Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

სააზროვნო უნარების განვითარების ეფექტური სტრატეგიები

7.805 visualizaciones

Publicado el

ეფექტური სტრატეგიები

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

სააზროვნო უნარების განვითარების ეფექტური სტრატეგიები

 1. 1. სააზროვნოუნარებისგანვითარებისეფექტიანისტრატეგიები პრეზენტაციამომზადებულიამასწავლებლისსახლისმასალებისმიხედვით პრეზენტაციისავტორი: რუსუდანგონაშვილი
 2. 2. სააზროვნოუნარებისგანვითარებისეფექტიანისტრატეგიები
 3. 3. ,,აზროვნებაკიარმოსდევსცოდნას, არამედცოდნამოსდევსაზროვნებას”.
 4. 4. ოთხიძირითადსაკითხი, რომელიცმასწავლებელმაუნდა გაითვალისწინოსსასწავლოპროცესის დაგეგმვისასდაწარმართვისას •რისისწავლაამნიშვნელოვანი, რაშიგვადგებაშეძენილიცოდნა •რატომარისრთულისწავლა •ყველაზეკარგადროგორშეიძლებავისწავლოთ •როგორმიდისსწავლისპროცესი.
 5. 5. პრინციპები, რომლებიცსასწავლოპროცესისდაგეგმვისადაწარმართვისპროცესშიუნდაგავითვალისწინოთ •განსაზღვრეთდაგააცანითმოსწავლეებსსასწავლოპროცესისმიზნებიდაშედეგები •დაანახეთმოსწავლეებსშესასწავლისაკითხებისღირებულება •საგანგებოყურადღებაგაამახვილეთრთულ, პრობლემურსაკითხებზე •დაეხმარეთმოსწავლეებსცოდნისგამოყენებაში •გააცანითმოსწავლეებსთემისმიღმაარსებულილოგიკა •განავითარეთმოსწავლეებშითანატოლებისგანსწავლისუნარი •ასწავლეთმოსწავლესსწავლა
 6. 6. •ესხელსუწყობენმოსწავლეებშიტრანსფერისუნარისგამომუშავებას,რადგან:ცოდნა,რომლისტრანსფერიცხდება,არისმიზეზ-შედეგობრივიმიმართებისშემცველი •ამდავალებითმოსწავლეებიგამოიყენებენთეორიულცოდნას •მოსწავლეებიაცნობიერებენ,რომშეძენილიგამოცდილებაშესაძლებელიაგამოყენებულიიყოსსხვადასხვასიტუაციაში •მასწავლებელიეხმარებამოსწავლეებსნასწავლისაკითხიდაუკავშიროსმსგავსთემებსსხვასფეროში.
 7. 7. სწავლებისმეთოდები: •დიდაქტიკური •სოკრატული •პრაქტიკული(სწავლაკეთებით) •თანამშრომლობითი •პრობლემაზეორიენტირებულისწავლება მნიშვნელოვანია. . . •კრიტიკულიაზროვნებისგანვითარება •შემოქმედებითიაზროვნებისგანვითარება
 8. 8. დიდაქტიკურიმეთოდი
 9. 9. •ინფორმაციისმიწოდებადიალოგისფორმით. •ამდროსმოსწავლესმასწავლებელიაცნობსგაკვეთილისსასწავლომიზნებს, როდისითვლებამიზანიმიღწეულად. •ამყარებსკავშირსახალდაძველცნებებსშორის. •ინფორმაციისგაცვლისპროცესშიმოსწავლედამასწავლებელიერთადმონაწილეობენახალიცოდნისაგებაში.
 10. 10. სოკრატულიმეთოდი
 11. 11. •მასწავლებელისვამსმხოლოდპრობლემურდაარაინფორმაციულშეკითხვებს. •იგიარაძლევსმოსწავლეებსინფორმაციას, არამედმათთხოვსაზროვნებას, რათათავადმივიდნენპრობლემისგადაწყვეტამდე. •ამდროსმოსწავლეებითავისუფლადგამოთქვამენსაკუთარმოსაზრებებსდასმულპრობლემასთანდაკავშირებით •თხზავენჰიპოთეზებსდავერსიებს •აანალიზებენერთმანეთისარგუმენტებს. •სოკრატისეულიმეთოდისფარგლებშიშესაძლებელიადისკუსიები, დებატები, პრობლემურიშეკითხვებისდასმა.
