ACOTACIÓ, TALL I SECCIONS

DIBUIX TÈCNIC
«ACOTACIÓ, TALLS I SECCIONS»
Silvia Mejías Tarancón
Al 1933 Alfonso Bialetti va dissenyar i va patentar
el seu invent, una cafetera que elabora cafè fent
passar aigua bullida pressuritzada per vapor, a
través de cafè molt.
L’Empresa Bialetti
continua produint el
mateix model,
denominat «Moka
Express» que s'ha
tornat un dels
elements bàsics de la
cultura mundial!
ÍNDEX
1. ACOTACIÓ
1. ELEMENTS (LÍNIES, EXTREMS, XIFRES, ETC)
2. SIMBOLOGIA (LÍNIES, EXTREMS, XIFRES, ETC)
3. SISTEMES
4. EXEMPLES
2. TALLS I SECCIONS
1. PROCÉS
2. TIPUS I EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
ACOTAR
• ACOTAR és posar les dimensions reals de l’objecte al
dibuix i és independent de l’escala.
• Totes les cotes (mides) han d’estar en la mateixa unitat,
normalment en mm.
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
ELEMENTS DE L’ACOTACIÓ
Els elements que intervenen a l’acotació són:
• Les línies de cota (NO ES CREUEN)
• Les línies auxiliars de cota
• Les cotes o xifres (UNE 1034)
• Línies de referència (Traços oblics)
• Extrems de les línies de cota
Silvia Mejías Tarancón
ELS EXTREMS DE L’ACOTACIÓ
Silvia Mejías Tarancón
Els extrems són:
• Les PUNTES DE FLETXA o TRAÇ OBLIC a 45º i menor a
5 mm.
• En un mateix dibuix hauran de ser TOTS IGUALS
• Les puntes de fletxa poden ser obertes o tancades i les
tancades podran ser a més plenes (pintades).
• L'angle en el vèrtex de la punta de fletxa pot variar entre 15°
i 90° i la seva longitud dependrà de la grandària del dibuix,
però no hauria de sobrepassar els 6 mm.
TIPUS DE LÍNIES
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
2 mm.
7 mm.
59
Línia de cota Fletxes Cota
Línies auxiliars de cota
ELEMENTS DE L’ ACOTACIÓ
La línia de cota
estarà separada
com a mínim de
l’aresta 7 mm.
Les línies auxiliars
de cota sortiran de
la línia de cota 2
mm.
Silvia Mejías Tarancón
ACOTACIÓ D’ARESTES
Les línies de cota no poden coincidir amb les arestes...
...ni ser continuació d’elles...
...no poden coincidir amb els eixos.
Silvia Mejías Tarancón
Les línies d’acotació no es creuen entre sí, ni amb
cap altre línia.
ACOTACIÓ D’ARESTES
Silvia Mejías Tarancón
Las línies d’acotació en sèrie es col·loquen en línia.
ACOTACIÓ D’ARESTES
Silvia Mejías Tarancón
ACOTACIÓ D’ARESTES
Les línies d’acotació no es creuen entre si ni amb cap altra línia no
es creuen entre si ni amb cap altra línia.
Per evitar-ho en l’acotació en paral·lel la col·locarem les cotes
més gran més allunyades i les mes petites més a prop de la peça.
Silvia Mejías Tarancón
45 156 50
35
Si les fletxes es queden juntes es treuen
fora la línia de cota.
Si la xifra de cota té poc espai es
posaran fora, a la dreta!
Si les fletxes no es poden treure fora
es substituïren per un punt.
...i les xifres les posaren amb una
línia de referència
ACOTACIÓ D’ARESTES
Silvia Mejías Tarancón
ACOTACIÓ DE DIÀMETRES
30 •La línia de cota no pot
coincidir amb els eixos de
simetria.
•Els arcs més grans de
180º s’acotaran amb el seu
diàmetre.
•Las línies de cota es
col·locaran en diferents
angles.
Silvia Mejías Tarancón
ACOTACIÓ DE DIÀMETRES
25
O
•No s'acotaran més de
dos circumferències
concèntriques.
•La resta s'acotarà en
una altra vista
•S’afegirà el símbol de
diàmetre quan no sigui
evident que estem
acotant una
circumferència.
Silvia Mejías Tarancón
ACOTACIÓ DE RADIS
•Els arcs menors o iguals a 180º
s'acotaran amb el seu radi.
•La fletxa i la xifra de cota
aniran per fora si hagués
poc espai.
