Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Más de Geological Survey of Sweden(20)

Publicidad

Último(20)

Jenny Norrman-Okad-kunskap-om-vattenuttag

 1. HUR MYCKET ÄR DET VÄRT? HÅLLBARHETSUTVÄRDERING AV ÅTGÄRDSALTERNATIV VID EN KEMTVÄTT SOM FÖRORENAT GRUNDVATTNET I HELSINGBORG JENNY NORRMAN
 2. Project risks Benefits 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 2 BAKGRUND • Efterbehandling av förorenade områden • Komplicerat och ofta dyrt • Ökad helhetssyn - hållbarhet • Forskningsprojekt SAFIRE • Kan hållbarhetsutvärderingar också öka effektiviteten av efterbehandlingar? • 5 fallstudier; varav en kemtvätt i Helsingborg Naturvårdsverket:
 3. SAFIRE – SUSTAINABILITYASSESSMENT FOR IMPROVED REMEDIATION EFFICIENCY • Projektets övergripande syfte: • Att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan öka effektiviteten i efterbehandling av förorenade områden i Sverige. • Projektperiod: 2015-2018 (2019) • Finansiär: Formas - SGI (TUFFO); fallstudier: SGU, Svalövs kommun, NCC • Projektledare: Lars Rosén, Chalmers • Deltagare: • Chalmers, SGI, SGU, AnthesisEnveco, NCC (dvs forskare, problemägare, utförare och myndigheter) 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 3
 4. Åtgärds- och referensalternativ Val av kriterier Miljömässig hällbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Sammantagen hållbarhets- analys Överväganden av beslutsfattare Inhämta ny information Uppdatera Dokumentera och kvalitetssäkra Rapportera och kommunicera Granska Beslutsstöd (Riskvärdering) SCORE Viktning av kriterier Beslut Preferenser, lagar, normer Metod hållbarhetsutvärdering: SCORE - Sustainable Choice Of REmediation 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 4
 5. FALLSTUDIE BLEKINGEGATAN JENNY NORRMAN*, HENRIK NORDZELL**, TORE SÖDERQVIST**, LUCA FRANCESCHINI*, LARS ROSÉN* *CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA ** ANTHESIS ENVECO Länk till rapport: https://research.chalmers.se/publication/509919/file/509919_Fulltext.pdf
 6. GRUNDVATTEN HELSINGBORG • Sedimentär berggrund • Största förekomst s.k. Helsingborgsandstenen (Ramlösa) • Över- och underlagras av ler/siltsten • Risker: • ”föroreningar” (↓) och salt grundvatten (↑) • Aktuellt att utöka för att säkra dricksvattenförsörjning regionalt 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 6
 7. F.D. KEMTVÄTT BLEKINGEGATAN • Såpa- och sodatillverkning (tallråolja) samt tillverkning av elektriska kablar • 1929: Start av kemtvätt + färgning av textilier • 1933: sluten anläggning (torkning, destillation, tvättning), perkloreten (PCE) Knapphändig information om tidiga vätskor, hantering och lagring! • Ägarbyte 1970, såpa-, sodatillverkning avvecklas 1978, kemtvätten 1979 • 1979: Rivning av byggnader på Räven 4A och 4B - 3 nya fastigheter 56-58 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 7
 8. Grundvatten, jord, porluft & inomhusluft Huvudsakliga risker: Inandning av ångor (inomhus) Påverkan grundvatten UNDERSÖKNINGAR 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 8
 9. KONCEPTUALISERING: DELOMRÅDEN 1a. Primärt källområde – omättad zon (0-9 mumy - sandsten) 2a. Källområde (ytligt) – mätttad zon (9-18 mumy – sandsten) 2b. Källområde (djupt) – mätttad zon (18 – 35/40 mumy – ler/siltsten) 3a. Föroreningsplym (ytlig) – mättad zon 3b. Föroreningsplym (djup) – mättad zon (Helsingborgsandsten) 4. Föroreningsplym – omättad zon 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 9
 10. ÅTGÄRDSALTERNATIV - ÖVERSIKT Delområde Referens Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 1 (yta) Rivning Rivning Rivning Rivning Rivning 1 (0-2 m) Schakt Schakt Schakt Schakt Schakt 1 (2-9 m) SVE SVE SVE ISTD ISTD 2a (9-18 m) IS CR/CO/B IS CR/CO/B IS CR/CO/B ISTD 2b (18 -~35 m) ISTD 3a (plym nedst.) 4 PRB 4 PRB 4 PRB 4 (omättad zon) Tekn. åtgärder + MNA Tekn. åtg. + MNA Tekn. åtg. + MNA MNA MNA MNA Kostnad (MSEK) 11-19 23-41 26-45 31-53 43-70 60-89 SVE – vakuumextraktion, IS CR/CO/B – in situ kemisk oxidation/reduktion/bioremediering, ISTD – termisk behandling, PRB – permeabla reaktiva barriärer, MNA – naturlig självrening, tekniska åtgärder – ventilation 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 10
