Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7

Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănPhó thường dân en Nguyễn Ngọc Phan Văn

Nguyễn Ngọc Phan Văn

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ………………..
(Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)
Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách
GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách
Đề thi số 07
Câu 1: Theo anh, chị tài nguyên du lịch nhân văn gồm các yếu tố nào sau đây?
a. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch
b. Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian có thể sử dụng
phục vụ mục đích du lịch.
c. Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng
tạo của con người và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.
d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 2: Theo quy định tại Luật Du lịch 2005 cơ quan, tổ chức, các nhân nào sau đây
có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh nhà?
a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
b. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
c . Hội đồng nhân dân tỉnh.
d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 3: Đáp án nào sau đây thuộc nội dung quản lý nhà nước về du lịch được quy
định tại Luật Du lịch năm 2005?
a. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thông tin du lịch.
b. Kiểm tra, thanh tra, khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật du lịch.
a. Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch.
b. Cả a,b,c đề đúng.
Câu 4: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du
lịch có những nghĩa vụ nào sau đây?
1
a. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành
nghề kinh doanh du lịch.
b. Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp.
c. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; được đưa vào danh mục
quảng bá chung của ngành du lịch.
d. Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Câu 5: Theo anh, chị tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố nào sau đây?
a, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch.
b, Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử.
c, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan
thiên nhiên.
d, Cả a,b,c đều đúng
Câu 6: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có
thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn
du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia?
a, Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương.
b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
d, Cả b và c đúng.
Câu 7: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có
thẩm quyền quyết định quy hoạch cụ thể của khu chức năng trong điểm du lịch
quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên?
a, Chính phủ.
b, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Câu 8: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên
môn thuộc cơ quan nào dưới đây ?
a, Ủy ban nhân dân tỉnh.
b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c, Tổng cục Du lịch.
d, Sở Nội vụ.
Câu 9: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du
lịch có những quyền nào sau đây?
a, Được nhà nước bảo hộ kinh doanh du lịch hợp pháp.
b, Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2
c, Được kinh doanh du lịch theo đúng nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh,
giấy phép kinh doanh du lịch đối với ngành, nghề cần có giấy phép.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 10: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp trưc thuộc Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ?
a, 10 đơn vị.
b, 12 đơn vị.
c, 08 đơn vị.
d, 05 đơn vị.
Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận khu
du lịch địa phương?
a, Chính phủ.
b, Tổng cục Du lịch.
c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận điểm
du lịch địa phương?
a, Chính phủ.
b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c, Tổng cục Du lịch.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện nào dưới đây được công nhận đô
thị du lịch?
a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn trong ranh giới đô thị hoặc trong ranh giới đô thị
và khu vực liền kề.
b, Có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ đáp ứng nhu cầu đa
dạng của khách du lịch.
c, Ngành du lịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận đô
thị du lịch?
a, Chính phủ.
b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c, Tổng cục Du lịch.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3
Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, ngành, nghề kinh doanh du lịch bao gồm
những ngành, nghề nào dưới đây?
a, Kinh doanh lữ hanh.
b, Kinh doanh lưu trú du lịch.
c, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch.
d, Tất cả các ngành, nghề trên.
Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch không bao gồm ngành,
nghề nào dưới đây?
a, Lữ hành.
b, Lưu trú du lịch.
c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch.
d, Vận chuyển khách du lịch.
Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền của tổ chức, các nhân kinh doanh du
lịch bao gồm những quyền nào?
a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành,nghề
kinh doanh du lịch
b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp.
c, Tổ chức tham gia cac hoạt động xúc tiến du lịch, được đưa vào danh mục quảng
bá chung của ngành du lịch,
d, Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không
bao gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành.
b, Có phương án kinh doanh.
c, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.
d, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất ba năm hoạt
động trong lĩnh vực lữ hành.
Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao
gồm điều kiện nào dưới đây?
a Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế
b, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.
c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất bốn năm
hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 20: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?
a, Chính phủ.
b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4
c, Tổng cục Du lịch.
d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn bao
nhiêu năm?
a, 5 năm
b, 2 năm
c, 4 năm
d, 3 năm
Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh
doanh lữ hành quốc tế không bao gồm quyền và nghĩa vụ nào dưới đây ?
a, Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh hải quan.
b, Mua bảo hiểm cho khách du lịch.
c, Thông báo chương trình du lịch cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp
tỉnh.
d, Có trách nhiệm quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã ký với khách
du lịch.
Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, bên nhận đại lý lữ hành không có trách
nhiệm nào dưới đây?
a, Không được sao chép chương trình du lịch của bên giao đại lý dưới bất kỳ hình
thức nào.
b.Lập và lưu trữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch.
c, Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên giao đại lý lữ hành.
d, Cả a,b,c đều đúng.
Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du
lịch không bao gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Có hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch.
b, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển
khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch.
c, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển.
d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp
biển hiệu riêng theo quy định.
Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du
lịch gồm điều kiện nào dưới đây?
a, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển
khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dướng về nghiệp vụ du lịch.
b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển.
5
c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp
biển hiệu riêng theo quy định.
d, Cả ba phương án trên đều đúng.
6
c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp
biển hiệu riêng theo quy định.
d, Cả ba phương án trên đều đúng.
6

