Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

DIBUIX TÈCNIC

 1. DIBUIX TÈCNIC Silvia Mejías Tarancón «El disseny d’un objecte és l'intermediari entre la informació i la comprensió» Hans Hoffman
 2. ÍNDEX 1. SUPORTS I ESTRIS (Paper, llapis, regles, etc.) 2. DIBUIX A TECNOLOGIA (Esbòs, croquis i planol) 3. PERSPECTIVES (Representació dels objectes) 4. ACOTACIÓ (Mesures dels objectes) 5. REPRESENTACIÓ VISTES (Planta, Perfil i Alçat) 6. ESCALES (Reducció, Natural i Ampliació)
 3. SUPORTS Els suports són tots aquells materials sobre els quals es realitzen els dibuixos i dissenys. En el món de la tecnologia el suport més utilitzat és el paper. A tenir en compte: • El format de paper que fa referència a les mesures del paper. Habitualment s'usa el DIN A4 (210x297). • El requadre que consisteix en una línia que es dibuixa al voltant del paper a fi de que les figures dibuixades no arriben als extrems. • El caixetí cada format porta un a la part inferior dreta per a indicar les dades del dibuix.
 4. Format de paper Requadre Caixetí
 5. LLAPIS CARACTERÍSTIQUES: • És l’eina de dibuix més bàsica. • Està format per un embolcall de fusta i una mina de grafit. • Es classifiquen per la seva duresa.
 6. LLAPIS TAULA RESUM CLASSIFICACIÓ TIPUS DE LLAPIS Una mina dura farà línies primes i clares; quan s’esborren sovint queden marques damunt del paper. Utilitza-les per dibuixar amb escaire les formes dels objectes. No premis massa el llapis contra el paper. S’utilitzen per fer dibuixos a mà alçada. També per acabar un dibuix a llapis, resseguint les arestes de les formes dels objectes dibuixats, sempre que no l’hagis de repassar a tinta. Per al dibuix artistic. Es faren línies gruixudes i fosques que no acostumen a deixar marca quan s’esborren, però que poden fer que el paper s’embruti en desplaçar sobre les línies els regles i els escaires. Utilització 4-5 2-3 0-1 Números F H 2H 3H 4H B HB 2B 3B 4B Lletres DURA MITJANA TOVA DURESA
 7. ESTRIS: PORTAMINES CARACTERÍSTIQUES: • Té a l’interior un mecanisme de pinça que permet subjectar una mina i anar traient-la a mesura que es desgasta. • Les mines es classifiquen de la mateixa manera que les dels llapis, per la seva duresa. • Fent servir normalmente un diàmetre fix de mina: 0,2; 0,3; 0,5; 0,7 o 0,9 mm però també pel seu diàmetre. • El diàmetre de 0,5 mm és el més usual.
 8. ESTRIS: GOMES CARACTERÍSTIQUES: • Estan fetes de cautxú i permeten eliminar del paper els traços de llapis, facilitant la correcció d’errades en el dibuix • El més important és que no embrutin el paper. • Com que són autèntiques «esponges», no s’han de tenir a la mà gaire temps, ja que absorbeixen el greix i la suor. • Quan les gomes s’embruten, cal netejar-les fregant sobre un paper a part.
 9. ESTRIS: RETOLADORS TÈCNICS CARACTERÍSTIQUES: • Serveixen per retolar el dibuix un cop s’ha fet a llapis. • El gruix de línea está calibrat amb mides compreses de 0,1 a 2 mm
 10. ESTRIS: GOMES CARACTERÍSTIQUES: • Estan fetes de cautxú i permeten eliminar del paper els traços de llapis, facilitant la correcció d’errades en el dibuix • El més important és que no embrutin el paper. • Com que són autèntiques «esponges», no s’han de tenir a la mà gaire temps, ja que absorbeixen el greix i la suor. • Quan les gomes s’embruten, cal netejar-les fregant sobre un paper a part.
