Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1

H
Hogeschool RotterdamHogeschool Rotterdam
Minor digitale didactiek en nieuwe media: Formatief handelen met OLT
Hogeschool Rotterdam
21 november 2022: Bijeenkomst 1
28 november 2022: Bijeenkomst 2
5 december 2022: Werksessie + Vragen
Activerende werkvorm
Tegen de (denkbeeldige) streep!
ALS antwoord = JA Zet een stap naar voren
ALS antwoord = NEE  Blijf staan
Bij twijfel of ongemak, blijf gerust staan.
1. Ik studeer aan de Hogeschool Rotterdam.
2. Ik ben blij met de keuze voor de minor digitale
didactiek en nieuwe media.
3. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd in de minor.
4. Ik mis bepaalde onderdelen in de minor.
5. Ik wil graag wat meer over Robert weten.
6. Ik ben sportief.
7. Ik ben muzikaal.
8. Ik ben creatief.
9. Ik heb een leuke of unieke hobby.
10. Ik weet al veel over digitaal toetsen.
11. Ik weet wat formatief toetsen is.
12. Ik weet wat formatief evalueren is.
13. Ik weet wat formatief handelen is.
14. Ik loop stage op het VO.
15. Ik loop stage op het MBO.
16. Ik heb zelf al een specifieke leervraag voor deze
module.
Scan de QR code.
Vul de Google Forms in.
Individueel
In stilte voor jezelf
+- 5 minuten
Robert
De Google Forms is ingestuurd.
Wacht even geduldig op de rest.
Voorkennis activeren
(Digitale educatieve toepassingen)
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Programma
Aantal
minuten:
Activiteit(en):
+- 15-20 min • Activerende activiteit: Tegen de streep
• Voorstellen / kennismaken
• Voorkennis check
• Aandachtsrichter
+- 30 min • Uitleg over Formatief toetsen, Formatief evalueren, Formatief handelen
• Van gedachten wisselen over uitspraken
• Teken een bloem
• Model formatief toetsen / Feedback
+- 10 min Pauze
+- 10 min • Uitleg over de eindopdracht
+- 40-50 min • Opzetten van een vaardighedenhiërarchie
• Experimenteren met/uitzoeken van Sway/Wikiwijs/vormvrije toepassing
• Klaarzetten “hoofdstukkenindeling”
Voorbereiding
volgende
bijeenkomst
Neem je definitieve vaardighedenhiërarchie mee naar de bijeenkomst, zodat ik hem kan
goedkeuren.
Volgende
bijeenkomst
Valide toetsvragen, vervolgstappen en differentiëren
https://www.youtube.com/watch?v=wh-qpJu7Lyw
Aandachtsrichter
Formatief toetsen, evalueren,
handelen
Een korte introductie
Formatief
toetsen/evalueren
Definitie formatief toetsen die wordt gehanteerd in de
module:
“Toetsing is formatief als leraren, leerlingen en hun
klasgenoten bewijs verzamelen, interpreteren en gebruiken
om beslissingen te nemen over de vervolgstappen in het
leerproces die beter (onderbouwd) zijn dan de beslissingen
die ze anders hadden genomen (Black & William, 2009).”
Black, P. & William, D. (1998) Assessment and classroom learning. Assessment in
Education: Principles, Policy and Practice, 5(1), pp. 7-73
Formatief
handelen?
•Combinatie
•Anders niet zinvol
Waarom?
Er is veel oversteenstemming over het belang van formatief
toetsen bij het leren van leerlingen (Schildkamp et al., 2014)
• Formatief toetsen leidt tot beter onderwijs en betere
leerprestaties (Briggs et al., 2012; Hattie, 2009; Kingston en
Nash, 2011; Van der Ploeg en van Engen, 2017; William et al.,
2004).
• Formatief toetsen kan leiden tot meer motivatie en een betere
zelfregulatie bij leerlingen (Stobart, 2008; Van der Ploeg en Van
Engen, 2017).
• Voorwaarde: Formatief toetsen moet goed en systematisch
worden uitgevoerd, in combinatie met het geven van
effectieve feedback.
Black, P. & William, D. (1998) Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 5(1), pp. 7-
73
Briggs, D.C., Ruiz-Primo, M.A., Furtak, E., Shepard, L. & Yin, Y. (2012) Meta-analytic methodology and inferences about the efficacy of
formative assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 31(4), pp. 13-17.
Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: Routledge.
Kingston, N. & Nash, B. (2011). Formatieve assessment: A meta-analysis and a call for research. Educational Measurement: Issues and
Practice, 30(4), pp. 28-37
Schildkamp,K., Heitink, M., Van der Kleij, F.M., Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W. & Veldkamp, B. (2014). Voorwaarden voor
effectieve formatieve toetsing: een praktische review. Twente: Universiteit Twente
