Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

מכרזי הוועד המקומי

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

מכרזי הוועד המקומי

Descargar para leer sin conexión

הכנה וניהול מכרזים בוועד המקומי. מתוך הרצאה של עורך דין רועי וולר, בקורס מנהלי ישובים, ינואר 2023.

הוועד המקומי מוסמך לפעול לפי סמכויות שהואצלו לו ע"י המועצה האזורית. הוא חלק ממערכת השלטון המקומי הכפוף לכללי המשפט המינהלי-ציבורי. במסגרת סמכויותיו, מתקשר הוועד המקומי מעת לעת, עם ספקים וקבלנים, לביצוע עבודות, קבלת שירותים ולביצוע רכש טובין. לדוגמה: מכרזי כ"א, תחזוקת שטחי ציבור, שמירה, תאורת רחוב, רכש טובין, גינון ועוד.

מכרז - מסגרת ממוסדת לניהול מו"מ לקראת כריתתו של חוזה, בדרך של תחרות הנערכת בין מציעים שונים. מטרתה של מסגרת זו - להביא להשגתן של ההצעות הטובות, המתאימות והראויות ביותר מנקודת מבטו של המזמין, תוך שמירה על עקרונות היסוד של שוויון, הגינות וטוהר המידות.

מטרת דיני המכרזים: אינטרס ציבורי – סיכוי שווה לכולם, עקרון השוויון, ויצירת אמון בשיקולי מנהלי הגוף הציבורי; אינטרס עסקי – המכרז ככלי יעיל לניהול משאבים ציבוריים; ושמירה על טוהר המידות ומניעת שחיתות.

מקור חובת המכרזים של השלטון המקומי
פקודת העיריות, צו המועצות המקומיות, וצו המועצות האזוריות- חובה להתקשר בחוזים להעברת מקרקעין, טובין או לביצוע עבודות, במכרז פומבי: חובה זו מכוח הוראה חוקית ייחודית לרשות המקומית, ולא מכוח חוק חובת המכרזים.

מקור חובת המכרזים של הוועד המקומי
סעיף 89 לצו המועצות האזוריות, תשי"ח – 1958:
"לא תתקשר מועצה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא בהתאם להוראות שבתוספת השניה".
התוספת השניה לצו המועצות האזוריות – פירוט הכללים הנוגעים לחיוב להתקשרות במכרז
ס' 132(ג) לצו – החלת חובת המכרז גם על הוועדים המקומיים.
המעמד המשפטי של הוועד המקומי: רשות מקומית קטנה

קשיים בהכנת ובביצוע מכרזים ע"י הוועד המקומי
א. הגדרה לא מדויקת של צרכי הוועד – מה אנחנו צריכים ?
ב. אי הכרה של עבודות מחלקות אחרות / מכרזים קיימים במועצה האזורית
ג. היעדר תשתית/ תכנון/ נתונים למכרז
ד. קביעת תנאי סף לא מתאימים (גבוהים/נמוכים/לא רלוונטיים)
ד. ניסוח לא ברור של אמות מידה ו/או ניקוד לבחירה: ניסיון, שנות וותק, כישורים, מספר העובדים שברשותו, היקף פעילות כספי, איתנות פיננסית, שביעות רצון.
ה. תחלופת כ"א לעיתים קרובות.
ו. ניסוח לקוי של מסמכי המכרז או הסכם ההתקשרות
ז. היעדר ייעוץ משפטי מתאים
ח. אי קיום וועדת מכרזים/ התקשרויות
ט. ליקויים בפרוטוקול, היעדר נימוק מקצועי, החלטה לא מנומקת

כשלים נפוצים במכרזים
"התאהבות במחיר"
ייחוס תנאי סף, לקבלן משנה
ניסיון רע עם קבלן בהתקשרויות קודמות
תשובות בע"פ בסיור מציעים
פיצול מכרז
תיאום אסור בין מציעים
הצעה תכסיסנית

משרד וולר ושות' מומחה בדיני מכרזים, ומטפל במכרזים מורכבים. המשרד משמש כיועץ משפטי לגופים ציבוריים בתחום המכרזים, כותב ועורך מכרזים, מלווה וועדות מכרזים, ומסייע לחברות גדולות בהתמודדות במכרזים, משלב לימוד מסמכי המכרז ועד לעתירה מינהלית (במידת הצורך). המשרד מדורג בשנים האחרונות כמשרד מוביל בדירוג "Coface BDI".

הכנה וניהול מכרזים בוועד המקומי. מתוך הרצאה של עורך דין רועי וולר, בקורס מנהלי ישובים, ינואר 2023.

