Publicidad
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Publicidad
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Publicidad
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Publicidad
Personal_2_2015
Personal_2_2015
Próximo SlideShare
Atraktivni naborova komunikace I WorkshopAtraktivni naborova komunikace I Workshop
Cargando en ... 3
1 de 16
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Personal_2_2015

 1. Úvod | Rozhovor | Téma čísla | Pro kandidáty | Příběh | Pro klienty | Perličky září 2015 personalmagazín na cestu k úspěchu shaping the world of work
 2. Seznamte se… Tým Finance & Accounting  Milena Krčmářová, Senior Profes­ sional Consultant – 8 let praxe Galina Štohanslová, Perm Unit Consultant – 2 roky praxe Pavla Navarrete,PermUnitConsul­ tant – 2,5 roku praxe Klára Pronerová, Proffesional Con­ sultant – 1 rok praxe Pavla Kopecká, Talent Sourcing Consultant Čím se zabýváme? Vyhledáváme ty správné lidi pro všechny oblasti a úrovně pozic v segmentu financí a účetnictví. V tutochvílihledámepronašeklienty odborníky pro následující pracovní pozice: Milena Krčmářová, milena.krcmarova@randstad.cz Hlavní účetní s AJ HR Business Partner HR Manager s AJ Financial Accounting and Reporting Analyst AJ + NJ Sr Financial Analyst Cash Collection Specialist AJ + NJ Galina Štohanslová, galina.stohanslova@randstad.cz Senior účetní se slovenským a anglic­ kým jazykem GL Accountant/Senior účetní s AJ a FJ AP/AR Accountant with ENG and French AP/AR Accountant with ENG and Polish Pavla Navarrete, pavla.navarrete@randstad.cz HR Operations EMEA Customer Service with Dutch CustomerServicewithEnglish–Tech­ nical background Receptionist with English/German Travel Coordinator with English ManagercallcenterwithRussianand English Order to cash with English + Polish/ Spanish Account Payable with English + Spa­ nish Klára Pronerová, klara.pronerova@randstad.cz GL Accountant  Accounting and Reporting Specialist  HR Generalist  Tax konzultant  Zaujala vás některá z nabízených pozic? Dejte nám o sobě vědět! Nebo doporučte známého a můžete získat zajímavý finanční bonus. Více informací najdete na: www.randstad.cz/doporuc-a-ziskej
 3. 3 úvodní slovo Vážení a milí čtenáři, početvolnýchmístjenejvyššíodroku 2008, nezaměstnanost se blíží 6 % a česká ekonomika roste nejrychleji zevšechevropskýchzemí.Nacházíme se tedy ve velmi pozitivním období proty,kteříhledajínovouprácinebo přemýšlejí o nastartování vlastní ka­ riéry. DruhéčísloPersonaluvámzprostřed­ kuje, jak proces výběru vhodných kandidátů vidí ti, kteří se pohybují mezi oběma „světy“ – tedy konzul­ tanti v personální agentuře… Dozvítesespoustuzajímavýchzákulis­ níchinformací–tedytřebajakuvažují zaměstnavatelé,kdyžhledajínovélidi dotýmu,jakuvažujíkonzultanti,když se snaží uchazečům o práci najít to nejvhodnější zaměstnání – a firmám zaměstnance. Hnedv úvodnímrozhovorus ředitel­ kou divize Permanent Recruitment zjistítevšeotomtozpůsobuvyhledá­ váníanáboruzaměstnanců.Hledáte zaměstnání? Jaké přínosy může mít spolupráce s personální agenturou, se dozvíte hned na následující dvou­ straně. Můžete si i virtuálně projít všechny kroky, které proces hledání práce zahrnuje. Je přirozené, že se trh práce v čase proměňuje. Že se tak ale děje v ho­ rizontu měsíců, je věc, která byla ještě před pár lety nemyslitelná. Na straně 8 a 9 vás s aktuálními trendy seznámí článek kolegy Tomáše Ber­ gla. Najdete tam i žebříček 10 nej­ vyhledávanějších profesí. Je pro vás LinkedIn neznámý pojem, nebo jste tam jako doma? Nic nezkazíte, když si přečtete tipy naší konzultantky Zuzany Mádlové, jak toto prostředí co nejlépe využít. Oblečenínapohovorjevěčnétéma– doufáme,ževámpomocínázorných ukázek pomůžeme zvolit správný styl. Pokud hledáte práci, která vás bude nejen živit, ale i bavit, neváhejte. Si­ tuace je příznivá. Držíme vám palce a umíme vám v hledání pomoct. Váš Randstad Vydává:PersonálníagenturaRandstad,AndělMediaCentrum,KarlaEngliše519/11,15000Praha5,www.randstad.cz.Výroba:Mladá fronta a. s., divize Klientské tituly, www.mf.cz. Šéfredaktorka: Jana Divišová. Foto: databáze společnosti Randstad, Shutterstock. Časopis je distribuován na pobočkách Randstad, úřadech práce a jako vklad deníku E15. Datum vydání: 21. 9. 2015. Tiskové chyby vyhrazeny. E-mail: randstad@randstad.cz, www.randstad.cz Většina Čechů věří nejen v to, že by si v případěpotřebynašlinějakoujinou práci, 73 % je přesvědčených, že by získali zaměstnání odpovídající tomu stávajícímu.Vzahraničíužtakovýop­ timismus zdaleka nepanuje, a to se týká i některých zemí, kde je neza­ městnanostnižšínežunás.Jakukázal průzkum Randstad Workmonitor, ve Švédsku a Dánsku se počet těch, kteří bypodlesvýchslovneměliproblémna­ jítsrovnatelnézaměstnání,pohybuje kolem 64 %, v Německu a Rakousku kolem 60 % a na Slovensku je to jen 56%.Ještěpesimističtějitovidínapří­ klad ve Španělsku, Francii či Itálii, kde důvěru v nalezení odpovídající práce nemá ani polovina obyvatel. Z obsahu 4–5 Profesionál Rozhovor s ředitelkou divize Permanent Recruitment Gabrielou Hrbáčkovou 6–7 Téma čísla Když se řekne Permanent Recruitment 8–9 Pro kandidáty Pracovní trh v pohybu. Kdo má nejlepší šance? 10 Příběh s happy endem Pohovor, který změnil kandidátovy plány 11–13 Speciál Alchymie zvaná dress code. Jak se obléknout, abyste uspěli u pohovoru Najít stejnou práci? Žádný problém!
