Plans individuals 16 17

Rocio Avila
Rocio AvilaDocente Especialista
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torrent dels Alous
1
PLANS INDIVIDUALS _ 2016-17
Font : http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/
QUAN S’HA DE
FER UN PI?
 Per indicacions d’un dictamen fet per l’EAP.
 Quan la CAD consideri que un alumne sense dictamen, necessita un programa personalitat o suports addicionals un cop realitzades les
adaptacions incorporades en la programació ordinària i de mesures de reforç o ampliació previstes i es troba en les següents
situacions:
a. Requereix mesures més personalitzades per progressar i aprendre.
b. És nouvingut i les adaptacions d’aula no són suficients per respondre a les seves necessitats.
c. Està matriculat o està compartint escolarització amb un centre d’educació especial.
d. Es troba en una situació singular que requereix una personalització de la programació i el currículum (per exemple si
simultanieja els estudis ordinaris amb d’altres activitats).
e. Presenta una malaltia, trastorn o discapacitat que requereix una programació adaptada.
f. Presenta altes capacitats.
 Els PI recents per dictamen o els alumnes de cursos anteriors amb PI cal fer-los en els 2 primeres mesos del curs; en altres casos es pot
disposar d’un mes més.
QUÈ ÉS UN PI?  Conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar resposta a un alumne/a de manera
personalitzada degut a que presenta unes necessitats educatives específiques o singulars.
 Un pla escrit que descriu el pla d’estudis i/o suports que requereix un alumne, tenint en compte els seus punts forts i les seves
necessitats per aprendre i mostrar el seu aprenentatge.
 Un registre de les adaptacions personalitzades necessàries per ajudar l’estudiant a construir el seu aprenentatge.
 Un document de treball que resumeix els objectius d’aprenentatge que s’han modificat, tenint en compte els objectius del curs, àrea o
matèria en el/la que està matriculat amb els seus congèneres.
 Un document de treball en el que es determinen objectius diferents i complementaris als que segueixen els companys del grup d’edat.
 Una eina per tal que l’estudiant, els seus pares i qualsevol altra persona que sigui responsable del PI, rendeixi comptes sobre
l’assoliment dels objectius modificats i/o diferents que estan sota la seva competència.
 Un pla individualitzat (PI) - pla individual, en el batxillerat - és una eina per a la planificació de les mesures, actuacions i suports per
donar resposta a l’alumnat que presenta necessitats educatives específiques o que es troba en situacions singulars.
El PI ha de ser una eina funcional i àgil que sigui útil.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torrent dels Alous
2
UN PI NO ÉS ...  Una descripció detallada de tot el que l’estudiant ha d’aprendre ni de totes les adaptacions que es fan de les activitats de l’aula.
 Una llista en la que s’hi fan constar tots els objectius i continguts, inclòs aquells que segueix tal com ho fan els companys del seu grup
d’edat.
 Una llista de totes les estratègies que s’utilitzaran per ensenyar a l’aula.
 Una descripció detallada de totes les unitats didàctiques modificades o adaptades.
QUÈ CONTÉ EL
PI?
 Les prioritats en relació a les competències bàsiques i/o les habilitats adaptatives que es desenvolupen en l’àmbit escolar, familiar i
social i que són necessàries per integrar-se a la societat i per esdevenir autònoms.
 Les adaptacions i prioritats en relació a les diferents àrees/matèries en què cal fer adaptació i modificacions dels objectius i continguts.
En ocasions aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no es cursin.
PAUTES
D’AVALUACIO
DE LES CB I
HABILITATS
ADAPTATIVES
En el PI només s’hi han de fer constar aquelles àrees en què l’alumne té algun tipus d’adaptació o modificació, si alguna àrea no hi consta
significa que no s’hi fan modificacions ni adaptacions.
En aquest sentit cal especificar quin tipus d’adaptació es fa.
 Adaptacions que afecten objectius:
a. Reducció i/o eliminació d’alguns.
b. Priorització d’uns per sobre d’altres.
c. Objectius que corresponen a nivells educatius inferiors especialment en àrees o matèries instrumentals (cal especificar a quin
nivell corresponen)
 Adaptacions metodològiques que NO afecten als objectius per tant tampoc als criteris d’avaluació:
Quan a un alumne només se li fan adaptacions metodològiques, aquestes es poden recollir en un PI però no és necessari. La
decisió de formalitzar-ho en un PI dependrà del que decideixi la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). Ex: proporcionar-li un espai
tranquil en determinats moments o un sistema de registre personalitzat sobre els seus resultats d’aprenentatge.
QUÈ HA
D’INCLOURE EL
PI?
 Justificació de les necessitats ( dificultats generals en quan a la cognició, comunicació, relació o autonomia personal, deficiències en
termes de competències que interfereixen amb la seva capacitat d’aprendre (hab. socials, atenció, control emociona i llenguatge
expressiu-escriptura)
 Interessos i capacitats de l’alumne.
 L’horari amb els professionals i emplaçaments on estarà.
 Interessos i capacitats de l’alumne.
 Expectatives de la família.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torrent dels Alous
3
Quan el PI es realitza per un alumne que està finalitzant l’ESO, ha d’incloure un pla de transició a estudis post-obligatoris o d’inserció al mercat
laboral, que posteriorment formarà part del Document orientador de final
QUI PROPOSA
FER UN PI A UN
ALUMNE?
 Pot sorgir d’un dictamen d’escolarització de l’EAP.
 Demanda d’un tutor,
 Per part de qualsevol professor de l’ED,
 Família.
QUI L’APROVA?
 CAD decideix si es fa un PI, estableix qui ha de formar part de l’equip educatiu responsable de la seva elaboració(equip PI) i quina serà
la persona encarregada de coordinar-lo( tutor i interlocutor amb la família) . La CAD, a més, promou les mesures d’informació general,
ajuda i assessorament als coordinadors dels PI.
 Director del centre aprova el PI, se’n responsabilitza i vetlla perquè l’equip responsable el dugui a terme, consulti i informi l’alumne i la
família.
Cal donar a la família una còpia del pla individual elaborat a inici de curs.
PRESA DE
DECISIÓ PER
INICIAR UN PI
 El director/a del centre, a proposta de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), dóna el vistiplau per iniciar un procés d’elaboració de
PI, i vetlla perquè l’equip PI responsable el dugui a terme.
 En una primera reunió de l’equip PI, o amb el procediment que el centre tingui establert, s’han de distribuir les tasques de recollida
