Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Finanšu pārskatu apskats - Lauksaimniecības Uzn̦ēmumu Vadības pamati - LeadFarm Project

144 visualizaciones

Publicado el

Finanšu pārskatu apskats - Lauksaimniecības Uzn̦ēmumu Vadības pamati - LeadFarm Project

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Finanšu pārskatu apskats - Lauksaimniecības Uzn̦ēmumu Vadības pamati - LeadFarm Project

 1. 1. Finanšu pārskatu apskats 4.modulis
 2. 2. Project No: 2017-1-IE01-KA202-025711 Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 2
 3. 3.  Šajā sesijā mēs apskatīsim galvenos no visiem finanšu pārskatiem  Uzsvērsim katra finanšu pārskata mērķi un nozīmi  Identificēsim katra pārskata galvenās sastāvdaļas  Pārskatīsim savu saimniecību finanšu pārskatus Ievads 3
 4. 4. Šo mācību beigās jūs spēsiet: • Identificēt galvenos finanšu pārskatus • Saprast katra finanšu pārskata mērķi un nozīmi • Uzskaitīt katra pārskata galvenās sastāvdaļas • Saprast un pārskatīt visu finanšu pārskatu kopumu (Gada pārskatu) Uzdevumi 4 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 5. 5. • Kas ir • Finansiālais stāvoklis- (Vai esat maksātspējīgs/ Ko tas ir vērts?) • Naudas plūsmas līmenis – (Vai varam nomaksāt savus parādus) • Kreditori (Kam mēs esam parādā) • Debitori (Kas ir parādā mums) • Rentabilitāte • Pamatlīdzekļi • Izņēmuma gadījumi • Rodas bažas? Finanšu pārskati Ko mēs vēlētos zināt? 5 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 6. 6. • Ir trīs galvenie finanšu pārskati • Kuri tie ir? Galvenie pārskati 6 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 7. 7. Galvenie pārskati 7 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)  Galvenie finanšu pārskati ir: Peļņas un zaudējumu aprēķins (Vispārējo ienākumu pārskats) Bilance (Finanšu stāvokļa pārskats) Naudas plūsmas pārskats
 8. 8. 8 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 9. 9. • Ienākumu un izdevumu kopsavilkums • Ietver konkrētu laika periodu • Ar mērķi salīdzināt • Pret budžetu, pret iepriekšējiem periodiem un pret nozares rezultātiem • “Pēdējā rindiņa” ir uzņēmuma peļņa/ zaudējumi • Ieņēmumi - Izdevumi = Peļņa/ Zaudējumi • Tos gatavo regulāri • Reizi mēnesī, reizi ceturksnī un finanšu gada beigās Peļņas un zaudējumu aprēķins - Mērķis 9 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 10. 10. • Palīdz identificēt jomas, kurās nepieciešama dziļāka analīze • Analizē visas ienākumu un izdevumu kategorijas • Nodrošina labāku izpratni par ienākumiem un izmaksām • Zināms arī kā • Ieņēmumu pārskats • Kopsavilkums par uzņēmuma ienākumiem Peļņas un zaudējumu aprēķins - Mērķis 10 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 11. 11. Sastāvdaļas Ieņēmumi Uzņēmuma ieņēmumi vai citi aktīvu uzlabojumi Preču vai pakalpojumu pārdošana, īre, procenti, komisijas maksas Izmaksas Izdevumi vai cita aktīvu izmantošana. Izdevumi, kas radušies, gūstot ieņēmumus, t.i., algas, īre, komunālie maksājumi, reklāma utt. Peļņa/ Zaudējumi Peļņa = atlikums pēc tam, kad visi izdevumi ir atskaitīti no ieņēmumiem (pēdējā rindiņa) Zaudējumi = izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem – =
 12. 12. PZA – Ieņēmumu un izdevumu piemēri 12 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Ieņēmumi • Preču pārdošana, • Pakalpojumu pārdošana, • Komisijas maksas, • Dalības maksas, • Procenti, • Dividendes, • Īre, • utt. Izdevumi • Tiešie – izejvielas, darbaspēka izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojums • Netiešie – apmācības, īre, apdrošināšana, datoru izmaksas, elektrība un apkure, telpu uzkopšana, ceļa izdevumi, sakaru izdevumi, u.c. • Finanšu izmaksas - procenti
 13. 13. PZA pārskats 13 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Uzņēmums, kuram sastādīts PZA ________ Par periodu.u/ gadu, kas beidzās _________ Apgrozījums = Ieņēmumi Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas = (sākuma atlikums + iepirktās izejvielas, tiešās izmaksas – beigu atlikums) Bruto peļņa = Ieņēmumi – ražošanas izmaksas Izdevumi / Pieskaitāmās izmaksas = Netiešās/ Finanšu izmaksas Tīrā peļņa/zaudējumi = Bruto peļņa - izdevumi
 14. 14. PZA piemērs 14 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) SIA ABC Peļņas un zaudējumu aprēķins Par gadu, kurš beidzās 31/12/2016 € Apgrozījums 75,000 Pārdotās prod.ražošanas izmaksas (20,000) Bruto peļņa 55,000 Izmaksas Dažādi pirkumi 10,000 Algas 15,000 Elektrība, apkure 5,000 Īre 10,000 (40,000) Tīrā peļņa 15,000
 15. 15. PZA Uzdevums 15 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) 2016. gada 31. martā XYZTraders gada pārdošanas apjoms ir EUR 100 000. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir 50 000 eiro.Viņiem ir bijuši dažādi pirkumi ir pirkumi, kuru vērtība ir EUR 13 000, īres maksa EUR 10 500 vērtībā, rēķini par elektrību un apkuri līdz EUR 5 500 un algas ir EUR 15 000 gadā. • Izmantojot piedāvāto paraugu, aprēķiniet: Bruto peļņa / zaudējumi Kopējās izmaksas Neto peļņa / zaudējumi
 16. 16. PZA Uzdevums - Atrisinājums 16 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) PROFIT & LOSSACCOUNTOF XYZTRADERS FORTHEYEAR ENDED 31/3/2016 € Ienākumi (Ieņēmumi) Apgrozījums 100,000 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (50,000) Bruto peļņa 50,000 Izdevumi (Izmaksas) Pirkumi 13,000 Īre 10,500 Elektrība un apkure 5,500 Algas 15,000 Kopējās izmaksas 44,000 Tīrā peļņa 6,000
 17. 17. Peļņas un zaudējumu aprēķins - Apkopojums 17 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Ienākumu un izdevumu kopsavilkums • Ietver konkrētu laika periodu • Ar mērķi salīdzināt (Pret budžetu, pret iepriekšējiem periodiem un pret nozares rezultātiem) • “Pēdējā rindiņa” ir uzņēmuma peļņa/ zaudējumi • Ieņēmumi - Izdevumi = Peļņa/ Zaudējumi • Tos gatavo regulāri • Zināms arī kā • Ieņēmumu pārskats • Kopsavilkums par uzņēmuma ienākumiem
 18. 18. 18 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Bilance Aktīvi Apgrozāmie līdzekļi Pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi = Pasīvi Pašu kapitāls • Pamatkapitāls • Papildkapitāls • Rezerves • Nesadalītā peļņa Aizņemtais kapitāls (saistības) • Ilgtermiņa saistības • Īstermiņa saistības
 19. 19. Bilance 19 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) •Kāds ir bilances mērķis? •Kādi ir bilances galvenie elementi?
 20. 20. Bilance - Mērķis 20 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Parāda finanšu stāvokli konkrētā datumā • Tiek sagatavota regulāri (ikmēneša, ceturkšņa, gada beigās) • Kopsavilkums par saimniecisko darbību no tās pirmssākumiem • Bilance ietver: Aktīvi: Nauda, akcijas, debitori, aprīkojums, u.c. Saistības: Kreditori, parādi piegādātājiem, aizņēmumi Pašu kapitāls: uzņēmuma vērtība pēc tam, kad ir atskaitīts tas, ko uzņēmums ir parādā.