הוועד המקומי מוסמך לפעול לפי סמכויות שהואצלו לו ע"י המועצה האזורית. הוא חלק ממערכת השלטון המקומי הכפוף לכללי המשפט המינהלי-ציבורי. במסגרת סמכויותיו, מתקשר הוועד המקומי מעת לעת, עם ספקים וקבלנים, לביצוע עבודות, קבלת שירותים ולביצוע רכש טובין. לדוגמה: מכרזי כ"א, תחזוקת שטחי ציבור, שמירה, תאורת רחוב, רכש טובין, גינון ועוד.

מכרז - מסגרת ממוסדת לניהול מו"מ לקראת כריתתו של חוזה, בדרך של תחרות הנערכת בין מציעים שונים. מטרתה של מסגרת זו - להביא להשגתן של ההצעות הטובות, המתאימות והראויות ביותר מנקודת מבטו של המזמין, תוך שמירה על עקרונות היסוד של שוויון, הגינות וטוהר המידות.

מטרת דיני המכרזים: אינטרס ציבורי – סיכוי שווה לכולם, עקרון השוויון, ויצירת אמון בשיקולי מנהלי הגוף הציבורי; אינטרס עסקי – המכרז ככלי יעיל לניהול משאבים ציבוריים; ושמירה על טוהר המידות ומניעת שחיתות.

מקור חובת המכרזים של השלטון המקומי
פקודת העיריות, צו המועצות המקומיות, וצו המועצות האזוריות- חובה להתקשר בחוזים להעברת מקרקעין, טובין או לביצוע עבודות, במכרז פומבי: חובה זו מכוח הוראה חוקית ייחודית לרשות המקומית, ולא מכוח חוק חובת המכרזים.

מקור חובת המכרזים של הוועד המקומי
סעיף 89 לצו המועצות האזוריות, תשי"ח – 1958:
"לא תתקשר מועצה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא בהתאם להוראות שבתוספת השניה".
התוספת השניה לצו המועצות האזוריות – פירוט הכללים הנוגעים לחיוב להתקשרות במכרז
ס' 132(ג) לצו – החלת חובת המכרז גם על הוועדים המקומיים.
המעמד המשפטי של הוועד המקומי: רשות מקומית קטנה

קשיים בהכנת ובביצוע מכרזים ע"י הוועד המקומי
א. הגדרה לא מדויקת של צרכי הוועד – מה אנחנו צריכים ?
ב. אי הכרה של עבודות מחלקות אחרות / מכרזים קיימים במועצה האזורית
ג. היעדר תשתית/ תכנון/ נתונים למכרז
ד. קביעת תנאי סף לא מתאימים (גבוהים/נמוכים/לא רלוונטיים)
ד. ניסוח לא ברור של אמות מידה ו/או ניקוד לבחירה: ניסיון, שנות וותק, כישורים, מספר העובדים שברשותו, היקף פעילות כספי, איתנות פיננסית, שביעות רצון.
ה. תחלופת כ"א לעיתים קרובות.
ו. ניסוח לקוי של מסמכי המכרז או הסכם ההתקשרות
ז. היעדר ייעוץ משפטי מתאים
ח. אי קיום וועדת מכרזים/ התקשרויות
ט. ליקויים בפרוטוקול, היעדר נימוק מקצועי, החלטה לא מנומקת

כשלים נפוצים במכרזים
"התאהבות במחיר"
ייחוס תנאי סף, לקבלן משנה
ניסיון רע עם קבלן בהתקשרויות קודמות
תשובות בע"פ בסיור מציעים
פיצול מכרז
תיאום אסור בין מציעים
הצעה תכסיסנית

משרד וולר ושות' מומחה בדיני מכרזים, ומטפל במכרזים מורכבים. המשרד משמש כיועץ משפטי לגופים ציבוריים בתחום המכרזים, כותב ועורך מכרזים, מלווה וועדות מכרזים, ומסייע לחברות גדולות בהתמודדות במכרזים, משלב לימוד מסמכי המכרז ועד לעתירה מינהלית (במידת הצורך). המשרד מדורג בשנים האחרונות כמשרד מוביל בדירוג "Coface BDI".