•Si no coneixem el
centre de l’arc,
posarem davant de la
xifra de cota el símbol
de radi “R”.
•La línia portarà la
mateixa direcció que
si fos un radi.
Silvia Mejías Tarancón
Parteixen de la peça i es prolonguen uns 2
mm per sobre de la línia de cota.
Es tracen perpendicularment a l'element
a delimitar, excepte en casos excepcionals.
En xamfrans o arrodoniments es delimita
entre els punts d'intersecció de les
prolongacions de les arestes.
Els eixos i les arestes vistes es poden
aprofitar com a línies auxiliars de cota
però no com a línies de cota.
LÍNIES AUXILIARS DE COTA
Silvia Mejías Tarancón
La separació mínima
serà de 7 mm a la peça
i de 5 mm entre línies
En cossos semiseccionats
només es posa un extrem i la
línia de cota s'interromp.
Han de traçar-se sense
interrupció fins i tot si
l'element al qual es refereixen
està representat mitjançant
una vista interrompuda.
LÍNIES DE COTA
LÍNIES DE COTA DE CORDES, ARCS I ANGLES
S'evitaran les línies de cota
entre els 90º i els 120º
CORDA ARC CORDA
Silvia Mejías Tarancón
7
No es passaran més de DOS cotes
pel mateix centre.
Si el centre de l'arc es troba fora dels
límits del dibuix, la línia de cota ha de
ser feta fallida o interrompuda.
En vistes o talls de peces simètriques
parcialment dibuixades, les línies de cota
s'han de prolongar lleugerament més
enllà de l'eix de simetria.
EXEMPLES DE LÍNIES DE COTA
Silvia Mejías Tarancón
• Les fletxes es dibuixen a l'interior
de la línia de cota.
• Si no hi ha espai, es col·loquen
en l'exterior, prolongant la línia de
cota.
• Si tampoc és possible, les fletxes
se substitueixen per punts.
Grandària proporcional a la
grandària del dibuix
Utilitzar un tipus només de
fletxa en el mateix dibuix.
• Els traços oblics (en dibuixos de
construcció) es dibuixen a 45º.
• Els radis es delimiten amb una sola
fletxa en contacte amb l'element
delimitat. La fletxa pot trobar-se a
l'interior o exterior del contorn de
l'element.
EXTREMS DE COTA
Silvia Mejías Tarancón
Les xifres NO han de:
• ser tallades per cap línia del dibuix
• ni separades per cap línia del
dibuix.
Si no hi ha espai:
• la xifra es col·loca en la
prolongació de la línia de cota
• i si tampoc és possible es dibuixa
una línia de referència.
Tipografia normalitzada UNE 1034
XIFRES DE COTA
Silvia Mejías Tarancón
Els radis, diàmetres, quadrats, etc. es delimitaran amb la lletra o
símbol corresponent davant de la xifra.
Los símbolos de diámetro y cuadrado no se
utilizan cuando resulte evidente.
Diámetro: Ø
Radio: R
Cuadrado:
Radio de esfera: SR
Diámetro de esfera: SØ
SIMBOLOGIA
Els símbols de diàmetre i quadrat
no s'utilitzen quan resulti evident.
SÍMBOLS
Silvia Mejías Tarancón
Quan la cota d'un radi es dedueixi d'unes
altres, s'indicarà amb la fletxa de radi i el
símbol R sense xifra de cota.
Quan una cota sigui redundant (es
dedueixi de la resta) s'indicarà entre
parèntesi.
Les cotes fora d'escala (excepte si són
vistes interrompudes) han d'anar amb la
xifra de cota subratllada amb traç continu
gruixut.
Pendent de comprovació pel client.
Indicació de toleràncies.
MÉS SIMBOLOGIA
70 15
(15)
Silvia Mejías Tarancón
Quan una cota està dividida en diverses
iguals, es delimita com en la figura.
Els intervals circulars poden
ser delimitats indirectament per
indicació del nombre
d'elements. Els elements disposats angularment a
intervals poden delimitar-se com en la figura.
Quan hi hagi diversos elements de la mateixa grandària per a no repetir la
mateixa cota es poden delimitar com s'indica o utilitzar-se lletres de referència.
MÉS SIMBOLOGIA
Silvia Mejías Tarancón
Els xamfrans es delimiten amb
l'altura i l'angle, excepte quan
l'angle és de 45° en què pot
simplificar-se.
Els avellanados es delimiten amb
el diàmetre en la superfície i
l'angle o amb la profunditat de
fresat i l'angle.