 21. 21. Bilance 21 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Kopējie aktīvi = Pamatlīdzekļi Ēkas, iekārtas + Apgrozāmie līdzekļi Nauda, akcijas, debitori Kopējās saistības = Akciju / pašu kapitāls & Rezerves + Aizņemtais kapitāls Nemateriālie aktīvi Patenti, autortiesības, preču zīmes +
 22. 22. Bilance 22 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Aktīvi Pamatlīdzekļi, Apgrozāmie līdzekļi, nemateriālie = Saistības Ilgtermiņa, Īstermiņa + Pašu kapitāls Pamatkapitāls Nesadalītā peļņa
 23. 23. Bilance 23 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Sastāvdaļas Aktīvi Uzņēmuma resursi, kas, domājams, palielinās vai radīs nākotnes naudas plūsmas (viss, kas uzņēmumam pieder) Saistības Uzņēmuma saistības attiecībā uz trešajām personām vai prasības pret to aktīviem, (uzņēmuma parāds) Pašu kapitāls Atlikušie procenti vai atlikušās prasības pret uzņēmuma aktīviem pēc saistību atskaitīšanas (īpašnieku tiesības)
 24. 24. Bilance • Pamatlīdzekļi • Izmantošanai uzņēmumā, nevis tālākpārdošanai - ilgtermiņa aktīvi Zeme un ēkas Stādījumi un iekārtas Mehāniskie transportlīdzekļi Aprīkojums un piederumi Finanšu aktīvi A • Apgrozāmie līdzekļi • Īstermiņa aktīvi - viegli konvertējami naudā Krājumi Debitori & Avansa maksājumi Skaidra nauda un nauda kontā • Nemateriālie aktīvi • Nav fiziski taustāmi Patenti, autortiesības, Preču zīmes, franšīzes
 25. 25. Bilance • Saistības - kur uzņēmums ņem naudu, lai finansētu savu darbību • Kategorijas • Īpašnieku kapitāls • Parastās akcijas • Priekšrocību akcijas • Rezerves • Kreditori – sadalās termiņā līdz 1 gadam un ilgāki par gadu • Gada laikā • Bankas overdrafts, terminētais kredīts • Tirdzniecības kreditori, uzkrājumi • Finanšu noma • Nodokļi (UIN, PVN, NĪN) • Dividendes • Atliktie ienākumi Ilgāk par vienu gadu • Aizdevumi, hipotēkas • Finanšu noma 25
 26. 26. Bilance 26 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Aktīvi Pamatlīdzekļi + Inventārs + Debitoru parādi + Nauda un naudas ekvivalents = Kopējie aktīvi Pašu kapitāls un saistības Pašu kapitāls Pamatkapitāls + Papildkapitāls + Nesadalītā peļņa + Rezerves = Kopējais pašu kapitāls Saistības Ilgtermiņa aizdevumi + Īstermiņa aizdevumi + Maksājumi = Kopējais pašu kapitāls un saistības Kopējie aktīvi = kopējais pašu kapitāls un saistības GeographyIshistory.com
 27. 27. BILANCES PĀRSKATS • Pamatlīdzekļi • Īpašumi, iekārtas& aprīkojums XX • Nemateriālie aktīvi XX • Finanšu aktīvi XX • XX • Apgrozāmie līdzekļi • Krājumi XX • Tirdzniecības un citi debitoru parādi XX • Nauda un naudas ekvivalents XX • XX • Kredīti, īsāki par 1 gadu (XX) • Neto apgrozāmie līdzekļi XX • Kopējie aktīvi, kas mazāki par pašreizējām saistībām XX • Kredīti, ilgāki par 1 gadu (XX) • Neto aktīvi XX • Finansēti no • Pašu kapitāls • Pamatkapitāls XX • Nesadalītā peļņa XX • Kopējais pašu kapitāls XX 27 Bilance Uz .....gada 31.decembri