d’informació i d’avaluació que cada membre de l’equip PI ha de fer. Caldrà tenir en compte:
a. Avaluacions i informes del curs anterior.
b. Avaluació educativa inicial del curs actual per identificar interessos, capacitats, habilitats, competències de les àrees /matèries.
c. Avaluació psicopedagògica que ha realitzat o ha de realitzar l’EAP o el professor d’orientació educativa del centre.
d. Avaluació de les necessitats de suport identificades per part de cada professional implicat en el PI de l’alumne (logopeda,
fisioterapeuta…)
e. Aportacions de la família i d’altres professionals implicats externs.
En aquesta reunió també caldrà clarificar i definir els rols i les responsabilitats de cadascú i posar data per la primera reunió : elaboració i
concreció del PI
AVALUACIÓ
INICIAL
 Un cop feta la recollida d’informacions, que posteriorment s’arxivaran a l’expedient acadèmica de l’alumne, es fa la primera reunió de
l’equip per posar en comí les diverses informacions i començar a concretar el PI.
 Cal identificar les fortaleses, els interessos i potencialitats de l’alumne per deixar constància de les competències més desenvolupades i
identificar les capacitats, habilitats i competències a prioritzar. En la descripció de les fortaleses de l’estudiant, convé especificar, per
exemple, les següents informacions:
a. Els estils i maneres d’aprendre millor de l’alumne( ex: mèt. Visual, auditiu i cinestèsic).
b. Les habilitats d’aprenentatge ja adquirides (ex:hab. d’organització i hab. de gestió del temps).
c. Els punts forts en determinades àrees com el processament cognitiu i comunicació( ex: el llenguatge expressiu, oral, l’ed.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torrent dels Alous
4
Musica, física...)
TIPUS
D’EMPLAÇAME
NT DE
L’ALUMNE
 Caldrà decidir quin serà l’emplaçament i ubicació de l’alumne al centre. En el PI s’inclou l’opció que més s’acosta a les següents
ubicacions:
a. Classe ordinària amb suports indirectes amb l’assessorament i suoirt de docents i professionals especialitzats.
b. Classe ordinària amb suports directes dins l’aula: suport especialitzat o en petit grup dins l’aula.
c. Classe ordinària amb suports directes dins i/o fora de l’aula. L’alumne s’ubica en una classe ordinària durant tot el dia o la
major part de la setmana i rep suport especialitzat personalitzat dins l’aula i alguns sessions individuals o en petit grup fora de
l’aula.
d. Classe ordinària amb retirada parcial. L’alumne s’ubica en una classe ordinària i rep instrucció de menys del 50% de la
jornada escolar fora de l’aula, impartit per un professor especialitzat en educació especial.
e. Classe diferent a temps complert. Alumne d’aula EE o centre d’EE on rep instrucció durant tota la setmana.
QUI
L’ELABORA?
 Hi han de participar aquells docents que imparteixen àrees o matèries incloses en el PI( han d’explicar els objectius, continguts que
adapta en relació a la seva àrea.
 els docents d’educació especial i/o
 el professor d’orientació educativa;
 a més hi poden participar en tot o en una part del procés altres professionals: mestres o personal de suport, pares, altres docents o
tutors que coneixen bé l’alumne/a.
El treball en equip permet que totes les persones que són responsables de donar resposta a les necessitats de l’alumne puguin:
 compartir informació i observacions sobre el comportament de l’alumne i el seu aprenentatge en diferents contextos,
 desenvolupar una comprensió compartida sobre els punts forts i les necessitats de l’alumne que tenen incidència en la seva capacitat
d’aprendre,
 compartir el sentit i orientació dels objectius que es prioritzen o modifiquen.
 valorar i compartir les adaptacions que poden ajudar els estudiants a aprendre i a mostrar les evidencies del seu aprenentatge.
 escollir i fer recomanacions per a la compra d’equipament especialitzat, si escau compartir el tipus i nivell de suport que li oferiran els
diferents responsables.
 planificar i descriure com serà avaluat l’aprenentatge de l'alumne perquè tant ell com els seus pares puguin comprendre les diferències
respecte els criteris d’avaluació del seu grup de companys d’edat.
AVALUAR EL
PROGRÉS DE
L’ALUMNE
El tutor/a coordinador/a del PI ha de vetllar perquè es faci un seguiment del PI tant a les sessions d’avaluació amb tot l’equip docent, com en
reunions específiques de l’equip de seguiment del PI amb els altres agents implicats (logopeda, fisioterapeuta, orientador/a, professional de
l’EAP...) i/o amb l’alumne i la mateixa família. És important que quedi constància dels temes tractats i dels acords o canvis que es plantegen al
llarg del curs.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torrent dels Alous
5
Quan un docent és responsable de l’ensenyament d’una matèria o curs en el qual té un estudiant amb PI pel que s’han modificat els objectius i
els criteris d’avaluació, haurà incorporat estratègies diverses, com:
a. la instrucció en grup,
b. la tutoria entre iguals,
c. un company d’aprenentatge o el cercle d’amics, que poden ajudar l’alumne a participar en moltes activitats d’aula.
d. Quan altres alumnes estan treballant en tasques individuals amb autonomia, el docent ha d’aprofitar aquesta oportunitat per
proporcionar a l’alumne instrucció directa i/o tasques individualitzades dissenyades per ajudar-lo a adquirir els coneixements i les
habilitats descrites en el seu PI.
e. Els docents d’aula han de promoure l’autonomia de l’alumnat estructurant els espais i planificant les tasques individuals, per tal que
puguin practicar les habilitats prioritzades i executar les tasques amb el mínim suport necessari docent.
f. La planificació d’instrucció directa amb propostes educatives alternatives és necessària quan l'alumne ha d’adquirir determinats
coneixements i habilitats prioritzats en el seu PI que no formen part del currículum ordinari del grup, és el cas per exemple d’un
alumne amb discapacitat que participa en un programa d’aprenentatge d’habilitats adaptatives bàsiques (per exemple autonomia en els
desplaçaments, autonomia en tasques de la llar...) que afavoreixin la seva autonomia i inserció social.
AJUSTAR EL PI
SEGONS LES
NECESSITATS
L’avaluació contínua pot indicar-nos que el PI necessita ser ajustat. Aquest ajustament o actualització es pot fer de diverses maneres:
 Concretant nous objectius o revisant els objectius finals del PI del curs, si l’aprenentatge avança a un ritme més ràpid del que s'ha
previst en el pla.
 Dividint els objectius en passos més petits o ajustant els objectius finals del PI, si l’aprenentatge s’està produint a un ritme més lent del
que es preveu en el pla.
