Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2013 r.

1.806 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2013 r.

 1. 1. Zmiany w podatku VAT od 1.01.2013 Andrzej Dmowski CFE, CICA, CA Partner Zarządzający Russell Bedford
 2. 2. Agenda Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2013 r. a) Podatnik podatku VAT (Mały podatnik – zmiany w metodzie kasowej rozliczania VAT, odliczenie VAT) b) Ułatwienia w stosowaniu ulgi na złe długi c) Faktura VAT d) Kasy fiskalne e) Kursy obcych walut f) Leasing g) Obowiązek podatkowy z tytułu WDT oraz WNTAndrzej Dmowski 2
 3. 3. Akty prawne wprowadzające omawiane zmiany w 2013 r. Główne akty normatywne zmieniające obciążenia publiczno-prawne w 2013 r. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1342, dalej: ustawa deregulująca) 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (dalej: obwieszczenie zmieniające) 3. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2013, poz. 35, dalej: ustawa o zmianie VAT)Andrzej Dmowski 3
 4. 4. Akty prawne wprowadzające omawiane zmiany w 2013 r. Główne akty normatywne zmieniające obciążenia publiczno-prawne w 2013 r. – Cd. 4. Rozporządzenia Ministra Finansów : • Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku VAT (dalej: rozporządzenie fakturowe) • Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (zastąpiło rozporządzenie z dnia 17 października 2010 r.) (dalej: rozporządzenie w sprawie przesyłania i przechowywania faktur) • Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych od podatku VAT (dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji) • Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych)Andrzej Dmowski 4
 5. 5. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od stycznia 2013 r.Andrzej Dmowski 5
 6. 6. Podatnik VATAndrzej Dmowski 6
 7. 7. Mały podatnik VAT - zmiany w metodzie kasowej Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 25 ustawy o VAT „małym podatnikiem” jest podatnik podatku VAT: • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro, - przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;Andrzej Dmowski 7
 8. 8. Mały podatnik VAT - zmiany w metodzie kasowej Mały podatnik to szczególna kategoria podatników VAT, charakteryzująca się niewielkimi obrotami rocznymi. Mały podatnik posiada dodatkowe uprawnienia, jedną z nich jest możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT polega na tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w momencie, w którym następuje zapłata. Zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy o VAT metoda kasowa ma obecnie dwie podstawowe zasady: • obowiązek podatkowy powstaje w momencie opłacenia sprzedaży – w przypadku transakcji z innymi podatnikami VAT, • obowiązek podatkowy powstaje po 180 dniach niezależnie od dokonania płatności – w przypadku transakcji z nabywcami niebędącymi podatnikami VAT (np. z osobami prywatnymi).Andrzej Dmowski 8
 9. 9. Mały podatnik VAT - zmiany w metodzie kasowejAndrzej Dmowski 9
 10. 10. Mały podatnik VAT - zmiany w metodzie kasowej Zasady powstania obowiązku podatkowego według zasad kasowych od 1 stycznia 2013 r. stosować należy w przypadku (odmiennie niż dotychczas): • likwidacji działalności gospodarczej – przy rozwiązaniu spółki osobowej lub zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT, • importu towarów, • objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną, • objęcia procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu i pobierania opłat wyrównawczych lub opłat o podobnym charakterze i braku długu celnego, • eksportu towarów (w tym w związku z otrzymywanymi zaliczkami), • importu usług i dostawy towarów dla których podatnikiem jest ich nabywca,Andrzej Dmowski 10
 11. 11. Odliczenie VAT u małego podatnika VAT Odliczenia podatku VAT u małych podatników, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń po 31 grudnia 2012 r. dokonuje się inaczej niż dotychczas. Odliczenie możliwe jest w rozliczeniu za kwartał: • w którym rozliczający się kasowo uregulował należność w części, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania faktury – odliczenia dokonuje się w tej części, • w którym rozliczający się kasowo uregulował należność w całości, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania faktury – odliczenia dokonuje się w całości.Andrzej Dmowski 11
