Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

ENERGIA I MÀQUINES SIMPLES

 1. MÀQUINES Silvia Mejías Tarancón “DONEU-ME UN PUNT DE SUPORT I MOURÉ EL MÓN Arquímedes de Siracusa (287 aC – 212 aC)
 2. ÍNDEX 1. CONCEPTE I PRINCIPIS BÀSICS DE L’ENERGIA 2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 3. FORMES D’ENERGÍA 4. TREBALL, ENERGÍA, POTÈNCIA I RENDIMENT. 5. CLASSIFICACIÓ DE MÀQUINES 6. MÀQUINES SIMPLES
 3. L’ENERGIA ÉS LA CAPACITAT QUE TÉ UN COS DE FER-NE UN TREBALL. • Qualsevol acció que impliqui un canvi o moviment requereix energia. • Quan s’efectua un treball, es gasta una quantitat equivalent d’energia per fer un desplaçament. • L’energia igual que el treball es mesura amb Joules (J).
 4. 1. PRINCIPIS BÀSICS DE L’ENERGIA  En qualsevol situació, s’ha de complir sempre el principi de conservació de l’energia.  En qualsevol transformació energètica es produeix una pèrdua parcial de la mateixa. (Rendiment) L’ENERGIA NO ES CREA NI ES DESTRUEIX, SINÓ QUE ES TRANSFORMA O ES TRANSMET D’UNS COSSOS A ALTRES (Llei de conservació de l’energia)
 5. 2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA La capacitat de les persones per trobar fonts d’energia i transformar-les de tal manera que siguin rentables i amb el mínim impacte sobre el medi, és una de les bases fonamentals del desenvolupament social, tecnològic i industrial de la societat. Com a fets importants en el desenvolupament de l’ús de l’energia podem destacar:
 6. 2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA
 7. 3. FORMES O MANIFESTACIONS DE L’ENERGIA L’energia es pot manifestar o transformar de les següents formes o manifestacions: 1. Energia mecànica: Cinètica i Potencial. 2. Energia tèrmica o interna, 3. Energia química. 4. Energia elèctrica. 5. Energia nuclear. 6. Energia radiant i 7. Energia sonora
 8. Energia CINÈTICA És l’energia que tenen els cossos pel fet d’estar en moviment a conseqüència d’una força- Energia POTENCIAL És l’energia que tenen els cossos pel fet de trobar-se a una certa altura.(Atracció de la força de la terra) 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA • 3.1. ENERGIA MECÀNICA Energia a conseqüència de l'acció d'una força
 9.  L’energia cinètica (Ec) és aquella forma d’energia que té un cos pel fet d’estar en moviment. 2 C v · m · 2 1 E  m és la massa en kg v és la velocitat en m/s Ec és l’energia cinètica en J  L’energia potencial gravitatòria (Ep) és aquella forma d’energia que té un cos pel fet d’estar a una certa altura. h · g · m p E  m és la massa en kg h és l’altura en m g és l’acceleració de la gravetat: g = 9,8 m/s2 Ep és l’energia potencial gravitatòria en J S’ANOMENA ENERGIA MECÀNICA (EM) LA SUMA DE LES ENERGIES CINÈTICA I POTENCIAL D’UN COS. Durant la caiguda d’un cos es produeix una transformació de la energia potencial en energia cinètica. EM = EC + EP • 3.1. ENERGIA MECÀNICA
 10. • És el potencial d'una substància química per experimentar una transformació a través d'una reacció química o, de transformar-se en una altres substàncies químiques. • És l’energia associada als enllaços entre els àtoms en els compostos químics, és a dir, és deguda als canvis d’energia cinètica i potencial que es produeixen quan les distancies dels electrons i els nuclis a les molècules canvia durant les reaccions químiques. (els aliments o els combustibles) 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA 3.2. ENERGIA QUÍMICA
 11. • És bàsicament l'energia que posseeix una substància com a conseqüència del moviment dels àtoms i molècules que ho componen. • És l’energia que es transfereixen els cossos a causa de la diferència de temperatura, de la suma de l’energia total de les seves molècules. • L’energia tèrmica sempre es transfereix del cos més calent al més fred. • La temperatura d’un cos és una manifestació de la seva energia interna o tèrmica, la qual a la vegada també és directament proporcional a la seva massa. 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA 3.3. ENERGIA TÈRMICA
 12. 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA 3.3.1. FORMES DE TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA TÈRMICA • CONDUCCIÓ: és la pròpia dels cossos sòlids, es dóna per contacte directe entre cossos de temperatures diferents. • CONVECCIÓ:és la forma de propagació pròpia dels fluids. Quan un fluid s’escalfa disminueix la seva densitat i passa a ocupar la part més alta. • RADIACIÓ: és la propagació en forma d’ones electromagnètiques, les quals travessen els medis que els són transparents.
