Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Podatek dochodowy od osób prawnychCeny TransferoweAndrzej Dmowski CFE, CICA, CAPartner ZarządzającyRussell Bedford Poland
Ceny transferowe  Wytyczne OECD dotyczące transfer pricing  • Zatwierdzone do publikacji przez Radę OECD w lipcu 1995 ...
Ceny transferowe          Ceny Transferowe a Ceny Transakcyjne Ceny Transferowe – Ceny towarów, usług, wartości ...
Ceny transferowe          Przyczyny stosowania cen transferowych    Dążenie do przerzucania dochodów (kosztów...
Ceny transferowe            Skutki stosowania cen transferowych   • ograniczenie kwoty podatku dochodowego od...
Ceny transferowe               Zasada „ arm’s length”   Jeżeli między dwoma przedsiębiorstwami zostaną us...
Ceny transferowe                 Przykład 1          200      Spółka A i B – podmioty niep...
Ceny transferowe                    Przykład 1 – c.d.             200   Spółka A     ...
Ceny transferowe          Przykład 1 – c.d.                     Spółka A i B – podmioty pow...
Ceny transferowe     Największe obszary ryzyk podatkowych w zakresie cen              transferowych   •...
Ceny transferowe Organy podatkowe badają czy dochód uzyskany przez podatnika w    wyniku transakcji z powiązanym z nim...
Ceny transferowe   Konsekwencje nieprzedstawienia dokumentacji:            zastosowanie 50% stawki     ...
Ceny transferowe          Skutki nieprzedstawienia dokumentacji podatkowej Opodatkowanie stawką 50% różnicy międ...
Ceny transferowe Konsekwencje karno - skarbowe Brak konkretnego przepisu dotyczącego kar za nieprzedstawienie dokumentacji...
Ceny transferowe Polskie przepisy podatkowe dotyczące „transfer pricing” • Art. 11 updop – podmioty powiązane • Rozporządz...
Ceny transferowe   Cele prowadzenia dokumentacji   • Określenie wysokości dochodu (straty) podatkowej   • Ustalen...
Ceny transferowe               Podmioty zobowiązane   •   Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami ...
Ceny transferowe  Podmioty powiązane – art. 11 updop  •   podmiot krajowym bierze udział bezpośrednio lub pośrednio...
Ceny transferowe   Podmioty powiązane – c.d.   Przepisy dot. cen transferowych stosuje się również do:   •  Powiąz...
Ceny transferowe   Podmioty powiązane – c.d.   Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapital...
Ceny transferowe                 Przykład 1              50 % udział   SPÓŁKA A      ...
Ceny transferowe                  Przykład 2              50 % udział   FIRMA A     ...
Ceny transferowe   Łączna kwota (lub jej równowartość)    wynikająca z umowy lub    rzeczywiście zapłacona w roku ...
Ceny transferowe    1. Kiedy organ podatkowy żąda przedstawienia dokumentacji     podatkowej?      W trakcie...
Ceny transferowe  Zasady formalne dokumentacji  •   Zasada dowolności formy  •   Inkorporacja do umowy z kontr...
Ceny transferowe Okres przechowywania dokumentacji •   Wynika z ogólnych zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań ...
Ceny transferowe      Niezbędne elementy dokumentacji podatkowej  •   Określenie funkcji podmiotów uczestniczący...
Ceny transferowe Niezbędne elementy dokumentacji podatkowej – c.d. •   Określenie ceny przedmiotu transakcji •   Okreś...
Ceny transferowe Podatnik powinien wykazać w dokumentacji podatkowej m.in.: • Celowość wydatku – wydatek poniesiony w ce...
Ceny transferowe  Metody szacowania cen  Metody tradycyjne  •  Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej  •  ...
Ceny transferowe   Metody szacowania cen   Metody zysku transakcyjnego   Metoda podziału zysków      • Anal...
