Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

osi architec.pptx

  1. ‫امنیتی‬ ‫معماری‬ OSI ‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫موضوع‬ : ‫آذر‬ 99
  2. ‫چیست؟‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اطالعات‬ ‫عبارت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫اند‬ ‫از‬ : .1 ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫اطالعات‬ .2 ‫اطالعات‬ ‫تراکنش‬ ‫ها‬ .3 ‫ها‬ ‫حساب‬ ‫اطالعات‬ .4 ‫سرمایه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫کاربری‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫گذران‬ 2
  3. 3 ‫امنیتی‬ ‫حمالت‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫زیر‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫است‬ : .1 DDOS .2 ‫ها‬ ‫حساب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫افشا‬ .3 ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫دسترسی‬ .4 ‫محتوای‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫دستکاری‬ ‫تراکنش‬ ‫ها‬ .5 ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫مالکیت‬ ‫انکار‬ ‫تراکنش‬ ‫ها‬
  4. 4 ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫مکانیزم‬ ‫هایی‬ ‫عبارت‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫از‬ : .1 ‫فرآیند‬ ‫اول‬ ‫برای‬ ‫جلوگیری‬ ‫از‬ ‫حمله‬ DDOS : ‫پویش‬ ‫اطالعات‬ ‫درخواست‬ ‫ها‬ ‫جهت‬ ‫ردگیری‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫چگونگی‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫نیاز‬ ‫مسدود‬ ‫کردن‬ ‫درخواست‬ ‫های‬ ‫مشکوک‬ ‫و‬ ‫اضافه‬ ‫کردن‬ ‫سرور‬ ‫های‬ ‫رزرو‬ ‫برای‬ ‫جلوگیری‬ ‫از‬ ‫کاهش‬ ‫کیفیت‬ ‫سرویس‬ ‫دهی‬ .2 ‫فرآیند‬ ‫دوم‬ ‫برای‬ ‫جلوگیری‬ ‫از‬ ‫افشا‬ ‫اطالعات‬ : ‫استفاده‬ ‫از‬ ،‫رمزنگاری‬ ‫تغییر‬ ‫مداوم‬ ‫رمزها‬ .3 ‫فرآیند‬ ‫سوم‬ ‫برای‬ ‫جلوگیری‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫غیر‬ ‫مجاز‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ : ‫اهراز‬ ‫هویت‬ ‫کاربران‬ .4 ‫فرآیند‬ ‫چهارم‬ ‫برای‬ ‫جلوگیری‬ ‫از‬ ‫دستکاری‬ ‫غیر‬ ‫مجاز‬ ‫محتوای‬ ‫تراکنش‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫انکار‬ ‫آن‬ : ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫امضا‬ ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫کد‬ hash
  5. 5 ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫عبارت‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫اند‬ ‫از‬ : .1 ‫سرویس‬ Firewall Sophos .2 ‫سرویس‬ Snort IDS .3 ‫سرویس‬ IPS Zeek .4 ‫رمزنگاری‬ ‫سرویس‬ A5/1 .5 ‫سرویس‬ one-time password .6 ‫دسترسی‬ ‫کنترل‬ ‫سرویس‬ MAC .7 ‫پروتکل‬ Https .8 ‫پشتیبان‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫رزرو‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫چرخش‬ ‫سرویس‬
Publicidad