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (12)

Anuncio

מכרזי הוועד המקומי

 1. 1. ‫המקומי‬ ‫הוועד‬ ‫מכרזי‬ ‫ישובים‬ ‫ניהול‬ ‫קורס‬ , 31/1/2023 ‫מרצה‬ : ‫עו‬ " ‫וולר‬ ‫רועי‬ ‫ד‬ ( M.A, C.R.O LL.B, )
 2. 2. ‫הוועד‬ ‫לו‬ ‫שהואצלו‬ ‫סמכויות‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫מוסמך‬ ‫המקומי‬ ‫ע‬ " ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫י‬ . ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫ממערכת‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫המשפט‬ ‫לכללי‬ ‫הכפוף‬ ‫המינהלי‬ - ‫ציבורי‬ . ‫סמכויותיו‬ ‫במסגרת‬ , ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫המקומי‬ ‫הוועד‬ ‫מתקשר‬ , ‫עם‬ ‫וקבלנים‬ ‫ספקים‬ , ‫עבודות‬ ‫לביצוע‬ , ‫ולביצוע‬ ‫שירותים‬ ‫קבלת‬ ‫טובין‬ ‫רכש‬ . ‫לדוגמה‬ : ‫כ‬ ‫מכרזי‬ " ‫א‬ , ‫ציבור‬ ‫שטחי‬ ‫תחזוקת‬ , ‫שמירה‬ , ‫רחוב‬ ‫תאורת‬ , ‫טובין‬ ‫רכש‬ , ‫ועוד‬ ‫גינון‬ .
 3. 3. ‫מו‬ ‫לניהול‬ ‫ממוסדת‬ ‫מסגרת‬ " ‫חוזה‬ ‫של‬ ‫כריתתו‬ ‫לקראת‬ ‫מ‬ , ‫שונים‬ ‫מציעים‬ ‫בין‬ ‫הנערכת‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ . ‫מטרתה‬ ‫זו‬ ‫מסגרת‬ ‫של‬ - ‫הטובות‬ ‫ההצעות‬ ‫של‬ ‫להשגתן‬ ‫להביא‬ , ‫המזמין‬ ‫של‬ ‫מבטו‬ ‫מנקודת‬ ‫ביותר‬ ‫והראויות‬ ‫המתאימות‬ , ‫שוויון‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ , ‫וטוהר‬ ‫הגינות‬ ‫המידות‬ . ‫מכרז‬ ‫מהו‬ ?
 4. 4. • ‫אינטרס‬ ‫ציבורי‬ – ‫סיכוי‬ ‫שווה‬ ‫לכולם‬ , ‫עקרון‬ ‫השוויון‬ , ‫ויצירת‬ ‫אמון‬ ‫בשיקולי‬ ‫מנהלי‬ ‫הגוף‬ ‫הציבורי‬ . • ‫אינטרס‬ ‫עסקי‬ – ‫המכרז‬ ‫ככלי‬ ‫יעיל‬ ‫לניהול‬ ‫משאבים‬ ‫ציבוריים‬ . • ‫שמירה‬ ‫על‬ ‫טוהר‬ ‫המידות‬ ‫ומניעת‬ ‫שחיתות‬ . ‫המכרזים‬ ‫דיני‬ ‫מטרות‬
 5. 5. ‫מ‬ ‫סטיה‬ " ‫כללי‬ ‫המשחק‬ " – ‫עבירה‬ ‫החוק‬ ‫על‬ , ‫וסיכון‬ ‫לפסילת‬ / ‫ביטול‬ ‫המכרז‬