 12. 12. Ułatwienia w stosowaniu ulgi na złe długiAndrzej Dmowski 12
 13. 13. Ułatwienia w stosowaniu ulgi na złe długi Zgodnie z art. 89a ust 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności powszechnie określane jest jako „ulga na złe długi”. Zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT podatnik (wierzyciel) ma obecnie prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni (a nie jak dotychczas 180 dni).Andrzej Dmowski 13
 14. 14. Ułatwienia w stosowaniu ulgi na złe długi W art. 89a ust. 2 ustawy o VAT można rozpocząć procedurę korzystania z ulgi na złe długi jeżeli: 1) czynność opodatkowana (z której wynikają „złe długi”) została dokonana na rzecz podatnika VAT czynnego, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 2) uchylony, 3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1: a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 4) uchylony; 5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona; 6) uchylony.Andrzej Dmowski 14
 15. 15. Ułatwienia w stosowaniu ulgi na złe długi w przypadku wierzyciela Zgodnie z art. 89 ust 3-5 ustawy o VAT wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi w następujący sposób: • jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty za dostawę towarów lub usług w terminie 150 dni od dnia, kiedy upłynął termin płatności, • brak konieczności powiadamiania dłużnika przez wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego, • gdy wierzyciel dokonał korekty podatku należnego, a następnie zbył wierzytelność, musi – w okresie, w którym zbył wierzytelność – zwiększyć kwotę podatku należnego, • konieczność przekazania przez wierzyciela właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego, w przypadku dokonania korekty podatku należnego, danych dłużnika.Andrzej Dmowski 15
 16. 16. Ułatwienia w stosowaniu ulgi na złe długi w przypadku dłużnika Zgodnie z art. 89b ustawy o VAT dłużnik może skorzystać z ulgi na złe długi w następujący sposób: • obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od daty terminu zapłaty, • dokonanie zapłaty przez dłużnika umożliwi zwiększenie kwoty podatku naliczonego, • sankcja za brak dokonania korekty podatku naliczonego, • w myśl przepisów, jeżeli dłużnik nie dokona korekty podatku naliczonego, wówczas organy podatkowe lub skarbowe ustalą dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego, wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z przepisami.Andrzej Dmowski 16
 17. 17. Faktura VATAndrzej Dmowski 17
 18. 18. Faktura VAT Zmiany w sposobie fakturowania zostały wprowadzone w związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L z 2010 r. nr 189/1, dalej: dyrektywa fakturowa).Andrzej Dmowski 18
 19. 19. Faktura VAT Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury co wynika z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT.Andrzej Dmowski 19
 20. 20. Faktura VAT Od 1 stycznia 2013 r. zostało zmienione brzmienie § 5 rozporządzenia fakturowego. Zgodnie z jego § 5 ust 1 faktura powinna zawierać: • datę jej wystawienia; • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a; • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b; • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;Andrzej Dmowski 20
 21. 21. Faktura VAT Cd. • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); • stawkę podatku; • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; • kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; • kwotę należności ogółem.Andrzej Dmowski 21