 28. 28. Bilance Piemērs 28 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Pamatlīdzekļi • Īpašumi, iekārtas& aprīkojums 244,967 • Finanšu aktīvi 1,270 246,237 • Apgrozāmie līdzekļi • Krājumi 260,579 • Debitoru parādi 487,794 • Nauda un tās ekvivalents 1,214,196 1,963,839 • Kredīti, īsāki par 1 gadu (398,851) • Neto apgrozāmie līdzekļi 1,564,988 • Kopējie aktīvi, kas mazāki par pašreizējām saistībām 1,809,955 • Kredīti, ilgāki par 1 gadu ( - ) • Neto aktīvi 1,809,955 • Financed by • Pašu kapitāls • Pamatkapitāls 100,000 • Nesadalītā peļņa 1,709,955 • Kopējais pašu kapitāls 1,809,955
 29. 29. Bilance Uzdevums • Ēkas 500,000 • Krājumi 10,000 • Nodokļi 35,000 • Akcijas 100,000 • Aizņēmumi īsāki par 12 mēn 50,000 • Aizņēmumi garāki par 12 mēn 150,000 • Debtori 80,000 • Nesadalītā pelņa 405,000 • Priekšapmaksa 5,000 • Aprīkojums un piederumi 15,000 • Nauda 135,000 • Nemateriālās vērtības 50,000 • Kreditori 55,000 29 Gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. martā, XYZ Traders ir šādi aktīvi un saistības: Izmantojot doto paraugu, lūdzu, aizpildiet bilanci
 30. 30. Bilance Atrisinājums 30 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Pamatlīdzekļi • Īpašumi, iekārtas& aprīkojums 515,000 • Nemateriālie aktīvi (vērtības) 50,000 565,000 A • Apgrozāmie līdzekļi • Krājumi 10,000 • Debitoru parādi 85,000 • Nauda un tās ekvivalents 135,000 230,000 B • Kredīti, īsāki par 1 gadu (140,000) C • Neto apgrozāmie līdzekļi 90,000 D = (B - C) • Kopējie aktīvi, kas mazāki par pašreizējām saistībām 655,000 E = (A + D) • Kredīti, ilgāki par 1 gadu (150,000) F • Neto aktīvi 505,000 E - F • Financed by • Pašu kapitāls • Pamatkapitāls 100,000 • Nesadalītā peļņa 405,000 • Kopējais pašu kapitāls 505,000 Ēkas 500K & Aprīkojums 15K Debitori 80K, Priekšapmaksa 5K Kreditori 55K, Nodoķļi 35K, Aizņēmums < 12mēn 50K
 31. 31. Bilance - Apkopojums 31 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Parāda finanšu stāvokli konkrētā datumā. • Tiek sagatavota regulāri • Kopsavilkums par saimniecisko darbību no tās pirmssākumiem • Galvenie bilances elementi: Aktīvi Saistības Pašu kapitāls
 32. 32. 32 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Naudas plūsma
 33. 33. Naudas plūsmas pārskats 33 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Kāds ir naudas plūsmas mērķis? • Kādi ir naudas plūsmas galvenie elementi?
 34. 34. Naudas plūsma - Mērķi 34 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Kopsavilkums par ienākošo un izejošo naudas plūsmu konkrētā laikā • Tiek sagatavots regulāri (reizi nedēļā, reizi mēnesī, gada beigās) • Sniedz noderīgus brīdinājuma signālus • Rāda, kad uzņēmumam beidzas nauda • Identificē naudas līdzekļu avotus un kur nauda tiek tērēta • Palīdz uzturēt balansu starp ienākošo un izejošo naudas plūsmu • Parāda investīciju iegādi kā izejošu naudu
 35. 35. Naudas plūsma - Mērķi 35 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Nodrošina atbilstošu informāciju – uzņēmuma naudas ieņēmumi/ izdevumi konkrētā periodā. • Paziņojums sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem : No kurienes nāk nauda? Kur tika izmantota nauda? Kādas ir naudas atlikuma izmaiņas?