 4. 4 Sympatická mladá dáma Gabriela Hrbáčková stojí v čele divize Permanent Recruitment personální agentury Randstad, která se zabývá vyhledáváním a náborem kvalifikovaných zaměstnanců na stálé úvazky. profesionál Působíte na pozici ředitelky divize Permanent Recruitment. Jak byste svou práci představila? Kdybych to měla shrnout do jedné věty, jde primárně o tvoření strate­ gie divize Permanent Recruitment, zdokonalování sourcingových me­ tod (tedy to, jak vůbec najít a oslovit vhodné kandidáty na požadované pozice), sledování vývoje na trhu práce a správné propojení našich služeb s potřebami klientů. Důležité je pro mě neustále přicházet s nový­ mi nápady, jak se říká neusnout na vavřínech. A s tím pak souvisí i naše interní na­ stavení, školení našich konzultantů a manažerů poboček, aby byli sku­ tečnými partnery pro naše klienty a kandidáty – máme na to speciálně vyvinutoumetodologiinazvanouJOB, BOSS and COMPANY FIT. To zname­ ná, že ještě před zahájením náboru metodicky zjišťujeme nejen veškeré informace k dané pozici, ale bereme v úvahu i styl vedení potenciálního nadřízeného a jeho požadavky na kandidáta,pracovníkolektiv,kterého bude součástí, a v neposlední řadě firemní kulturu. Kandidáty pak již primárněvybírámetak,abysplňovali nejen„tvrdé“,objektivnípožadavky, aleitytakzvaně„soft“–tedyzejména aby svou osobností a stylem práce zapadli do týmu svého zaměstnava­ tele. To je totiž minimálně polovina úspěchu. Randstadmázajímavýsystémčleně- ní svých konzultantů. Můžete nám přiblížit jejich fungování? Jedná se o specializaci konzultan­ tů pro jednotlivé obory. Principem jejich fungování je, aby konzultan­ ti byli sami odborníky v oboru, pro který provádějí nábor. Aby klientovi mohli vyhledat na trhu skutečně ty nejlepší kandidáty, aby dokázali na­ bídnouttonejlepšípersonálnířešení. Zatím máme šest základních oboro­ vých týmů: IT, Engineering, Finance SSC, Logistika, Sales  Marketing a tým zaměřený na vysoké pozice Search  Selection. Posledně jmeno­ vaný tým je zatím nejmladší, ale už se na trhu etabloval a počíná si velmi úspěšně.Pronástoznamenácílenou péči o školení vlastních konzultantů v těchto oborech. Nejakčnější je to pro kolegy z IT, protože obor IT se velmi rychle vyvíjí. Proto tým IT (ale platí to i pro ostatní) dále dělíme na specializace podle jednotlivých od­ borností (např. infrastruktura, vývoj, architekturaatd.).Tentozajímavýmo­ deljsmevytvořiliprávějakoreakcina stále větší potřebu firem obsazovat specializované pozice. Trh práce se neuvěřitelně rychle mění a je stále méněpředvídatelný–protoi mysami jakofirmanechcemezaspat,chceme se rozvíjet. Prakticky neustále disku­ tujemenadnovýminápadya novými přístupy. Jak ze své pozice vnímáte pozici va- riabilních úvazků na domácím pra- covním trhu? Čeká nás ještě všechny v oboru velká porceosvětyjakmezizaměstnavateli, tak mezi kandidáty. Čeští zaměstna­ vatelé zatím na jiné varianty úvazků než plné (tzn. full-time) nebo maxi­ málně poloviční příliš nepřistoupili. Gabriela Hrbáčková: Jsme experti na hledání expertů
 5. 5 profesionál A kandidáti pro změnu často netuší, že by se po takových možnostech mohli – zejména v případě zahranič­ ních společností – ptát. Mění se to, ale pomalu. Pomaleji než v mnohých evropských zemích, což nepochybně pramení z historických souvislostí. Velmi se snažíme o osvětu, a to pře­ devším u zaměstnavatelů, která už nese první ovoce. Jak tuzemským firmám s českými majiteli učení nových trendů jde? Jak už jsem řekla, vývoj je pozvolný. Kdo na to však přistoupil, zjistil, že bonus ve formě loajálních zaměst­ nanců, vděčných za uplatnění, je nesmírně cenný. Rozhodujícím fak­ torem jsou jednoznačně lidé, kteří ve vaší firmě pracují a znamenají její mozek i srdce. Dnes na trhu uspěje firma,kterásivážísvýchzaměstnanců a pečujeo jejichbenefity,vymýšlí,jak se mohou rozvíjet, jak vybalancuje tlak na výkon a komfort a zapálení svých zaměstnanců. O to složitější je v současnosti dobré zaměstnance najít a udržet. Která skupina z těch, o nichž jsme se právě zmínili, je podle vás na trhu práce zatím nejohroženější? Stále to mají velmi těžké ženy ve věku, kdy se dá předpokládat, že budou mít brzy děti. Přestože zeptat se jich na záměry založit rodinu je absolutně nepřípustné, zaměstnava­ telé již dopředu tuto variantu berou v úvahu při výběrovém řízení. Také maminky s malými dětmi to mají bohužel složité a velmi nespravedlivě opomíjenou skupinou jsou kandidáti nad padesát let. Na druhou stranu vhodných kandidátů je na trhu stále větší nedostatek a firmy často netuší, že by obsazení dané pozice mohli řešit i jinak než tím, že najmou jed­ noho člověka na plný úvazek. Naší velkou přidanou hodnotou v těchto případech je, že klientům umíme poradit a snažíme se jim ukázat i jiné možné cesty obsazení volných pozic. Například pomocí částečných úvaz­ ků, kdy se dá jedno pracovní místo „poskládat“ z více zaměstnanců se zkrácenými úvazky nebo zcela out­ sourcovat. Jsou kandidáti nedostatkový sorti- ment? (úsměv)Ano,poolkandidátůnatrhu práce je obecně malý. Nezaměstna­ nost je pod šest procent, což hovoří samo o sobě. V některých profesích můžeme mluvit přímo o kritickém nedostatku. Já osobně se společně se svou divizí zaměřuji na vyhledá­ vání špičkových odborníků v určitých specifických velmi nedostatkových profesích.Jejichřada,jmenovalabych JAVA developery, kteří jsou na trhu vzácností, málo kandidátů je i v en­ gineeringu, v nižších pozicích chybí dělnické profese jako operátor do výroby, CNC obráběči… Ten seznam je dlouhý. V čemjenejvětšíklíčk úspěchuv rám- ci vašeho oboru? Je to jednoznačně v lidech. Nepro­ dáváme zboží, ale služby. Já osobně mám skvělý tým liniových manažerů, kteří jsou jak výborní obchodníci, tak – a to především – manažeři, kteří svůj tým umí skutečně řídit, být svým lidem oporou a vést je k cíli. To je pak zárukou, že máme i skvělý tým konzultantů. Dáváme také příležitost mladým talentům a vytváříme jim prostředí pro jejich kariérní růst. V tomto případě jed­ noznačně platí: Společnost je tak dobrá, jak dobré a motivované má své zaměstnance. Gabriela Hrbáčková zblízka V oboru pracuje déle než deset let,spoluprácev Randstadujitěší zejména díky velmi otevřenému a lidskému pracovnímu prostředí a možnosti rozvíjet své nápady. „Cítím,žetadynenídůležitýpou­ ze byznys. Ale především lidé.“ Připouští, že klienti málokdy pří­ mo chválí, ale jejich spokojenost je patrná a odvíjí se od ní nálada celého týmu. „Když vidíte, že se vaše práce daří a vede k úspěchu, ohromně vás to motivuje.“ Bydlí v Brně, ale pracovně pend­ lujetakémeziPrahouaOstravou, kde jsou další pobočky. Jemaminkoumaléhosyna.„Mám báječné a láskyplné rodinné pro­ středí, které mi umožňuje praco­ vat na této pozici.“ Odpočívá s rodinou a ráda se vě­ nuje zahrádce.
