nghiệm.pptx por MLVnTh1
trắc nghiệm.pptxtrắc nghiệm.pptx
trắc nghiệm.pptx
MLVnTh16 vistas
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx por KathrynEri
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docxBÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx
KathrynEri437 vistas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn

Phát triển ngân hàng hiện đại por
Phát triển ngân hàng hiện đạiPhát triển ngân hàng hiện đại
Phát triển ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
813 vistas4 diapositivas
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn por
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnGiải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
387 vistas16 diapositivas
Phát triển cho vay trung dài hạn por
Phát triển cho vay trung dài hạnPhát triển cho vay trung dài hạn
Phát triển cho vay trung dài hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
263 vistas64 diapositivas
Giải pháp phát triển kinh doanh por
Giải pháp phát triển kinh doanhGiải pháp phát triển kinh doanh
Giải pháp phát triển kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
261 vistas29 diapositivas
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại por
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
236 vistas76 diapositivas
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh por
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhGiải pháp nâng cao năng lực kinh doanh
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
184 vistas60 diapositivas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn(20)

Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại SacombankThực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 2

  • 1. ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ……………….. (Thí sinh làm bài ngay trên đề thi) Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 02 Câu 1: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận khu du lịch địa phương? a, Chính phủ. b, Tổng cục Du lịch. c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Câu 2: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận điểm du lịch địa phương? a, Chính phủ. b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c, Tổng cục Du lịch. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Câu 3: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện nào dưới đây được công nhận đô thị du lịch? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn trong ranh giới đô thị hoặc trong ranh giới đô thị và khu vực liền kề. b, Có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. c, Ngành du lịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế. d, Cả a,b,c đều đúng. 1
  • 2. Câu 4: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận đô thị du lịch? a, Chính phủ. b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c, Tổng cục Du lịch. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Câu 5: Theo Luật Du lịch năm 2005, ngành, nghề kinh doanh du lịch bao gồm những ngành, nghề nào dưới đây? a, Kinh doanh lữ hanh. b, Kinh doanh lưu trú du lịch. c, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch. d, Tất cả các ngành, nghề trên. Câu 6: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch không bao gồm ngành, nghề nào dưới đây? a, Lữ hành. b, Lưu trú du lịch. c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch. d, Vận chuyển khách du lịch. Câu 7: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền của tổ chức, các nhân kinh doanh du lịch bao gồm những quyền nào? a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành,nghề kinh doanh du lịch b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp. c, Tổ chức tham gia cac hoạt động xúc tiến du lịch, được đưa vào danh mục quảng bá chung của ngành du lịch, d, Cả ba phương án trên đều đúng. Câu 8: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không bao gồm điều kiện nào dưới đây? a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành. b, Có phương án kinh doanh. c, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. d, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Câu 9: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm điều kiện nào dưới đây? a Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế b, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. 2
  • 3. c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 10: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế? a, Chính phủ. b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c, Tổng cục Du lịch. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn bao nhiêu năm? a, 5 năm b, 2 năm c, 4 năm d, 3 năm Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế không bao gồm quyền và nghĩa vụ nào dưới đây ? a, Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh hải quan. b, Mua bảo hiểm cho khách du lịch. c, Thông báo chương trình du lịch cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh. d, Có trách nhiệm quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã ký với khách du lịch. Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, bên nhận đại lý lữ hành không có trách nhiệm nào dưới đây? a, Không được sao chép chương trình du lịch của bên giao đại lý dưới bất kỳ hình thức nào. b.Lập và lưu trữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch. c, Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên giao đại lý lữ hành. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm điều kiện nào dưới đây? a, Có hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch. b, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch. c, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển. d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu riêng theo quy định. 3
  • 4. Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch gồm điều kiện nào dưới đây? a, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dướng về nghiệp vụ du lịch. b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển. c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu riêng theo quy định. d, Cả ba phương án trên đều đúng. Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm quyền và nghĩa vụ nào dưới đây? a, Có hợp đồng lao động đối với chủ phương tiện vận chuyển. b, Lựa chọn phương tiện vận chuyển khách du lịch.. c, Vận chuyển khách du lịch theo tuyến, theo hợp đồng với khách du lịch hoặc doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. d, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch không bao gồm loại cơ sở nào dưới đây? a, Làng du lịch. b, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. c, Trang trại du lịch d, Bãi cắm trại du lịch. Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm loại cơ sở nào dưới đây? a, Khách sạn. b, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. c, Bãi cắm trại du lịch. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, Khách sạn được xếp mấy hạng ? a, 5 hạng. b, 3 hạng. c, 4 hạng. d, 7 hạng. Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn từ 3 sao đến 5 sao? a, Chính phủ. b, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh. 4
  • 5. c, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn 1 sao, 2 sao và hạng đạt tiêu chuẩn? a, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh. b, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương. c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. d, Chính phủ. Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều nào dưới đây hướng dẫn viên không được làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. d, Cả a,b,c đề đúng. Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều nào dưới đây hướng dẫn viên được làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ nào dưới đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền nào dưới đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. 5
  • 6. c, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn 1 sao, 2 sao và hạng đạt tiêu chuẩn? a, Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh. b, Cơ quan nhà nước về du lịch ở trung ương. c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. d, Chính phủ. Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều nào dưới đây hướng dẫn viên không được làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. d, Cả a,b,c đề đúng. Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều nào dưới đây hướng dẫn viên được làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ nào dưới đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền nào dưới đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm. b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình. 5