 36. 36. Naudas plūsma 36 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Saturs un formāts Pamatdarbība Ienākošā un izejošā naudas plūsma no pamatdarbības (pārdošanas ieņēmumi, algu izmaksas, u.c.) Ieguldījumi Ienākošā un izejošā naudas plūsma no ilgtermiņa aktīviem (jaunu iekārtu iegāde) Finanses Ienākošā un izejošā naudas plūsma no ilgtermiņa saistībām un pašu kapitāla. (Aizņēmumi, dividenžu izmaksa) Naudas plūsmas pārskata vērtība ir tā, ka tas palīdz lietotājiem novērtēt likviditāti, maksātspēju un finansiālo elastību.
 37. 37. Naudas plūsma 37 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Trīs dažādas sadaļas:  Pamatdarbība,  Investēšana,  Finansēšana Naudas plūsmas pārskats Naudas plūsma no pamatdarbības aktivitātēm € XXXX Naudas plūsma no investēšanas aktivitātēm € XXXX Naudas plūsma no finansēšanas aktivitātēm € XXXX Neto pieaugums (samazinājums) naudas izteiksmē € XXXX Nauda gada sākumā € XXXX Nauda gada beigās € XXXX
 38. 38. Pārskats par Naudas plūsmu Ienākošā naudas plūsma Ieņēmumi no pamatdarbības Pamatdarbības naudas plūsma Izejošā naudas plūsma Pamatdarbības izdevumi Stādījumu, iekārtu un citu ilgtermiņa investīciju pārdošana Naudas plūsma no investīciju iespējām Stādījumu, iekārtu un citu ilgtermiņa investīciju iegāde Debitoru parādu pieaugums, priekšrocību akciju un parasto akciju emisija Naudas plūsma no finansēšanas darbībām Parādu atmaksāšana, priekšrocības un parasto akciju iegāde, dividenžu izmaksa Neto naudas plūsmas izmaiņas 38 A Naudas plūsma Kā mērīt uzņēmuma naudas plūsmu + + =
 39. 39. SIA ABC Naudas plūsma Par 2015.gadu 39 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) 31 Dec 15 31 Dec 14 Piezīmes € € Naudas plūsma no pamatdarbības Ieņēmumi no pamatdarbības 1 445,312 1,148,542 Samaksātie nodokļi (81,749) (106,485) Neto naudas plūsma no pamatdarbības 363,563 1,042,057 Ieguldījumu naudas plūsma Izdevumi pamatlīdzekļu iegāde (311,601) (21,048) Izdevumi nemateriālo līdzekļu iegādei 0 0 Saņemtie procentu maksājumi 25,502 22,175 Neto naudas plūsma no ieguldījumiem (286,099) 1,127 Finanšu aktivitāšu naudas plūsmas Samaksātie procenti 0 0 Neto naudas plūsma no finanšu aktivitātēm 0 0 Naudas un naudas ekvivalentu neto pieaugums 77,464 1,043,184 Nauda un naudas ekvivalents gada sākumā 1,136,732 93,548 Nauda un naudas ekvivalents gada beigās 2 1,214,196 1,136,732
 40. 40. SIA ABC Naudas plūsma par 2015.gadu 1.piezīme 40 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) 31 Dec 15 31 Dec 14 € € Peļņa pēc nodokļiem 645,317 953,082 Atskaitījumi Ienākuma nodoklis 82,699 109,285 Finanšu ienākumi (25,502) (22,175) Pamatdarbības peļņa 702,514 1,040,192 Korekcija Nolietojums 108,245 49,324 Changes in working capital Krājumi (5,094) (14,356) Debitoru parādi (337,962) (33,875) Dažādi maksājumi (22,391) 107,257 Naudas ieņēmumi no pamatdarbības 445,312 1,148,542 1. PAMATDARBĪBAS PEĻŅAS PĀRNESE UZ PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMU
 41. 41. SIA ABC Naudas plūsma par 2015.gadu 2.piezīme 41 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) 2. NAUDAS UN NAUDAS EKVIVALENTA ANALĪZE UN DEBITORU PARĀDI At 31 Dec 2014 Cash Flow At 31 Dec 2015 € € € Nauda 1,136,732 77,464 1,214,196 Bankas overdrafts 0 0 0 Kopā 1,136,732 77,464 1,214,196 Augstākminētajiem skaitļiem jāsakrīt ar naudas plūsmas pārskatu un bilancē norādīto
 42. 42. Naudas plūsma - apkopojums 42 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)  Kopsavilkums par naudas kustību konkrētā laika periodā  Tiek sagatavots regulāri  Sniedz noderīgus brīdinājuma signālus  Bez naudas – uzņēmums nevar pastāvēt.  Nodrošina atbildes uz sekojošiem jautājumiem:  No kurienes nāk nauda?  Kur tika izmantota nauda?  Kādas ir naudas atlikuma izmaiņas?
