Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Irene Bohman-Vattenbrist-det-behovs-mer-kunskap-battre-verktyg-och-samarbete(20)

Publicidad

Más de Geological Survey of Sweden(20)

Último(20)

Publicidad

Irene Bohman-Vattenbrist-det-behovs-mer-kunskap-battre-verktyg-och-samarbete

 1. Vattenbrist - det behövs mer kunskap, bättre verktyg och samarbete Grundvattendagarna 2019-10-24 Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Södra Östersjön
 2. Vattenförvaltning förvalta kvalitet och kvantitet långsiktigt
 3. Vattenbristläget 21oktober Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Syftet med tjänsten är att ge en överblick hur tillgången på vatten är på en övergripande skala.
 4. Från SGU Från SMHI Generell risk för vattenbrist
 5. Nytt regeringsuppdrag N2019/01827/DL, samordnas av länsstyrelsen i Kalmar län Kartlägg och analysera vattensituationen 1. Hur påverkar vattensituationen förutsättningarna att tillgodose invånarnas behov av dricksvatten 2. Hur påverkar vattensituationen olika sektorer, inkl samhällsviktig verksamhet samt natur- och kulturmiljöer 3. Vilken förmåga finns att förebygga, motstå och hantera en vattenbristsituation.
 6. Sammanfattning (juli) • Förutsättningarna att tillgodose invånarna med dricksvatten vid en vädermässigt normal sommar anses vara fortsatt god i hela landet. • 3 av 21 Länsstyrelser meddelar att det vid en fortsatt varm och torr sommar finns risk för vattenbrist i hela eller delar av länet. Hälften (10 st) av länen uppger att det föreligger liten risk/risk i begränsade områden. • Enskilda och mindre vattentäkter, lantbruket inberäknat, löper större risk att påverkas av aktuell vattensituation vid varmt och torrt väder. • Vattenbristen 2018 har satt spår i naturen och kulturlandskapet. Inventering av skadorna pågår, men vattenlevande organismer, skogen och lantbruket uppges vara särskilt påverkat.
 7. Denna förvaltningscykel Ny riskbedömning: risk för låga grundvattennivåer Förra förvaltningscykeln
 8. Var behövs först mer övervakning (och var behövs åtgärder direkt)? Preliminära resultat av riskbedömningen Vattendistrikt Kvalitet Kvantitet Bottenviken 54 (26) 1 (1) Bottenhavet 195 (50) 11(1) Norra Östersjön 326 (186) 43 (16) Södra Östersjön 321 (110) 153 (121) Västerhavet 273 (86) 30 (13) Summa 1169 (458) 238 (149) * Anges som totala antalet förekomster i risk. Siffran i parentes anger förekomster i risk med krav på fysisk åtgärd.
 9. Återrapportering för 2018 Centrala myndigheter • 23 av 36 åtgärder i tid • Kraftsamling behövs Länsstyrelserna • Miljökvalitetsnormerna som prioriteringsgrund för tillsyn • Satsning på vattenskydd Kommunerna • Miljökvalitetsnormerna som prioriteringsgrund • Satsningar på små avlopp Länk till rapporten
 10. Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska prioritera/förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden samt ge kommunerna stöd och råd vid inrättande av vattenskyddsområde. Kommunerna ska tillse att vattenskyddsområden inrättas Central vägledning Regional vägledning, beslutande Lokal tillsyn, skyddsarbete Dricksvattenskydd
 11. Kommuner: Dricksvattenskydd 10% (30%) 61% (44%) 29% (26%) Vattentäkter med fullgott skydd Vattentäkter med skydd som behöver revideras Kommunala vattentäkter utan skydd 27% (44%) 73% (56%) Vattentäkter med tillstånd för uttag Vattentäkter utan tillstånd för uttag Kommuner: Tillstånd vattenuttag
 12. Läns- styrelsernas arbete med vatten- försörjnings planer Status för plan Samverkan med kommunerna? Beslutsår Blekinge Klar Ja 2019 Dalarna Klar Ja 2012 Gotland Klar Ja 2018 Gävleborg Klar Ja 2015 Halland Påbörjad Ja Jämtland Klar Ja 2015 Jönköping Under revidering Ja 2015 Kalmar Under revidering Ja 2013 Kronoberg Under revidering Ja 2012 Norrbotten Klar Ja 2014 Skåne Under revidering Ja 2012 Stockholm Klar Ja 2018 Södermanland Påbörjad Ja Uppsala Påbörjad Ja Värmland Påbörjad Ja Västerbotten Klar Ja 2013 Västernorrland Klar Ja 2016 Västmanland Påbörjad Ja Västra Götaland Påbörjad Ja Örebro Påbörjad Ja Östergötland Under revidering Ja 2014
 13. Kommunerna och vattenförsörjningsplaner Har kommunen arbetat in den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen?
 14. Vad behövs mer?
 15. Vattenuttag – information saknas Observera att uppgifter saknas från Uppsala, Stockholm och Halland.
 16. Läget per avrinningsområde önskvärt Vattendragsmodell för Emåns avrinningsområde Olika scenarier • Återskapa effekten av försvunna våtmarker • Ca 10 större våtmarksområden placeras ut i landskapet • Påverkan på flödesregim och fördröjande effekt • Effekten vid t.ex. intensiv nederbörd samt torrperiod • Effekter av olika skyddsåtgärder
 17. Bättre koll på koppling mellan yt- och grundvatten Geologiska och hydrologiska förutsättningar är olika Grundvatten – ytvatten ofta är samma vatten Ca 70 % av den kommunala vattenförsörjningen baseras på ytvatten.
 18. • Ökad temperatur • Förändrade nederbördsmönster • Fler extrema vädersituationer och snabba förändringar • Ökat vattenbehov: befolkning, turism, livsmedelsindustri • Risk för torka och vattenbrist Effekter av förändrat klimat Regionala analyser med större träffsäkerhet behövs
 19. Klimatanpassad lagstiftning Mer vatten i landskapet • Tidsbegränsade tillstånd för vattenuttag genom en nationell plan för omprövning • Krav på att peka ut områden där översvämning tillåts • Regelverk som kräver/stimulerar anpassad dränering i vissa områden • Möjlighet att fånga flödestoppar med villkor anpassade till lokala flödesregimer
 20. Behov av samordnad styrning som utgår från vattnets geografi Nationellt • En övergripande nationell vattenförsörjningsplan • Statligt stöd för större kommunövergripande investeringar i vattenförsörjningsinfrastruktur Distriktsnivå • Samordnad planering utifrån avrinningsområden respektive grundvattenmagasin Lokalt • Krav på mellankommunal samverkan
 21. Behov av nya redskap inom vattenförvaltning • Kvantitativ status som en del av miljökvalitetsnormerna enligt samma regelsystem som för kvantitativ status för grundvatten • Uppdrag inom vattenförvaltningen att ta fram särskilda åtgärdsprogram för vattenbrist/torkaplaner för vattendistrikten i Sverige • •
 22. Tack!
Publicidad