 6. 6 Téma čísla Když se řekne Permanent recruitment… Najít si tu správnou práci je „práce“ na plný úvazek – je to proces náročný zejménanačas,kterýmusítevěnovat přípravě dobře napsaného životopi­ su a motivačních dopisů, prozkou­ mávání nejrůznějších zdrojů, kde se inzerují pracovní nabídky (dnes již primárně on-line), a pak také udržování si přehledu o pozicích, na které jste reagovali, a přípravě na dalšífázepřijímacíhořízení,jakojsou pohovory nebo assessment centra. Ani pro společnosti není vždy snadné najít ty správné lidi do firmy a do týmu. A tím se dostáváme k tomu, proč existujípersonálníagentury–fungují jako přirozený průsečík požadavků a potřeb uchazečů o práci a zaměst­ navatelů. Zajímá vás, jak to funguje v praxi? Protože hlavním úkolem personální agentury (a daného konzultanta) je vyhledatbudoucízaměstnance,kteří splňují klientem předem definovaná kritéria, je její primární motivací mít k dispozici dostatečně velikou da­ tabázi vhodných kandidátů. Proto je dobré personální agentuře poslat životopis i v případě, že nežádáte o konkrétnípozici.Standardnícestou jesamozřejmětakéreakcenainzerát volné pozice, která vás zaujala. Personálníagenturyzpravidlainzerují otevřené pozice na svých vlastních stránkách, využívají pracovní portá­ ly, specializovaná oborová periodika a sociální sítě. V tomto ohledu nade všechny ční LinkedIn, kde se volné pozice nejen inzerují, ale kde kon­ zultanti aktivně vyhledávají a oslo­ vují vhodné kandidáty pro konkrétní pozice. Jednotliví konzultanti se zpravidla specializují na konkrétní sektory (např. finančnictví, obchod, marke­ ting, IT, technologie, engineering apod.) a také na úroveň pozic, které obsazují (základní/nižší/střední/vyš­ ší management). Jejich klienty jsou jak zaměstnavatelé, tak uchazeči o zaměstnání – a se všemi udržují dlouhodobé vztahy. Konzultanti jsou tedy lidé, kteří se detailně orientují na trhu – vědí, o jaký typ kandidátů je největší zájem ze strany zaměst­ navatelů, jaké je zpravidla platové rozpětí v daných profesích, jaká je nejlepší strategie pro úspěch v přijí­ macím řízení – a jaká jsou nejčastější úskalí. Každý konzultant si své kandidáty „pěstuje“. Kromě toho, že vás kon­ zultantpřipravínanáslednýpohovor již přímo u potenciálního zaměstna­ vatelecodoobsahové/odbornéstrán­ ky dané pozice, může vás detailně informovatiotom,jakájeatmosféra firmy, jaké jsou zvyklosti, jaký dress code apod. Což jsou informace, jež zpravidlanawebovýchstránkáchpo­ tenciálníhozaměstnavatelenenajde­ te a přitom jsou pro dobrý průběh pohovoru(iprovašerozhodnutí,zda v dané firmě chcete pracovat) stejně důležité jako ty, které se týkají přímo vaší pracovní pozice. Všechnytytoinformacejsouprozdar vašehoúsilívelmidůležité–aprotože cílem konzultanta je najít vhodného kandidáta, je i v jeho zájmu, abyste bylinavšechnyfázepřijímacíhořízení připraveni co nejlépe. Co vás čeká, pokud se rozhodnete spolupracovat s agenturou? První kontakt: uchazečivětšinoure­ agujínapracovnínabídkyuveřejněné nawebovýchstránkáchagentury,pra­ covníchserverechnebovtiskuanebo přicházejí na doporučení. Po obdrže­ ní životopisu vás bude kontaktovat konzultant,kterýsezabývánáborem Permanent Recruitment je řešení, jež nabízejí zpravidla personální agentury a jehož prostřednictvím společnosti získávají lidi do trvalého pracovního poměru a zároveň uchazeči o zaměstnání mají možnost výběru z množství otevřených pozic u jednoho zprostředkovatele.