 12. 12. დებატები!
 13. 13. კეთებითსწავლება(პრაქტიკული)
 14. 14. •მასწავლებელიუზრუნველყოფსმოსწავლისჩართვასპრაქტიკულსაქმიანობაში •მასეძლევაგამოცდილებითსწავლისსაშუალება–მასწავლებელიისეთდავალებასაძლევსმოსწავლეს, რომლისპრაქტიკულიშესრულებისთვისსაჭიროაახლადახსნილიცნებებისგამოყენება.
 15. 15. პრობლემაზეორიენტირებულისწავლება
 16. 16. სწავლებისმიზანია. . . •პედაგოგმამოსწავლეებსდაანახოსსაკითხი, პრობლემა,რომელიცმრავალგვარიმიდგომითადაგზითშეიძლებაგადაიჭრას,რომელზეცარარსებობსერთისწორიანარასწორიპასუხი, საჭიროებსძიებას,ალტერნატივებისდაშვებასდაიდეებისჩამოყალიბება-განვითარებას. •მოსწავლეებმაუნდაგამოიყენონნასწავლიმასალა,მათმიერდამოუკიდებლადმოძიებულიინფორმაციადაპრობლემისგადაჭრისმათეულიხედვაუნდამიუსადაგონრეალურიცხოვრებისმიზნებსადამოთხოვნებს.
 17. 17. პრობლემაზეორიენტირებულისწავლებისსაფეხურები •პრობლემისგამოკვეთადაგანსაზღვრა; •პრობლემისჩამოყალიბებადაწარმოდგენა; •პრობლემისშესახებინფორმაციისადარესურესებისორგანიზებადაცოდნის მობილიზება; •შესაძლოალტერნატივებისანგადაჭრისგზებისმოძიება; •პრობლემისგადაჭრისსტრატეგიებისშერჩევა; •შერჩეულისტრატეგიისგანხორციელებადაპროგრესზედაკვირვება; •შედეგებისშემოწმებადაშეფასება.
 18. 18. განსაზღვრა გაანალიზება გადაჭრისგზები საუკეთესოსარჩევა შემოწმება შეფასება
 19. 19. როგორუნდაშეარჩიოსმასწავლებელმაპრობლემურიტიპისამოცანები? •არჩევანისგაკეთება; •გადაწყვეტილებისმიღება; •შედარება-შეპირისპირება; •დაკავშირება-კანონზომიერებისაღმოჩენა; •შეუთავსებლობისაღმოფხვრა; •ობიექტებზეშეხედულებისშეცვლა; •ექპერიმენტის, ცდისჩატარება; •კვლევა-ძიება; •შემოქმედებითიმიდგომისგამოყენება/გადაწყვეტისორიგინალურიგზისძიება
 20. 20. პრობლემისგადაჭრამოითხოვსაზროვნების ისეთკომპლექსურუნარებს, როგორიცაა: •ანალიტიკური •შემოქმედებითი •კრიტიკულიაზროვნების
 21. 21. ანალიზი
 22. 22. •. . .მთლიანისაგნისცალკენაწილების, მხარეებისდათვისებებისგამოყოფაადამიანისწარმოდგენაში. ცნობიერებაში •მასალის(სტრუქტურის) შემადგენელნაწილებადდაყოფა: ნაწილების •შედარება-შეპირისპირება, ნაწილებსშორისკავშირისანსტრუქტურისდანახვა; •მოვლენისმიზეზის(დაფარულიაზრისაღმოჩენა) ახსნა; •პროცესისკანონზომიერებისგამოვლენა; •მიზეზებსადაშედეგებსშორისკავშირებისდადგენა.