 Modificant les estratègies d’ensenyament, l’equipament individual o el nivell de suport humà.
Qualsevol canvi en els objectius d’aprenentatge del PI que impliqui un canvi en els criteris d’avaluació, haurà de ser comunicat a l’alumne i a la
família i ha de permetre la seva concreció en les activitats d’avaluació.
QUINA DURADA
TÉ?
 Un curs escolar, al llarg del qual es va adaptant i/o modificant segons l’evolució de l’alumne. És un document viu.Al marge de les
reunions que es realitzin, és important també que l’Equip directiu faciliti eines i espais telemàtics en xarca que permetin el coneixement
de les concrecions del PI en els diferes docents i professionas estan fent. Aquestes eines faciliten també el seguiment i l’avaluació del
PI.
 Es pot finalitza en qualsevol moment i bans del temps inicialment previst, a proposta tutor amb l’acord de l’equip del PI i escoltada la
família o per demanda familiar que ho han de sol·licitar al director del centre. Aquest informa sobre la conveniència de continuar o no
amb el pla; el director estudia la sol·licitud raonada de la família i escolta l’equip PI i la CAD.
El director és qui pot prendre i signar la decisió motivada de finalitzar anticipadament un PI. Hi ha de constar el coneixement de la
família i es fa constar en el document del PI i en l’expedient acadèmics de l’alumne.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torrent dels Alous
6
AVALUACIO
L’alumnat objecte de PI serà avaluat d’acord amb allò establert prèviament en el pla, el qual pot haver incorporat criteris específics d’avaluació
per a les matèries cursades per l’alumne/a, així com altres criteris a tenir en compte per a la promoció i/o per a l’acreditació.
Pel que fa a les adaptacions metodològiques sense canvis en els objectius ni, per tant, en els criteris d’avaluació, l’alumne s’avalua amb els
mateixos criteris que la resta de companys. Sí que pot variar la manera d’avaluar i el tipus i modalitat d’avaluació: es poden per exemple
prioritzar proves orals, proporcionar un espai més tranquil, donar més temps o facilitar determinats ajuts….
En aquests casos la informació a l’alumne i als pares sobre els resultats de la seva avaluació s’ha de centrar en el progrés aconseguit en
l’assoliment dels objectius ordinaris del curs o àrea, no en l’ús de les adaptacions realitzades.
DURADA DE
L’ETAPA
 L’alumnat amb pla individualitzat pot ampliar un curs més, del que es preveu amb caràcter general, la permanència en l’etapa, sempre
que això afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. Cal comunicar la decisió al director o la
directora dels serveis territorials corresponents.
 Excepcionalment, per a alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic un PI també pot comportar la reducció
de la durada de l’etapa, si bé un cop s’ha preparat un PI d’aquestes característiques el director/a del centre ha de demanar a
l’administració educativa autorització per aplicar-lo.
PROMOCIÓ DE
CURS
El PI ha d'especificar els criteris amb què serà avaluat l'alumne/a i, si és el cas, els criteris específics quant a la seva promoció. Aquests criteris
poden ser diferents als establerts amb caràcter general en relació també amb el nombre màxim de matèries suspeses amb què es pot accedir al
curs següent.
ACREDITACIÓ
ETAPA
En acabar etapa d’educació secundària obligatòria, l’equip docent ha de valorar si l’alumne/a pot obtenir el títol de Graduat en ESO, tenint en
compte el grau d’adaptació que s’ha realitzat i l’orientació per l’itinerari educatiu posterior .
 Una avaluació positiva del PI NO SEMPRE ha de comportar una acreditació sistemàtica de l’etapa.
 Per acreditar l’etapa d’educació secundària obligatòria s’han de tenir en compte els criteris mínims d’acreditació establerts a nivell de
centre i l’orientació de l’alumne vers els itineraris formatius posteriors.
 El PI ha d’ajudar l’alumne a construir el propi itinerari formatiu i orientar-lo en finalitzar l’escolaritat obligatòria. Per aquest motiu, quan el
PI es realitza per un alumne que està finalitzant l’ESO, cal afegir un pla de transició a estudis post-obligatoris o d’inserció al mercat
laboral, que posteriorment formarà part del Document orientador de final d’etapa.
L’AVALUACIÓ
A BATXILLERAT
 Els plans individuals en aquesta etapa - que amb caràcter general afectaran la totalitat de la mateixa - poden comportar la reducció o
l’ampliació de la seva durada més enllà dels límits previstos amb caràcter general. En aquests casos la decisió correspon a la direcció
del centre, si bé s’ha de comunicar a l’administració educativa.
 També en aquesta etapa el PI ha d’especificar els criteris amb què serà avaluat l'alumne/a i, si és el cas, els criteris específics quant a
la seva promoció. Aquests criteris poden incloure la possibilitat que en les repeticions es cursin tan sols les matèries suspeses i/o
diferències quant al nombre màxim de matèries suspeses amb què es pot accedir al curs següent
ON ES RECULL
 En les actes d’avaluació s’ha de fer constar en la casella "Atenció a la diversitat", mitjançant el codi PI, si l’alumne/a ha seguit un pla
individualitzat.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torrent dels Alous
7
I S’ARXIVA?  En el cas que, tot i no haver superat el curs actual, l'alumne/a accedeixi al curs següent per continuar desenvolupant el mateix pla
individualitzat, s’indicarà amb el codi SD.
 L’expedient acadèmic, dins de l’apartat "Mesures d’atenció a la diversitat", també preveu la inclusió d’informacions relatives als plans
individuals aplicats a l’alumnat.
 En l’apartat relatiu a l’accés al curs següent, si l’alumne/a hi accedeix tot i no haver superat el curs de referència, al costat de “Sí” s’ha
d’incloure la menció “per seguir un pla individualitzat”.
 També s’hi han d’adjuntar les resolucions individuals i, si escau, els informes en què es fonamenti el pla.
 L'historial acadèmic i l'informe personal per trasllat també han de consignar la informació relativa al pla individualitzat que, si és el cas,
s’ha aplicat a l'alumne/a.
ON ES RECULL
I S’ARXIVA EL
PI
BATXILLERAT.
 L’expedient acadèmic de l’alumnat de batxillerat, així com també l'informe personal per trasllat preveuen apartats específics per
consignar informació sobre plans individuals
 El pla individual també s’ha de fer constar a l’historial acadèmic de l’alumne, dins l’apartat convalidacions i altres observacions.
 Qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU que se sol•liciti a l’oficina d’organització de les PAU haurà d’anar justificada amb les
còpies dels plans individuals realitzats en els dos cursos del batxillerat.
1 de 7