 43. 43. Kopsavilkums Peļņas un zaudējumu aprēķins, Bilance un Naudas plūsmas pārskats 43 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Bilance – tagadne. Uzņēmuma vērtība noteiktā brīdī. Aktīvu un pasīvu pārskats. Naudas plūsma - nākotne Parāda naudas rašanās avotus (ienākošā plūsma) un naudas izmantošana (izejošā plūsma) Peļņas un zaudējumu aprēķins– vēsture Mēra un atspoguļo peļņu, kas radīta noteiktā laika periodā. Peļņa/ Zaudējumi ir atzinums, kas balstīts uz grāmatvedības principiem. GeographyIshistory.com
 44. 44. • Kas ir •Finansiālais stāvoklis - (Vai esat maksātspējīgs/ Ko tas ir vērts?) •Naudas plūsmas līmenis – (Vai varam nomaksāt savus parādus) • Kreditori (Kam mēs esam parādā) • Debitori (Kas ir parādā mums) •Rentabilitāte •Pamatlīdzekļi •Izņēmuma gadījumi • Rodas bažas? Finanšu pārskati Ko mēs vēlētos zināt? 44 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 45. 45. • Bilance •Neto aktīvi •Banka •Kreditori •Debtori •Pamatlīdzekļi Finanšu pārskati Pārskatīšanas process 45 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) • Peļņas un zaudējumu aprēķins • Revidenta ziņojums • Naudas plūsma • Saistītās piezīmes
 46. 46. • Gada pārskatu pārskatiet pilnībā (komentārus, piezīmes utt.) • Direktora pienākumi – Vadības ziņojums • Neatkarīgo revidentu ziņojums” apstiprina, vai ir izpildīti visi pienākumi • Revīzijas atzinums- Ja negatīvs – obligāti jautājums Kāpēc? • Pārskata dati- salīdzinājums, industrijas rādītāji, vai sasniegts plānotais • Izslēgtie darījumi ietekmē rezultātu Finanšu pārskati Pārskatīšanas process 46 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 47. 47. • Atcerieties! • Finanšu pārskati – vēsturiski dati • Peļņa NAV skaidra nauda! • Dažādi izņēmumi – pievērst īpašu uzmanību! • Nākotnes prognozes • Ierobežojumi – netiek parādīti Personāla ētika Gaidāmie tehnoloģiskie sasniegumi Tirgus pozīcija Iekārtu vecums Finanšu pārskati Pārskatīšanas process 47 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)
 48. 48. Secinājumi 48 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) Tagad jūs spējat; Identificēt galvenos pārskatis Noteikt katra pārskata mērķi Uzskaitīt katra pārskata galvenās sastāvdaļas Pārskatīt Gada pārskatu
 49. 49. Secinājumi 49 Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) PZA Tirdzniecības gada rezultāti gadā, salīdzinājums ar budžetu un nozares vidējo Ieņēmumi – Izdevumi = Peļņa/ Zaudējumi Bilance Finanšu stāvoklis konkrētā brīdī Aktīvi = Saistības + Pāsu kapitāls Naudas plūsma Naudas kustība gada laikā, Bez naudas – uzņēmums nevar izdzīvot Pamatdarbības, Ieguldījumu, Finansēšanas
 50. 50. Paldies par uzmanību!

×