LA PRESA DE DECISIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM  Ed. Primària LA PROGRAMACIÓ Febrer-09 COMPETÈNCIES BÀSIQUES
La programació és...  <ul><li>Conjunt de decisions planificades pel professorat dels elements que intervenen en el procés...
<ul><ul><ul><li>Didàctiques i pedagògiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selecció i seqüenciació de les CB </li></ul...
Diferents nivells de programació  <ul><li>Programació d’un projecte </li></ul><ul><li>o pla de centre </li></ul>b) Progr...
ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS  CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordi...
1r curs 2n curs 3r curs expresar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social ...
Model didàctic crític fonamentat en les teories socioconstructivistes i en la teoria de les intel.ligències múltiples  Q...
ACTIVITATS D’APLICACIÓ ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i in...
B) DECISIONS METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES <ul><li>L’organització horària flexible permet el desenvolupament d’espais i...
<ul><li>CONTEXT: Característiques de la matèria/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTI...
UD Els materials: reciclem? 4t. Ed. Primària 11- Aprendre amb els altres: treball cooperatiu 12- Gestió i control dels pr...
El desplegament del currículum: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ <ul><li>Dolors Bosch i Neus González </li></ul>AVALUACIÓ
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Programació EP

2.579 visualizaciones

Publicado el

La presa de decisions en les programacions.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Programació EP