Stobart, G. (2008). Testing Times: The uses and abuses of assessment. London: Routlegde.
Van der Ploeg, S. & Van Engen, N. (2017). Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de effecten van formatief
evalueren? Den Haag: Kennisrotonde.
William, D., Lee, C., Harrison, C. & Black, P. (2004). Teachers developing assessment for learning: impact on student achievement.
Assessment in Education: Principles Policy and Practice 11(1), pp. 49-65
Verschil
summatief
toetsen en
formatief
toetsen
Summatief toetsen
heeft een beslissende
functie. De resultaten
kunnen gebruikt
worden om
beslissingen te nemen
over bijv. de
bevordering van
leerlingen of
diplomering.
Formatief toetsen
geeft informatie
over waar de
leerling staat in
zijn/haar leerproces.
Uitspraken om eens over van
gedachten te wisselen
1. Een onvoldoende mag nooit een
verrassing zijn voor een leerling of
student.
2. Formatief toetsen kost veel tijd.
3. De docent is de enige expert in het
klaslokaal.
4. Feedback moet altijd gegeven worden
door de docent of door een
medeleerling.
Ga in gesprek over
deze vier uitspraken.
Tweetallen of drietallen
Op normaal volume
+- 5-10 minuten
Robert
Intenties van formatief toetsen
worden onder de loep genomen.
Kijk even op de Moodle pagina.
A4 uitdelen
Opdracht: Teken een bloem
Einde van de opdracht
Laat nu jullie bloem zien.
Voldoende
Feed-up:
• Waar werken we naartoe?
• Wat zijn succescriteria?
• Hoe ziet een voldoende eruit?
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Summatieve toets
Feedback
en feed forward
Feed up
Formatief toetsen:
Feedback en feed
forward
Formatief toetsen:
Feedback en feed
forward
Formatief toetsen:
Feedback en feed
forward
Feed up: Het doel, waar werk je naartoe? Wat zijn succescriteria?
Feedback: Waar sta je nu in dat proces?
Feed forward: Wat moet je nog doen? Wat kan je nog meer leren?
Discrepantiefeedback: Wat mist er en wat moet verbeterd worden?
Progressiefeedback: Hoe sta je in het leerproces t.o.v. het begin?
Summatieve toets
Feedback
Onderwijsleertechnologie
Effectiever
Grootschaliger
Automatische feedback
Formatief
handelen met
Formatief handelen
Als uitslag = positief Als uitslag = negatief
• Vaststellen waar denkfouten en
hiaten zitten (leerling,
medeleerling, docent?)
• Niet alleen feedback op taak
geven, maar ook op proces en
zelfregulatie
• Na feedback op het proces ->
Plannen maken
• Differentiëren
• Verdieping of verbreding van het
leerdoel
• Verder werken aan het volgende
leerdoel in de
vaardighedenhiërarchie of het
curriculum
• Iets anders doen: Ander vak,
andere leerlingen helpen,
docent helpen
Formeel vs
informeel
formatief
toetsen
Formeel formatief
toetsen
• Georganiseerd
• Belangrijk: Het
stellen van goede
vragen
Informeel formatief
toetsen
• On the fly!
• Belangrijk: Het
stellen van goede
vragen
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Zichtbaarheid
op het
leerproces van
een student
krijgen tijdens
de les zonder
digitale
ondersteuning.
Zichtbaarheid
op het
leerproces van
een hele groep
krijgen tijdens
de les zonder
digitale
ondersteuning.
Zichtbaarheid
op het
leerproces van
de hele groep
krijgen tijdens
de les met
digitale
ondersteuning.
Zichtbaarheid
op het
leerproces van
zowel de groep
als alle
individuele
studenten
krijgen tijdens
de les met
digitale
ondersteuning.
Zichtbaarheid
op het
leerproces van
zowel de groep
als alle
individuele
studenten
krijgen tijdens
de les met
digitale
ondersteuning
en daar
vervolgens op
handelen.
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Pauze
5 minuten
Differentiëren / Formatief
toetsen
Als een docent iets wil uitleggen aan de hele klas
tegelijk, is het waarschijnlijk dat 1/3 van de
leerlingen het al weet, 1/3 het inderdaad gaat
snappen en 1/3 nog niet aan snappen toe is. Dan is
de uitleg voor 2/3 van de leerlingen tijdverspilling.
- Lillian Katz, university of Illinois)
Ontwerpprincipes van jullie eindopdracht/module
1. Sterke transfer naar, maar niet afhankelijk van… leerwerkplek
2. Individuele opdracht
3. Peer feedback aan het einde ter inspiratie
4. Minder heftig dan vorig schooljaar
5. Nadruk op OLT
6. Sterke nadruk op toetsing
7. Voorbereiding
Microsoft
Sway
pagina
Wikiwijs
pagina
of
Vormvrije
pagina
met de
volgende
inhoud