MÉS SIMBOLOGIA
Silvia Mejías Tarancón
Mètode 1: text alineat amb línia
de cota i situat a sobre i
lleugerament separat d'aquesta.
Mètode 2: text sempre
horitzontal interrompent la
línia de cota en cotes no
horitzontals.
Les cotes angulars es
poden orientar
MÉTODES D’ACOTACIÓ
Silvia Mejías Tarancón
• Cada element es delimita a continuació de l'anterior.
• S'utilitza quan l'acumulació de toleràncies no afecta a
l'ús de la peça.
• Es poden posar totes les fletxes menys les de 90º.
ACOTACIÓ EN SÈRIE
Silvia Mejías Tarancón
• Es tria un pla de referència
comuna com a origen de diverses
cotes.
• Les línies de cota són paral·leles
entre si
ACOTACIÓ EN PARAL·LEL
Silvia Mejías Tarancón
Resulta de l’ús simultani de l'acotació en sèrie i de
l'acotació en paral·lel.
ACOTACIÓ COMBINADA
Silvia Mejías Tarancón
Acotació per coordenades
Acotació en perspectiva
Es tria un origen de
referència i en una taula a
part es col·loca el valor de
les coordenades i dels
diàmetres
Les línies de referència i les línies
de cota es dibuixen sempre
paral·leles als eixos
SISTEMES D’ACOTACIÓ
Silvia Mejías Tarancón
RESUM NORMES D’ACOTACIÓ
LA LÍNIA DE COTA
• Es col·loca paral·lela a l’aresta
• No és pot utilitzar el contorn de la peça.
• Les fletxes són fines i allargades
LES LÍNIES AUXILIARS
• Són perpendiculars a la línia de cota.
• Sobresurten una mica de la línia de cota.
• No tallen la línia de cota.
LES COTES:
• Representen la mida real.
• S’indiquen habitualment amb mm i mai es posa la
unitat.
• Es col·loquen centrades, per sobre i perpendicular
a la línia de cota, excepcionalment al mig i vertical.
• Mai es col·loquen a l’interior de l’objecte.
• Només s’usa el nombre de cotes necessàries
perquè la peça quedi definida.
• Les cotes es llegiran des d’alt a baix (horitzontals) i
des de l’esquerra a la dreta (verticals).
• Les cotes es col·locaran en la vista que millor
defineixi i mai han de repetir-se Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES: Acotació en sèrie i paral·lel
Silvia Mejías Tarancón
NORMES D’ACOTACIÓ BÀSICA
Silvia Mejías Tarancón
NORMES D’ACOTACIÓ BÀSICA
Silvia Mejías Tarancón
NORMES D’ACOTACIÓ BÀSICA
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
1. Es tria un pla assecant imaginari
2. Se separen les dues parts de la
peça.
3. Se suprimeix la part situada
entre el pla de tall i l'observador.
4. Es projecta la resta de la peça
sobre el pla de projecció.
PROCÉS D'UN TALL
Silvia Mejías Tarancón
Quan la localització del pla de
tall és evident (EIX
ABSCISSES), no és necessària
la indicació de la seva posició o
la seva identificació.
Quan el pla o plans de tall no
són evidents, s'identifica amb
una designació amb lletres
majúscules, la seva posició
s'indica per mitjà d'una línia
tipus H i el sentit d'observació
amb fletxes.
A
A
IDENTIFICACIÓ DEL PLA DE TALL
Silvia Mejías Tarancón
TALL: representa la
part de l'objecte situada
darrere del pla secant.
SECCIÓ: representa la
superfície de contacte
entre la peça i el pla
secant.
DIFERÈNCIA ENTRE UNA SECCIÓ I UN TALL
TALL A - B SECCIÓ A - B
Silvia Mejías Tarancón
1. Utilitzar en general, línia plena fina (tipus B).
2. La direcció del ratllat és de 45º en relació amb les línies principals
del contorn o amb els eixos de simetria.
3. Les diferents parts d'una mateixa peça s'han de ratllar de manera
idèntica.
4. Les seccions de peces juxtaposades s'han de ratllar amb diferent
inclinació o espaiat
5. L'interval entre línies de ratllat es tria en funció de la grandària de
la superfície a ratllar.
RATLLAT EN TALL I SECCIÓ
Silvia Mejías Tarancón
6. En les superfícies grans, el ratllat pot reduir-se a una zona ratllada
que segueixi l'interior del contorn.
