Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Vattenförvaltning, Bo Thunholm

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (15)

Similares a Vattenförvaltning, Bo Thunholm (9)

Anuncio

Más de Geological Survey of Sweden (20)

Anuncio

Vattenförvaltning, Bo Thunholm

  1. 1. Grundvatten inom vattenförvaltningen
  2. 2. Vad är vattenförvaltning? EU-direktiv • Ramdirektivet för vatten • Grundvattendirektivet Huvudaktörer: HaV, SGU, VM5 (=lst), länsstyrelserna
  3. 3. Mål att Europas vatten ska ha god status 2015, 2021…. Grundvatten -God kemisk status -God kvantitativ status Ytvatten -God kemisk status (prioriterade ämnen) -God ekologisk status (näringsämnen, fisk, syrgas, morfologiska förhållanden mm)
  4. 4. Åtgärder Ska sättas in där det behövs för att uppnå god status Åtgärdsprogram ”34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status”
  5. 5. SGUs roll och ansvar • SGU har genomfört grundvattendirektivet i svensk rätt • 5 föreskrifter som reglerar VMs arbete • Vägledning, EU-kommissionens arbetsgrupp • Dataförsörjare • Utförare
  6. 6. Föreskrift SGU 2014:1 Övervakning av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:1 Kartläggning och analys av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:2 Om miljökvalitetsnormer och statusklassificering Föreskrift SGU-FS 2008:1 Om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten Föreskrift SGU-FS 2008:3 Om redovisning av förvaltningsplan •EU-direktiv •2000/60EG •2006/118/EG •Förordning •Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660 •Miljöbalken kap. 5 Arbetet bedrivs i 6-årscykler
  7. 7. Inledande kartläggning Grundvattenförekomster (ca 3200 st) -sand och grus -sedimentärt berg -kristallint berg (vid större vattentäkter)
  8. 8. Miljökvalitetsnormer Det är endast grundvattenförekomster utsatta för risk att inte nå god status som ska tilldelas en miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsnorm för grundvatten (avs. kemisk status) Utgångspunkt för att vända trend Riktvärde - ämne och koncentration Riktvärdet fastställs som norm enligt MB 5 kap. Vattendelegationerna beslutar om MKN
  9. 9. Regional mö (g.delprogr.) Verifiering Screening Nationellt (150 fk) Regionalt (330 fk) • Gemensamma delprogram • Verifiering • Screening • mm.. Grundvattendata miljöövervakning
  10. 10. Vattentäktsarkivet (ca 700 fk) Råvattenkontrollen viktig datakälla för vattenförvaltningen! Data i Vattentäktsarkivet lämnas på frivillig basis

×