 11. ESTRIS: REGLES CARACTERÍSTIQUES: • Són instruments que utilitzem per prendre i traslladar mides lineals. • La seva graduació s’indica en mil·límetres. • Els més habituals solen ser els plans bisellats de 20 o 30cm. • El joc d’escaire i cartabó s’utilitzen per traçar línies rectes, paral·leles i perpendiculars • Escaire: 90º, 30º i 60º • Cartabó: 90º, 45 º i 45º
 12. Cartabó Escaire Amb l’escaire i el cartabó es traça una línia Es desplaça el cartabó i es traça una línia paral·lela Es gira el cartabó i es traça una línia perpendicular ESTRIS: EL JOC D’ESCAIRES
 13. Aquí es concreten les possibles combinacions per obtenir diferents angles mitjançant l’escaire i el cartabó. ESTRIS: EL JOC D’ESCAIRES
 14. És l’estri que utilitzem per traçar arcs de circumferència o circumferències completes. També per a trasladar distancies. Té dos braços units per uma articulació a la part superior, per o es subjecta. ESTRIS: COMPÀS
 15. S’utilitza per mesurar l’amplària dels angles i traçar angles: • També rep el nom de transportador d’angles. • Pot ser semicircular o circular • Està graduat en graus sexagesimals ESTRIS: GONIÒMETRE
 16. FUNCIONS DELS ESTRIS ESTRI FUNCIÓ REGLE GRADUAT Mesurar i traçar segments rectilinis JOC D’ESCAIRES Traçar paral.leles i perpendiculars, a més d’angles de 45º, 60º, 30º i 90º COMPÀS Traçar arcs i circumferències LLAPIS Realitzar tota mena de dibuixos, especialment els esbossos i els croquis que són dibuixos a mà alçada RETOLADORS Dibuixar línies, arcs, etc en plànols definitius que previament han estat fets a llapis
 17. Dins del procés de disseny d'un producte, podem emprar diferents tècniques de dibuix per aconseguir definir la nostra idea gràficament. D'aquesta forma altra gent podrà construir el producte correctament. DIBUIX A TECNOLOGIA
 18. ESBÓS • Els esbossos són els primers dibuixos que es fan d'una idea són la primera aproximació de l’objecte a estudiar, sense molts detalls, proporcionant la informació imprescindible per reconèixer l’objecte. • Es fan sense seguir cap norma, per representar de forma senzilla les diferents solucions inicials del disseny d'un objecte fent les línies més importants. • Els esbossos són dibuixos a mà alçada, és a dir, s'efectuen a pols sense l'ajuda d'instruments auxiliars de dibuix, només amb el llapis i la goma.
 19. CROQUIS • El croquis és també un dibuix fet a mà alçada, és a dir, s'efectuen a pols sense l'ajuda d'instruments auxiliars de dibuix, només amb el llapis i la goma. • El croquis conté informació completa sobre la dimensions (mesures) i la forma de l'objecte, perquè pugui ser fabricat. • És una representació gràfica molt més detallada que l'esbós i la seva execució requereix més precisió i claredat.
 20. PLÀNOL Els plànols són dibuixos delineats, es realitzen amb ajuda d'instruments de dibuix (escaire, cartabó, regle, compàs, etc.) o amb aplicacions de dibuis DAO (Disseny Assistit per Ordinador) És el darrer pas de la representació d’un objecte per a aconseguir una representació a escala on les mesures estan en proporció exacta amb l'objecte real.
 21. PERSPECTIVA • La representació en perspectiva consisteix a simular el volum dels objectes (que tenen tres dimensions espacials) sobre un paper (que en té solament dues). • La perspectiva dona sensació de realisme al dibuix. • Els objectes dibuixats s’assemblen a la realitat. • Les tres dimensions espacials són: • Altura, • amplada i • profunditat
 22. PERSPECTIVES ISOMÈTRICA • Les tres dimensions amb el mateix angle de 120 º • No hi ha distorsió de l’objecte CAVALLERA • L’alçada i l’amplada formen un angle de 90 º • És la més senzilla de les tres. CÒNICA • Dona sensació de profunditat • És la més realista de les tres
 23. ACOTACIÓ • ACOTAR és posar les dimensions reals de l’objecte al dibuix i és independent de l’escala. • Totes les cotes (mides) han d’estar en la mateixa unitat, normalment en mm. • Els éléments d’acotació són: • Les línies de cota • Les cotes • Les fletxes de cota • Les línies auxiliars de cota
 24. TIPUS DE LÍNIES
 25. 2 mm. 7 mm. 59 Línea de cota Fletxes Cota Línees auxiliars de cota ELEMENTS DE L’ ACOTACIÓ La línea de cota estarà separada com a mínim de l’arasta 7 mm. Les línees auxiliars de cota sortiran de la línea de cota 2 mm.
 26. ACOTACIÓ D’ARESTES Les línees de cota no poden coincidir amb les arestas... ...ni ser continuació d’elles... ...no poden coincidir amb els eixos.