Recomendados

Model pla individualitzat por
Model pla individualitzatModel pla individualitzat
Model pla individualitzatlogovero
4.3K vistas5 diapositivas
PI alumna por
PI alumnaPI alumna
PI alumnaaramal2
1.6K vistas9 diapositivas
PI acollida model! por
PI acollida model!PI acollida model!
PI acollida model!Josep Gregori
3.9K vistas8 diapositivas
Pla Individualitzat exemple por
Pla Individualitzat exemplePla Individualitzat exemple
Pla Individualitzat exempleXavi Martins
16.7K vistas14 diapositivas
Disseny del Pla d’Intervenció Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer por
Disseny del Pla d’Intervenció Col·legi Cardenal Vidal i BarraquerDisseny del Pla d’Intervenció Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Disseny del Pla d’Intervenció Col·legi Cardenal Vidal i BarraquerCarles
898 vistas14 diapositivas
Elaboracio de plans individualitzats por
Elaboracio de plans individualitzatsElaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzatsjenn1002
2.3K vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Llibret informatiu batx 2014 16 por
Llibret informatiu batx 2014 16Llibret informatiu batx 2014 16
Llibret informatiu batx 2014 16Rosa Gamisans Berenguer
3.2K vistas4 diapositivas
Reunio families 3eso_2019-20 por
Reunio families 3eso_2019-20Reunio families 3eso_2019-20
Reunio families 3eso_2019-20institutpladelbosc pladelbosc
88 vistas11 diapositivas
2016 17 pat centre por
2016 17 pat centre 2016 17 pat centre
2016 17 pat centre instiquercus
261 vistas37 diapositivas
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptx por
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptxGuio presentacio reunio families 1r eso.pptx
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptxinstiquercus
157 vistas26 diapositivas
reunio pares 1 eso 18-19 por
reunio pares 1 eso 18-19reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19instiquercus
322 vistas39 diapositivas
Reunió pares 4_eso_15-16 por
Reunió pares 4_eso_15-16Reunió pares 4_eso_15-16
Reunió pares 4_eso_15-16instiquercus
8.3K vistas30 diapositivas

La actualidad más candente(20)

2016 17 pat centre por instiquercus
2016 17 pat centre 2016 17 pat centre
2016 17 pat centre
instiquercus261 vistas
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptx por instiquercus
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptxGuio presentacio reunio families 1r eso.pptx
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptx
instiquercus157 vistas
reunio pares 1 eso 18-19 por instiquercus
reunio pares 1 eso 18-19reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19
instiquercus322 vistas
Reunió pares 4_eso_15-16 por instiquercus
Reunió pares 4_eso_15-16Reunió pares 4_eso_15-16
Reunió pares 4_eso_15-16
instiquercus8.3K vistas
Reunio pares 1r btx por instiquercus
Reunio pares 1r btxReunio pares 1r btx
Reunio pares 1r btx
instiquercus6.7K vistas
Presentació batx fp por CFGS2
Presentació batx fpPresentació batx fp
Presentació batx fp
CFGS2308 vistas
Reunio pares 2n batx 23 10-19 por instiquercus
Reunio pares 2n batx 23 10-19Reunio pares 2n batx 23 10-19
Reunio pares 2n batx 23 10-19
instiquercus147 vistas
La salle figueres altes capacitats por jriberad
La salle figueres altes capacitatsLa salle figueres altes capacitats
La salle figueres altes capacitats
jriberad1K vistas
Do i nese (1) por miguelprof
Do i nese (1)Do i nese (1)
Do i nese (1)
miguelprof418 vistas
Reunió Famílies 4t ESO por instiquercus
Reunió Famílies 4t ESOReunió Famílies 4t ESO
Reunió Famílies 4t ESO
instiquercus86 vistas
Programacio 3r cicle primaria por Imma Clua
Programacio 3r cicle primariaProgramacio 3r cicle primaria
Programacio 3r cicle primaria
Imma Clua365 vistas

Similar a Plans individuals 16 17

Vocabulari escolar por
Vocabulari escolarVocabulari escolar
Vocabulari escolarrosermontserrat
1.4K vistas35 diapositivas
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX... por
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...cepmolidenxema
8.7K vistas10 diapositivas
Pi escol as por
Pi escol asPi escol as
Pi escol asrfito1
642 vistas35 diapositivas
Procediment eso febrer 2010 por
Procediment eso febrer 2010Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010iesmontserratroig
483 vistas13 diapositivas
Currículum ESO por
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESOImmaculada Concepción
472 vistas21 diapositivas
C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre por
C U R RÍ C U L U M  E S OneusllibreC U R RÍ C U L U M  E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S OneusllibreImmaculada Concepció d'Horta
225 vistas21 diapositivas

Similar a Plans individuals 16 17(20)