 23. 23. •კოგნიტურისქემები, რომლებიცმსგავსებისადაგანსხვავებისგამოვლენასემსახურება. •მსგავსებისადაგანსხვავებისაღმოჩენაშედარებისდროსხდება. •ვენისდიაგრამა, რომლისსაშუალებითაცმოსწავლეებიკონკრეტულიმახასიათებლებისმიხედვითვიზუალურადაღიქვამენიმსაერთოსადაგანსხვავებულს, რაცშესადარებელსაგნებს/მოვლენებსაქვთ. •მოსწავლემსტრუქტურაუნდადაყოსშემადგენელნაწილებად, უნდამოახდინოსამნაწილებისშედარებადადაინახოსმათშორისკავშირი, რაცხელსუწყობსმათშიანალიტიკურიუნარისგანვითარებას. •მასწავლებელმაუნდაგაითვალისწინოს, რომმოსწავლეებსუკვეაქვთამთემისშესახებცოდნა, სიღრმისეულადგაიაზრესნასწავლი. •მხოლოდამისშემდეგშეძლებენმოსწავლეებიმიზეზ- შედეგობრივიკავშირებისდადგენას.
 24. 24. კრიტიკულიაზროვნებისგანვითარება მრავალმხრივიმიზნებითგანპირობებულიაზროვნება,რომლისდახმარებითაცხდებაარსებულიფაქტების,მსჯელობათადაწარმოდგენებისხელახალიგააზრება, დასაბუთებულიდაყოველმხრივაწონდაწონილიდასკვნისგამოტანისმიზნით.
 25. 25. კრიტიკულიაზროვნებისძირითადინიშანები: •კრიტიკულიაზროვნებადამოუკიდებელიაზროვნებაა; •კრიტიკულიაზროვნებისათვისინფორმაციისმოპოვებადაფაქტებისცოდნასაწყისიწერტილიადაარასაბოლოომიზანი •კრიტიკულიაზროვნებაიწყებაპრობლემისდაყენებიდანდამისიგაცნობიერებიდან; •კრიტიკულიაზროვნებამოითხოვსდამაჯერებელარგუმენტაციას; •კრიტიკულიაზროვნებასოციალურიაზროვნებაა.
 26. 26. რეკომენდაციები, როგორდავეხმაროთმოსწავლეებსკრიტიკულიაზროვნებისგანვითარებაში: •მასწავლებელიღიაუნდაიყოსსიახლეებისადმიდაკრიტიკისადმი; •მასწავლებელმაარუნდამოახვიოსსაკუთარიშეხედულებებიმოსწავლეებს; •მასწავლებელმაუნდადაამუხრუჭოსმოსწავლეთაიმპულსურობა; •მასწავლებელმაუნდაწაახალისოსმოსწავლეთადამოუკიდებლობა;
 27. 27. •მასწავლებელმაორიენტაციააიღოსხარისხზედაარადროზე; •მასწავლებელმახელიუნდაშეუწყოსმოსწავლეთათვითშეფასებისამაღლებას; •მასწავლებელიუნდაიყოსაქტიურიმსმენელი; •მასწავლებელმაუნდადაანახოსმოსწავლეებსკრიტიკულიაზროვნებისსარგებლიანობა; •მასწავლებელმახელიუნდაშეუწყოსმოსწავლეებშიმეტაკოგნიტურიუნარებისგანვითარებას.
 28. 28. დისკუსია
 29. 29. •კრიტიკულიაზროვნებისგანვითარებისთვისერთ-ერთიყველაზეეფექტიანიმეთოდი, რომელიცმასწავლებელსშეუძლიაგამოიყენოსარისდისკუსია. •დისკუსიისდროსმოსწავლეებიეჩვევიანსაკუთარიპოზიციისარგუმენტირებულადდასაბუთებას, სხვათამოსმენისადამათიაზრისგათვალისწინებისუნარს, საკუთარიდასხვათაშეხედულებებისადექვატურადშეფასებისადასაჭიროებისშემთხვევაშისაკუთარიშეცდომისაღიარებისადაუკანდახევისუნარს. •უვითარდებათსაკუთარმოსაზრებაზეპასუხისმგებლობისგრძნობა; •მოსწავლეებშიამუნარებისგანვითარებაკიმათშიკრიტიკულიაზროვნებისუნარისგანვითარებასუწყობსხელს.