 1. 1. LA PRESA DE DECISIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM Ed. Primària LA PROGRAMACIÓ Febrer-09 COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 2. 2. La programació és... <ul><li>Conjunt de decisions planificades pel professorat dels elements que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb les finalitats expressades en el Projecte Educatiu del Centre i en funció de les necessitats educatives de l’alumnat. </li></ul>Per desplegar el currículum el professorat ha de prendre decisions i acords compartits que garanteixin la coherència del projecte educatiu. Aquestes decisions es concreten en els diferents nivells de programació
 3. 3. <ul><ul><ul><li>Didàctiques i pedagògiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selecció i seqüenciació de les CB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definició dels objectius didàctics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selecció i seqüènciació dels continguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metodologies i estratègies d’E/A </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Criteris d’atenció a la diversitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organitzatives </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Horaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agrupaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materials </li></ul></ul></ul>La presa de decisions per al desplegament del currículum PROGRAMACIONS
 4. 4. Diferents nivells de programació <ul><li>Programació d’un projecte </li></ul><ul><li>o pla de centre </li></ul>b) Programació d’una àrea o projecte per a un curs o un cicle c) Programació de unitats didàctiques/projectes d) Programació d’aula (seqüència didàctica)
 5. 5. ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INICIAL Equip docent CICLE MITJÀ Equip docent CI. SUPERIOR Equip docent Projectes interdisciplinaris Any Darwin: Animals vertebrats peixos rèptils i amfibis aus mamífers
 6. 6. 1r curs 2n curs 3r curs expresar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social Cooperar, participar i dialogar en la resolució de problemes 8. Competència social i ciutadana Emprar els procediments d’indagació científica: plantejar problemes, fer hipòtesis, cercar dades… 7. Competència coneixement i in- teracció món físic Adquirir consciència del què se sap, què cal aprendre i com s’aprèn Elegir amb criteri propi i prendre decisions 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal Saber autoevaluar-se per a aprendre dels encerts i dels errors 5. Competència d’aprendre a aprendre Utilitzar la mesura, la proporcionalitat i el càlcul en situacions pràctiques Representar informació a través d’eines matemàtiques: gràfics, estadístiques… 4. Competència matemàtica Comunicar informació mitjançant l'ús de les TIC Cercar informació mitjançant l'ús de les TIC 3. Tractament de la informació i comp. digital Expresar-se a través dels mitjans artístics 2. Competències artística i cultural Produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa Interactuar i dialogar amb els altres 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual U.D…L’aigua ... C. Socials C. natural E.V.P. PROFESSORAT MATÈRIA/PROJECTE/C.S(Departament, Equip D. ÀREA /PROJECTE (Cicle, intercicle…) COMISSIÓ PEDAGOGICA PROGRAMACIÓ D’AULA PROGRAMACIÓ PROJECTE EDUCATIU CENTRE COMPETEN- CIES BÀSIQUES
 7. 7. Model didàctic crític fonamentat en les teories socioconstructivistes i en la teoria de les intel.ligències múltiples QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? QUÈ VOLEM SABER? AVALUACIO INICIAL OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA D’ENSENYAMENT ACTIVITATS D’E/A AVALUACIO FORMATIVA I SUMATIVA PER A QUÈ? Desenvolupament de les CB A) DECISIONS PEDAGÒGIQUES I DIDÀCTIQUES
 8. 8. ACTIVITATS D’APLICACIÓ ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Competència Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d’autononmia i iniciativa personal Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ - Comunicar idees i emocions -Comunicar amb llenguatges diversos - Dialogar - Construir textos de diversa tipologia Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Capacitats a desenvolupar (coneixements, habilitats, actituds) Competèn. bàsiques
 9. 9. B) DECISIONS METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES <ul><li>L’organització horària flexible permet el desenvolupament d’espais i horaris de treball multidisciplinari tot i que cal respectar uns mínims d’hores per àrea/matèria </li></ul><ul><li>Actualment els centres es plantetegen espais de treball interdisciplinari. Per exemple: </li></ul><ul><li>> Racons </li></ul><ul><li>> Tallers intercicles </li></ul><ul><li>> Projectes de treball </li></ul><ul><li>> Experiències i petites investigacions </li></ul><ul><li>> Projectes de centre: </li></ul><ul><ul><li>- Projecte filosofia 3-18 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Projecte d’habilitats socials </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ed. Ambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tallers interculturals </li></ul></ul><ul><ul><li>- ... </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la matèria/de l'alumnat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I PLANS INDIVIDUALITZATS </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE/ÀREA/MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS </li></ul>La programació d’un projecte, pla de centre, àrea/matèria per a un cicle o curs El referents normatiu són els Decrets 142/2007 (EP) i 143/2007 (ESO) Justificació teòrica o referent didàctic i pedagògic que explicita les intencions educatives i les seves finalitats
 11. 11. UD Els materials: reciclem? 4t. Ed. Primària 11- Aprendre amb els altres: treball cooperatiu 12- Gestió i control dels propis processos d’aprenentatge Comp. d’aprendre a aprendre 10. Elaboració d’un mural Comp. artística 9- Consciència de viure en comunitat Comp. Social I ciutadana 8- Anàlisi i interpretació de fenòmens naturals Coneixem.I Interacció amb el Món físic 6.- Tractament estadístic de dades, elaboració de gràfics Comp. matemàti- ca 4-Utilització d’un programa de tractament de dades i gràfics. 5-Utilització de processador de textos Tractament de la Informació I competèn digital Coherència i completesa dels textos produïts, segons pautes de correcció, aplicades en parelles, grups... (11) Adequació en el tractament estadístic de dades (elaboració i interpretació de gràfics) Reconeixement dels diversos tipus de deixalles i classificació en el Contenidor corresponent Incorporació d’accions per a la sostenibilitat a la vida quotidiana ACTIVITAT D’EXPLORACIÓ Làmina pàgina 123: Descripció de les il·lustracions, individual i per escrit.(3) Discussió sobre perquè unes són perjudicials i altres beneficioses. (2) ACTIVITAT D’INTRODUCCIÓ Il·lustració pàgina 122: observar tipus de deixalles, classificar-les (8) A més a més... - Visita a un abocador - Vídeo sobre abocadors... - Reciclatge: activitat pàgina 127, coneixement diversos tipus de contenidors A més a més -Introducció del concepte de reutilització : conèixer alguna associació com engrunes... -Taller de reciclatge de paper, experiència de fer compost... ACTIVITAT D’ESTRUCTURACIÓ -Activitat pàgina 131 (també pot ser una activitat d’avaluació) - Elaboració d’un mural en grup en què es relacionin els contenidors amb els diversos tipus de deixalles... (7)(10) ACTIVITAT D’APLICACIÓ -Activitat pàgina 130, per grups, posada en comú de dades i tractament estadístic (6) (7) (10) - Redacció de les conclusions de l’enquesta anterior. -Exposició oral a d’altres classes sobre La necessitat de contribuir a la recollida selectiva ...(9) CONCEPTUALS: - Ecosistema - Canvis naturals artificials - Deixalles - Reciclatge - Contenidors - Contaminació - Reutilització PROCEDIMENTAL - Elaboració d’una enquesta - Redacció de Diversos tipus de textos... ACTITUDINALS: - Responsabilitat en l’ús dels recursos naturals a) Promoure actituds de respecte envers el medi ambient: Consum responsable d’aigua, recollida selectiva de deixalles... b) Conèixer la Influència humana en els sistemes naturals: producció de deixalles, contaminació de les aigües... c) Conèixer els diversos tipus de materials que hi ha en les deixalles 1- Comprendre i comunicar: comprensió dels enunciats de Les activitats del llibre 2- Dialogar: posada en comú Sobre accions beneficioses i prejudicials pel medi ambient 3- Tipologia textual: text descriptiu preguntes de l’enquesta, informe de resultats de l’enquesta. Comp. Comunicat Lingüística audiovisual CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I D’APRENTATGE CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS CAPACITATS I HABILITATS A DESENVOLUPAR COMP. BÀSIQUES
 12. 12. El desplegament del currículum: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ <ul><li>Dolors Bosch i Neus González </li></ul>AVALUACIÓ

×