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX... por cepmolidenxema
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
cepmolidenxema8.7K vistas
Pi escol as por rfito1
Pi escol asPi escol as
Pi escol as
rfito1642 vistas
Pla d'atenció a la diversitat por rfito1
Pla d'atenció a la diversitatPla d'atenció a la diversitat
Pla d'atenció a la diversitat
rfito14.5K vistas
Avaluacio Loe 17nov2008 por cucufato
Avaluacio Loe 17nov2008Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008
cucufato524 vistas
Aules Dacollida.Normativa por vcarreno
Aules Dacollida.NormativaAules Dacollida.Normativa
Aules Dacollida.Normativa
vcarreno1.1K vistas
Programa diversificació curricular departament ensenyament por tridimensional
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyament
tridimensional64 vistas
Tot pi 2011 por mjvercher
Tot pi 2011Tot pi 2011
Tot pi 2011
mjvercher959 vistas
Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012 por laclosa
Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012
Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012
laclosa1.2K vistas
Punt 3 por lensil
Punt 3Punt 3
Punt 3
lensil312 vistas
2013 14 presentació claustre inicial por Rossend
2013 14 presentació claustre inicial2013 14 presentació claustre inicial
2013 14 presentació claustre inicial
Rossend700 vistas
PIM_Institut_de_l_arboç por rpujol1
PIM_Institut_de_l_arboçPIM_Institut_de_l_arboç
PIM_Institut_de_l_arboç
rpujol1948 vistas

Más de Rocio Avila

Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado. por
Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado.Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado.
Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado.Rocio Avila
341 vistas4 diapositivas
Dossier de treball David Jou por
Dossier de treball David JouDossier de treball David Jou
Dossier de treball David JouRocio Avila
869 vistas16 diapositivas
Document marc servei comunitari 2015 por
Document marc servei comunitari 2015Document marc servei comunitari 2015
Document marc servei comunitari 2015Rocio Avila
387 vistas37 diapositivas
Breu antologia de_josep_palau_i_fabre por
Breu antologia de_josep_palau_i_fabreBreu antologia de_josep_palau_i_fabre
Breu antologia de_josep_palau_i_fabreRocio Avila
749 vistas21 diapositivas
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au... por
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...Rocio Avila
870 vistas21 diapositivas
DOGC Projecte de convivència centres educatius por
DOGC Projecte de convivència centres educatiusDOGC Projecte de convivència centres educatius
DOGC Projecte de convivència centres educatiusRocio Avila
342 vistas5 diapositivas

Más de Rocio Avila(20)

Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado. por Rocio Avila
Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado.Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado.
Ciutadans il·lustres de Rubí: Ana Copado.
Rocio Avila341 vistas
Dossier de treball David Jou por Rocio Avila
Dossier de treball David JouDossier de treball David Jou
Dossier de treball David Jou
Rocio Avila869 vistas
Document marc servei comunitari 2015 por Rocio Avila
Document marc servei comunitari 2015Document marc servei comunitari 2015
Document marc servei comunitari 2015
Rocio Avila387 vistas
Breu antologia de_josep_palau_i_fabre por Rocio Avila
Breu antologia de_josep_palau_i_fabreBreu antologia de_josep_palau_i_fabre
Breu antologia de_josep_palau_i_fabre
Rocio Avila749 vistas
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au... por Rocio Avila
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Rocio Avila870 vistas
DOGC Projecte de convivència centres educatius por Rocio Avila
DOGC Projecte de convivència centres educatiusDOGC Projecte de convivència centres educatius
DOGC Projecte de convivència centres educatius
Rocio Avila342 vistas
L'hàbit lector i el temps de lectura a secundària. por Rocio Avila
L'hàbit lector i el temps de lectura a secundària.L'hàbit lector i el temps de lectura a secundària.
L'hàbit lector i el temps de lectura a secundària.
Rocio Avila954 vistas
Formació parelles ling. compartim converses por Rocio Avila
Formació parelles ling. compartim conversesFormació parelles ling. compartim converses
Formació parelles ling. compartim converses
Rocio Avila358 vistas
Compartim converses dossier (1) por Rocio Avila
Compartim converses dossier (1)Compartim converses dossier (1)
Compartim converses dossier (1)
Rocio Avila405 vistas
Planificació activitat parelles lingüístiques (1) por Rocio Avila
Planificació activitat parelles lingüístiques (1)Planificació activitat parelles lingüístiques (1)
Planificació activitat parelles lingüístiques (1)
Rocio Avila340 vistas
Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius. por Rocio Avila
Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius.Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius.
Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius.
Rocio Avila493 vistas
Treball cooperatiu por Rocio Avila
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiu
Rocio Avila548 vistas
Correcció escrits por Rocio Avila
Correcció escritsCorrecció escrits
Correcció escrits
Rocio Avila1.6K vistas
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües por Rocio Avila
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengüesLa mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
Rocio Avila420 vistas
L'edat mitjana 2n ESO-adaptació de textos i activitats. por Rocio Avila
L'edat mitjana 2n ESO-adaptació de textos i activitats.L'edat mitjana 2n ESO-adaptació de textos i activitats.
L'edat mitjana 2n ESO-adaptació de textos i activitats.
Rocio Avila2.6K vistas
Proposta d'adaptació curricular l'edat mitjana por Rocio Avila
Proposta d'adaptació curricular l'edat mitjanaProposta d'adaptació curricular l'edat mitjana
Proposta d'adaptació curricular l'edat mitjana
Rocio Avila2K vistas
El cos humà. L'aparell locomotor. por Rocio Avila
El cos humà. L'aparell locomotor.El cos humà. L'aparell locomotor.
El cos humà. L'aparell locomotor.
Rocio Avila535 vistas
Canvi climatic. Text de Paula Bruna. por Rocio Avila
Canvi climatic. Text de Paula Bruna.Canvi climatic. Text de Paula Bruna.
Canvi climatic. Text de Paula Bruna.
Rocio Avila1.7K vistas
Adaptació text canvi climatic rocío avila por Rocio Avila
Adaptació text canvi climatic rocío avilaAdaptació text canvi climatic rocío avila
Adaptació text canvi climatic rocío avila
Rocio Avila2.7K vistas

Último

PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 vistas5 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vistas37 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 vistas22 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas

Plans individuals 16 17

  • 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Torrent dels Alous 1 PLANS INDIVIDUALS _ 2016-17 Font : http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/ QUAN S’HA DE FER UN PI?  Per indicacions d’un dictamen fet per l’EAP.  Quan la CAD consideri que un alumne sense dictamen, necessita un programa personalitat o suports addicionals un cop realitzades les adaptacions incorporades en la programació ordinària i de mesures de reforç o ampliació previstes i es troba en les següents situacions: a. Requereix mesures més personalitzades per progressar i aprendre. b. És nouvingut i les adaptacions d’aula no són suficients per respondre a les seves necessitats. c. Està matriculat o està compartint escolarització amb un centre d’educació especial. d. Es troba en una situació singular que requereix una personalització de la programació i el currículum (per exemple si simultanieja els estudis ordinaris amb d’altres activitats). e. Presenta una malaltia, trastorn o discapacitat que requereix una programació adaptada. f. Presenta altes capacitats.  Els PI recents per dictamen o els alumnes de cursos anteriors amb PI cal fer-los en els 2 primeres mesos del curs; en altres casos es pot disposar d’un mes més. QUÈ ÉS UN PI?  Conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar resposta a un alumne/a de manera personalitzada degut a que presenta unes necessitats educatives específiques o singulars.  Un pla escrit que descriu el pla d’estudis i/o suports que requereix un alumne, tenint en compte els seus punts forts i les seves necessitats per aprendre i mostrar el seu aprenentatge.  Un registre de les adaptacions personalitzades necessàries per ajudar l’estudiant a construir el seu aprenentatge.  Un document de treball que resumeix els objectius d’aprenentatge que s’han modificat, tenint en compte els objectius del curs, àrea o matèria en el/la que està matriculat amb els seus congèneres.  Un document de treball en el que es determinen objectius diferents i complementaris als que segueixen els companys del grup d’edat.  Una eina per tal que l’estudiant, els seus pares i qualsevol altra persona que sigui responsable del PI, rendeixi comptes sobre l’assoliment dels objectius modificats i/o diferents que estan sota la seva competència.  Un pla individualitzat (PI) - pla individual, en el batxillerat - és una eina per a la planificació de les mesures, actuacions i suports per donar resposta a l’alumnat que presenta necessitats educatives específiques o que es troba en situacions singulars. El PI ha de ser una eina funcional i àgil que sigui útil.
  • 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Torrent dels Alous 2 UN PI NO ÉS ...  Una descripció detallada de tot el que l’estudiant ha d’aprendre ni de totes les adaptacions que es fan de les activitats de l’aula.  Una llista en la que s’hi fan constar tots els objectius i continguts, inclòs aquells que segueix tal com ho fan els companys del seu grup d’edat.  Una llista de totes les estratègies que s’utilitzaran per ensenyar a l’aula.  Una descripció detallada de totes les unitats didàctiques modificades o adaptades. QUÈ CONTÉ EL PI?  Les prioritats en relació a les competències bàsiques i/o les habilitats adaptatives que es desenvolupen en l’àmbit escolar, familiar i social i que són necessàries per integrar-se a la societat i per esdevenir autònoms.  Les adaptacions i prioritats en relació a les diferents àrees/matèries en què cal fer adaptació i modificacions dels objectius i continguts. En ocasions aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no es cursin. PAUTES D’AVALUACIO DE LES CB I HABILITATS ADAPTATIVES En el PI només s’hi han de fer constar aquelles àrees en què l’alumne té algun tipus d’adaptació o modificació, si alguna àrea no hi consta significa que no s’hi fan modificacions ni adaptacions. En aquest sentit cal especificar quin tipus d’adaptació es fa.  Adaptacions que afecten objectius: a. Reducció i/o eliminació d’alguns. b. Priorització d’uns per sobre d’altres. c. Objectius que corresponen a nivells educatius inferiors especialment en àrees o matèries instrumentals (cal especificar a quin nivell corresponen)  Adaptacions metodològiques que NO afecten als objectius per tant tampoc als criteris d’avaluació: Quan a un alumne només se li fan adaptacions metodològiques, aquestes es poden recollir en un PI però no és necessari. La decisió de formalitzar-ho en un PI dependrà del que decideixi la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). Ex: proporcionar-li un espai tranquil en determinats moments o un sistema de registre personalitzat sobre els seus resultats d’aprenentatge. QUÈ HA D’INCLOURE EL PI?  Justificació de les necessitats ( dificultats generals en quan a la cognició, comunicació, relació o autonomia personal, deficiències en termes de competències que interfereixen amb la seva capacitat d’aprendre (hab. socials, atenció, control emociona i llenguatge expressiu-escriptura)  Interessos i capacitats de l’alumne.  L’horari amb els professionals i emplaçaments on estarà.  Interessos i capacitats de l’alumne.  Expectatives de la família.
  • 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Torrent dels Alous 3 Quan el PI es realitza per un alumne que està finalitzant l’ESO, ha d’incloure un pla de transició a estudis post-obligatoris o d’inserció al mercat laboral, que posteriorment formarà part del Document orientador de final QUI PROPOSA FER UN PI A UN ALUMNE?  Pot sorgir d’un dictamen d’escolarització de l’EAP.  Demanda d’un tutor,  Per part de qualsevol professor de l’ED,  Família. QUI L’APROVA?  CAD decideix si es fa un PI, estableix qui ha de formar part de l’equip educatiu responsable de la seva elaboració(equip PI) i quina serà la persona encarregada de coordinar-lo( tutor i interlocutor amb la família) . La CAD, a més, promou les mesures d’informació general, ajuda i assessorament als coordinadors dels PI.  Director del centre aprova el PI, se’n responsabilitza i vetlla perquè l’equip responsable el dugui a terme, consulti i informi l’alumne i la família. Cal donar a la família una còpia del pla individual elaborat a inici de curs. PRESA DE DECISIÓ PER INICIAR UN PI  El director/a del centre, a proposta de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), dóna el vistiplau per iniciar un procés d’elaboració de PI, i vetlla perquè l’equip PI responsable el dugui a terme.  