Vaardigheden-
hiërarchie met
minimaal 3
deelvaardigheden en
1 hoofdvaardigheid
Uitwerking van 3
deelvaardigheden via
deze 5 stappen
1. Beschrijving
deelvaardigheid +
SMART leerdoelen
2. Misconcepties
3. Keuze en
verantwoording
manier van toetsen
4. Formatieve toets in 3x
unieke toepassing
5. Vervolgstappen
wel/niet behaald
Eindtoets
hoofdvaardigheid
+
Single point rubric
Ingevulde
peer
feedback
leerteam
(via single
point
rubric)
Korte
reflectie
op het
volgen van
deze
module
Eindopdracht
Minor digitale didactiek en nieuwe media, module 8 Formatief handelen met OLT
Verwerkingstoepassingen, o.a.:
Google Forms, Microsoft Forms,
Socrative, GoFormative,
Wikiwijs, Wizer.me
Lees de eindopdracht én de final checklist
Individueel
Lees de hand-out en noteer vragen die je straks
mag stellen
+- 10 minuten
Robert
Je weet wat je te wachten staat
in de eindopdracht.
Bekijk de informatie op de Moodle pagina.
Werk aan de opdrachten aan de linkerkant.
Individueel
Je mag met elkaar overleggen. Stilte lokaal aan
de overkant?
+- 40-50 minuten
Robert
Je hebt een begin gemaakt
aan je eindopdracht.
Bekijk de informatie op de Moodle pagina.
Werk aan het onderstaande. Dat hoeft niet per se
in deze volgorde .
1. Ontwerp een vaardighedenhiërarchie met
minimaal 3 deelvaardigheden voor jouw
hoofdvaardigheid.
2. Experimenteer met Microsoft Sway, Wikiwijs of
een vormvrije toepassing voor je eindopdracht.
3. Zet alvast de verplichte hoofdstukkenindeling
(Zie final checklist onderaan) klaar.
4. Ontdek mogelijkheden van
verwerkingstoepassingen (Tip: Wizer.me,
wikiwijs zelf, GoFormative, Socrative,
Google/Microsoft Forms
Programma
Aantal
minuten:
Activiteit(en):
+- 15-20 min • Activerende activiteit: Tegen de streep
• Voorstellen / kennismaken
• Voorkennis check
• Aandachtsrichter
+- 30 min • Uitleg over Formatief toetsen, Formatief evalueren, Formatief handelen
• Van gedachten wisselen over uitspraken
• Teken een bloem
• Model formatief toetsen / Feedback
+- 10 min Pauze
+- 10 min • Uitleg over de eindopdracht
+- 40-50 min • Opzetten van een vaardighedenhiërarchie
• Experimenteren met/uitzoeken van Sway/Wikiwijs/vormvrije toepassing
• Klaarzetten “hoofdstukkenindeling”
Voorbereiding
volgende
bijeenkomst
Neem je definitieve vaardighedenhiërarchie mee naar de bijeenkomst, zodat ik hem kan
goedkeuren.
Volgende
bijeenkomst
Valide toetsvragen, vervolgstappen en differentiëren
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
1 de 32