 7. 7 Téma čísla v danémoboru,abudevásinformovat o dalším průběhu spolupráce. Posouzení CV:konzultant odborně posoudí váš životopis a rozhodne, zda vaše pracovní zkušenosti a další znalosti splňují požadavky klienta na danou pozici. Pokud ano, au­ tomaticky postupujete do užšího výběru. Pokud zrovna v daném pří­ padě nesplňujete všechny předpo­ klady, konzultant si vás zařadí do širší databáze a bude vás zvažovat při obsazování dalších pozic v obo­ rech a v úrovních, pro které máte předpoklady. Pohovor po telefonu: telefonický pohovorjestandardníprvníkrok.Jeho cílem je ověřit si vaše klíčové předpo­ klady – konzultant s vámi zpravidla probere, zda je váš zájem o pracovní pozici aktuální, krátce s vámi projde nejbližší pracovní historii, může vás vyzkoušet ze znalosti cizího jazyka apod.Zároveňvámstručněpředstaví obsazovanou pracovní pozici a po­ skytne základní informace o firmě, již ji inzeruje. Pohovor v personální agentuře: pokud telefonický pohovor týkající se konkrétní nabízené pozice do­ padne k oboustranné spokojenosti, pozve si vás konzultant na osobní pohovor. Zde už si s vámi detailně promluví o pracovních zkušenostech a znalostech, ale i představách do budoucna.Všichnikandidátivětšinou procházejítestovánímzcizíhojazyka alespoň na základní úrovni, a pokud topožadujeklient,takézodborných znalostí, např. IT nebo účetnictví. Po­ kud se hlásíte na dělnickou profesi, čekají vás testy k ověření manuální zručnosti, schopnosti pracovat s čísly a udržení pozornosti. Jestliže i tuto fázi zvládnete úspěšně, čeká vás po­ hovor u klienta. Pohovor u klienta: výběrové řízení u klientamůžesestávatzněkolikakol. Pokaždémznichvámváškonzultant potelefonusdělízpětnouvazbu,tedy jaký jste udělal/a dojem, jak dopadly výsledky testů a jaké budou následo­ vat další kroky. Vždy máte prostor položit otázky, které vás k průběhu výběrového řízení zajímají. Zároveň taképoceloudobumátekonzultanta k dispozici pro poradenství a další přípravu. Podpis pracovní smlouvy: to je nejlepšízávěrvýběrovéhořízení,kte­ rý si vy i agentura můžete přát. Ale ani v opačném případě není konec – každý konzultant současně pracuje na obsazování několika pozic a vždy zvažuje všechny potenciálně vhodné kandidáty, které má v databázi. Po skončení konkrétního výběrového řízení tak zůstává s kandidáty dále v kontaktu pro případ dalších po­ tenciálních nabídek. Firmy zpravidla řeší 2 základní otázky: Jak vybrat toho správného zaměstnance a vyhnout se zbytečným nákladům? Kdo nejlépe zapadne do naší společnosti a kolektivu? Jaká je hlavní motivace pro firmy, proč využít služeb PA při vyhledání lidí na stálý úvazek: úspora času, nákladů a interních personálních kapacit PA se na nábor specializují – interní HR má zpravidla spoustu dalších aktivit a vyhledávání nových lidí tak není to hlavní, co dělá Proč využít při hledání práce personální agenturu (PA): je to bezplatné (agentura do­ stává zaplaceno od zaměst­ navatele, a to až poté, co mu vyhledá vhodného kandidá­ ta a zpravidla po úspěšném ukončení kandidátovy zku­ šebnílhůty)amátek dispozici velký výběr volných pozic od různých zaměstnavatelů na jednom místě jstev péčikonkrétníhokonzul­ tanta,který vám poradínejen s přípravou na komunikaci/ pohovor u konkrétního po­ tenciálního zaměstnavatele, ale i s vaší kariérou obecně – pomůže vám s  přípravou skutečně poutavého životo­ pisu, poradí se sebeprezen­ tací a může s vámi i prakticky nacvičitrůznétypypracovních pohovorů v osobě vašeho konzultanta máte k dispozici někoho, kdo „kope“zavás–azároveňzná detailně i obsah jednotlivých pracovníchnabídekaprostře­ dízaměstnavatelů,cožjsouin­ formace, které se z veřejných zdrojů nedozvíte mátepřístupk řaděužitečných informací o pracovním trhu a k poradenství týkajícímu se rozvoje vaší kariéry po každém pohovoru dosta­ nete zpětnou vazbu, díky níž zjistíte, kde se ještě můžete zlepšit nebo na které vaše vlastnostiaschopnostijedob­ ré se zaměřit
 8. 8 Trh recruitmentu je oblast, kde dochází k neustálým změnám. Klade tak poměrně vysoké nároky na konzultanty, aby byli neustále připraveni přizpůsobit svůj přístup ke klientům i kandidátům. Pro kandidáty Recruitment prochází na jednu stra­ nu svým vlastním vývojem v rámci času, na druhou stranu je sám ovliv­ ňován ekonomickými a politickými rozhodnutími. Pojďme se podívat trochu konkrét­ něji na jednotlivé segmenty, na které se Randstad při vyhledávání uchazečů do trvalého pracovního poměru v České republice zamě­ řuje. Engineering je v tuto chvíli jednou ze dvou nejvíce se rozvíjejících ob­ lastí. Sledujeme výraznou poptáv­ ku prakticky po všech pracovních pozicích v oboru kvality a procesů pro výrobní a strojírenské firmy ve většině regionů republiky. Nejlépe najdou práci absolventi technických oborů vysokých škol se zaměřením na strojírenství, elektro či aerospace v kombinaci s předchozí krátkou praxí a znalostí cizího jazyka. Nejvíce poptávanými jazyky jsou angličti­ na a němčina (případně kombinace obou). S praxí po střední škole fir­ my nejčastěji hledají CNC obráběče a PLC programátory. Středoškoláci v kurzu Posledních 10 let zažíváme dosud nekončící boom tzv. SSC (Shared Service Center) neboli center sdíle­ ných služeb, která vznikají primár­ ně v lokalitách Praha, Brno, Ostrava s různou obdobou specializací na IT, HR, finance anebo různé druhy zá­ kaznického servisu. Za zásadní požadavky platí znalost jednohočidvousvětovýchjazykůvždy vkombinacisangličtinou.Nazákladní úroveň těchto pozic často stačí velmi krátká praxe při studiu nebo zahra­ niční pobyty typu Erasmus. Výraznou změnou posledních měsíců je snížení požadavku vzdělání z VŠ na SŠ, což přímosouvisísdalšímrozvojemtěchto SSC zaměstnanců v rámci firemních programůzaměřenýchnakariérnírůst avzdělávání.Jinakřečeno–firmynyní radějisáhnoupostředoškolákovia na­ bídnou mu další odborný a kariérní růst již pod svými křídly. Přímýmindikátoremvývojetrhubylo často IT. Tento obor nabízí největ­ ší možnosti uplatnění. Z aktuálních trendů je třeba vyzdvihnout přede­ vším přechod firem na „cloudová“ úložiště, stále více se rozmáhající outsourcování služeb externím do­ davatelem nebo nový uživatelsky zaměřený vzhled webových stránek firem a on-line marketing. Neustále se zvyšuje poptávka po Java progra­ mátorech a Net technologiích. Jistou renesanci posledních 4 let zažívají jazyky C++ a embedded systémy, případně pak datové analýzy. Velká poptávka společností v IT a omezená nabídka pracovní síly vedou k zavá­ dění nových, vyšších platových tříd a přeplácení s hlavní cílem udržet si dobré zaměstnance. Finance a účetnictví jsou oproti jiným stabilnímavyrovnanýmoborem.Nej­ většípoptávkusledujemevnáboruniž­ šíchpozicAccountsPayable/Accounts Receivable,uzkušenějšíchkandidátů pak samostatných a hlavních účetní, kdehlavnímúkolemnašichkonzultan­ tů je najít praktiky, kteří toto řemes­ lo opravdu ovládají. Kromě znalosti účetnictví se u kandidátů více a více klade důraz na soft skills, hlavně pak interpersonálnídovednosti,flexibilitu, Pracovní trh v pohybu. Kdo má nejlepší šance?