 6. 6. ‫המקומי‬ ‫בשלטון‬ ‫המכרזים‬ ‫חובת‬ ‫פקודת‬ ‫העיריות‬ , ‫צו‬ ‫המועצות‬ ‫המקומיות‬ , ‫וצו‬ ‫המועצות‬ ‫האזוריות‬ - ‫חובה‬ ‫להתקשר‬ ‫בחוזים‬ ‫להעברת‬ ‫מקרקעין‬ , ‫טובין‬ ‫או‬ ‫לביצוע‬ ‫עבודות‬ , ‫במכרז‬ ‫פומבי‬ : ‫חובה‬ ‫זו‬ ‫מכוח‬ ‫הוראה‬ ‫חוקית‬ ‫ייחודית‬ ‫לרשות‬ ‫המקומית‬ , ‫ולא‬ ‫מכוח‬ ‫חוק‬ ‫חובת‬ ‫המכרזים‬ . ‫תכלית‬ ‫המכרז‬ , ‫עקרונות‬ ‫יסוד‬ , ‫אופן‬ ‫ביצוע‬ – ‫נעדרים‬ ‫מהחקיקה‬ , ‫ונלמדים‬ ‫מכוח‬ ‫פסיקת‬ ‫בית‬ ‫המשפט‬ , ‫אשר‬ ‫מיישמת‬ ‫אותן‬ ‫על‬ ‫מכרזים‬ ‫ציבוריים‬ ( ‫ללא‬ ‫אבחנה‬ ‫בין‬ ‫סוגי‬ ‫המכרזים‬ ‫או‬ ‫הגופים‬ ) .
 7. 7. ‫המקומי‬ ‫בוועד‬ ‫המכרזים‬ ‫חובת‬ ‫סעיף‬ 89 ‫האזוריות‬ ‫המועצות‬ ‫לצו‬ , ‫תשי‬ " ‫ח‬ – 1958 : " ‫טובין‬ ‫או‬ ‫מקרקעין‬ ‫להעברת‬ ‫מועצה‬ ‫תתקשר‬ ‫לא‬ , ‫עבודה‬ ‫לביצוע‬ ‫או‬ ‫טובין‬ ‫להזמנת‬ , ‫אלא‬ ‫שבתוספת‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫השניה‬ ." ‫התוספת‬ ‫השניה‬ ‫האזוריות‬ ‫המועצות‬ ‫לצו‬ – ‫הנוגעים‬ ‫הכללים‬ ‫פירוט‬ ‫במכרז‬ ‫להתקשרות‬ ‫לחיוב‬ ‫ס‬ ' 132 ( ‫ג‬ ) ‫לצו‬ – ‫המקומיים‬ ‫הוועדים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫המכרז‬ ‫חובת‬ ‫החלת‬ . ‫המקומי‬ ‫הוועד‬ ‫של‬ ‫המשפטי‬ ‫המעמד‬ : ‫קטנה‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬
 8. 8. ‫המקומי‬ ‫בוועד‬ ‫מכרז‬ ‫מחובת‬ ‫פטור‬ ‫סעיף‬ 3 ‫מקומי‬ ‫ועד‬ ‫רשאי‬ ‫מקרים‬ ‫באילו‬ ‫קובע‬ ‫לצו‬ ‫השנייה‬ ‫לתוספת‬ ‫בחוזה‬ ‫להתקשר‬ , ‫מכרז‬ ‫ללא‬ "( ‫ממכרז‬ ‫פטור‬ .)" • ‫סעיף‬ ‫נמוכים‬ ‫סכומים‬ 3 ( 3 ) • ‫יחיד‬ ‫ספק‬ ‫פטור‬ • ‫עבודה‬ ‫לביצוע‬ ‫חוזה‬ ‫מדעית‬ , ‫או‬ ‫אמנותית‬ ‫ספרותית‬ • ‫של‬ ‫דחופה‬ ‫להזמנה‬ ‫חוזה‬ ‫עבודה‬ ‫לביצוע‬ ‫או‬ ‫טובין‬ ‫רכוש‬ ‫או‬ ‫נפש‬ ‫להצלת‬ ‫דחופה‬ • ‫הדורשת‬ ‫מקצועית‬ ‫עבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫מיוחדים‬ ‫ומומחיות‬ ‫ידע‬ / ‫יחסי‬ ‫מיוחדים‬ ‫אמון‬ ( ‫תכנון‬ , ‫פיקוח‬ , ‫מדידה‬ , ‫שמאות‬ , ‫ייעוץ‬ ) • ‫או‬ ‫טובין‬ ‫להזמנת‬ ‫חוזה‬ ‫שהשר‬ ‫עבודה‬ ‫לביצוע‬ ‫מכרז‬ ‫ללא‬ ‫לערוך‬ ‫התיר‬ ‫פטור‬ ‫ממכרז‬ ‫עדיין‬ ‫מחייב‬ ‫הליך‬ ‫תחרותי‬ . ‫אף‬ ‫אם‬ ‫ההליך‬ ‫לא‬ ‫יישא‬ ‫את‬ ‫הכותרת‬ " ‫מכרז‬ " , ‫עדיין‬ ‫יחולו‬ ‫על‬ ‫ההליך‬ ‫כללי‬ ‫הבסיס‬ ‫של‬ ‫המשפט‬ ‫הציבורי‬ , ‫ועקרונות‬ ‫הצדק‬ ‫הטבעי‬ .