Recomendados

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx por
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
172 vistas25 diapositivas
De cyclus van formatief evalueren por
De cyclus van formatief evaluerenDe cyclus van formatief evalueren
De cyclus van formatief evaluerenJudith Gulikers
330 vistas20 diapositivas
Formatief toetsen met ICT.pptx por
Formatief toetsen met ICT.pptxFormatief toetsen met ICT.pptx
Formatief toetsen met ICT.pptxHogeschool Rotterdam
180 vistas32 diapositivas
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven) por
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)ExpoSchoolaanZet
646 vistas20 diapositivas
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam) por
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)ExpoSchoolaanZet
550 vistas34 diapositivas
Av Juni 2009 Presentatie Ivlos por
Av Juni 2009 Presentatie IvlosAv Juni 2009 Presentatie Ivlos
Av Juni 2009 Presentatie IvlosUniversiteitUtrecht
194 vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1

Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductie por
Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductieWorkshop vakschool schoonhoven blended learning introductie
Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductieWilfredRubens.com
405 vistas49 diapositivas
Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (... por
Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (...Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (...
Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (...Like to Share
3K vistas40 diapositivas
Artikel analyseren van toetsen por
Artikel analyseren van toetsenArtikel analyseren van toetsen
Artikel analyseren van toetsenKaren van Kooten
963 vistas4 diapositivas
Blended learning en (e)-assessment por
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentLuc Vandeput
853 vistas40 diapositivas
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus por
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursusTweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursusWilfredRubens.com
1.4K vistas54 diapositivas
Verkenning digitaal portfolio por
Verkenning digitaal portfolioVerkenning digitaal portfolio
Verkenning digitaal portfolioLotte de Rooij
455 vistas8 diapositivas

Similar a Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1(20)

Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductie por WilfredRubens.com
Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductieWorkshop vakschool schoonhoven blended learning introductie
Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductie
WilfredRubens.com405 vistas
Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (... por Like to Share
Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (...Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (...
Presentatie Toets Digitaal: Voor- en nadelen van digitaal toetsen in het PO (...
Like to Share 3K vistas
Blended learning en (e)-assessment por Luc Vandeput
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessment
Luc Vandeput853 vistas
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus por WilfredRubens.com
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursusTweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus
WilfredRubens.com1.4K vistas
Verkenning digitaal portfolio por Lotte de Rooij
Verkenning digitaal portfolioVerkenning digitaal portfolio
Verkenning digitaal portfolio
Lotte de Rooij455 vistas
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx por Hogeschool Rotterdam
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie) por Stijn Huijsmans
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Stijn Huijsmans643 vistas
Studentenfeedback op lesniveau por Herman Post
Studentenfeedback op lesniveauStudentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveau
Herman Post537 vistas
Lesdag 3 didactische analyse por MarcelVoets4
Lesdag 3  didactische analyseLesdag 3  didactische analyse
Lesdag 3 didactische analyse
MarcelVoets427 vistas
Veranderende visie op toetsing - Tamara van Schilt-Mol (HAN) - OWD21 por SURF Events
Veranderende visie op toetsing - Tamara van Schilt-Mol (HAN) - OWD21Veranderende visie op toetsing - Tamara van Schilt-Mol (HAN) - OWD21
Veranderende visie op toetsing - Tamara van Schilt-Mol (HAN) - OWD21
SURF Events725 vistas
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va... por SURF Events
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
SURF Events648 vistas
Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel por Stichting VO-content
Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel
Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten por Kennisnet
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
Kennisnet809 vistas
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w... por Lieke
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Lieke485 vistas
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen? por robert bouwhuis
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen? En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
robert bouwhuis1.1K vistas
Workshop 3.3 presentatie 19 januari por buitengewoon
Workshop 3.3 presentatie 19 januariWorkshop 3.3 presentatie 19 januari
Workshop 3.3 presentatie 19 januari
buitengewoon863 vistas