Dziękuję za uwagę Andrzej Dmowski CFE, CICA, CA E: andrzej.dmowski@russellbedford.pl M: 0 504 020 405 Russell Bedford Pola...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ceny transferowe (Transfer pricing)

4.379 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Economía y finanzas
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Ceny transferowe (Transfer pricing)

 1. 1. Podatek dochodowy od osób prawnychCeny TransferoweAndrzej Dmowski CFE, CICA, CAPartner ZarządzającyRussell Bedford Poland
 2. 2. Ceny transferowe Wytyczne OECD dotyczące transfer pricing • Zatwierdzone do publikacji przez Radę OECD w lipcu 1995 r. • Będąc „wzorem” dla państw członkowskich OECD, nie są jednak dokumentem wiążącym • Zawierają definicję „arm’s length” Transfer Pricing Przerzucanie dochodów (kosztów) jednego podatnika na drugiego (podmiot powiązany), przy stosowaniu cen transferowych, w celu zmniejszenia obciążenia fiskalnego całej grupy Andrzej Dmowski 2
 3. 3. Ceny transferowe Ceny Transferowe a Ceny Transakcyjne Ceny Transferowe – Ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów - stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, - różniące się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, uzgodnionych w porównywalnych warunkach przez partnerów niepowiązanych Andrzej Dmowski 3
 4. 4. Ceny transferowe Przyczyny stosowania cen transferowych Dążenie do przerzucania dochodów (kosztów) pomiędzy kontrolowanymi podmiotami gospodarczymi w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego w skali całej grupy podmiotów Czy można działania te uznać jako mające na celu racjonalizację opodatkowania ? Andrzej Dmowski 4
 5. 5. Ceny transferowe Skutki stosowania cen transferowych • ograniczenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych • ograniczenie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych • obniżenie cła • zaniżenie podatku od towarów i usług Andrzej Dmowski 5
 6. 6. Ceny transferowe Zasada „ arm’s length” Jeżeli między dwoma przedsiębiorstwami zostaną ustalone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą przedsiębiorstwa niepowiązane, to - zyski, które osiągałoby jedno z tych przedsiębiorstw bez ustalenia tych warunków mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane Zasada ta nakłada na podmioty powiązane obowiązek takiego kształtowania wzajemnych stosunków gospodarczych w taki sposób, w jaki ukształtowały by je podmioty niepowiązane. Andrzej Dmowski 6
 7. 7. Ceny transferowe Przykład 1 200 Spółka A i B – podmioty niepowiązane A B Spółka A Zysk/Strata 200 -150 Podatek (19%) 38 0 Podatek A+B 38 Spółka B -150 Andrzej Dmowski 7
 8. 8. Ceny transferowe Przykład 1 – c.d. 200 Spółka A • Spółki są podmiotami powiązanymi • Spółka A dokonuje zakupu usług marketingowych od Spółki B • Wartość usługi - 150 Spółka B -150 Andrzej Dmowski 8
 9. 9. Ceny transferowe Przykład 1 – c.d. Spółka A i B – podmioty powiązane A B 50 Spółka A Zysk/Strata 50 0 Podatek (19%) 9,5 0 Spółka B Podatek A+B 9,5 Andrzej Dmowski 9
 10. 10. Ceny transferowe Największe obszary ryzyk podatkowych w zakresie cen transferowych • sprzedaż towarów • sprzedaż usług: - usługi marketingowe - usługi administracyjne - usługi konsultingowe • sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych: - know-how - licencje Andrzej Dmowski 10
 11. 11. Ceny transferowe Organy podatkowe badają czy dochód uzyskany przez podatnika w wyniku transakcji z powiązanym z nim podmiotem: 1. został określony na podstawie wartości rynkowej przedmiotu transakcji, 2. właściwie zewidencjonowany, 3. przypisany stronom transakcji. Badanie obejmuje w szczególności: - wszelkiego rodzaju transakcje, w wyniku których dochodzi do przeniesienia własności lub przekazania do używania dóbr materialnych i niematerialnych, - udzielania pożyczek (kredytów), - świadczenia usług. Andrzej Dmowski 11
 12. 12. Ceny transferowe Konsekwencje nieprzedstawienia dokumentacji:  zastosowanie 50% stawki  konsekwencje KKS Andrzej Dmowski 12
 13. 13. Ceny transferowe Skutki nieprzedstawienia dokumentacji podatkowej Opodatkowanie stawką 50% różnicy między: dochodem zadeklarowanym przez podatnika a dochodem określonym przez organy podatkowe na podstawie art. 11 updop – określonym w drodze oszacowania „Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.” Andrzej Dmowski 13
 14. 14. Ceny transferowe Konsekwencje karno - skarbowe Brak konkretnego przepisu dotyczącego kar za nieprzedstawienie dokumentacji cen transferowych Wątpliwości  Art. 82 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej za informacje podatkowe uznawane są także informacje do sporządzania których podatnicy zobowiązani są na podstawie innych ustaw.  Art. 80 kks Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Andrzej Dmowski 14
 15. 15. Ceny transferowe Polskie przepisy podatkowe dotyczące „transfer pricing” • Art. 11 updop – podmioty powiązane • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U. 97.128.833.) – metody szacunkowe – UCHYLONE 31.12.2009 • Rozporządzenie z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów w drodze oszacowania – OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 • Art. 9a updop – dokumentacja podatkowa • Art. 20a – art. 20r Ordynacji Podatkowej – uprzednie porozumienia cenowe Andrzej Dmowski 15