 11. NYCKELKRITERIER I SCORE Samhälls- ekonomisk lönsamhet Jord Flora & fauna Grundvatten Ytvatten Sediment Luft Förbrukning av icke-förnybara resurser Produktion av ej återvinnings- bart avfall Lokal acceptans Närmiljö och trivselfaktorer Effekter på… Fokusgrupper – intervjuer - litteratur Hälsa & säkerhet Kulturarv Lokalt deltagande Rättvisa 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 11
 12. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 12 MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET • Workshop med olika aktörer för poängsättning och viktning av effekter på jord, grundvatten och avfall • Förenklad LCA (SimaPro) för bedömning av effekter på naturresurser och luft • Indata från Regenesis + RGSNordic -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 -0.56 0.32 0.00 0.80 0.73 Environmental sustainability score
 13. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 13 SOCIAL HÅLLBARHET • Workshop med olika aktörer för poängsättning och viktning av sociala effekter 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 1.03 1.51 1.95 2.23 2.62 Socio-cultural sustainability score
 14. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 14 EKONOMISK HÅLLBARHET • Workshop med olika aktörer för att sortera ut viktiga ekonomiska effekter • Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys • Nyttor (B), kostnader (C) • B > C? • Mest lönsamma alternativ? -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 -019 053 112 097 104 Economic sustainability (Net present value, MSEK)
 15. B1. Ökat markvärde på fastigheten där EBH sker C1. Åtgärdskostnader B2. Positiv extern effekt: Förbättrad hälsa C2. Negativ extern effekt: Försämrad hälsa till följd av åtgärderna B3. Positiv extern effekt: Förbättrad miljö C3. Negativ extern effekt: Försämrad miljö till följd av åtgärderna B4. Andra positiva externa effekter C4. Andra negativa externa effekter Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 15
 16. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 16 [MSEK] Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Nyttoposter B3c. Ökad tillgång på övriga ekosystemtjänster 0 61 131 131 149 B4. Andra positiva effekter 0 3,6 3,6 3,6 6,1 Kostnadsposter C1. Åtgärdskostnader 17 20,5 27,5 41,5 59,5 C3b. Försämrad miljö i omgivningen 0,017 0,09 0,21 0,30 0,31 Nettonuvärde, Mkr -17,0 44,0 106,9 92,8 95,3
 17. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 17 [MSEK] Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Nyttoposter B3c. Ökad tillgång på övriga ekosystemtjänster 0 61 131 131 149 B4. Andra positiva effekter 0 3,6 3,6 3,6 6,1 Kostnadsposter C1. Åtgärdskostnader 17 20,5 27,5 41,5 59,5 C3b. Försämrad miljö i omgivningen 0,017 0,09 0,21 0,30 0,31 Nettonuvärde, Mkr -17,0 44,0 106,9 92,8 95,3 Negativa samhällsekonomiska konsekvenser (K) som kan undvikas med en viss sannolikhet (S) om man efterbehandlar: • Vinstförluster (H2) • Ersättningskostnader för alternativ dricksvattenförsörjning (Helsingborgs stad + Helsingborgs lasarett) Betalningsviljan för att säkra god vattenkvalitet (konsumenter)
 18. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 18 SAMMANVÄGNING -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 -7 41 52 74 79 Normalized total sustainability score Environmental 033% Social 033% Economic 033%
 19. SLUTSATSER BLEKINGEGATAN • Alternativ 4 och 5 rankas högst, endast Alt 1 negativt • Värdet av att skydda grundvattnet är högt: ur samhällsekonomiskt perspektiv fördelaktigt att genomföra en åtgärd som innebär ett gott skydd av grundvattnet • Tiden för genomförande spelar stor roll i den ekonomiska analysen • LCAn ger information om hur man kan göra genomförandet mer ”miljövänligt”: framställning och transport av kemikalier
 20. Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman Studien hade inte varit möjlig utan: • Erik Bergstedt, SGU, projektledare Blekingegatan • Mattias Gustafsson, SGU, expert grundvatten • Helsingborgs kommun, Länsstyrelsen i Skåne • Workshopdeltagare som delade med sig av värdefulla insikter • Helena Nord, RGS Nordic, indata till LCAn Bilder: • Hydrogeologisk karta – SGU kartblad • Profil vid Ramlösa – SGU (2002) • Utbredning Helsingborgssandstenen – VISS • Konceptuell modell föroreningsspridning, översikt Blekingegatan – WSP (2015) Tack till alla er som har bidragit! 2019-10-23
Publicidad