 9. 9. ‫במכרז‬ ‫החייבים‬ ‫סכומים‬ ‫ב‬ ‫סכום‬ - ₪ ‫ההליך‬ ‫עד‬ 70,400 ₪ ( ‫מע‬ ‫לפני‬ " ‫מ‬ ) ‫ממכרז‬ ‫פטור‬ ‫עד‬ 175,900 ( ‫מע‬ ‫לפני‬ " ‫מ‬ ) ‫זוטא‬ ‫מכרז‬ , 4 ‫משתתפים‬ ‫לפחות‬ ‫עד‬ 351,800 ( ‫מע‬ ‫לפני‬ " ‫מ‬ ) ‫זוטא‬ ‫מכרז‬ , 6 ‫משתתפים‬ ‫לפחות‬ ‫מעל‬ 351,800 ( ‫מע‬ ‫לפני‬ " ‫מ‬ ) ‫פומבי‬ ‫מכרז‬ ‫הסכומים‬ ‫משתנים‬ ‫באופן‬ ‫עיתי‬ , ‫עפ‬ " ‫י‬ ‫המדד‬ . ‫יש‬ ‫להתעדכן‬ ‫באתר‬ ‫משרד‬ ‫הפנים‬ , ‫בקישור‬ https://www.gov.il/he/departments/guides/connections?chapterIndex=1
 10. 10. ‫ממכרז‬ ‫פטור‬ ▪ ‫הגדרה‬ ‫לא‬ ‫מדויקת‬ ‫של‬ ‫צרכי‬ ‫הוועד‬ – ‫מה‬ ‫אנחנו‬ ‫צריכים‬ ? ▪ ‫אי‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫עבודות‬ ‫מחלקות‬ ‫אחרות‬ / ‫מכרזים‬ ‫קיימים‬ ‫ברשות‬ ▪ ‫היעדר‬ ‫תשתית‬ / ‫תכנון‬ / ‫נתונים‬ ‫למכרז‬ ▪ ‫קביעת‬ ‫תנאי‬ ‫סף‬ ‫לא‬ ‫מתאימים‬ ( ‫גבוהים‬ / ‫נמוכים‬ / ‫לא‬ ‫רלוונטיים‬ ) ▪ ‫אי‬ ‫ניסוח‬ ‫ברור‬ ‫של‬ ‫אמות‬ ‫מידה‬ ‫ו‬ / ‫או‬ ‫ניקוד‬ ‫לבחירה‬ : ‫ניסיון‬ , ‫שנות‬ ‫וותק‬ , ‫כישורים‬ , ‫מספר‬ ‫העובדים‬ ‫שברשותו‬ , ‫היקף‬ ‫פעילות‬ ‫כספי‬ , ‫איתנות‬ ‫פיננסית‬ , ‫שביעות‬ ‫רצון‬
 11. 11. ‫ע‬ ‫מכרזים‬ ‫בביצוע‬ ‫קשיים‬ " ‫מקומי‬ ‫ועד‬ ‫י‬ ▪ ‫הגדרה‬ ‫לא‬ ‫מדויקת‬ ‫של‬ ‫צרכי‬ ‫הוועד‬ – ‫מה‬ ‫אנחנו‬ ‫צריכים‬ ? ▪ ‫אי‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫עבודות‬ ‫מחלקות‬ ‫אחרות‬ / ‫מכרזים‬ ‫קיימים‬ ‫ברשות‬ ▪ ‫היעדר‬ ‫תשתית‬ / ‫תכנון‬ / ‫נתונים‬ ‫למכרז‬ ▪ ‫קביעת‬ ‫תנאי‬ ‫סף‬ ‫לא‬ ‫מתאימים‬ ( ‫גבוהים‬ / ‫נמוכים‬ / ‫לא‬ ‫רלוונטיים‬ ) ▪ ‫אי‬ ‫ניסוח‬ ‫ברור‬ ‫של‬ ‫אמות‬ ‫מידה‬ ‫ו‬ / ‫או‬ ‫ניקוד‬ ‫לבחירה‬ : ‫ניסיון‬ , ‫שנות‬ ‫וותק‬ , ‫כישורים‬ , ‫מספר‬ ‫העובדים‬ ‫שברשותו‬ , ‫היקף‬ ‫פעילות‬ ‫כספי‬ , ‫איתנות‬ ‫פיננסית‬ , ‫שביעות‬ ‫רצון‬ .