 16. 16. Ceny transferowe Cele prowadzenia dokumentacji • Określenie wysokości dochodu (straty) podatkowej • Ustalenie podstawy opodatkowania • Określenie wysokości należnego podatku Jak dokumentować? • Odzwierciedlając stan rzeczywisty • Rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową • Kompletnie Andrzej Dmowski 16
 17. 17. Ceny transferowe Podmioty zobowiązane • Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi – krajowymi oraz zagranicznymi • Podatnicy dokonujący transakcji, w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z siedzibą (miejscem zamieszkania) w kraju o szkodliwej konkurencji podatkowej (raj podatkowy) Andrzej Dmowski 17
 18. 18. Ceny transferowe Podmioty powiązane – art. 11 updop • podmiot krajowym bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem zagranicznym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, • podmiot zagraniczny bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, • te same osoby równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, Andrzej Dmowski 18
 19. 19. Ceny transferowe Podmioty powiązane – c.d. Przepisy dot. cen transferowych stosuje się również do: • Powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. • Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio - nie mniejszy niż 5 %. Andrzej Dmowski 19
 20. 20. Ceny transferowe Podmioty powiązane – c.d. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę – • jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a • ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, • to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; • jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą. Andrzej Dmowski 20
 21. 21. Ceny transferowe Przykład 1 50 % udział SPÓŁKA A bezpośredni SPÓŁKA B 50% udział bezpośredni 50% udział pośredni SPÓŁKA C Andrzej Dmowski 21
 22. 22. Ceny transferowe Przykład 2 50 % udział FIRMA A bezpośredni FIRMA B 20% udział bezpośredni 20% udział pośredni FIRMA C Andrzej Dmowski 22
 23. 23. Ceny transferowe Łączna kwota (lub jej równowartość)  wynikająca z umowy lub  rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota świadczeń wymagalnych w roku podatkowym - przekracza równowartość:  dla podmiotów powiązanych: 100.000 EURO (gdy wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego) 30.000 EURO (usługi oraz wartości niematerialnych i prawnych), 50.000 EURO (inne przypadki)  dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych – 20.000 EURO Andrzej Dmowski 23
 24. 24. Ceny transferowe 1. Kiedy organ podatkowy żąda przedstawienia dokumentacji podatkowej? W trakcie przeprowadzania kontroli podatkowej 2. Jaki jest termin na przedstawienie dokumentacji podatkowej? 7 dni od dnia doręczenia żądania organu podatkowego Andrzej Dmowski 24
 25. 25. Ceny transferowe Zasady formalne dokumentacji • Zasada dowolności formy • Inkorporacja do umowy z kontrahentem, albo • Sporządzenie oddzielnego dokumentu Andrzej Dmowski 25
 26. 26. Ceny transferowe Okres przechowywania dokumentacji • Wynika z ogólnych zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku Andrzej Dmowski 26
 27. 27. Ceny transferowe Niezbędne elementy dokumentacji podatkowej • Określenie funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji • Określenie wszystkich przewidywanych kosztów transakcji • Określenie formy i terminu zapłaty • Określenie metody i sposobu kalkulacji zysków Andrzej Dmowski 27
 28. 28. Ceny transferowe Niezbędne elementy dokumentacji podatkowej – c.d. • Określenie ceny przedmiotu transakcji • Określenie strategii gospodarczej, gdy miała wpływ na wartość transakcji • Określenie innych czynników wpływających na wartość przedmiotu transakcji, uwzględnionych przez strony • Określenie oczekiwanych korzyści – w przypadku usług i świadczeń niematerialnych Andrzej Dmowski 28
 29. 29. Ceny transferowe Podatnik powinien wykazać w dokumentacji podatkowej m.in.: • Celowość wydatku – wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów • Wartość przedmiotu transakcji – np. wartość świadczonych usług • Określenie kalkulacji zysków / kosztów związanych z przedmiotem transakcji Andrzej Dmowski 29
 30. 30. Ceny transferowe Metody szacowania cen Metody tradycyjne • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej • Metoda ceny odprzedaży • Metoda rozsądnej marży („koszt plus”) Andrzej Dmowski 30
 31. 31. Ceny transferowe Metody szacowania cen Metody zysku transakcyjnego Metoda podziału zysków • Analiza rezydualna • Analiza udziału Metoda marży transakcyjnej netto Andrzej Dmowski 31
 32. 32. Dziękuję za uwagę Andrzej Dmowski CFE, CICA, CA E: andrzej.dmowski@russellbedford.pl M: 0 504 020 405 Russell Bedford Poland Central Office - Warszawa Antares Marynarska 11 02-674 Warszawa T: +48 22 299 01 00 W: www.russellbedford.pl Biura: Warszawa, Poznań, Katowice, GdyniaRussell Bedford Poland jest członkiem Russell Bedford International, międzynarodowejsieci niezależnych firm doradczych działającej w ponad 90 krajach na całym świecie.

×