Más de Hogeschool Rotterdam

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx por
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
119 vistas30 diapositivas
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx por
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
103 vistas15 diapositivas
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx por
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
27 vistas15 diapositivas
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx por
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
127 vistas29 diapositivas
Medicatie leerdoelen.pptx por
Medicatie leerdoelen.pptxMedicatie leerdoelen.pptx
Medicatie leerdoelen.pptxHogeschool Rotterdam
36 vistas11 diapositivas
Vilans Protocollen.pdf por
Vilans Protocollen.pdfVilans Protocollen.pdf
Vilans Protocollen.pdfHogeschool Rotterdam
266 vistas16 diapositivas

Más de Hogeschool Rotterdam(19)

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx por Hogeschool Rotterdam
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx por Hogeschool Rotterdam
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx por Hogeschool Rotterdam
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx por Hogeschool Rotterdam
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides por Hogeschool Rotterdam
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slidesDidactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx por Hogeschool Rotterdam
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docxHandreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx por Hogeschool Rotterdam
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docxHandreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1

 • 1. Minor digitale didactiek en nieuwe media: Formatief handelen met OLT Hogeschool Rotterdam 21 november 2022: Bijeenkomst 1 28 november 2022: Bijeenkomst 2 5 december 2022: Werksessie + Vragen
 • 2. Activerende werkvorm Tegen de (denkbeeldige) streep! ALS antwoord = JA Zet een stap naar voren ALS antwoord = NEE  Blijf staan Bij twijfel of ongemak, blijf gerust staan. 1. Ik studeer aan de Hogeschool Rotterdam. 2. Ik ben blij met de keuze voor de minor digitale didactiek en nieuwe media. 3. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd in de minor. 4. Ik mis bepaalde onderdelen in de minor. 5. Ik wil graag wat meer over Robert weten. 6. Ik ben sportief. 7. Ik ben muzikaal. 8. Ik ben creatief. 9. Ik heb een leuke of unieke hobby. 10. Ik weet al veel over digitaal toetsen. 11. Ik weet wat formatief toetsen is. 12. Ik weet wat formatief evalueren is. 13. Ik weet wat formatief handelen is. 14. Ik loop stage op het VO. 15. Ik loop stage op het MBO. 16. Ik heb zelf al een specifieke leervraag voor deze module.
 • 3. Scan de QR code. Vul de Google Forms in. Individueel In stilte voor jezelf +- 5 minuten Robert De Google Forms is ingestuurd. Wacht even geduldig op de rest. Voorkennis activeren (Digitale educatieve toepassingen)
 • 5. Programma Aantal minuten: Activiteit(en): +- 15-20 min • Activerende activiteit: Tegen de streep • Voorstellen / kennismaken • Voorkennis check • Aandachtsrichter +- 30 min • Uitleg over Formatief toetsen, Formatief evalueren, Formatief handelen • Van gedachten wisselen over uitspraken • Teken een bloem • Model formatief toetsen / Feedback +- 10 min Pauze +- 10 min • Uitleg over de eindopdracht +- 40-50 min • Opzetten van een vaardighedenhiërarchie • Experimenteren met/uitzoeken van Sway/Wikiwijs/vormvrije toepassing • Klaarzetten “hoofdstukkenindeling” Voorbereiding volgende bijeenkomst Neem je definitieve vaardighedenhiërarchie mee naar de bijeenkomst, zodat ik hem kan goedkeuren. Volgende bijeenkomst Valide toetsvragen, vervolgstappen en differentiëren
 • 8. Formatief toetsen/evalueren Definitie formatief toetsen die wordt gehanteerd in de module: “Toetsing is formatief als leraren, leerlingen en hun klasgenoten bewijs verzamelen, interpreteren en gebruiken om beslissingen te nemen over de vervolgstappen in het leerproces die beter (onderbouwd) zijn dan de beslissingen die ze anders hadden genomen (Black & William, 2009).” Black, P. & William, D. (1998) Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 5(1), pp. 7-73