7. En les seccions d'una mateixa peça tallada per plans paral·lels i
representades conjuntament, s'utilitza el mateix ratllat.
8. El ratllat s'interromprà en les inscripcions quan no sigui possible
col·locar-les fora de la part ratllada.
9. Les superfícies primes no es ratllen, s'ennegreixen
RATLLAT EN TALL I SECCIÓ
Silvia Mejías Tarancón
TALL TOTAL
És el que s'efectua amb un
només un pla de tall.
TALL PER PLANS
PARAL·LELS
És el que s'efectua mitjançant
dos o més plans paral·lels
als de projecció.
TIPUS DE TALL
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE TALL
TALL PER PLANS
SUCCESSIUS
Els plans de tall no estan
disposats segons
direccions ortogonals.
MIG TALL
La meitat de la vista es
representa tallada i l'altra
meitat projectada sense
tallar.
TALL A - B
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE TALL
TALL A - B
TALL PER PLANS
CONCURRENTS
Els plans de tall concorren en el
centre de la peça i el que no és
paral·lel al pla de projecció
s'abat.
Silvia Mejías Tarancón
TALL LOCAL
Es realitza en una zona
determinada de la peça.
A - A
A
A
TIPUS DE TALL
TALL LONGITUDINAL D'UNA FORMA DE REVOLUCIÓ
Si té detalls regularment repartits i no situats en el pla de tall, es
poden emportar per rotació aquests detalls al pla de tall sense que
sigui necessari fer esment d'ells (si no es produeix ambigüitat).
Línea tipo B
Línea tipo A
SECCIONS ABATUDES
SECCIONS ABATUDES I
DESPLAÇADES
A. Si l'eix coincideix amb la
traça del pla, no és
necessari identificar els
plans
B. Si les seccions estan
lluny de la peça, els
plans han d'estar
identificats.
Silvia Mejías Tarancón
A
B
SECCIÓ ABATUDA
Acotació: és l'operació d'anotar les
mesures que un objecte té en la realitat,
sobre una representació del mateix,
d'acord amb una sèrie de normes.
Alçat: vista de front d'un objecte.
Esbossos: són els primers dibuixos que
es fan d'una idea. Es realitzen de manera
aproximada, sense molts detalls i sense
seguir cap norma.
Caixetí: part del format reservada a la
zona inferior dreta per a indicar les
dades del dibuix.
Cartabó: plantilla en forma de triangle
rectangle que s'empra principalment per
al traçat de rectes paral·leles i
perpendiculars.
Compàs: instrument que s'empra per
traçar arcs i circumferències.
Croquis: dibuix realitzat a mà alçada,
que conté informació completa sobre la
dimensions (mesures) i la forma de
l'objecte, perquè pugui ser fabricat.
Cota: mesura d'un objecte.
Dibuix: representació gràfica d'una idea
o objecte.
Escaire: plantilla en forma de triangle
rectangle isòsceles que s'empra
principalment per al traçat de rectes
paral·leles i perpendiculars.
Format: paper de mesures fixes sobre el
qual es realitzen els dibuixos tècnics.
Llapis: instrument de traçat fabricat en
fusta i que porta al seu interior una mina
de grafit.
Mà alçada: dibuix a pols sense l'ajuda
d'instruments auxiliars, només amb el
llapis i la goma.
VOCABULARI
Perfil: vista lateral d'un objecte.
Planta: vista des de dalt d'un objecte.
Portamines: instrument semblant al
llapis que es fabrica de plàstic o metall i
porta al seu interior un dispositiu amb
un cap en forma de pinces, que retenen
les mines col·locades al seu interior.
Regle: útil que s'empra per mesurar
longituds i traçar línies rectes.
Transportador d'angles: instrument
emprat per a mesurar i construir angles.
Vistes: diferents imatges d'un objecte
que percep un observador quan se situa
en diferents llocs al voltant del mateix.
VOCABULARI
MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ!