 12. 12. ▪ ‫ניסוח‬ ‫לקוי‬ ‫של‬ ‫מסמכי‬ ‫המכרז‬ ‫או‬ ‫הסכם‬ ‫ההתקשרות‬ ▪ ‫היעדר‬ ‫ייעוץ‬ ‫משפטי‬ ‫מתאים‬ ▪ ‫אי‬ ‫קיום‬ ‫וועדת‬ ‫מכרזים‬ / ‫התקשרויות‬ . ▪ ‫ליקויים‬ ‫בפרוטוקול‬ , ‫היעדר‬ ‫נימוק‬ ‫מקצועי‬ , ‫החלטה‬ ‫לא‬ ‫מנומקת‬ ‫ע‬ ‫מכרזים‬ ‫בביצוע‬ ‫קשיים‬ " ‫מקומי‬ ‫ועד‬ ‫י‬
 13. 13. ‫במכרז‬ ‫שלבים‬ ‫הגדרת‬ ‫צורך‬ , ‫איפיון‬ , ‫תקציב‬ , ‫תפיסת‬ ‫ההפעלה‬ , ‫ניסוח‬ ‫תנאי‬ ‫סף‬ ‫ותנאים‬ ‫מקצועיים‬ , ‫אופן‬ ‫בחירה‬ , ‫מפרט‬ , ‫תכולת‬ ‫עבודה‬ , ‫תכניות‬ ‫עבודה‬ , ‫ביטוח‬ , ‫הכנת‬ ‫טיוטת‬ ‫מכרז‬ , ‫הכנת‬ ‫אומדן‬ , ‫ועוד‬ ‫פרסום‬ ‫המכרז‬ , ‫שאלות‬ ‫הבהרה‬ , ‫סיור‬ ‫מציעים‬ , ‫פתיחת‬ ‫מעטפות‬ , ‫ניהול‬ ‫פרוטוקול‬ , ‫בדיקת‬ ‫הצעות‬ , ‫השלמות‬ ‫מציעים‬ , ‫חוו‬ " ‫ד‬ , ‫ניקוד‬ , ‫שימוע‬ , ‫המלצה‬ ‫ליו‬ " ‫ר‬ ‫ועד‬ ‫מקומי‬ , ‫חתימה‬ ‫על‬ ‫הסכם‬ ‫התקשרות‬ ‫ביצוע‬ ‫העבודות‬ , ‫פיקוח‬ , ‫בקרה‬ , ‫תשלומים‬ , ‫קיזוזים‬ , ‫שימועים‬ , ‫סיום‬ ‫התקשרות‬ ‫תקציבי‬ ‫אישור‬ ; ‫סטטוטורי‬ ‫אישור‬ ; ‫ביצוע‬ ‫ערבות‬ ‫קיום‬ ; ‫ביטוחים‬ ; ‫כ‬ ‫אישור‬ " ‫א‬ ; ‫תוכניות‬ ‫אישור‬ ; ‫לוחות‬ ‫אישור‬ ‫זמנים‬ ; ‫וציוד‬ ‫כלים‬ ‫אישור‬ ; ‫עבודה‬ ‫התחלת‬ ‫צו‬
 14. 14. ‫במכרזים‬ ‫נפוצים‬ ‫כשלים‬ ▪ " ‫התאהבות‬ ‫במחיר‬ " ▪ ‫ייחוס‬ ‫תנאי‬ ‫סף‬ , ‫לקבלן‬ ‫משנה‬ ▪ ‫ניסיון‬ ‫רע‬ ‫עם‬ ‫קבלן‬ ‫בהתקשרויות‬ ‫קודמות‬ ▪ ‫תשובות‬ ‫בע‬ " ‫פ‬ ‫בסיור‬ ‫מציעים‬ ▪ ‫פיצול‬ ‫מכרז‬ ▪ ‫תיאום‬ ‫אסור‬ ‫בין‬ ‫מציעים‬ ▪ ‫הצעה‬ ‫תכסיסנית‬
 15. 15. ‫סף‬ ‫תנאי‬ ▪ " ‫תנאי‬ ‫סף‬ " – ‫שער‬ ‫הכניסה‬ ‫למכרז‬ : ‫מציע‬ ‫שאינו‬ ‫עומד‬ , ‫באופן‬ ‫מלא‬ , ‫בתנאים‬ ‫שהוכתבו‬ ‫ע‬ " ‫י‬ ‫עורך‬ ‫המכרז‬ – ‫ייפסל‬ ‫ולא‬ ‫יוכל‬ ‫להתמודד‬ , ‫תהא‬ ‫הצעתו‬ ‫טובה‬ ‫ככל‬ ‫שתהא‬ . ▪ ‫תנאי‬ ‫סף‬ ‫חובה‬ : ‫רישום‬ ‫בכל‬ ‫מירשם‬ ‫המתנהל‬ ‫על‬ ‫פי‬ ‫דין‬ ‫הצריך‬ ‫לענין‬ ‫נושא‬ ‫ההתקשרות‬ ; ‫קיומם‬ ‫של‬ ‫הרשיונות‬ ‫הנדרשים‬ ‫על‬ ‫פי‬ ‫דין‬ ; ‫אם‬ ‫קיים‬ ‫לעניין‬ ‫נושא‬ ‫ההתקשרות‬ ‫ת‬ " ‫י‬ ‫רשמי‬ ; ‫ו‬ ‫אישורים‬ ‫הנדרשים‬ ‫לפי‬ ‫חוק‬ ‫עסקאות‬ ‫גופים‬ ‫ציבוריים‬ ( ‫אכיפת‬ ‫ניהול‬ ‫חשבונות‬ ‫ותשלום‬ ‫חובות‬ ‫מס‬ ) . ▪ ‫תנאי‬ ‫סף‬ ‫רשות‬ : ‫ניתן‬ ‫להתנות‬ ‫את‬ ‫ההשתתפות‬ ‫במכרז‬ ‫בתנאים‬ ‫עניניים‬ ‫נוספים‬ , ‫לרבות‬ ‫תנאים‬ ‫בדבר‬ ‫ניסיון‬ ‫המשתתף‬ , ‫כישוריו‬ , ‫היקף‬ ‫פעילותו‬ , ‫עמידה‬ ‫בדרישות‬ ‫תקן‬ ‫ישראלי‬ ‫לא‬ ‫רשמי‬ , ‫חשיבות‬ ‫המקום‬ ‫שבו‬ ‫מתנהלים‬ ‫עסקיו‬ , ‫וקיומן‬ ‫של‬ ‫המלצות‬ ‫אודותיו‬ .
 16. 16. ‫הזוכה‬ ‫ההצעה‬ ‫בחירת‬ ‫איכות‬ ‫מכרז‬ : ▪ ‫איכות‬ ‫העדפת‬ ‫המחיר‬ ‫על‬ ‫השירות‬ ( ‫לפרויקטים‬ ‫מכרזים‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬ ‫גבוהה‬ , ‫חינוך‬ , ‫חברה‬ , ‫רווחה‬ .) ▪ ‫נקוב‬ ‫מחיר‬ ‫הגדרת‬ ‫בין‬ ‫והתחרות‬ ‫על‬ ‫הינה‬ ‫הספקים‬ ‫ההצעה‬ ‫איכות‬ ‫בלבד‬ . ‫משולב‬ ‫מכרז‬ : ‫איכות‬ ‫בין‬ ‫שקלול‬ ‫וגובה‬ ‫ההצעה‬ ‫וקביעת‬ ‫המחיר‬ ‫ביניהם‬ ‫היחס‬ ‫מחיר‬ ‫מכרז‬ : ▪ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫תחרות‬ ‫בלבד‬ ‫ההצעה‬ , ‫עלויות‬ ‫והעדפת‬ ‫נמוכות‬ ( ‫מכרזי‬ ‫לרוב‬ ‫אבטחה‬ ‫שירותי‬ , ‫ניקיון‬ , ‫טובין‬ , ‫הנחה‬ ‫קבוע‬ ‫מחירון‬ ‫על‬ .) ▪ ‫גבוהים‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬ ‫יחסית‬ .
 17. 17. ‫רועי‬ ‫וולר‬ , ‫עו‬ " ‫ד‬ ‫ומגשר‬ ( A, LL.B, M.A . B ) ‫טל‬ ' 04-8661537 , ‫פקס‬ ' 04-8661537 ‫טל‬ ' ‫נייד‬ 050-6214013 , ‫דוא‬ " ‫ל‬ roee@weller-law-office.com ‫דר‬ ‫ך‬ ‫העצמאות‬ 15 , ‫חיפה‬ 3133801 www.weller-law-office.com www.facebook.com/wellerlawoffice ‫הבהרות‬ : ‫למען‬ ‫הסר‬ ‫ספק‬ , ‫המידע‬ ‫המופיע‬ ‫במצגת‬ ‫זו‬ / ‫בקובץ‬ ‫זה‬ , ‫אינו‬ ‫מהווה‬ ‫ייעוץ‬ ‫משפטי‬ , ‫חוות‬ ‫דעת‬ ‫או‬ ‫תחליף‬ ‫להם‬ , ‫ואינו‬ ‫מהווה‬ ‫המלצה‬ ‫לנקיטת‬ ‫הליכים‬ ‫או‬ ‫להימנעות‬ ‫מהם‬ . ‫המידע‬ ‫המובא‬ ‫לעיל‬ ‫מובא‬ ‫בקצרה‬ ‫ובתמציתיות‬ , ‫ומהווה‬ ‫תיאור‬ ‫כללי‬ ‫בלבד‬ ‫ולא‬ ‫מחייב‬ ‫של‬ ‫הנושאים‬ . ‫משרד‬ ‫וולר‬ ‫ושות‬ ' ‫ממליצים‬ ‫כי‬ ‫בכל‬ ‫מקרה‬ ‫יתקבל‬ ‫ייעוץ‬ ‫משפטי‬ ‫קונקרטי‬ ‫ופרטני‬ , ‫המתאים‬ ‫לנסיבות‬ ‫העניין‬ . ‫אין‬ ‫באמור‬ ‫במצגת‬ ‫זו‬ , ‫בנתונים‬ ‫או‬ ‫במידע‬ , ‫משום‬ ‫הצעה‬ , ‫שידול‬ , ‫ייעוץ‬ ‫משפטי‬ ‫או‬ ‫קשירת‬ ‫קשר‬ ‫עסקי‬ ‫ו‬ / ‫או‬ ‫יצירת‬ ‫יחסי‬ ‫עו‬ " ‫ד‬ - ‫לקוח‬ . ‫המצגת‬ ‫מכילה‬ ‫נתונים‬ ‫ומסמכים‬ ‫שונים‬ ‫המוגנים‬ ‫ע‬ " ‫י‬ ‫זכויות‬ ‫יוצרים‬ , ‫סימני‬ ‫מסחר‬ ‫ושאר‬ ‫זכויות‬ ‫קנייניות‬ , ‫לרבות‬ ‫תוכן‬ , ‫תוכנה‬ , ‫תמונות‬ ‫וגרפיקה‬ , ‫אשר‬ ‫חלקם‬ ‫בבעלות‬ ‫עוה‬ " ‫ד‬ ‫וחלקם‬ ‫בבעלותם‬ ‫של‬ ‫צדדים‬ ‫שלישיים‬ . ‫אין‬ ‫לשנות‬ , ‫לפרסם‬ , ‫לשדר‬ ‫או‬ ‫להעביר‬ , ‫לקחת‬ ‫חלק‬ ‫בהעברה‬ ‫או‬ ‫מכירה‬ , ‫להשתמש‬ ‫בנתונים‬ ‫או‬ ‫בכל‬ ‫חלק‬ ‫מהם‬ ‫לשם‬ ‫יצירת‬ ‫יצירה‬ ‫נגזרת‬ ‫או‬ ‫לנצל‬ ‫את‬ ‫הנתונים‬ ‫והמצגת‬ , ‫כולה‬ ‫או‬ ‫חלקה‬ , ‫למטרה‬ ‫כלשהי‬ , ‫זולת‬ ‫זו‬ ‫שלשמה‬ ‫נועדה‬ . ‫אין‬ ‫לבצע‬ ‫כל‬ ‫העתקה‬ , ‫שכתוב‬ , ‫תיקון‬ , ‫מחיקה‬ , ‫הפצה‬ , ‫שידור‬ , ‫העברה‬ , ‫פרסום‬ ‫או‬ ‫ניצול‬ ‫מסחרי‬ ‫או‬ ‫לא‬ ‫מסחרי‬ ‫אחר‬ ‫של‬ ‫המצגת‬ ‫ללא‬ ‫אישור‬ ‫מראש‬ ‫ובכתב‬ ‫מאת‬ ‫משרד‬ ‫וולר‬ ‫ושות‬ ' . ‫בכל‬ ‫מקרה‬ ‫שבו‬ ‫המשתמש‬ ‫העתיק‬ , ‫שכתב‬ , ‫תיקן‬ , ‫מחק‬ , ‫הפיץ‬ , ‫שידר‬ , ‫העביר‬ , ‫פרסם‬ ‫או‬ ‫ביצע‬ ‫ניצול‬ ‫מסחרי‬ ‫או‬ ‫לא‬ ‫מסחרי‬ ‫אחר‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫המופיעים‬ ‫במצגת‬ , ‫אין‬ ‫המשתמש‬ ‫רשאי‬ ‫לשנות‬ , ‫או‬ ‫למחוק‬ ‫את‬ ‫שמו‬ ‫של‬ ‫בעל‬ ‫זכות‬ ‫היוצרים‬ , ‫סימני‬ ‫מסחר‬ ‫או‬ ‫סימני‬ ‫הגנת‬ ‫זכויות‬ ‫היוצרים‬ ‫המופיעים‬ ‫על‬ ‫גבי‬ ‫המידע‬ ‫האמור‬ . ‫משרד‬ ‫וולר‬ ‫ושות‬ ,' ‫מנהליו‬ , ‫עובדיו‬ , ‫עורכי‬ ‫הדין‬ ‫מטעמו‬ ‫ו‬ / ‫או‬ ‫כל‬ ‫גוף‬ ‫הקשור‬ ‫אליו‬ ‫יהיו‬ ‫פטורים‬ ‫מכל‬ ‫אחריות‬ ‫וחבות‬ ‫תחת‬ ‫כל‬ ‫עילה‬ ‫משפטית‬ ‫שהיא‬ , ‫בקשר‬ ‫לכל‬ ‫נזק‬ , ‫פגיעה‬ , ‫הפסד‬ ‫או‬ ‫הוצאה‬ , ‫ישירים‬ ‫או‬ ‫עקיפים‬ , ‫משניים‬ , ‫מיוחדים‬ ‫או‬ ‫תוצאתיים‬ , ‫הקשורים‬ ‫בקבלת‬ ‫המידע‬ ‫ו‬ / ‫או‬ ‫שימוש‬ ‫במידע‬ ‫המופיע‬ ‫במצגת‬ .

×