 27. Les línees d’acotació no es creuen entre sí, ni amb cap altre línea. ACOTACIÓ D’ARESTES
 28. Las línees d’acotació en sèrie es coloquen en línea. ACOTACIÓ D’ARESTES
 29. ACOTACIÓ D’ARESTES Les línees d’acotació no es creuen entre si ni amb cap altra línea no se cruzan entre si ni con ninguna otra línea. Per evitar-ho en l’acotació en paral·lel la col·locarem les cotes més gran més anyullades i les mes petites més a prop de la peça.
 30. 45 156 50 35 Si les fletxes es queden juntes es treuen fora la línea de cota. Si la xifra de cota té poc espai es cposaran fora, a la dreta! Si les fletxes no es poden treure fora es sustituiren per un punt. ...i les xifres les posaren amb una línea de referència ACOTACIÓ D’ARESTES
 31. ACOTACIÓ DE DIÀMETRES 30 •La línea de cota no pot coincidir amb els eixos de simetría. •Els arcs més grans de 180º s’acotaran amb el seu diàmetre. •Las línees de cota es colocaran en diferents angles.
 32. ACOTACIÓ DE DIÀMETRES 25 O •No s’acotarán més de dos circunferències concèntriques. La resta s’acotorà en una altra vista •S’afegirà el símbol de diàmetre quand no sigui evident que estem acotant una circumferència.
 33. ACOTACIÓ DE RADIS •Els arcs menors o iguals a 180º s’acotarán amb el seu radi. •La fletxa i la xxifra de cota aniran per fora si hagués poc esapi. •Si no coneixem el centre de l’arc, posarem davant de la xifra de cota el símbol de radi “R”. •La línea portarà la mateixa direcció que si fos un radi.
 34. RESUM NORMES D’ACOTACIÓ • LA LÍNIA DE COTA • Es col·loca paral·lela a l’aresta • No és pot utilitzar el contorn de la peça. • Les fletxes són fines • LES LÍNIES AUXILIARS • Són perpendiculars a la línia de cota. • Sobresurten una mica de la línia de cota. • No tallen la línia de cota. • LES COTES: • Representen la mida real. • S’indiquen amb mm i mai es posa la unitat. • Es col·loquen centrades i per sobre de la línia de cota. • Mai es col·loquen a l’interior de l’objecte. • Només s’usa el nombre de cotes necessàries perquè la peça quedi definida. • Les cotes es llegiran des d’alt a baix (horitzontals) i des de l’Esquerra a la dreta (verticals). • Les cotes es col·locaran en la vista que millor defineixi i mai han de repetir-se
 35. EXEMPLES
 36. EXEMPLES
 37. EXEMPLES
 38. EXEMPLES
 39. EXEMPLES
 40. EXEMPLES
 41. EXEMPLES
 42. EXEMPLES
 43. EXEMPLES
 44. EXEMPLES
 45. Acotació en sèrie i paral·lel EXEMPLES
 46. NORMES D’ACOTACIÓ BÀSICA
 47. NORMES D’ACOTACIÓ BÀSICA
 48. NORMES D’ACOTACIÓ BÀSICA
 49. REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
 50. REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES ALÇAT És la vista que mostra la cara més important d’un objecte (la vista de davant) PLANTA Mostra la cara superior de l’objecte mirant-lo per damunt (vista d’ocell). PERFIL Mostra la cara lateral de l’objecte (Esquerra o dreta) Un dels sistemes més utilitzats en el dibuix tècnic per a representar una peça o un objecte és el que s’anomena projecció, és el sistema dièdric. Aquest tipus de representació consisteix a dibuixar les diverses vistes de les cares de l’objecte, cosa que ens permet apreciar- ne més bé les formes.
 51. REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
 52. REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES Exemple d’un camió
 53. REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES Exemple d’un camió
 54. COM ES CONSTRUEIX EL SISTEMA DE VISTES O PROJECCIONS ? En diem projecció pel fet que les vistes les obtenim quan projectem de forma imaginària, l’ombra de l’objecte sobre una pantalla posterior, inferior i lateral.