 22. 22. Faktura VAT – wprowadzenie faktury uproszczonej Znowelizowany § 5 ust. 4 pkt 6) rozporządzenia fakturowego mówi natomiast, że w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, istnieje możliwość wystawienia tzw. „faktury uproszczonej”, w praktyce zbliżonej do paragonu fiskalnego. Faktura taka musi jednak zawierać dane pozwalające na określenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek. Co za tym idzie, należy zadbać o to, aby chociażby wartość brutto sprzedaży została rozbita na poszczególne stawki tego podatku. Jako ciekawostkę warto wskazać, że uproszczona faktura VAT nie musi zawierać danych identyfikacyjnych nabywcy, jednakże winien na niej znaleźć się numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku VAT lub podatku od wartości dodanej (ten element faktury został bowiem wymieniony w § 5 ust. 1 pkt 5 przytoczonego rozporządzenia).Andrzej Dmowski 22
 23. 23. Faktura VAT – terminy wystawiania fakturAndrzej Dmowski 23
 24. 24. Faktura VAT – faktury zbiorcze Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia fakturowego podatnicy mogą wystawiać faktury zbiorcze. Jak wynika z § 9 ust. 3 tego rozporządzenia, faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Oznacza to w praktyce, że można w jednej fakturze ująć wszystkie dostawy na rzecz jednego kontrahenta w danym miesiącu.Andrzej Dmowski 24
 25. 25. Faktura VAT – faktury wewnętrzne Po zmianach podatnicy mogą wystawiać faktury wewnętrzne, ale nie będzie to obowiązkowe. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku m.in. nieodpłatnej dostawy towarów, nieodpłatnego świadczenia usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mogą być wystawiane faktury wewnętrzne. Zgodnie z tłumaczeniem Ministerstwa Finansów, że przez cały 2013 r. będzie można wystawiać faktury wewnętrzne. Co więcej, będzie je można również wystawiać po 1 stycznia 2014 r., a więc po uchyleniu przepisu art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. Przepisy nie będą bowiem zabraniały wystawiania faktur wewnętrznych.Andrzej Dmowski 25
 26. 26. Faktura VAT – samofakturowanie Podatnicy, którzy przeniosą obowiązek podatkowy na nabywców, nie muszą po 1 stycznia 2013 r. powiadamiać o tym urzędu skarbowego. Będą jednak musieli spełnić wymogi określone w § 6 rozporządzenia fakturowego w nowym brzmieniu. Zgodnie z nim nabywca będzie mógł wystawiać faktury w imieniu i na rzecz sprzedawcy, jeśli wcześniej kontrahenci zgodzą się na to, aby dokumenty wystawiał kupujący, oraz ustalą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę. Przepisy w nowym brzmieniu nie przewidują więc obowiązku poinformowania o samofakturowaniu naczelnika urzędu skarbowego.Andrzej Dmowski 26
 27. 27. Faktura VAT – faktury elektroniczne Na podstawie rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych zostało wprowadzone kilka zmian w zakresie posługiwania się fakturami elektronicznymi, które de facto zrównują fakturę elektroniczną z papierową. Zmiany dotyczą m.in.: • wprowadzona została możliwość tzw. „dorozumianej akceptacji” wynikająca z § 3 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, która oznacza, że podatnik będzie mógł wysyłać kontrahentowi e-faktury dopóki ten nie wyrazi sprzeciwu w tej sprawie, • termin wystawienia faktury elektronicznej jest taki sam jak dla faktury papierowej i wynosi 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, wynika to z § 9 rozporządzenia fakturowego, • dane wymagane do wystawienia prawidłowej faktury elektronicznej również są takie same jak w przypadku faktury papierowej, co wynika z § 5 ust. 1 rozporządzenia fakturowego,Andrzej Dmowski 27
 28. 28. Faktura VAT – faktury elektroniczne Podatnik, aby wystawiać e-faktury, w dowolnym formacie elektronicznym, musi zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zapewnienie autentyczności, integralności treści i czytelności faktury następuje za pomocą: • „dozwolonych kontroli biznesowych”, polegających m.in. na dopasowywaniu do faktury dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty, • bezpiecznego podpisu elektronicznego, • EDI (Elektronicznej Wymiany Danych).Andrzej Dmowski 28