En una primera reunió de l’equip PI, o amb el procediment que el centre tingui establert, s’han de distribuir les tasques de recollida d’informació i d’avaluació que cada membre de l’equip PI ha de fer. Caldrà tenir en compte: a. Avaluacions i informes del curs anterior. b. Avaluació educativa inicial del curs actual per identificar interessos, capacitats, habilitats, competències de les àrees /matèries. c. Avaluació psicopedagògica que ha realitzat o ha de realitzar l’EAP o el professor d’orientació educativa del centre. d. Avaluació de les necessitats de suport identificades per part de cada professional implicat en el PI de l’alumne (logopeda, fisioterapeuta…) e. Aportacions de la família i d’altres professionals implicats externs. En aquesta reunió també caldrà clarificar i definir els rols i les responsabilitats de cadascú i posar data per la primera reunió : elaboració i concreció del PI AVALUACIÓ INICIAL  Un cop feta la recollida d’informacions, que posteriorment s’arxivaran a l’expedient acadèmica de l’alumne, es fa la primera reunió de l’equip per posar en comí les diverses informacions i començar a concretar el PI.  Cal identificar les fortaleses, els interessos i potencialitats de l’alumne per deixar constància de les competències més desenvolupades i identificar les capacitats, habilitats i competències a prioritzar. En la descripció de les fortaleses de l’estudiant, convé especificar, per exemple, les següents informacions: a. Els estils i maneres d’aprendre millor de l’alumne( ex: mèt. Visual, auditiu i cinestèsic). b. Les habilitats d’aprenentatge ja adquirides (ex:hab. d’organització i hab. de gestió del temps). c. Els punts forts en determinades àrees com el processament cognitiu i comunicació( ex: el llenguatge expressiu, oral, l’ed.
  • 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Torrent dels Alous 4 Musica, física...) TIPUS D’EMPLAÇAME NT DE L’ALUMNE  Caldrà decidir quin serà l’emplaçament i ubicació de l’alumne al centre. En el PI s’inclou l’opció que més s’acosta a les següents ubicacions: a. Classe ordinària amb suports indirectes amb l’assessorament i suoirt de docents i professionals especialitzats. b. Classe ordinària amb suports directes dins l’aula: suport especialitzat o en petit grup dins l’aula. c. Classe ordinària amb suports directes dins i/o fora de l’aula. L’alumne s’ubica en una classe ordinària durant tot el dia o la major part de la setmana i rep suport especialitzat personalitzat dins l’aula i alguns sessions individuals o en petit grup fora de l’aula. d. Classe ordinària amb retirada parcial. L’alumne s’ubica en una classe ordinària i rep instrucció de menys del 50% de la jornada escolar fora de l’aula, impartit per un professor especialitzat en educació especial. e. Classe diferent a temps complert. Alumne d’aula EE o centre d’EE on rep instrucció durant tota la setmana. QUI L’ELABORA?  Hi han de participar aquells docents que imparteixen àrees o matèries incloses en el PI( han d’explicar els objectius, continguts que adapta en relació a la seva àrea.  els docents d’educació especial i/o  el professor d’orientació educativa;  a més hi poden participar en tot o en una part del procés altres professionals: mestres o personal de suport, pares, altres docents o tutors que coneixen bé l’alumne/a. El treball en equip permet que totes les persones que són responsables de donar resposta a les necessitats de l’alumne puguin:  compartir informació i observacions sobre el comportament de l’alumne i el seu aprenentatge en diferents contextos,  desenvolupar una comprensió compartida sobre els punts forts i les necessitats de l’alumne que tenen incidència en la seva capacitat d’aprendre,  compartir el sentit i orientació dels objectius que es prioritzen o modifiquen.  valorar i compartir les adaptacions que poden ajudar els estudiants a aprendre i a mostrar les evidencies del seu aprenentatge.  escollir i fer recomanacions per a la compra d’equipament especialitzat, si escau compartir el tipus i nivell de suport que li oferiran els diferents responsables.  planificar i descriure com serà avaluat l’aprenentatge de l'alumne perquè tant ell com els seus pares puguin comprendre les diferències respecte els criteris d’avaluació del seu grup de companys d’edat. AVALUAR EL PROGRÉS DE L’ALUMNE El tutor/a coordinador/a del PI ha de vetllar perquè es faci un seguiment del PI tant a les sessions d’avaluació amb tot l’equip docent, com en reunions específiques de l’equip de seguiment del PI amb els altres agents implicats (logopeda, fisioterapeuta, orientador/a, professional de l’EAP...) i/o amb l’alumne i la mateixa família. És important que quedi constància dels temes tractats i dels acords o canvis que es plantegen al llarg del curs.
  • 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Torrent dels Alous 5 Quan un docent és responsable de l’ensenyament d’una matèria o curs en el qual té un estudiant amb PI pel que s’han modificat els objectius i els criteris d’avaluació, haurà incorporat estratègies diverses, com: a. la instrucció en grup, b. la tutoria entre iguals, c. un company d’aprenentatge o el cercle d’amics, que poden ajudar l’alumne a participar en moltes activitats d’aula. d. Quan altres alumnes estan treballant en tasques individuals amb autonomia, el docent ha d’aprofitar aquesta oportunitat per proporcionar a l’alumne instrucció directa i/o tasques individualitzades dissenyades per ajudar-lo a adquirir els coneixements i les habilitats descrites en el seu PI. e. Els docents d’aula han de promoure l’autonomia de l’alumnat estructurant els espais i planificant les tasques individuals, per tal que puguin practicar les habilitats prioritzades i executar les tasques amb el mínim suport necessari docent. f. La planificació d’instrucció directa amb propostes educatives alternatives és necessària quan l'alumne ha d’adquirir determinats coneixements i habilitats prioritzats en el seu PI que no formen part del currículum ordinari del grup, és el cas per exemple d’un alumne amb discapacitat que participa en un programa d’aprenentatge d’habilitats adaptatives bàsiques (per exemple autonomia en els desplaçaments, autonomia en tasques de la llar...) que afavoreixin la seva autonomia i inserció social. AJUSTAR EL PI SEGONS LES NECESSITATS L’avaluació contínua pot indicar-nos que el PI necessita ser ajustat. Aquest ajustament o actualització es pot fer de diverses maneres:  Concretant nous objectius o revisant els objectius finals del PI del curs, si l’aprenentatge avança a un ritme més ràpid del que s'ha previst en el pla.  Dividint els objectius en passos més petits o ajustant els objectius finals del PI, si l’aprenentatge s’està produint a un ritme més lent del que es preveu en el pla.  