 9. 9 Pro kandidáty komunikativnostapříjemnévystupo­ vání. Nejčastěji se potýkáme s nižší kvalitou„tvrdých“znalostía stáleještě neznalostí cizích jazyků. Human Resources aneb dvě známá písmena HR. Nejvíce obsazujeme relativně novou, nicméně stále ob­ vyklejší pozici s názvem HR Business Partner, dále pozice HR Generalist a HR Specialist – tyto pozice se na rozdíl od původních interních úkolů HR více zaměřují na nábor nových zaměstnanců. Mezi základními požadavky můžeme vyzdvihnout poměrně častou dvojjazyčnou kom­ binaci angličtiny s němčinou anebo francouzštinou. Posledních 12 měsí­ ců, a především v průběhu letošního roku výrazně zvyšují svou poptávku logistické firmy. Logistika hledá nové lidi hlavně pro distribuční a skladová centra. Tato poptávka je způsobena neustálým navyšováním výrobních kapacit podniků během posledních let. Práci tak lehko najdou rejdaři, manažerské pozice Warehouse, na­ příklad Shift Leader, Team Leader nebo Warehouse Manager, a u dis­ tribuční části specialisté, dispečeři a disponenti. Obchod má zelenou Evergreenem nabídek firem a pra­ covních portálů jsou rozličné pozice obchodníků a obchodních zástupců. Vzhledem k růstovým plánům (a roz­ počtům) většiny firem je to logický vývoj. Obchod tak nejvíce posilují firmy v  technických oborech, ze­ jména ve strojírenství a automotive. Požadavky se neustále zvyšují, firmy hledají sofistikovanější obchodníky, často s regionálním přesahem, což jsou kompetence v minulosti nepo­ žadované. Samozřejmostí je v ob­ chodu angličtina a zaznamenáváme postupný návrat němčiny. Nejen nabrat… ale i udržet Čím rychleji jede ekonomika a čím více roste nabídka volných pozic na trhu, tím spíše jsou kandidáti sebe­ vědomější a nebojí se práci poměrně rychle změnit. Obecně napříč všemi obory tak firmy začínají stále více ře­ šit a plánovat talent management čili jak nabrat, vychovat a hlavně udržet si vysoce kvalifikované a motivované pracovníky,atopokudmožnopláno­ vaněakontinuálně.Vlastnímoborem recruitmentujeSearchSelection,kde vyhledáváme manažerské kandidáty metodouexecutivesearchnapříčvšemi těmito zastoupenými obory. U takto vysokých a klíčových pozic již kromě objektivníchkvalifikačníchpředpokla­ důkandidátůhrajínezastupitelnouroli takéjejichsoftskills,profesníreputace ipsychologickýprofil.Recruiteřiproto cíleněvyhledávajíkonkrétníodborníky, abynašlitakového,kterýnejlépesou­ zní s firemní kulturou, filozofií a vizí potenciálního zaměstnance – a stej­ né požadavky mají obvykle i oslovení kandidáti, pro které jsou tyto aspekty a nové výzvy často podstatnější než výše nabízeného platu. Tomáš Bergl, Manager Search  Selection, Randstad Quality Manager 40 000–80 000 Kč Process Engineer 28 000–50 000 Kč Java programátor 35 000–50 000 Kč, juniorní pozice/50 000–80 000 Kč, seniorní pozice Net developer 35 000–50 000 Kč, juniorní pozice/50 000–65 000 Kč, seniorní pozice Samostatný/á nebo hlavní účetní 35 000–60 000 Kč HR Business Partner 40 000–100 000 Kč (záleží na záběru pozice, někde odpovídá úrovni HR Director někde HR Generalist) Shift Leader (směnový mistr) 30 000–50 000 Kč Warehouse Manager 45 000–80 000 Kč Transport Specialist 28 000–40 000 Kč Sales Manager 20 000–100 000 Kč (záleží na senioritě, teritoriu, produktu, firmě) TOP TEN POZIC NA TRHU PRÁCE A JEJICH PLATOVÉ ROZMEZÍ aneb po kom zaměstnavatelé nejvíce touží a kolik mu jsou ochotni zaplatit (částky uvedeny v hrubé mzdě)
 10. 10 „Původně jsem si představoval od­ lišnou pozici a ta moje současná by mě ani nenapadla, ale teď jsem ma­ ximálně spokojený,“ říká. Dánská společnost NNIT podniká v oboru IT consulting a patří k zají­ mavýmhráčůmnapersonálnímtrhu, kterýbymělzajímatvšechnyšpičkové IT odborníky. Marian Videka je v no­ vém zaměstnání, které získal na za­ čátkuléta,velicepříjemněpřekvapen. „Prostředí mi maximálně vyhovuje, jsou přede mnou zajímavé pracovní výzvy a zároveň cítím, že si váží mých schopnostíažeseotevírávelkášance k osobnímu profesnímu rozvoji.“ Že se ocitne na pozici IT solution, s tím však jako kandidát nepočítal. „Původně jsem se přihlásil na inzerát Randstadu na úplně jinou pozici,“ přiznávás tím,ženapracovnípohovor s konzultantkouPetrouTichounemířil přílišpřesvědčený,ženejdeo ztracený čas.„Zpředchozízkušenostiireferen­ cí okolí jsem věděl, že personalisté mnohdy ‚jedou po povrchu‘ a poho­ voryjsoutakové…instantní.Mocmě překvapilo,žetotentokrátbyloúplně jinak. Paní Tichá se výborně oriento­ vala v oboru a postupně z rozhovoru vykrystalizovalanabídkaúplnějiného řešení, než jsem původně zamýšlel. Nijak na mě netlačila a dala mi něja­ ký čas na to, abych si popis nabízené pozicepročetl.Velicepřesněodhadla, že bych mohl působit na pozici IT so­ lutionarchitekt,atakédoporučovala NNITjakozaměstnavatele,sekterým bychom si mohli vzájemně rozumět. Obojí klape.“ ITodbornícipatřínapersonálnímtrhu k nejžádanějšímu „zboží“. „Pro ur­ čité úzké specializace to jistě platí,“ souhlasí Marian Videka. „Jinak si ale myslím,žejenásnatrhupoměrnědo­ statek.Navícdorůstajídalšígenerace kluků,kteřípočítačůmrozumějí–jsou s nimi odmalička v denním kontak­ tu. Takže připouštím, že jsem určitou obavu, že neseženu zaměstnání do­ statečněrychle,měl.Prácijsemměnil po dvou letech, situace k tomu na­ zrála z několika důvodů.“ IT solution architekt ve firmě zodpo­ vídá za systémové návrhy IT řešení, dohled a koordinaci. „Když o někom řeknete – no jo ajťák, nezní to moc pochvalně. Nejsme ale ti programá­ toři,díkysvýmdokonalýmprogramá­ torským mozkům uzavření do svého světa, a tak trochu podivíni,“ usmívá se Marian Videka. „Moje pozice spo­ juje znalost IT technologií a procesů s manažerskými úkoly. Každopádně mě na dokonale vystylované obleky moc neužije, a tak jsem vysloveně uvítal,žemojikolegovévefirměNNIT nerozdělují lidi podle obleků na lidi a na nadlidi, ale chovají se a vypadají přirozeně. Mám z nové práce radost po všech stránkách.“ Příběh s happy endem IT solution architekt Marian Na začátku hledání nové práce měl IT solution architekt Marian Videka úplně jiný plán. Nakonec získal zaměstnání v dánské společnosti NNIT díky přesnému odhadu konzultantky týmu IT Recruitment ze společnosti Randstad.
