Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptx

1.972 visualizaciones

Publicado el

პრეზენტაცია

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptx

 1. 1. კომუნიკაცია ნაწილი II პრეზენტაცია მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემულ მასალებზე დაყრდნობით მოამზადა რუსუდან გონაშვილმა
 2. 2. აქტიური მოსმენა აქტიური მოსმენის ტექნიკის ელემენტებია: • მოსმენის განწყობა და შესაბამისი „სხეულის ენა “: • არარეფლექსური მოსმენა ; • გარკვევა და დაზუსტება ; • რეფრაზირება ; • შეჯამება ; • გრძნობათა არეკვლა . აქტიური მოსმენის ყველა ხერხს აერთიანებს ერთი ნიშანთვისება – უკუკავშირი მსმენელსა და მოსაუბრეს შორის. აქტიური მოსმენის ტექნიკაში არის რეალიზებული არადირექტიული, ანუ ჰუმანისტურ ფსიქოლოგიური მიდგომის ძირითადი პრინციპები.
 3. 3. Mmaswavlebeli, romelic aqtiurimsmenelia: yuradRebiT usmens moswavleebs da cdilobs, daadginos Secdomebis mizezebi. ar Riziandeba, rodesac ar eTanxmeba moswavlis mosazrebebs. moswavleebs agrZnobinebs, rom igi mzad aris maTi mosazrebebis mosasmenad da gasagebad. darwmunebulia, rom moswavleebs kargad esmiT kiTxvebis arsi. aZlevs moswavleebs damatebiT SekiTxvebs naTqvamis dasazusteblad. aZlevs moswavleebs dros SekiTxvebze pasuxebis gasacemad.
 4. 4. aqtiuri mosmenis ramdenime principi waaxaliseT adamianebi saubris dros, raTa maT naTlad gamoTqvan TavianTi mosazrebebi; ganmarteT da daazusteT mosaubris naTqvami; gamoyaviT ZiriTadi ideebi da mosazrebebi; SeajameT miRebuli informacia.
 5. 5. მშობლებთან ეფექტური კომუნიკაციის პრინციპები მშობელს თბილად შეხვდით აგრძნობინეთ ასერტიულობა მოუსმინეთ ყურადღებით შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და წონასწორობა აწონ–დაწონეთ სიტყვები  ერთად იფიქრეთ სიტუაციის გადაწყვეტაზე გააკეთეთ ჩანაწერები არავის მისცეთ თქვენი დაჩაგვრისა და შეურაცხყოფის უფლება
 6. 6. მშობელთან შეხვერის შემდეგ, მიზანშეწონი ლია შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა: თუ შეხვედრამ წარმატებით არ ჩაიარა, მიმართეთ შესაბამის ზომებს დაიცავით კონფიდენციალურობა შეხვედრისას მიღებულ გადაწყვეტილებებს ბოლომდე მისდიეთ მშობელთან კონტაქტი არ გაწყვიტოთ
 7. 7. ურთიერთობა მშობლებთან
 8. 8. როდესაც მასწავლებელი მშობელს ატყობინებს მისი შვილის შესახებ არა მხოლოდ ნეგატიურს, არამედ პოზიტიურ ქცევასაც, ამით მშობელს უჩნდება განცდა, რომ მასწავლებლი მისი შვილისადმი დადებითად არის განწყობილი და მას ამოძრავებს ბავშვის კეთილდღეობა და წინსვლა მასწავლებლი მშობელის კეთილგანწყობას მოიპოვებს, როდესაც ის ხედავს, რომ მასწავლებელი ძალისხმევას არ ზოგავს პრობლემის მოსაგვარებლად მშობელსაც უცხადებს ნდობას, როდესაც სთავაზობს პრობლემის გადაჭრის გზების ერთად ძიებას, ამით ხდება პასუხისმგებლობის გადანაწილება (დელეგირება) მასწავლებელსა და მშობელს შორის.
 9. 9. შეფასების სისტემის გაცნობა გამჭვირვალეს ხდის შეფასებას. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს მათ შორის კეთილგანწყობილი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას/აღდგენას, რაც ბუნებრივია, აუცილებელი პირობაა სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის.
 10. 10. ურთიერთობა კოლეგებთან
 11. 11. კათედრის სხდომამდე ”დამსწრე” მასწავლებელი უნდა გაესაუბროს კოლეგას აუხსნას და არგუმენტირებულად დაუსაბუთოს თავისი პოზიცია, ყურადღება უნდა გაამახვილოს გაკვეთილის ძლიერ მხარეზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში და რეკომენდაცია მისცეს, როგორ გააუმჯობესოს ხარვეზები. მოისმინოს კოლეგის შეხედულება, აზრები, რომელიც თავის მხრივ უნდა იყოს დასაბუთბული. კათედრის სხდომაზე, მოხსენების წარდგენისას ”დამსწრე” მასწავლებელმა ყურდღება უნდა გაამახვილოს მეთოდის ძლიერ მხარეზე და დაასახელოს გასაუმჯობესებელი მხარე/მხარეები.
 12. 12. • მზად უნდა ჰქონდეს რამდენიმე რჩევა /რეკომენდაცია გაუმჯობესებისათვის . • შესთავაზოს კოლეგებს მეთდის გაუმჯობესება ერთობლივი მუშაობით . • მოხსენების წარდგენისას პრეზენტატორმა უნდა გამოიჩინოს გულწრფელობა , სამართლიანობა და ემპათია კოლეგის მიმართ . • როდესაც კრიტიკა სამართლიანია და მიზნად ისახავს ერთობლივი ინტერესისაკენ სწრაფვას , რაიმე ხარვეზის გამოსწორებას ის ეფექტური და მისაღებია .

×