Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

fizika hemis.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

fizika hemis.pptx

 1. 1. Olamnipaydobo'lishivaevolutsiyasi. Katta portlashvainfliyatsiyanazariyasi
 2. 2. Reja: 1.Olamningumumiytuzilishi. 2.Koinotmodellari. 3.Koinotdagi ob’yektlar.
 3. 3. Hayotpaydobo’lgandanberitungiosmondagison— sanoqsizyulduzlar,oyvaquyosh tutilishlari,nur sochuvchivaboshqakichikosmonjisimlaribilan bog’liqholatlarinsoniyatnio’ylantiribkelgan. Astronomiyama’lumotlarigako’rabu. Hozirgakelib koinotdagibarchamoddayulduzlar,yulduzsimon tuzilmalar,planetalar,planetalararogazlarvakoinot nurlariko’rinishdamajudligima’lumobyektlarning yoshibirnecha o’nmilliardyilgateng. Agarbuvaqtniuzunlikbirligida ifodalasak1010йил=1028см=псgateng bo’ladi.Bukattaliksignalibizgacha yetibkelishimumkinbo’lgan osmon jismlarigachabo’lganmasofadir. Koinotningbunday ko’rinadiganqismigaMetagalaktikade yiladi.Yulduzlarto’planibgalaktikalar hosilqiladi.Koinotning1026 SMradiusli qismida104 tagalaktigadajoylashgan vaularorasidagio’rtachamasofaga teng.
 4. 4. Galaktikalarturliformagaega.BizninggalaktikamizSomonyo’lidebataladivauqo’shni andromedatumanligi,KattavaKichikmagellanbulutlari,hamdayana20 tachagalaktikabilan birgalikdagalaktikalarningmahalliygruppasinitashkilqiladi.Koinotningdastlabkimodeli statsionarmodelbo’lib, ungako’rakoinotningbizgama’lumqismicheksizdavriytakrorlanibdavom etadi.Lekin1922 yiliA.FridmanEynshteynningnisbiyliknazariyasiasosidaMetagalaktikaning kengayishiniasosladi.1929 yiliesaXabbldopler—effektiyordamidagalaktikalariningbir— biridanuzoqlashayotganliginiko’rsatdi.Ungako’rabundadoimiysibo’lib,ufaqatvaqtgabogliq. Bungako’rametagalaktikaninigYoshi yilgateng.
 5. 5. Koinotnurlarimetagalaktikadahaotikmagnitmaydonita’siridasochilib,o’zigaxostrayektoriya bilanharakatlanali.Buharakatdiffusionharakatgao’xshaydi. Diffuziyakoeffitsiyentigatengbo’lib,usonjihatidanzarrachaningvaqtbirligidagisiljishining o’rtachakvadratiyarmigateng,ya’nigakelamiz.Agaryugurishyo’livayildesak,yilga tengbo’ladi.Demak,metagalaktikamizmavjudbo’lgandanberiYergayorug’likyiligateng masofalardagisignallaryetibkelishimumkin.Metagalaktikadagijarayonlargigant portlashnatijasidebqaraladi.Dastlabjudayuqorizichlikvatyemperaturagaegabo’lganmatyeriya portlashisababliolamyaralgandebtaxminqilinadi.Dastabenergiyalardaleptokvarklarva universalo’zarota’sirtashuvchilarimavjudbo’lgan. Keyinchaliktemperaturaningsovushisababli universalo’zarota’sirkuchsiz,elektromagnitvakuchli ta’sirlargaajralgan.
 6. 6. Bunda mavjudmatyeriyakvarklar,glyuonlar,leptonlarvafotonlardaniboratbo’lgan. Ularbarchasi termodinamikmuvozanatdabo’lishgan.Temperaturaningkeyingipasayishinatijasidakvark— glyuonplazmaadronlargaaylanganvayadrohamdayulduzlarhosilbo’lgan. Hozirdamavjudkoinot reliktnurlanishnidastlabkidavrdamoddabilanmuvozanatdabo’lganelektromagnitnurlanishning «qoldig’i»debqarashmumkin.Bu koinotningnostatsionarmodeliniasoslovchifakthisoblanadi. EndiGalaktikamizhaqidagapiradiganbo’lsak, u100milliardgayaqinyulduzlardantashkiltopgan.Uspiralko’rinishgaegabo’lib, radiusi30Kpsga teng.Spiralaylanmaharakatdabo’lib,Quyosh yaqinida,ya’nimarkazdan10 Kps masofada, uningaylanmatezligi200km/steng. Galaktikaningaylanishdavri275mln.yilgateng.