 • 10. Waarom? Er is veel oversteenstemming over het belang van formatief toetsen bij het leren van leerlingen (Schildkamp et al., 2014) • Formatief toetsen leidt tot beter onderwijs en betere leerprestaties (Briggs et al., 2012; Hattie, 2009; Kingston en Nash, 2011; Van der Ploeg en van Engen, 2017; William et al., 2004). • Formatief toetsen kan leiden tot meer motivatie en een betere zelfregulatie bij leerlingen (Stobart, 2008; Van der Ploeg en Van Engen, 2017). • Voorwaarde: Formatief toetsen moet goed en systematisch worden uitgevoerd, in combinatie met het geven van effectieve feedback. Black, P. & William, D. (1998) Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 5(1), pp. 7- 73 Briggs, D.C., Ruiz-Primo, M.A., Furtak, E., Shepard, L. & Yin, Y. (2012) Meta-analytic methodology and inferences about the efficacy of formative assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 31(4), pp. 13-17. Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: Routledge. Kingston, N. & Nash, B. (2011). Formatieve assessment: A meta-analysis and a call for research. Educational Measurement: Issues and Practice, 30(4), pp. 28-37 Schildkamp,K., Heitink, M., Van der Kleij, F.M., Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W. & Veldkamp, B. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing: een praktische review. Twente: Universiteit Twente Stobart, G. (2008). Testing Times: The uses and abuses of assessment. London: Routlegde. Van der Ploeg, S. & Van Engen, N. (2017). Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de effecten van formatief evalueren? Den Haag: Kennisrotonde. William, D., Lee, C., Harrison, C. & Black, P. (2004). Teachers developing assessment for learning: impact on student achievement. Assessment in Education: Principles Policy and Practice 11(1), pp. 49-65
 • 11. Verschil summatief toetsen en formatief toetsen Summatief toetsen heeft een beslissende functie. De resultaten kunnen gebruikt worden om beslissingen te nemen over bijv. de bevordering van leerlingen of diplomering. Formatief toetsen geeft informatie over waar de leerling staat in zijn/haar leerproces.
 • 12. Uitspraken om eens over van gedachten te wisselen 1. Een onvoldoende mag nooit een verrassing zijn voor een leerling of student. 2. Formatief toetsen kost veel tijd. 3. De docent is de enige expert in het klaslokaal. 4. Feedback moet altijd gegeven worden door de docent of door een medeleerling. Ga in gesprek over deze vier uitspraken. Tweetallen of drietallen Op normaal volume +- 5-10 minuten Robert Intenties van formatief toetsen worden onder de loep genomen. Kijk even op de Moodle pagina.
 • 15. Einde van de opdracht Laat nu jullie bloem zien.
 • 16. Voldoende Feed-up: • Waar werken we naartoe? • Wat zijn succescriteria? • Hoe ziet een voldoende eruit?
 • 18. Summatieve toets Feedback en feed forward Feed up Formatief toetsen: Feedback en feed forward Formatief toetsen: Feedback en feed forward Formatief toetsen: Feedback en feed forward Feed up: Het doel, waar werk je naartoe? Wat zijn succescriteria? Feedback: Waar sta je nu in dat proces? Feed forward: Wat moet je nog doen? Wat kan je nog meer leren? Discrepantiefeedback: Wat mist er en wat moet verbeterd worden? Progressiefeedback: Hoe sta je in het leerproces t.o.v. het begin? Summatieve toets Feedback
 • 20. Formatief handelen Als uitslag = positief Als uitslag = negatief • Vaststellen waar denkfouten en hiaten zitten (leerling, medeleerling, docent?) • Niet alleen feedback op taak geven, maar ook op proces en zelfregulatie • Na feedback op het proces -> Plannen maken • Differentiëren • Verdieping of verbreding van het leerdoel • Verder werken aan het volgende leerdoel in de vaardighedenhiërarchie of het curriculum • Iets anders doen: Ander vak, andere leerlingen helpen, docent helpen