 11. 11 Focus LinkedIn je jediná (anebo minimál­ ně nejrozšířenější) sociální síť, která sdružuje profesionály. Umožňuje jim nejen prezentovat vlastní životopis, aleirychloukomunikacianavazování nových kontaktů po celém světě. LinkedIn tedy slouží především dvě­ ma účelům: k prezentaci životopisu a k budování sítě kontaktů v rámci vašíprofese.Založitprofiljeužitečný a moderní krok, aby vás mohli kon­ taktovat personalisté se zajímavými pracovnímipříležitostmiataképroto, abyste si vybudovali okruh profesio­ nálů z vašeho oboru, na které se bu­ dete moci obrátit, pokud byste chtěli konzultovatnebosdíletcokoli,covás v oboru zajímá. LinkedIn se postupně rozšířil do celé­ hosvětaamůžetezdenajítodborníky snadvevšechrůznýchoblastech.Jetu napříkladmnohoskupinzaměřených na sociální práci, zdravotnictví nebo pedagogiku. Toto ale většinou platí o lidech ze Spojených států a anglic­ ky mluvících zemí. Domnívám se, že jazyk, konkrétně angličtina, je to, co zastoupení jednotlivých oborů na LinkedIn hodně ovlivňuje. Přestože v Česku LinkedIn funguje přes deset let, je to teprve asi 2–3 roky, co byl přeložen do češtiny. Od té doby také výrazněnarostlpočetprofilůvčeštině. Zatím platí, že největší skupinou jsou ITodborníci,profesionálovéz oblasti financí, ekonomie a obchodu, dále odborníci z liniového managemen­ tu a managementu kvality, také lidé z marketingu nebo výzkumu. Jakéjsouvýhodyoprotijobs.cza dal- ším pracovním portálům? Na začátku je nutné říct, že pokud hledáte práci, je ideální mít – jak se říká – „rozhozené sítě na všech fron­ tách“. Není tak vůbec na škodu, když budete mít LinkedIn profil a zároveň vyvěšený životopis na relevantních pracovních portálech, zaregistrujete se u vybraných zaměstnavatelů pří­ mo na jejich stránkách a poptáte se svých známých či bývalých kolegů. Nicménějedenvelmipodstatnýrozdíl tu je. Kromě toho, že si na LinkedIn založíte svůj profil, který pak už jen udržujete aktualizovaný, a toho, že můžetevyužítiLinkedInnástrojepro aktivníhledánípracovníchpříležitostí (ekvivalent k různým „agentům“ na portálech),jeLinkedInještěmnohem víc! Můžete sledovat, co publikují a sdílejí špičky v různých oborech. Můžete se zařadit do profesních sku­ pinadiskutovatnaodbornýchfórech. Když vám někdo napíše, hned víte, kdo to je. Drtivá většina lidí má na LinkedIn fotografii a profil natolik vyplněný, že je patrné, kdo je daný člověk zač a kde všude pracoval. Proč je LinkedIn tak v kurzu a stále více se rozšiřuje i u nás? Umožňuje nejen prezentovat vlastní životopis, ale i rychlou komunikaci a navazování nových kontaktů po celém světě. Mnozí lidé, ať už jde o startup, nebo zavedené globální společnosti, využívají LinkedIn i k bu­ dování obchodních vztahů a nových podnikatelských příležitostí. Takže vzhůru na LinkedIn! Zuzana Mádlová konzultantka společnosti Randstad LinkedIn, magické zaklínadlo všech recruiterů Poznejte síť, která vám může významně přispět k získání vysněné práce. Ještě nemáte profil na LinkedIn? Velká chyba!