 30. 30. •იმისათვის, რომგამოყენებულისტრატეგიაიყოსეფექტიანიმასწავლებელმაარუნდამოახვიოსსაკუთარიშეხედულებებიმოსწავლეებს- •მასწავლებელმაისეუნდაწარმართოსდისკუსიისპროცესი, რომმათფიქრის, განსჯისდაგანსხვავებულიინტერპრეტირებისსაშუალებადაუტოვოს. •მასწავლებელმაყველამოსწავლეუნდაჩართოსდისკუსიისპროცესში, მოსწავლისმხრიდანწამოსულიარცერთიაზრიარუნდადათრგუნოს, •მანხელიუნდაშეუწყოსმოსწავლეთათვითშეფასებისამაღლებას, უნდააგრძნობინოს, რომპატივსსცემსდაითვალისწინებსმათაზრს, რაცაამაღლებსმოსწავლეებშითავდაჯერებულობისადასაკუთარიღირსებისგრძნობას. •სადისკუსიოთემადუნდაშეარჩიოსისეთისაკითხი, რომელზედაცგანსხვავებულიშეხედულებებიარსებობს.
 31. 31. შემოქმედებითიაზროვნება
 32. 32. •შემოქმედებითიაზროვნებაარისმოვლენათაახლებურადხედვისდაპრობლემათაგადაჭრისორიგინალური, მანამადეარარსებულიგზისპოვნისუნარი. •შემოქმედებითიაზროვნებისგანმასხვავებელნიშნადითვლებაიდეათაახლებურიკავშირებისადაშეხამებებისპოვნა. •კრეატიულობაშაბლონურიაზროვნებისსაპირისპიროფორმაა.მისთვისმიუღებელიაბანალურიიდეებიდამოვლენებზეარსებულისაყოველთაოდმიღებულიშეხედულებები.
 33. 33. როგორშეიძლებაშექმნასმასწავლებელმაკლასშიშემოქმედებითიგარემო? •მასწავლებელმაუნდამოიხსნასშემოქმედებითობისგამოვლენისხელისშემშლელიშინაგანიწინააღმდეგობები; •მასწავლებელმათავიუნდაშეიკავოსნაადრევიშეფასებებისაგან; •მხარიდავუჭიროთწარმოსახვისსიცხოველეს; •მოვახდინოთწარმოსახვის“დისციპლინირება” დაგავაკონტროლოთიგი; •განვუვითაროთბავშვებსმოვლენათადაფაქტებისაღქმისსიღრმედამრავალმხრივობა.; •დავეხმაროთმოსწავლეებსშემოქმედებითიაზროვნებისმნიშვნელობისდადანიშნულებისხედვაში.
 34. 34. როგორვასწავლოთმოსწავლეებსშემოქმედებითიაზროვნება? •მოსწავლესეძლევაპრობლემისგადაჭრისრამდენიმეშესაძლებლობისგანხილვისსაშუალება. •მოსწავლესეძლევაპრობლემისგადაჭრისრამდენიმეპასუხისპოვნისსაშუალება. •შესაძლებელიაპასუხშიგარკვეულისუბიექტურობის(ინდივიდუალური)ელემენტისდაშვება. •აქტივობაორიენტირებულიაპრობლემისგადაჭრისახალი(ორგინალური)გზისძიებაზე. •აქტივობაორიენტირებულიანაპოვნიგადაწყვეტილებისგაუმჯობესებისშესაძლებლობაზე. •პასუხიწინასწარარარისგანსაზღვრულიდაარარისმხოლოდერთისწორიპასუხი.
 35. 35. როლურითამაში
 36. 36. გამოყენებულილიტერატურა: •სწავლებადაშეფასება(2008) მასწავლებელთაპროფესიულიგანვითარებისცენტრი, თბილისი: გამომცემლობა“საქართველოსმაცნე” •როგორვასწავლოთმოსწავლეებსაზროვნება(2007) საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო, ეროვნულისასწავლოგეგმებისადაშეფასებისცენტრი. •პრობლემაზედაფუძნებულისწავლა(2007) საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო, ეროვნულისასწავლოგეგმებისადაშეფასებისცენტრი. •იაკუტალაძე(რედ.) (2010) ეფექტიანისწავლება, გამოცდებისეროვნულიცენტრი, კვლევისლაბორატორია. •მარზანორობერტჯ. (2009) ეფექტურისწავლებასკოლაში, პირველიქართულიგამოცემა, “მასწავლებელთაპროფესიულიგანვითარებისცენტრი’.

×