Recomendados

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 9Nguyễn Ngọc Phan Văn
173 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 1Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.2K vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 5Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.1K vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 11Nguyễn Ngọc Phan Văn
657 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 13Nguyễn Ngọc Phan Văn
500 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 20Nguyễn Ngọc Phan Văn
346 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Nguyễn Ngọc Phan Văn
867 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Nguyễn Ngọc Phan Văn
78 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Nguyễn Ngọc Phan Văn
94 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Nguyễn Ngọc Phan Văn
67 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Nguyễn Ngọc Phan Văn
505 vistas7 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10Nguyễn Ngọc Phan Văn
64 vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 17
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 14
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 4
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 6
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 19
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 15
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 10
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 18
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 06
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 12
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 16
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 1
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Nguyễn Ngọc Phan VănĐề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 8
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 05
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 3
Chương 3 thiết kế ctdl por Trang Thi
Chương 3   thiết kế ctdlChương 3   thiết kế ctdl
Chương 3 thiết kế ctdl
Trang Thi7.9K vistas

Destacado

Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2 por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2Nguyễn Ngọc Phan Văn
118 vistas6 diapositivas
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04 por
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Nguyễn Ngọc Phan Văn
41 vistas8 diapositivas
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7 por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7Nguyễn Ngọc Phan Văn
216 vistas6 diapositivas
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3 por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3Nguyễn Ngọc Phan Văn
182 vistas6 diapositivas
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8 por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8Nguyễn Ngọc Phan Văn
80 vistas6 diapositivas
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết ) por
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )Nguyễn Ngọc Phan Văn
2.6K vistas20 diapositivas

Destacado(9)

Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 2
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Thi Viết )đề Số 04
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 7
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 3
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 8
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết ) por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư ( Thi Viết )
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 4
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 6
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1 por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1
Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 1

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7

quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch por
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịchquy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịchheoiu_9x
7.6K vistas24 diapositivas
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến por
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnChính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnduanesrt
2.8K vistas14 diapositivas
Luận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND Lào por
Luận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND LàoLuận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND Lào
Luận án: Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Bo Kẹo CHDCND LàoDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
43 vistas194 diapositivas
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ... por
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ...Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ...
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
60 vistas21 diapositivas
Tieuluan_ QTCL por
Tieuluan_ QTCLTieuluan_ QTCL
Tieuluan_ QTCLnbthoai
4K vistas21 diapositivas
Đề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOT por
Đề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOTĐề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOT
Đề tài: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
5.5K vistas121 diapositivas

Similar a Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7(13)

quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch por heoiu_9x
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịchquy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
heoiu_9x7.6K vistas
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến por duanesrt
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đếnChính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến
duanesrt2.8K vistas
Tieuluan_ QTCL por nbthoai
Tieuluan_ QTCLTieuluan_ QTCL
Tieuluan_ QTCL
nbthoai4K vistas
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố... por jackjohn45
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố...Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố...
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ trong hội nhập quố...
jackjohn45943 vistas
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ... por NuioKila
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ...QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐ...
NuioKila55 vistas
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh por Man_Book
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninhNghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh bắc ninh
Man_Book214 vistas
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1095 - vanhien.vn por Pham Long
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1095 - vanhien.vnToàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1095 - vanhien.vn
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1095 - vanhien.vn
Pham Long354 vistas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn

Phát triển ngân hàng hiện đại por
Phát triển ngân hàng hiện đạiPhát triển ngân hàng hiện đại
Phát triển ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
813 vistas4 diapositivas
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn por
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnGiải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn
Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
387 vistas16 diapositivas
Phát triển cho vay trung dài hạn por
Phát triển cho vay trung dài hạnPhát triển cho vay trung dài hạn
Phát triển cho vay trung dài hạnNguyễn Ngọc Phan Văn
263 vistas64 diapositivas
Giải pháp phát triển kinh doanh por
Giải pháp phát triển kinh doanhGiải pháp phát triển kinh doanh
Giải pháp phát triển kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
261 vistas29 diapositivas
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại por
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đạiNguyễn Ngọc Phan Văn
236 vistas76 diapositivas
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh por
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhGiải pháp nâng cao năng lực kinh doanh
Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanhNguyễn Ngọc Phan Văn
184 vistas60 diapositivas

Más de Nguyễn Ngọc Phan Văn(20)

Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại SacombankThực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank
Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank

Đề thi viên chức chuyên ngành du lịch ( Trắc nghiệm )đề 7

  • 1. ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số BD: ……………….. (Thí sinh làm bài ngay trên đề thi) Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 07 Câu 1: Theo anh, chị tài nguyên du lịch nhân văn gồm các yếu tố nào sau đây? a. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch b. Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch. c. Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. d. Cả a,b,c đều đúng. Câu 2: Theo quy định tại Luật Du lịch 2005 cơ quan, tổ chức, các nhân nào sau đây có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh nhà? a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch b. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình c . Hội đồng nhân dân tỉnh. d. Cả a,b,c đều đúng. Câu 3: Đáp án nào sau đây thuộc nội dung quản lý nhà nước về du lịch được quy định tại Luật Du lịch năm 2005? a. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thông tin du lịch. b. Kiểm tra, thanh tra, khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật du lịch. a. Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch. b. Cả a,b,c đề đúng. Câu 4: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có những nghĩa vụ nào sau đây? 1
  • 2. a. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh du lịch. b. Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp. c. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; được đưa vào danh mục quảng bá chung của ngành du lịch. d. Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Câu 5: Theo anh, chị tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố nào sau đây? a, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể phục vụ mục đích du lịch. b, Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử. c, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên. d, Cả a,b,c đều đúng Câu 6: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia? a, Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương. b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. c, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. d, Cả b và c đúng. Câu 7: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân nào sau đây có thẩm quyền quyết định quy hoạch cụ thể của khu chức năng trong điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên? a, Chính phủ. b, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. d, Ủy ban nhân dân tỉnh. Câu 8: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan nào dưới đây ? a, Ủy ban nhân dân tỉnh. b, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. c, Tổng cục Du lịch. d, Sở Nội vụ. Câu 9: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có những quyền nào sau đây? a, Được nhà nước bảo hộ kinh doanh du lịch hợp pháp. b, Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 2
  • 3. c, Được kinh doanh du lịch theo đúng nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh du lịch đối với ngành, nghề cần có giấy phép. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 10: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp trưc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ? a, 10 đơn vị. b, 12 đơn vị. c, 08 đơn vị. d, 05 đơn vị. Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận khu du lịch địa phương? a, Chính phủ. b, Tổng cục Du lịch. c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận điểm du lịch địa phương? a, Chính phủ. b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c, Tổng cục Du lịch. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện nào dưới đây được công nhận đô thị du lịch? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn trong ranh giới đô thị hoặc trong ranh giới đô thị và khu vực liền kề. b, Có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. c, Ngành du lịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận đô thị du lịch? a, Chính phủ. b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c, Tổng cục Du lịch. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 3
  • 4. Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, ngành, nghề kinh doanh du lịch bao gồm những ngành, nghề nào dưới đây? a, Kinh doanh lữ hanh. b, Kinh doanh lưu trú du lịch. c, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch. d, Tất cả các ngành, nghề trên. Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch không bao gồm ngành, nghề nào dưới đây? a, Lữ hành. b, Lưu trú du lịch. c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch. d, Vận chuyển khách du lịch. Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền của tổ chức, các nhân kinh doanh du lịch bao gồm những quyền nào? a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành,nghề kinh doanh du lịch b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp. c, Tổ chức tham gia cac hoạt động xúc tiến du lịch, được đưa vào danh mục quảng bá chung của ngành du lịch, d, Cả ba phương án trên đều đúng. Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không bao gồm điều kiện nào dưới đây? a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành. b, Có phương án kinh doanh. c, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. d, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm điều kiện nào dưới đây? a Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế b, Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 20: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế? a, Chính phủ. b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 4
  • 5. c, Tổng cục Du lịch. d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn bao nhiêu năm? a, 5 năm b, 2 năm c, 4 năm d, 3 năm Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế không bao gồm quyền và nghĩa vụ nào dưới đây ? a, Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh hải quan. b, Mua bảo hiểm cho khách du lịch. c, Thông báo chương trình du lịch cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh. d, Có trách nhiệm quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã ký với khách du lịch. Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, bên nhận đại lý lữ hành không có trách nhiệm nào dưới đây? a, Không được sao chép chương trình du lịch của bên giao đại lý dưới bất kỳ hình thức nào. b.Lập và lưu trữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch. c, Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên giao đại lý lữ hành. d, Cả a,b,c đều đúng. Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm điều kiện nào dưới đây? a, Có hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch. b, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch. c, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển. d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu riêng theo quy định. Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch gồm điều kiện nào dưới đây? a, Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe và được bồi dướng về nghiệp vụ du lịch. b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển. 5
  • 6. c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu riêng theo quy định. d, Cả ba phương án trên đều đúng. 6
  • 7. c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu riêng theo quy định. d, Cả ba phương án trên đều đúng. 6