Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Vattenförvaltning, Peter Dahlqvist

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Vattenförvaltning, Peter Dahlqvist (18)

Más de Geological Survey of Sweden (20)

Anuncio

Vattenförvaltning, Peter Dahlqvist

 1. 1. Grundvatten inom vattenförvaltningen
 2. 2. Vad är vattenförvaltning? EU-direktiv •Ramdirektivet för vatten •Grundvattendirektivet Huvudaktörer: HaV, SGU, VM5 (=lst), länsstyrelserna
 3. 3. Mål att Europas vatten ska ha god status 2015, 2021…. Grundvatten -God kemisk status -God kvantitativ status Ytvatten -God kemisk status (prioriterade ämnen) -God ekologisk status (näringsämnen, fisk, syrgas, morfologiska förhållanden mm)
 4. 4. Åtgärder Ska sättas in där det behövs för att uppnå god status Åtgärdsprogram ”34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status”
 5. 5. SGUs roll och ansvar •SGU har genomfört grundvattendirektivet i svensk rätt •5 föreskrifter som reglerar VMs arbete •Vägledning, EU-kommissionens arbetsgrupp •Dataförsörjare •Utförare
 6. 6. Föreskrift SGU 2014:1 Övervakning av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:1 Kartläggning och analys av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:2 Om miljökvalitetsnormer och statusklassificering Föreskrift SGU-FS 2008:1 Om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten Föreskrift SGU-FS 2008:3 Om redovisning av förvaltningsplan •EU-direktiv •2000/60EG •2006/118/EG •Förordning •Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660 •Miljöbalken kap. 5 Arbetet bedrivs i 6-årscykler
 7. 7. Föreskrift SGU 2014:1 Övervakning av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:1 Kartläggning och analys av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:2 Om miljökvalitetsnormer och statusklassificering Föreskrift SGU-FS 2008:1 Om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten Föreskrift SGU-FS 2008:3 Om redovisning av förvaltningsplan •EU-direktiv •2000/60EG •2006/118/EG •Förordning •Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660 •Miljöbalken kap. 5 Arbetet bedrivs i 6-årscykler
 8. 8. Inledande kartläggning Grundvattenförekomster (ca 3200 st) -sand och grus -sedimentärt berg -kristallint berg (vid större vattentäkter)
 9. 9. Riskbedömning Riskerar grundvattenförekomsten att inte uppnå god status (2021)? Vilka ämnen förorenar? Var saknar vi en god vattenbalans?
 10. 10. Föreskrift SGU 2014:1 Övervakning av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:1 Kartläggning och analys av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:2 Om miljökvalitetsnormer och statusklassificering Föreskrift SGU-FS 2008:1 Om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten Föreskrift SGU-FS 2008:3 Om redovisning av förvaltningsplan •EU-direktiv •2000/60EG •2006/118/EG •Förordning •Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660 •Miljöbalken kap. 5 Arbetet bedrivs i 6-årscykler
 11. 11. Miljökvalitetsnormer Det är endast grundvattenförekomster utsatta för risk att inte nå god status som ska tilldelas en miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsnorm för grundvatten (avs. kemisk status) Utgångspunkt för att vända trend Riktvärde - ämne och koncentration Riktvärdet fastställs som norm enligt MB 5 kap. Vattendelegationerna beslutar om MKN
 12. 12. MKN, forts För alla förekomster gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler Riktvärden kan variera mellan grundvattenförekomster (och ska sättas med hänsyn till vilken användning grundvattnet har)
 13. 13. Statusklassificering Har åtgärder gett resultat? Överskrids miljökvalitetsnormen? Är data representativa för förekomsten? otillfredsställande kemisk status Vilken data används i statusklassificering?
 14. 14. Föreskrift SGU 2014:1 Övervakning av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:1 Kartläggning och analys av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:2 Om miljökvalitetsnormer och statusklassificering Föreskrift SGU-FS 2008:1 Om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten Föreskrift SGU-FS 2008:3 Om redovisning av förvaltningsplan •EU-direktiv •2000/60EG •2006/118/EG •Förordning •Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660 •Miljöbalken kap. 5 Arbetet bedrivs i 6-årscykler
 15. 15. Regional mö (g.delprogr.) Verifiering Screening Nationellt (150 fk) Regionalt (330 fk) •Gemensamma delprogram •Verifiering •Screening •mm.. Grundvattendata miljöövervakning
 16. 16. Vattentäktsarkivet (ca 700 fk) Råvattenkontrollen viktig datakälla för vattenförvaltningen! Data i Vattentäktsarkivet lämnas på frivillig basis
 17. 17. Aktuellt inom vattenförvaltningen EU-kommissionens granskning av förvaltningsplaner, genomförande av direktiven –övervakning (anpassad till direktivskrav) –färre undantag –mm Vägledning till föreskrifterna på remiss till lst/VM/HaV inom kort. Kommer att finnas på www.sgu.se. Arbete med nya förvaltningsplaner och åtgärdsprogram pågår. Beslutas i slutet av 2015.
 18. 18. Tack! peter.dahlqvist@sgu.se

×