 12. 12 trendy Čeká vás pohovor. Ať už v personál­ ní agentuře, nebo u potenciálního zaměstnavatele, jde o setkání tváří v tvář s někým, kdo vás bude posuzo­ vat. A to nejen podle vašich znalostí a schopností, ale i podle toho, jak vy­ padáte. Nejde jen o účinek prvního dojmu–tenumízkušenýpersonalista odfiltrovat. Jde především o fakt, že to,jakpřijdeteoblečeniaupraveni,vy­ povídáotom,jakseumítepřipravitna sociální situace a jakou důležitost pro vásmávášpotenciálnízaměstnavatel. Podívejte se, jaké jsou typické dopo­ ručované styly oblečení na pohovor podle oborů a úrovní pozice. Jak se obléci na pohovor… a jak rozhodně ne! Základní typy dress code ženy Business professional: 1. tmavýkostým(kalhotovýčisesukní po kolena) 2. světlá jednobarevná košile/halenka 3. jednoduchépouzdrovéšatypoko­ lena (tmavé – černé, tmavě modré nebo šedé) 4. uzavřené boty na mírném pod­ patku 5. tělové či tmavé punčochy 6. odpovídající kabelka 7. střídmé doplňky – jednoduché hodinky 8. jemný parfém a make-up Business casual: 1. kostýmek světlý nebo s jemným vzorem (kalhotový nebo se sukní po kolena) 2. sukně po kolena nebo dlouhé kal­ hoty a halenka/top s rukávem 3. šaty po kolena – jednobarevné nebo s jemným vzorem 4. boty na mírném podpatku (tmavé či v barvě oblečení) 5. tělové či tmavé punčochy 6. odpovídající kabelka 7. odpovídající doplňky 8. jemný parfém a make-up Smart casual/Casual: 1. sukně či kalhoty – kalhoty i v délce capri, sukně po kolena nebo midi 2. košile nebo top – jednobarevná nebo vzorovaná, rukáv nebo ame­ rické průramky 3. šaty – délka po kolena nebo midi, jednobarevné nebo se vzorem 4. boty na podpatku, balerínky 5. mohou být punčochy v barvě ob­ lečení 6. odpovídající kabelka 7. doplňky v rozumné míře 8. jemný parfém a make-up
 13. 13 trendy Co je to dress code Dress code je výraz pro pravi­ dlo upravující způsob oblékání a obouvání k určité příležitosti. Základní typy dress code muži Požadavky na dress code v promě- nách času Pravidla se uvolňují všude. Zhruba předdesetiletypanovalvefinančních institucích, poradenských a právních firmách,třebaiumobilníchoperáto­ rů, strikní business dress code. Dnes není výjimkou, že bankovní úředníci chodí bez kravat, a co se týče napří­ klad zaměstnanců mobilních ope­ rátorů nebo shared service center, zde v klasickém obleku s kravatou potkáte již málokoho. Je to trend, který můžeme pozorovat napříč fir­ mamiajednímz jehocílůjeito,žemá zlehčit a vyrovnávat přísné pracovní prostředí. Samostatnou kapitolou jsou pak firmy, mezi jejichž základní DNA naopak patří neformální a kre­ ativní pracovní prostředí, tedy tím pádem i styl oblékání. Patří mezi ně řada technologických firem, marke­ tingové agentury či společnosti po­ skytující nejrůznější služby z oblasti životníhostyluaobčerstvení–typicky jsou to tzv. startup společnosti. Navzdory těmto trendům si musí uchazeči o zaměstnání uvědomit, že se jdou představit poprvé a oblečení hrajevelkouroliv tom,jakýzanechají dojem. A to nejen ve firmě, ale i při prvním kole v personální agentuře, kdekonzultanthodnotí,zdatakového uchazeče doporučí svému klientovi. Tomáš Bergl, Manager Search Selection Smart Casual/Casual: 1. Košilenebopolotrikosknoflíčky – jednobarevné 2. Dlouhé tmavé kalhoty, výjimečně tmavé džíny 3. Uzavřená a čistá obuv – ne příliš extravagantní 4. Pásek podle potřeby a funkčnosti (sladěný s ostatním oblečením) 5. Doplňky volit vkusně 6. Parfém či opět deodorant a svěží dech Business casual: 1. Kravata (jednobarevná nebo s jemným tkaným vzorem – může být i dvoubarevná, není povinná) 2. Košile (doporučuje se světlá, jednobarevná, maximálně s jem­ ným tkaným vzorem) 3. Oblek nebo samostatné sako a tmavé kalhoty (většinou tmavý nebo nepříliš křiklavý) 4. Pásek – jednoduchý oblekový s přezkou či nenápadnou spo­ nou 5. Čisté uzavřené boty (tmavé, kožené) 6. Hodinky (jednoduché, decentní, ručičkové) 7. Vhodný parfém nebo alespoň deodorant a svěží dech 8. Business taška či nějaký case (doporučuje se kožená klasika) Business professional: 1. Kravata (jednobarevná nebo s jemným tkaným vzorem) 2. Košile (doporučuje se čistě bílá nebo světle mod­ rá) 3. Oblek (většinou tmavě modrý nebo tmavě šedý) 4. Pásek – jednoduchý oblekový s přezkou či ne­ nápadnou sponou 5. Čisté kvalitní oblekové boty (tmavé, kožené) 6. Hodinky (jednoduché, decentní, ručičkové) 7. Vhodnýparfémneboalespoňdeodoranta svěží dech 8. Business taška či nějaký case (doporučuje se kožená klasika)
 14. 14 trendy Co rozhodně na pohovor nikdy ne­ patří: krátké kalhoty, tílka, topy bez ramínek, průsvitné oblečení, velmi krátké sukně, hluboké výstřihy, ote­ vřené boty, žabky a celkově neupra­ vený vzhled (včetně účesu a nehtů), nebo naopak přehnané líčení a po­ užitínepřiměřenéhomnožstvídoplň­ ků a parfému. Koblečenísepočítáikabelkačitaška. Nedoporučujeme spojovat pohovor s nákupy či delšími cestami a přijít s objemným zavazadlem nebo ově­ šeni igelitkami. Když není vyhnutí, nechte si všechna zavazadla, s výjim­ kou kabelky u žen a tašky u mužů, v šatně nebo na recepci firmy, kam jdete. Poslední poznámka na závěr: Sebe­ lepší dress code může pokazit příliš silnýneboslabýstiskruky,zamračený výraz a chybějící oční kontakt! Konzultantiradí,jakseobléknout na pohovor v těchto oborech: Logistika  1. vyšší pozice (warehouse manažer, manažer logistiky, koordinátor lo­ gistiky) ANO: business casual – tmavé kalho­ ty/džíny a košile, oblekové kalhoty a košile; ženy kalhoty a košile či jed­ noduchýtops rukávy/šatypokolena, sukně po kolena a košile nebo top. Vždy uzavřená obuv. NE: oblek, kostým, nebo naopak vel­ mi ležérní/sportovní oblečení 2. nižší pozice (team leader, specia­ lista): stačí o úroveň níže než před­ chozí; do výrobní logistiky mohou být i modré džíny Nákup ANO: business casual – u muže vždy košile a kalhoty, případně oblek bez kravaty;uženkostýmnebosukněpo kolenaakošile/halenka/top.Vhodné může být i sako. NE: džíny, krátké rukávy (u mužů i žen), otevřená obuv Ivona Mlynaričová – Senior Consul- tant pro oblast Logistika Obchod Dress code obchodníků