 • 21. Formeel vs informeel formatief toetsen Formeel formatief toetsen • Georganiseerd • Belangrijk: Het stellen van goede vragen Informeel formatief toetsen • On the fly! • Belangrijk: Het stellen van goede vragen
 • 23. Zichtbaarheid op het leerproces van een student krijgen tijdens de les zonder digitale ondersteuning. Zichtbaarheid op het leerproces van een hele groep krijgen tijdens de les zonder digitale ondersteuning. Zichtbaarheid op het leerproces van de hele groep krijgen tijdens de les met digitale ondersteuning. Zichtbaarheid op het leerproces van zowel de groep als alle individuele studenten krijgen tijdens de les met digitale ondersteuning. Zichtbaarheid op het leerproces van zowel de groep als alle individuele studenten krijgen tijdens de les met digitale ondersteuning en daar vervolgens op handelen.
 • 26. Differentiëren / Formatief toetsen Als een docent iets wil uitleggen aan de hele klas tegelijk, is het waarschijnlijk dat 1/3 van de leerlingen het al weet, 1/3 het inderdaad gaat snappen en 1/3 nog niet aan snappen toe is. Dan is de uitleg voor 2/3 van de leerlingen tijdverspilling. - Lillian Katz, university of Illinois)
 • 27. Ontwerpprincipes van jullie eindopdracht/module 1. Sterke transfer naar, maar niet afhankelijk van… leerwerkplek 2. Individuele opdracht 3. Peer feedback aan het einde ter inspiratie 4. Minder heftig dan vorig schooljaar 5. Nadruk op OLT 6. Sterke nadruk op toetsing 7. Voorbereiding
 • 28. Microsoft Sway pagina Wikiwijs pagina of Vormvrije pagina met de volgende inhoud  Vaardigheden- hiërarchie met minimaal 3 deelvaardigheden en 1 hoofdvaardigheid Uitwerking van 3 deelvaardigheden via deze 5 stappen 1. Beschrijving deelvaardigheid + SMART leerdoelen 2. Misconcepties 3. Keuze en verantwoording manier van toetsen 4. Formatieve toets in 3x unieke toepassing 5. Vervolgstappen wel/niet behaald Eindtoets hoofdvaardigheid + Single point rubric Ingevulde peer feedback leerteam (via single point rubric) Korte reflectie op het volgen van deze module Eindopdracht Minor digitale didactiek en nieuwe media, module 8 Formatief handelen met OLT Verwerkingstoepassingen, o.a.: Google Forms, Microsoft Forms, Socrative, GoFormative, Wikiwijs, Wizer.me
 • 29. Lees de eindopdracht én de final checklist Individueel Lees de hand-out en noteer vragen die je straks mag stellen +- 10 minuten Robert Je weet wat je te wachten staat in de eindopdracht. Bekijk de informatie op de Moodle pagina.
 • 30. Werk aan de opdrachten aan de linkerkant. Individueel Je mag met elkaar overleggen. Stilte lokaal aan de overkant? +- 40-50 minuten Robert Je hebt een begin gemaakt aan je eindopdracht. Bekijk de informatie op de Moodle pagina. Werk aan het onderstaande. Dat hoeft niet per se in deze volgorde . 1. Ontwerp een vaardighedenhiërarchie met minimaal 3 deelvaardigheden voor jouw hoofdvaardigheid. 2. Experimenteer met Microsoft Sway, Wikiwijs of een vormvrije toepassing voor je eindopdracht. 3. Zet alvast de verplichte hoofdstukkenindeling (Zie final checklist onderaan) klaar. 4. Ontdek mogelijkheden van verwerkingstoepassingen (Tip: Wizer.me, wikiwijs zelf, GoFormative, Socrative, Google/Microsoft Forms
 • 31. Programma Aantal minuten: Activiteit(en): +- 15-20 min • Activerende activiteit: Tegen de streep • Voorstellen / kennismaken • Voorkennis check • Aandachtsrichter +- 30 min • Uitleg over Formatief toetsen, Formatief evalueren, Formatief handelen • Van gedachten wisselen over uitspraken • Teken een bloem • Model formatief toetsen / Feedback +- 10 min Pauze +- 10 min • Uitleg over de eindopdracht +- 40-50 min • Opzetten van een vaardighedenhiërarchie • Experimenteren met/uitzoeken van Sway/Wikiwijs/vormvrije toepassing • Klaarzetten “hoofdstukkenindeling” Voorbereiding volgende bijeenkomst Neem je definitieve vaardighedenhiërarchie mee naar de bijeenkomst, zodat ik hem kan goedkeuren. Volgende bijeenkomst Valide toetsvragen, vervolgstappen en differentiëren

Notas del editor

 1. -