1 de 61

Recomendados

Normes d'acotació por
Normes d'acotacióNormes d'acotació
Normes d'acotacióAlfredo Roig
2.2K vistas21 diapositivas
Acotació por
AcotacióAcotació
AcotacióNuriaAlegre6
307 vistas3 diapositivas
Apunts Acotació por
Apunts AcotacióApunts Acotació
Apunts Acotacióanamartinezmontanes
292 vistas3 diapositivas
Acotació tecno por
Acotació tecnoAcotació tecno
Acotació tecnoPaola_lara_2300
320 vistas4 diapositivas
Sistemas de representacion por
Sistemas de representacionSistemas de representacion
Sistemas de representacionBlanca Ballester Moreno
500 vistas10 diapositivas
acotació por
acotacióacotació
acotaciójuditdepaz
312 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Lasilviatecno

ELECTRÒNICA ANALÒGICA. por
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.Lasilviatecno
4 vistas117 diapositivas
POLÍGONS por
POLÍGONSPOLÍGONS
POLÍGONSLasilviatecno
3 vistas169 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
14 vistas98 diapositivas
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
111 vistas131 diapositivas
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
5 vistas130 diapositivas
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. por
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.Lasilviatecno
118 vistas94 diapositivas

Más de Lasilviatecno (20)

RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
Lasilviatecno 111 vistas
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
Lasilviatecno 5 vistas
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. por Lasilviatecno
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
Lasilviatecno 118 vistas
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx por Lasilviatecno
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxI_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
Lasilviatecno 44 vistas
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT por Lasilviatecno
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTMÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
Lasilviatecno 54 vistas
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
Lasilviatecno 185 vistas
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx por Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptxMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
Lasilviatecno 85 vistas
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 209 vistas
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 9 vistas
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA por Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIAMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
Lasilviatecno 54 vistas
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 73 vistas
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ por Lasilviatecno
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓDIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
Lasilviatecno 712 vistas

ACOTACIÓ, TALL I SECCIONS

 • 1. DIBUIX TÈCNIC «ACOTACIÓ, TALLS I SECCIONS» Silvia Mejías Tarancón Al 1933 Alfonso Bialetti va dissenyar i va patentar el seu invent, una cafetera que elabora cafè fent passar aigua bullida pressuritzada per vapor, a través de cafè molt. L’Empresa Bialetti continua produint el mateix model, denominat «Moka Express» que s'ha tornat un dels elements bàsics de la cultura mundial!
 • 2. ÍNDEX 1. ACOTACIÓ 1. ELEMENTS (LÍNIES, EXTREMS, XIFRES, ETC) 2. SIMBOLOGIA (LÍNIES, EXTREMS, XIFRES, ETC) 3. SISTEMES 4. EXEMPLES 2. TALLS I SECCIONS 1. PROCÉS 2. TIPUS I EXEMPLES Silvia Mejías Tarancón
 • 3. ACOTAR • ACOTAR és posar les dimensions reals de l’objecte al dibuix i és independent de l’escala. • Totes les cotes (mides) han d’estar en la mateixa unitat, normalment en mm. Silvia Mejías Tarancón
 • 5. ELEMENTS DE L’ACOTACIÓ Els elements que intervenen a l’acotació són: • Les línies de cota (NO ES CREUEN) • Les línies auxiliars de cota • Les cotes o xifres (UNE 1034) • Línies de referència (Traços oblics) • Extrems de les línies de cota Silvia Mejías Tarancón
 • 6. ELS EXTREMS DE L’ACOTACIÓ Silvia Mejías Tarancón Els extrems són: • Les PUNTES DE FLETXA o TRAÇ OBLIC a 45º i menor a 5 mm. • En un mateix dibuix hauran de ser TOTS IGUALS • Les puntes de fletxa poden ser obertes o tancades i les tancades podran ser a més plenes (pintades). • L'angle en el vèrtex de la punta de fletxa pot variar entre 15° i 90° i la seva longitud dependrà de la grandària del dibuix, però no hauria de sobrepassar els 6 mm.