 7. 7. Yulduzlararomuhitgaz(asosan,vodorodvageliy)vachangliklardaniborat.Gazningzichligi 1atom/sm3 vaundankamroqbo’lib, uning3%ionlashgan.Gazbulutlarizichligiesagateng, elektronlarnikivaulartemperaturasi100Kgateng.QuyoshGalaktikamizdagi100milliard yulduzlardanbiribo’lib, massasiradiusi,o’zuqiatrofidaaylanishdavri27sutkagateng.Uningnur sochishigateng.Quyoshning sirtifotosferadeyiladi,undankeyingiqalinlikdagiqismixromosfera deyilib,keyinQuyoshtoji—Quyoshatmosferasiningyanadasiyraklashganvaionlashganqismi boshlanadi.Quyoshda judakuchliportlashlarbo’lib,bunda atmosferagaajralibchiqqanmoddalar energiyasi1033erggachayetadi.Quyoshaktivligi11yillikdavrgaega,Quyoshmagnitmaydonigaega bo’lib,uningta’siriQuyoshsistemasichegarasigachaseziladi,vabusohagageliosferadeyiladi.
 8. 8. Quyoshenergiyasivodorodninggaaylanish termoyadroreaksiyasihisobidandeb qaraladi.Bundayreaksiyatemperaturadan yuqori haroratdasodirbo’ladi.Vodorodning harbirgaaylanishida2ta e hosilbo’ladi. Devistajribasinatijasigako’ra, e oqimi nazariyagaqaraganda3martakamligi aniqlandi.Hozirchabumuammohal qilinganyo’q. Nazariyjihatdanbunga neytrinoossilyatsiyasisababbo’lishi mumkindeganfikrlarham mavjud. Bir necha o’n yillardagalaktikada o’zigaxos hodisa sodir bo’ladi. Bu o’ta yangi yulduzlarning tug’ilishidir.Ular gazbulutlarining zichlashishibilan sodir bo’ladi deb qaraladi.Bu yulduzlar bir necha oydan keyin so’nadilar.Lekin bir necha yuz yillar davomida ularning qoldiq yorugliginikuzatish mumkin. Bundan tashqari koinotda qora tuynuklar deb ataluvchi ob’yektlar ham mavjudligiaytilmoqda.
 9. 9. Odatdayulduzlaro’zfaoliyati oxiridasunib, o’zgravitatsion kuchlarita’siridasiqilib,juda yuqorizichlikkavakichikrazmerga egabo’lishadi.Buob’yektlarning gravitatsiyamaydonijudayuqori bo’lganidanulardanhechnarsa, hattoyorug’likhamuchibchiqa olmaydi.Shu sababliular«qora tuynuklar»debnomlanadi.Ularga tengradiusgaegabo’lishadi. Bunga Shvarsshildradiusi deyiladi.BuyerdaG— gravitatsiyadoimiysi,M— ob’yektmassasivas— yorug’liktezligi.Quyosh energiyasiningmanbaiham uningmarkazidaqorateshik borligidandegangipotyezalar hammavjud. Chunkibunday ob’yektga tushganjismlarvazarralar tezlanishliharakatqiladilar vabundao’zlaridannur chiqaradilar.Lekinhaligacha ularkuzatilmagan.
 10. 10. Koinotdagiob’yektlarningo’zigaxosxususiyatga egabo’lganlaridanbiripulsarlardir,ya’nineytron yulduzlar.Ularjudakattamagnitmomentgaega bo’lib,kattatezlikdaaylanadilar.Shusababli ma’lumchastotaliradionurlanishtarqatadilar. Ularchastotasi2dan200Gs gachabo’lib,massasi quyoshmassasigateng,radiusiesa10 —30km bo’ladi.Pulsarlarsirtidamagnitmaydon kuchlanganligi10Gs gateng,hozirdaularkoinot nurlarinitezlatuvchimanbalardanbirisifatida qaralmoqda.
 11. 11. Endikoinotnurlariniyaxshiroqtushunishuchun metagalaktikadaginurlanishspektriniqaraymiz. Energiyasigaqarabbunurlarniquydagitartibdajoylashtirishmumkin. 1. Nurlanish 2. Rentgennurlanish 1ekv <Ye<1Mev3. Optikdiapazondaginurlanish 4.Mikroto’lqinlinurlanish 5.Radionurlanish>1m,
 12. 12. Koinotdashunday obyektlarborkiularradiodiapazondaoptikdiapazongaqaragandako’proq nur sochadilar.Oddiyobyektlar(galaktikalar)optiqdiapazondaradiodipazongaqaragandamillion martako’proq nursochadi.Lekinbunday nurlanishelektronlarningobyektlarmagnitmaydonidagi harakatinatijasidayuzagakeladidebqaraladi.Lekinulartabiatihozirgachanoaniq.Bunday yulduzsimonobyektlarkvazarlardebataladi.Ularjudakamtarqalganvajudauzoqmasofalarda joylashgan.Hozirdakvazarlarkoinotnurlarigeneratorisifatidaqaralmoqda.

×