může být odlišný. Jinak se obléká obchodník v automotive nebo strojírenství a ji­ nak obchodník v bance. ANO: business casual – oblek s krava­ tou, vhodný pásek a boty, hodinky NE: košile bez kravaty, kraťasy, ote­ vřená obuv, sako bez košile VojtěchMenzl–Consultantprooblast Sales/Marketing Finance, HR, centra sdílených služeb „Pohovory často domlouváme na tentýž den, takže máme pochopení proto,kdyžkandidátipřijdouv třeba v džínáchažabkách,pokudtakchodí v současné práci. Potřebujeme kan- didáta do společnosti představit co nejrychleji, dress code tedy ustupuje rychlosti,“ říká Milena Krčmářová. Zákaznický servis  ANO: častostačícasual,případněbu­ siness casual – podle úrovně pozice NE: džíny, žabky, „plážový dress code“ Finanční/HR pozice ANO:businessprofessional/casualdle typu společnosti/pozice NE: výrazné doplňky, make-up či parfém MilenaKrčmářová,SeniorConsultant pro oblast Finance, HR SSC IT V tomto sektoru panují velké rozdíly v dress code – je lepší se vždy řídit konkrétní pozicí než oborem. Řadové IT pozice (developer, kodér, tester) – podle stylu v dané firmě, ale obecně: ANO: smart casual/casual NE: neupravený vzhled, trička s po­ tiskem, kraťasy, tenisky, sportovní oblečení… Manažerské nebo obchodní pozice ANO: business casual Roman Victor Mádl – Senior Consul- tant pro oblast IT Engineering Izdejerozdílmezirůznýmipozicemi obrovský–aprotoidresscodejedob­ ré pojímat podle úrovně pozice. CNC seřizovač/CNC programátor ANO: smart casual/casual NE: neupravený vzhled, trička s po­ tiskem, kraťasy, tenisky, sportovní oblečení… Elektroinženýři, řídící pozice ANO: business casual AlžbětaDudíková–SeniorConsultant pro oblast Engineering Výroba/automotive Pozice představenstva (Board) a Board -1 (HR Manager, Plant/Ope- rations Manager, Finance Manager, General Manager) ANO:businessprofessional,případně business casual NE: cokoli mimo tyto styly a celkově neupravenýnebopřílišextravagantní vzhled PoziceBoard-2(QualityManager,Pro- duction Manager, Logistic Manager) ANO:businesscasual(jednáseopozi­ ce,kdejepřítomnostpřímov provozu nedílnou součástí práce) NE: cokoli mimo tyto styly a celkově neupravenýnebopřílišextravagantní vzhled Pozice nižšího managementu (team leader…) ANO: casual VeronikaNovotná,ConsultantSearch Selection
 15. 15 Roman Victor Mádl pracuje v divizi Permanent Recruitment personální agenturyRandstadjakoSeniorConsul­ tantazároveňjakoInnovationProject Leader.Jehospecializacíjevyhledávání odborníků v oblasti IT – jak na stálý pracovní úvazek, tak i IT specialistů pracujících na živnostenský list. Jako InnovationProjectLeadermázaúkol vybudovat divizi Innovation, která se zaměříprávěnaITživnostníkyajejich uplatnění na trhu práce. Jaké jsou vaše nezbytné startovací rituály? Třetí zazvonění budíku, sprcha, sní­ daně... Oblékám se pokud možno kultivovaně,většinounosímoblekové kalhoty a košili, v případě schůzek oblek.Barevnostvolímasipodlenála­ dy –mocsistímhlavunelámu.Vezmu tašku na cvičení a vyrážím většinou do fitness centra, které mám v blíz­ kosti zaměstnání, a pak jdu rovnou do práce. Jaké pevné záchytné body má váš pracovní den nebo týden? Co míváte v kalendáři vždy? Mojezáchytnébodyjsouprávěpevně naplánované termíny v kalendáři. Takže firemní mítinky, pohovory s kandidáty,schůzkysklienty,důležité úkoly apod. Dále si zaznamenávám i osobní aktivity, pro lepší přehled celého dne. Jak často se pracovní den neodvíjí podle vašich představ? Jaké události jeho průběh mohou narušit? Většinou je takový, jaký si ho naplá­ nuji, může mi ho však narušit právě několik faktorů. Neplánované/mi­ mořádné mítinky, zrušené schůzky, urgentní požadavky klientů na nové kandidáty. Popište „běžný“ pracovní den. Ráno si vždy projdu úkoly na daný den a snažím se pročíst e-maily a vy­ řídit ty, které jsou urgentní. Většinou mám během dne mítinky s kolegy, dále pohovory s kandidáty, schůzky či hovory po telefonu s klienty. V me­ zičase se snažím řešit další adminis­ trativu spojenou s mojí prací (vypra­ cování profilů, práce s naší databází apod.). Můj pracovní den oficiálně končí kolem 18–18.30. V práci však bývám déle – např. kvůli pohovorům s kandidáty, kteří nemohou přijít dří­ ve. Jsem také zvyklý pracovat z do­ mova. V našem oboru obecně platí, že čas jsou peníze a kdo dřív přijde, ten dříve mele :-) Různorodost mé práce je daná už tím, že se zaměřuje­ me právě na vyhledávání kandidátů, kteří nejsou běžně volní na našem či zahraničním pracovním trhu. Snaží­ me se pro naše klienty najít skutečné špičky a profesionály ve svém oboru a k tomu využíváme nejmodernější technologiea komunikačníprostřed­ kydneš­ní doby.Zachytitodezvutěch­ to kandidátů je klíčové. Litoval jste někdy, že jste si nevybral jinou práci? Ne, nelitoval. Mám svoji práci hodně rád a naplňuje mne. V předchozích zaměstnáních jsem byl většinou na vedoucích pozicích a právě nábor zaměstnanců mě asi nejvíc zaujal. Setkával jsem se tak s různými lidmi, mohljsemsetudíždozvědětapoznat něconového,prácenebylastereotyp­ ní.Kdyžjsemdostalnabídkupracovat pro Randstad, vůbec jsem neváhal. Znamenalapromědalšíkroksměrem v recruitmentu, který mě vždy nejvíc zajímal. den s… Den s… konzultant Roman Victor Mádl Stereotyp nehrozí. Pohled na práci konzultanta zblízka.
 16. Máte okolo sebe známé, kolegy či přátele, kteří hledají změnu nebo další impulz ve své profesi? Chcete se společně s námi podílet na budování nové kariéry lidí ve vašem okolí – a získat za to zajímavou odměnu? Jak to funguje? Zcela jednoduše. Pošlete nám kontakt nebo CV svého známého na adresu: doporucaziskej@randstad.cz a za úspěšného kandidáta získáte odměnu. Čím vyšší bude praxe a znalosti vámi doporučeného kandidáta, tím vyšší bude vaše odměna. * Podrobné podmínky vyplacení odměny jsou popsány na www.randstad.cz/doporuc-a-ziskej Seniorní i juniorní kandi- dáty hledáme zejména v těchto oborech: Engineering IT Technologie Finance Účetnictví Logistika Obchod Marketing Pozice se znalostí cizích jazyků Doporuč a získej! 5 000 Kč za juniorní pozici 10 000 Kč za seniorní pozici
Publicidad