 • 7. TIPUS DE LÍNIES Silvia Mejías Tarancón
 • 9. 2 mm. 7 mm. 59 Línia de cota Fletxes Cota Línies auxiliars de cota ELEMENTS DE L’ ACOTACIÓ La línia de cota estarà separada com a mínim de l’aresta 7 mm. Les línies auxiliars de cota sortiran de la línia de cota 2 mm. Silvia Mejías Tarancón
 • 10. ACOTACIÓ D’ARESTES Les línies de cota no poden coincidir amb les arestes... ...ni ser continuació d’elles... ...no poden coincidir amb els eixos. Silvia Mejías Tarancón
 • 11. Les línies d’acotació no es creuen entre sí, ni amb cap altre línia. ACOTACIÓ D’ARESTES Silvia Mejías Tarancón
 • 12. Las línies d’acotació en sèrie es col·loquen en línia. ACOTACIÓ D’ARESTES Silvia Mejías Tarancón
 • 13. ACOTACIÓ D’ARESTES Les línies d’acotació no es creuen entre si ni amb cap altra línia no es creuen entre si ni amb cap altra línia. Per evitar-ho en l’acotació en paral·lel la col·locarem les cotes més gran més allunyades i les mes petites més a prop de la peça. Silvia Mejías Tarancón
 • 14. 45 156 50 35 Si les fletxes es queden juntes es treuen fora la línia de cota. Si la xifra de cota té poc espai es posaran fora, a la dreta! Si les fletxes no es poden treure fora es substituïren per un punt. ...i les xifres les posaren amb una línia de referència ACOTACIÓ D’ARESTES Silvia Mejías Tarancón
 • 15. ACOTACIÓ DE DIÀMETRES 30 •La línia de cota no pot coincidir amb els eixos de simetria. •Els arcs més grans de 180º s’acotaran amb el seu diàmetre. •Las línies de cota es col·locaran en diferents angles. Silvia Mejías Tarancón
 • 16. ACOTACIÓ DE DIÀMETRES 25 O •No s'acotaran més de dos circumferències concèntriques. •La resta s'acotarà en una altra vista •S’afegirà el símbol de diàmetre quan no sigui evident que estem acotant una circumferència. Silvia Mejías Tarancón
 • 17. ACOTACIÓ DE RADIS •Els arcs menors o iguals a 180º s'acotaran amb el seu radi. •La fletxa i la xifra de cota aniran per fora si hagués poc espai. •Si no coneixem el centre de l’arc, posarem davant de la xifra de cota el símbol de radi “R”. •La línia portarà la mateixa direcció que si fos un radi. Silvia Mejías Tarancón
 • 18. Parteixen de la peça i es prolonguen uns 2 mm per sobre de la línia de cota. Es tracen perpendicularment a l'element a delimitar, excepte en casos excepcionals. En xamfrans o arrodoniments es delimita entre els punts d'intersecció de les prolongacions de les arestes. Els eixos i les arestes vistes es poden aprofitar com a línies auxiliars de cota però no com a línies de cota. LÍNIES AUXILIARS DE COTA Silvia Mejías Tarancón
 • 19. La separació mínima serà de 7 mm a la peça i de 5 mm entre línies En cossos semiseccionats només es posa un extrem i la línia de cota s'interromp. Han de traçar-se sense interrupció fins i tot si l'element al qual es refereixen està representat mitjançant una vista interrompuda. LÍNIES DE COTA LÍNIES DE COTA DE CORDES, ARCS I ANGLES S'evitaran les línies de cota entre els 90º i els 120º CORDA ARC CORDA Silvia Mejías Tarancón 7
 • 20. No es passaran més de DOS cotes pel mateix centre. Si el centre de l'arc es troba fora dels límits del dibuix, la línia de cota ha de ser feta fallida o interrompuda. En vistes o talls de peces simètriques parcialment dibuixades, les línies de cota s'han de prolongar lleugerament més enllà de l'eix de simetria. EXEMPLES DE LÍNIES DE COTA Silvia Mejías Tarancón
 • 21. • Les fletxes es dibuixen a l'interior de la línia de cota. • Si no hi ha espai, es col·loquen en l'exterior, prolongant la línia de cota. • Si tampoc és possible, les fletxes se substitueixen per punts. Grandària proporcional a la grandària del dibuix Utilitzar un tipus només de fletxa en el mateix dibuix. • Els traços oblics (en dibuixos de construcció) es dibuixen a 45º. • Els radis es delimiten amb una sola fletxa en contacte amb l'element delimitat. La fletxa pot trobar-se a l'interior o exterior del contorn de l'element. EXTREMS DE COTA Silvia Mejías Tarancón
 • 22. Les xifres NO han de: • ser tallades per cap línia del dibuix • ni separades per cap línia del dibuix. Si no hi ha espai: • la xifra es col·loca en la prolongació de la línia de cota • i si tampoc és possible es dibuixa una línia de referència. Tipografia normalitzada UNE 1034 XIFRES DE COTA Silvia Mejías Tarancón