 29. 29. Faktura VAT – niektóre elementy na fakturze Zmiany w zakresie niektórych elementów na fakturze wprowadzone w życie na podstawie rozporządzenia fakturowego: • zamiast „Faktura VAT-MP” – „Metoda kasowa”, • „odwrotne obciążnie” – taki zapis musi sie znajdować na każdej fakturze VAT dla podmiotu zagranicznego, • brak konieczności wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu w przypadku sprzedaży paliwa, • powinna znajdować się data dokonania lub zakończenia dostawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury VAT.Andrzej Dmowski 29
 30. 30. Kasy fiskalneAndrzej Dmowski 30
 31. 31. Obowiązek stosowania kas fiskalnych Zgodnie z wydanym 29 listopada 2012 r. przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporządzenie kasowe). Kluczową zmianą jaką wprowadza rozporządzenie jest obniżenie limitu umożliwiającego korzystanie ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą. W myśl rozporządzenia ze wspomnianego obowiązku od stycznia zwolnieni są podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł oraz odpowiednio nie osiągną w danym roku limitu 20.000 zł obrotu. Ponadto zrównano limit obrotu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych dla podmiotów kontynuujących i rozpoczynających działalność (limit wynosi 20.000 zł, zamiast 40.000 zł).Andrzej Dmowski 31
 32. 32. Kursy obcych walutAndrzej Dmowski 32
 33. 33. Kurs waluty przy korekcie faktury „(...) w sytuacji gdy faktura korygująca podwyższająca podatek należny wystawiona została nie z powodu pomyłek, bądź też błędów, lecz z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży (nawet gdy nie była to nowa okoliczność, niemożliwa do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej), to rozliczenie powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym zostało dokonane podwyższenie ceny i być ujęte w rejestrze sprzedaży w miesiącu wystawienia faktury korygującej i deklaracji za ten miesiąc. Wobec powyższego skoro obowiązek podatkowy w zakresie podwyższonej części ceny powstaje dopiero w momencie dokonania owego podwyższenia, to właściwym kursem wymiany walut do przeliczenia na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania wyrażonych w walutach obcych w fakturach korygujących wystawianych w związku z podwyższeniem ceny dokonanym po zrealizowaniu czynności podlegającej opodatkowaniu jest średni kurs wymiany walut ogłaszany przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktur korygujących – zgodnie z przepisem art. 31a ust. 1 ustawy o VAT.”. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2012 r., o sygn. akt I SA/Gd 123/12Andrzej Dmowski 33
 34. 34. Kurs obcej waluty przy ustalaniu podstawy opodatkowania VAT Zgodnie z wprowadzoną zmianą art. 31 a ust 1-2 ustawy o VAT podatnicy zamiast zastosowania średniego kursu NBP mogą wybrać sposób przeliczania tych kwot na polskie złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. W sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (i odpowiednio ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).Andrzej Dmowski 34
 35. 35. LeasingAndrzej Dmowski 35
 36. 36. Leasing Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie o VAT od 1 stycznia 2013 r. za leasing dla celów podatkowych uznaje się również umowę dotyczącą prawa wieczystego użytkowania gruntów. Dotychczas zasada ta stosowana była pośrednio w prawie cywilnym (w drodze analogii). Rozliczanie prawa wieczystego użytkowania gruntów odbywa się na tych samych zasadach, które dotyczą obecnie leasingu gruntów. Zmianie uległa definicja leasingu operacyjnego w przypadku nieruchomości. Leasing operacyjny wystąpi już w przypadku, gdy umowa związana z leasingiem nieruchomości zawarta została na co najmniej 5 lat (dotychczas było to 10 lat). Zmianie uległa również zasada wstąpienia w warunki strony umowy leasingu (przejęcie długu). W takim przypadku podstawowy okres umowy uważa się za zachowany jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Zmienione zostały także zasady rozliczania wartości początkowej w przypadku zawierania kolejnych umów leasingu dotyczących tego samego przedmiotu umowy zatem przypadków, w których leasingodawca decyduje się zawrzeć kolejną umowę leasingu dotyczącą tego samego przedmiotu (środka trwałego lub WNiP).Andrzej Dmowski 36