 55. TIPUS DE PROJECCIONS PROJECCIÓ DE CINEMA
 56. TIPUS DE PROJECCIONS PROJECCIÓ D’OMBRES
 57. TIPUS DE PROJECCIONS PROJECCIÓ DE DIBUIX
 58. EL NOM DE LES PROJECCIONS
 59. SISTEMA DE REPRESENTACIÓ
 60. SISTEMA DE REPRESENTACIÓ
 61. PERSPECTIVES I VISTES
 62. EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
 63. EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
 64. REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
 65. REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES SISTEMA EUROPEU Dibuixem primer l'alçat o vista frontal i a continuació dibuixem la resta de vistes situant-les a la posició contraria des de la qual es miren: • la planta o vista des de dalt es col·loca sota de l'alçat. • el perfil esquerre o vista des de I'esquerra es col·loca a la dreta, i així successivament. SISTEMA AMERICÀ Dibuixem primer l’alçat o vista frontal i a continuació dibuixem la resta de vistes situant-les a la mateixa posició des d'on es miren: • la planta o vista des de dalt es col·loca damunt de l'alçat. • el perfil esquerre o vista des de I'esquerra es col·loca a I'esquerra, i així successivament.
 66. Escala Cognoms Nom Data Grup Làmina: IES Departament de Tecnologia 1 5 0 8 5 200 100 3 15 15 5 0 5 0 3
 67. L’escala d’un dibuix ens indica la relació entre les dimensions de l’objecte al dibuix i les mides que té en la realitat. ESCALA GRÀFICA EXEMPLE 1 • Aquest cotxe està dibuixat a escala • Es llegeix ”escala u és a quaranta” • Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es divideix cada mesura per 40 • Per construir-lo es mesura el dibuix i es multiplica cada mesura per 40 EXEMPLE 2 • Aquest a agulla està dibuixada a escala • Es llegeix ”escala quaranta és a u” • Per dibuixar-lo es mesura l’objecte real i es multiplica cada mesura per 40 • Per construir-lo es mesura el dibuix i es divideix cada mesura per 40
 68. TIPUS D’ESCALA GRÀFICA NATURAL • Escala 1:1 • L’objecte dibuixat té la mateixa mida que l’objecte real REDUCCIÓ • Escala 1:N • S’utilitza per dibuixar objectes grans • L’objecte real és més gran que l’objecte dibuixat AMPLIACIÓ • Escala N:1 • S’utilitza per dibuixar objectes petits • L’objecte real és més petit que l’objecte dibuixat
 69. Escala Mida real Mida en el dibuix 1/100 2 m 20 mm 1/100 1,5 m 15 mm 1/2,5 150 mm 60 mm 5/1 1 mm 5 mm 1/20 3 m 150 mm 2/1 18 mm 36 mm 1/20 500 mm 25 mm 1/50 2,50 m 50 mm 1/1 6 mm 6 mm 10/1 0.5 mm 5 mm EXEMPLES D’ESCALA GRÀFICA
 70. PROBLEMA RESOLT D’ESCALA GRÀFICA Tenim un mapa a escala 1:5.000. Quants quilòmetres hem de caminar entre dues localitats que al mapa estan separades per 20 cm en línia recta?
 71. Acotació: és l'operació d'anotar les mesures que un objecte té en la realitat, sobre una representació del mateix, d'acord amb una sèrie de normes. Alçat: vista de front d'un objecte. Esbossos: són els primers dibuixos que es fan d'una idea. Es realitzen de manera aproximada, sense molts detalls i sense seguir cap norma. Caixetí: part del format reservada a la zona inferior dreta per a indicar les dades del dibuix. Cartabó: plantilla en forma de triangle rectangle que s'empra principalment per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars. Compàs: instrument que s'empra per traçar arcs i circumferències. Croquis: dibuix realitzat a mà alçada, que conté informació completa sobre la dimensions (mesures) i la forma de l'objecte, perquè pugui ser fabricat. Cota: mesura d'un objecte. Dibuix: representació gràfica d'una idea o objecte. Escaire: plantilla en forma de triangle rectangle isòsceles que s'empra principalment per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars. Format: paper de mesures fixes sobre el qual es realitzen els dibuixos tècnics. Llapis: instrument de traçat fabricat en fusta i que porta al seu interior una mina de grafit. Mà alçada: dibuix a pols sense l'ajuda d'instruments auxiliars, només amb el llapis i la goma. VOCABULARI
 72. Perfil: vista lateral d'un objecte. Planta: vista des de dalt d'un objecte. Portamines: instrument semblant al llapis que es fabrica de plàstic o metall i porta al seu interior un dispositiu amb un cap en forma de pinces, que retenen les mines col·locades al seu interior. Regle: útil que s'empra per mesurar longituds i traçar línies rectes. Transportador d'angles: instrument emprat per a mesurar i construir angles. Vistes: diferents imatges d'un objecte que percep un observador quan se situa en diferents llocs al voltant del mateix. VOCABULARI
 73. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
Publicidad