 • 23. Els radis, diàmetres, quadrats, etc. es delimitaran amb la lletra o símbol corresponent davant de la xifra. Los símbolos de diámetro y cuadrado no se utilizan cuando resulte evidente. Diámetro: Ø Radio: R Cuadrado: Radio de esfera: SR Diámetro de esfera: SØ SIMBOLOGIA Els símbols de diàmetre i quadrat no s'utilitzen quan resulti evident. SÍMBOLS Silvia Mejías Tarancón
 • 24. Quan la cota d'un radi es dedueixi d'unes altres, s'indicarà amb la fletxa de radi i el símbol R sense xifra de cota. Quan una cota sigui redundant (es dedueixi de la resta) s'indicarà entre parèntesi. Les cotes fora d'escala (excepte si són vistes interrompudes) han d'anar amb la xifra de cota subratllada amb traç continu gruixut. Pendent de comprovació pel client. Indicació de toleràncies. MÉS SIMBOLOGIA 70 15 (15) Silvia Mejías Tarancón
 • 25. Quan una cota està dividida en diverses iguals, es delimita com en la figura. Els intervals circulars poden ser delimitats indirectament per indicació del nombre d'elements. Els elements disposats angularment a intervals poden delimitar-se com en la figura. Quan hi hagi diversos elements de la mateixa grandària per a no repetir la mateixa cota es poden delimitar com s'indica o utilitzar-se lletres de referència. MÉS SIMBOLOGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 26. Els xamfrans es delimiten amb l'altura i l'angle, excepte quan l'angle és de 45° en què pot simplificar-se. Els avellanados es delimiten amb el diàmetre en la superfície i l'angle o amb la profunditat de fresat i l'angle. MÉS SIMBOLOGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 27. Mètode 1: text alineat amb línia de cota i situat a sobre i lleugerament separat d'aquesta. Mètode 2: text sempre horitzontal interrompent la línia de cota en cotes no horitzontals. Les cotes angulars es poden orientar MÉTODES D’ACOTACIÓ Silvia Mejías Tarancón
 • 28. • Cada element es delimita a continuació de l'anterior. • S'utilitza quan l'acumulació de toleràncies no afecta a l'ús de la peça. • Es poden posar totes les fletxes menys les de 90º. ACOTACIÓ EN SÈRIE Silvia Mejías Tarancón
 • 29. • Es tria un pla de referència comuna com a origen de diverses cotes. • Les línies de cota són paral·leles entre si ACOTACIÓ EN PARAL·LEL Silvia Mejías Tarancón
 • 30. Resulta de l’ús simultani de l'acotació en sèrie i de l'acotació en paral·lel. ACOTACIÓ COMBINADA Silvia Mejías Tarancón
 • 31. Acotació per coordenades Acotació en perspectiva Es tria un origen de referència i en una taula a part es col·loca el valor de les coordenades i dels diàmetres Les línies de referència i les línies de cota es dibuixen sempre paral·leles als eixos SISTEMES D’ACOTACIÓ Silvia Mejías Tarancón
 • 32. RESUM NORMES D’ACOTACIÓ LA LÍNIA DE COTA • Es col·loca paral·lela a l’aresta • No és pot utilitzar el contorn de la peça. • Les fletxes són fines i allargades LES LÍNIES AUXILIARS • Són perpendiculars a la línia de cota. • Sobresurten una mica de la línia de cota. • No tallen la línia de cota. LES COTES: • Representen la mida real. • S’indiquen habitualment amb mm i mai es posa la unitat. • Es col·loquen centrades, per sobre i perpendicular a la línia de cota, excepcionalment al mig i vertical. • Mai es col·loquen a l’interior de l’objecte. • Només s’usa el nombre de cotes necessàries perquè la peça quedi definida. • Les cotes es llegiran des d’alt a baix (horitzontals) i des de l’esquerra a la dreta (verticals). • Les cotes es col·locaran en la vista que millor defineixi i mai han de repetir-se Silvia Mejías Tarancón
 • 43. EXEMPLES: Acotació en sèrie i paral·lel Silvia Mejías Tarancón
 • 49. 1. Es tria un pla assecant imaginari 2. Se separen les dues parts de la peça. 3. Se suprimeix la part situada entre el pla de tall i l'observador. 4. Es projecta la resta de la peça sobre el pla de projecció. PROCÉS D'UN TALL Silvia Mejías Tarancón
 • 50. Quan la localització del pla de tall és evident (EIX ABSCISSES), no és necessària la indicació de la seva posició o la seva identificació. Quan el pla o plans de tall no són evidents, s'identifica amb una designació amb lletres majúscules, la seva posició s'indica per mitjà d'una línia tipus H i el sentit d'observació amb fletxes. A A IDENTIFICACIÓ DEL PLA DE TALL Silvia Mejías Tarancón