Modificant les estratègies d’ensenyament, l’equipament individual o el nivell de suport humà. Qualsevol canvi en els objectius d’aprenentatge del PI que impliqui un canvi en els criteris d’avaluació, haurà de ser comunicat a l’alumne i a la família i ha de permetre la seva concreció en les activitats d’avaluació. QUINA DURADA TÉ?  Un curs escolar, al llarg del qual es va adaptant i/o modificant segons l’evolució de l’alumne. És un document viu.Al marge de les reunions que es realitzin, és important també que l’Equip directiu faciliti eines i espais telemàtics en xarca que permetin el coneixement de les concrecions del PI en els diferes docents i professionas estan fent. Aquestes eines faciliten també el seguiment i l’avaluació del PI.  Es pot finalitza en qualsevol moment i bans del temps inicialment previst, a proposta tutor amb l’acord de l’equip del PI i escoltada la família o per demanda familiar que ho han de sol·licitar al director del centre. Aquest informa sobre la conveniència de continuar o no amb el pla; el director estudia la sol·licitud raonada de la família i escolta l’equip PI i la CAD. El director és qui pot prendre i signar la decisió motivada de finalitzar anticipadament un PI. Hi ha de constar el coneixement de la família i es fa constar en el document del PI i en l’expedient acadèmics de l’alumne.
  • 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Torrent dels Alous 6 AVALUACIO L’alumnat objecte de PI serà avaluat d’acord amb allò establert prèviament en el pla, el qual pot haver incorporat criteris específics d’avaluació per a les matèries cursades per l’alumne/a, així com altres criteris a tenir en compte per a la promoció i/o per a l’acreditació. Pel que fa a les adaptacions metodològiques sense canvis en els objectius ni, per tant, en els criteris d’avaluació, l’alumne s’avalua amb els mateixos criteris que la resta de companys. Sí que pot variar la manera d’avaluar i el tipus i modalitat d’avaluació: es poden per exemple prioritzar proves orals, proporcionar un espai més tranquil, donar més temps o facilitar determinats ajuts…. En aquests casos la informació a l’alumne i als pares sobre els resultats de la seva avaluació s’ha de centrar en el progrés aconseguit en l’assoliment dels objectius ordinaris del curs o àrea, no en l’ús de les adaptacions realitzades. DURADA DE L’ETAPA  L’alumnat amb pla individualitzat pot ampliar un curs més, del que es preveu amb caràcter general, la permanència en l’etapa, sempre que això afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. Cal comunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorials corresponents.  Excepcionalment, per a alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic un PI també pot comportar la reducció de la durada de l’etapa, si bé un cop s’ha preparat un PI d’aquestes característiques el director/a del centre ha de demanar a l’administració educativa autorització per aplicar-lo. PROMOCIÓ DE CURS El PI ha d'especificar els criteris amb què serà avaluat l'alumne/a i, si és el cas, els criteris específics quant a la seva promoció. Aquests criteris poden ser diferents als establerts amb caràcter general en relació també amb el nombre màxim de matèries suspeses amb què es pot accedir al curs següent. ACREDITACIÓ ETAPA En acabar etapa d’educació secundària obligatòria, l’equip docent ha de valorar si l’alumne/a pot obtenir el títol de Graduat en ESO, tenint en compte el grau d’adaptació que s’ha realitzat i l’orientació per l’itinerari educatiu posterior .  Una avaluació positiva del PI NO SEMPRE ha de comportar una acreditació sistemàtica de l’etapa.  Per acreditar l’etapa d’educació secundària obligatòria s’han de tenir en compte els criteris mínims d’acreditació establerts a nivell de centre i l’orientació de l’alumne vers els itineraris formatius posteriors.  El PI ha d’ajudar l’alumne a construir el propi itinerari formatiu i orientar-lo en finalitzar l’escolaritat obligatòria. Per aquest motiu, quan el PI es realitza per un alumne que està finalitzant l’ESO, cal afegir un pla de transició a estudis post-obligatoris o d’inserció al mercat laboral, que posteriorment formarà part del Document orientador de final d’etapa. L’AVALUACIÓ A BATXILLERAT  Els plans individuals en aquesta etapa - que amb caràcter general afectaran la totalitat de la mateixa - poden comportar la reducció o l’ampliació de la seva durada més enllà dels límits previstos amb caràcter general. En aquests casos la decisió correspon a la direcció del centre, si bé s’ha de comunicar a l’administració educativa.  També en aquesta etapa el PI ha d’especificar els criteris amb què serà avaluat l'alumne/a i, si és el cas, els criteris específics quant a la seva promoció. Aquests criteris poden incloure la possibilitat que en les repeticions es cursin tan sols les matèries suspeses i/o diferències quant al nombre màxim de matèries suspeses amb què es pot accedir al curs següent ON ES RECULL  En les actes d’avaluació s’ha de fer constar en la casella "Atenció a la diversitat", mitjançant el codi PI, si l’alumne/a ha seguit un pla individualitzat.
  • 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Torrent dels Alous 7 I S’ARXIVA?  En el cas que, tot i no haver superat el curs actual, l'alumne/a accedeixi al curs següent per continuar desenvolupant el mateix pla individualitzat, s’indicarà amb el codi SD.  L’expedient acadèmic, dins de l’apartat "Mesures d’atenció a la diversitat", també preveu la inclusió d’informacions relatives als plans individuals aplicats a l’alumnat.  En l’apartat relatiu a l’accés al curs següent, si l’alumne/a hi accedeix tot i no haver superat el curs de referència, al costat de “Sí” s’ha d’incloure la menció “per seguir un pla individualitzat”.  També s’hi han d’adjuntar les resolucions individuals i, si escau, els informes en què es fonamenti el pla.  L'historial acadèmic i l'informe personal per trasllat també han de consignar la informació relativa al pla individualitzat que, si és el cas, s’ha aplicat a l'alumne/a. ON ES RECULL I S’ARXIVA EL PI BATXILLERAT.  L’expedient acadèmic de l’alumnat de batxillerat, així com també l'informe personal per trasllat preveuen apartats específics per consignar informació sobre plans individuals  El pla individual també s’ha de fer constar a l’historial acadèmic de l’alumne, dins l’apartat convalidacions i altres observacions.  Qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU que se sol•liciti a l’oficina d’organització de les PAU haurà d’anar justificada amb les còpies dels plans individuals realitzats en els dos cursos del batxillerat.