 37. 37. Leasing operacyjny W umowie leasingu operacyjnego w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub WNiP będących uprzednio przedmiotem leasingu, suma opłat ustalonych w umowie leasingu bez podatku VAT odpowiadać musi co najmniej wartości rynkowej przedmiotu leasingu z dnia zawarcia tej następnej umowy leasingu (nie ma natomiast odesłania do wartości początkowej tego przedmiotu leasingu). Nie ma znaczenia czy umowa zawierana jest z tą samą, czy inna osobą.Andrzej Dmowski 37
 38. 38. Leasing finansowy W przypadku leasingu finansowego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający) opłaty ze wszystkich umów leasingu dotyczących tego samego składnika majątku finansującego łączy się w całość – i w związku z tym: • do przychodów zalicza się również opłaty odpowiadające spłacie wartości początkowej, uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej określonej na podstawie art. 22g ustawy o PIT (odpowiednio o CIT), • by mówić można o leasingu finansowym przy kolejnej umowie dotyczącej tego samego przedmiotu, suma ustalonych w niej opłat bez podatku VAT odpowiadać musi co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu, nie musi natomiast jak to miało miejsce dotychczas – być porównywana z wartością początkową składnika majątku.Andrzej Dmowski 38
 39. 39. Leasing- rewolucja w rozliczeniach leasingodawców z klientami Firmy leasingowe i leasingobiorców czeka jednak ponowna zmiana rozliczeń. Takie są konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 17 stycznia 2013 r. w sprawie BGŻ Leasing o sygn. akt C-224/11. Trybunał uznał w nim, że „usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku VAT.”. Z wyroku TSUE wynika również, że refakturując dokładne koszty ubezpieczenia leasingodawcy powinni stosować zwolnienie z VAT. Warto przypomnieć, że większość firm leasingowych postępowało w ten sposób, ale tylko do wydania przez NSA w dniu 8 listopada 2010 r. uchwały o sygn. akt. I FPS 3/10, z której wynikało, iż leasingodawcy muszą włączyć do podstawy opodatkowania świadczonych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy. W konsekwencji firmy leasingowe przestały refakturować koszty ubezpieczenia korzystając ze zwolnienia z VAT i zaczęły wliczać je do podstawy opodatkowania usługi leasingu. Wyrok wydaje się być korzystny dla firm leasingowych, ale powoduje on wiele problemów w rozliczeniach z urzędami i kontrahentami.Andrzej Dmowski 39
 40. 40. Obowiązek podatkowy z tytułu WDT oraz WNTAndrzej Dmowski 40
 41. 41. Obowiązek podatkowy z tytułu WDT Od dnia 1 stycznia 2013 r. zgodnie z ustawą deregulacyjną dokonano zmian w art. 20 ust. 1-3 ustawy o VAT, który dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) W WDT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, co wynika z art. 20 ust 1 ustawy o VAT. W przypadku WDT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy towarów.Andrzej Dmowski 41
 42. 42. Obowiązek podatkowy z tytułu WNT W związku z wprowadzonymi 1 stycznia 2013 r. na podstawie ustawy deregulacyjnej zmianami w ustawie o VAT, zmianie uległ moment powstania obowiązku podatkowego, który obecnie powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT, co wynika z art. 20 ust 5 ustawy o VAT. W przypadku WNT wykonywanego w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc, transakcję tę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia nabycia tych towarów.Andrzej Dmowski 42
 43. 43. Dziękuję za uwagęAndrzej Dmowski CFE, CICA, CAE: andrzej.dmowski@russellbedford.plM: 504 020 405Russell Bedford PolandCentral Office - WarszawaAntaresul. Marynarska 1102-674 WarszawaT: +48 22 299 01 00F: +48 22 427 44 02W: www.russellbedford.plBiura: Warszawa, Poznań, Katowice, GdyniaRussell Bedford Poland jest członkiem Russell Bedford International, międzynarodowejsieci niezależnych firm doradczych działającej w ponad 90 krajach na całym świecie. Page 43

×