 • 51. TALL: representa la part de l'objecte situada darrere del pla secant. SECCIÓ: representa la superfície de contacte entre la peça i el pla secant. DIFERÈNCIA ENTRE UNA SECCIÓ I UN TALL TALL A - B SECCIÓ A - B Silvia Mejías Tarancón
 • 52. 1. Utilitzar en general, línia plena fina (tipus B). 2. La direcció del ratllat és de 45º en relació amb les línies principals del contorn o amb els eixos de simetria. 3. Les diferents parts d'una mateixa peça s'han de ratllar de manera idèntica. 4. Les seccions de peces juxtaposades s'han de ratllar amb diferent inclinació o espaiat 5. L'interval entre línies de ratllat es tria en funció de la grandària de la superfície a ratllar. RATLLAT EN TALL I SECCIÓ Silvia Mejías Tarancón
 • 53. 6. En les superfícies grans, el ratllat pot reduir-se a una zona ratllada que segueixi l'interior del contorn. 7. En les seccions d'una mateixa peça tallada per plans paral·lels i representades conjuntament, s'utilitza el mateix ratllat. 8. El ratllat s'interromprà en les inscripcions quan no sigui possible col·locar-les fora de la part ratllada. 9. Les superfícies primes no es ratllen, s'ennegreixen RATLLAT EN TALL I SECCIÓ Silvia Mejías Tarancón
 • 54. TALL TOTAL És el que s'efectua amb un només un pla de tall. TALL PER PLANS PARAL·LELS És el que s'efectua mitjançant dos o més plans paral·lels als de projecció. TIPUS DE TALL Silvia Mejías Tarancón
 • 55. TIPUS DE TALL TALL PER PLANS SUCCESSIUS Els plans de tall no estan disposats segons direccions ortogonals. MIG TALL La meitat de la vista es representa tallada i l'altra meitat projectada sense tallar. TALL A - B Silvia Mejías Tarancón
 • 56. TIPUS DE TALL TALL A - B TALL PER PLANS CONCURRENTS Els plans de tall concorren en el centre de la peça i el que no és paral·lel al pla de projecció s'abat. Silvia Mejías Tarancón TALL LOCAL Es realitza en una zona determinada de la peça.
 • 57. A - A A A TIPUS DE TALL TALL LONGITUDINAL D'UNA FORMA DE REVOLUCIÓ Si té detalls regularment repartits i no situats en el pla de tall, es poden emportar per rotació aquests detalls al pla de tall sense que sigui necessari fer esment d'ells (si no es produeix ambigüitat).
 • 58. Línea tipo B Línea tipo A SECCIONS ABATUDES SECCIONS ABATUDES I DESPLAÇADES A. Si l'eix coincideix amb la traça del pla, no és necessari identificar els plans B. Si les seccions estan lluny de la peça, els plans han d'estar identificats. Silvia Mejías Tarancón A B SECCIÓ ABATUDA
 • 59. Acotació: és l'operació d'anotar les mesures que un objecte té en la realitat, sobre una representació del mateix, d'acord amb una sèrie de normes. Alçat: vista de front d'un objecte. Esbossos: són els primers dibuixos que es fan d'una idea. Es realitzen de manera aproximada, sense molts detalls i sense seguir cap norma. Caixetí: part del format reservada a la zona inferior dreta per a indicar les dades del dibuix. Cartabó: plantilla en forma de triangle rectangle que s'empra principalment per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars. Compàs: instrument que s'empra per traçar arcs i circumferències. Croquis: dibuix realitzat a mà alçada, que conté informació completa sobre la dimensions (mesures) i la forma de l'objecte, perquè pugui ser fabricat. Cota: mesura d'un objecte. Dibuix: representació gràfica d'una idea o objecte. Escaire: plantilla en forma de triangle rectangle isòsceles que s'empra principalment per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars. Format: paper de mesures fixes sobre el qual es realitzen els dibuixos tècnics. Llapis: instrument de traçat fabricat en fusta i que porta al seu interior una mina de grafit. Mà alçada: dibuix a pols sense l'ajuda d'instruments auxiliars, només amb el llapis i la goma. VOCABULARI
 • 60. Perfil: vista lateral d'un objecte. Planta: vista des de dalt d'un objecte. Portamines: instrument semblant al llapis que es fabrica de plàstic o metall i porta al seu interior un dispositiu amb un cap en forma de pinces, que retenen les mines col·locades al seu interior. Regle: útil que s'empra per mesurar longituds i traçar línies rectes. Transportador d'angles: instrument emprat per a mesurar i construir angles. Vistes: diferents imatges d'un objecte que percep un observador quan se situa en diferents llocs al voltant del mateix. VOCABULARI
 • 61. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!