 13. 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA 3.4. ENERGIA ELÈCTRICA • L’energia elèctrica és l’energia cinètica i potencial dels electrons en circular en forma de corrent per un circuit. • És l’energia que es transporta mitjançant el corrent elèctric E = P · t = V · I · t (KWh)
 14. 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA 3.5. ENERGIA NUCLEAR • L’energia nuclear és l’energia deguda a les forces que mantenen unit el nucli atòmic • És l’energia que manté unides les partícules del nucli dels àtoms i que s’allibera en les reaccions que tenen lloc en aquests nuclis. • L’energia que s’allibera com a conseqüència de la pèrdua de massa ve donada per : • Segons Einstein: “la massa es pot considerar una forma d’energia E=mc2
 15. 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA 3.6. ENERGIA RADIANT • És l’energia que es manifesta en forma d’ones electromagnètiques. • L’energia radiant és l’energia potencial dels camps elèctrics i magnètics que produeixen les ones electromagnètiques com la llum, les ones de ràdio, ones ultraviolades, etc.
 16. • És l'energia que transmeten o transporten les ones sonores a través de l’aire. • Una part de l'energia sonora es dissipa en forma d'energia tèrmica. • Aquest tipus d'energia es caracteritza per produir-se a causa de la vibració mecànica de les ones o moviment d'un objecte que fa vibrar també l'aire que ho envolta. • Aquestes vibracions es transformen en impulsos elèctrics que el nostre cervell interpreta en sons. 3. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA 3.7. ENERGIA SONORA O ACÚSTICA
 17. S’anomena treball l’acció d’aplicar una o més forces sobre un cos i provocar o modificar-ne el moviment. La unitat de treball és el joule (J), i equival al treball realitzat per una força d’un newton que, aplicada sobre un cos, li provoca un desplaçament d’un metre: 1 joule = 1 newton · 1 metre 4. TREBALL
 18. El principi de funcionament de qualsevol màquina, independentment de la seva constitució, es basa en el concepte físic de treball. Aquest concepte es fonamenta en l’acció amb desplaçament que les forces fan en els cossos quan actuen sobre ells. L’expressió matemàtica d’aquest enunciat és la següent: W = F · s on • W és treball expressat en joules (J), • F és la força feta en newtons (N), i • s el desplaçament provocat per la força en metres (m). 4. TREBALL
 19. • Segur que has sentit parlar o has utilitzat el terme potència en relació amb el motor d’un vehicle o qualsevol altra màquina. • Quan hem parlat de treball des del punt de vista físic, no hem tingut en compte el temps que es triga a dur-lo a terme, ja que el treball és independent del temps. • Però quan considerem el temps, sorgeix el concepte de potència: S’anomena potència a la rapidesa amb què es duu a terme el treball. 4. POTÈNCIA AUDI A4 • Cilindrada: 1.984 cc • Pot kW: 110 (150 CV) • 0 a 100 km/h: 8,6 s • V.máx: 224 km/h • Consumo: 6,6 l/100 km AUDI RS Q8 • Cilindrada: 3.993 cc • Pot kW: 441 (600 CV) • 0 a 100 km/h: 3,8 s • V.máx: 250 km/h • Consumo: 13,7 l/100 km
 20. Llavors l’expressió matemàtica que defineix la potència és la següent: on • P és la potència en watts que és la seva unitat. • W és el treball en joules que és la seva unitat. • Δt és l’interval de temps en segons en el qual es duu a terme el treball. 𝑃 = 𝑊 𝛥𝑡 1 watt = 1 joule 1 segon També s’utilitzen molt el quilowatt (kW) i el cavall de vapor (CV) com a unitats de potència i aquestes són les seves equivalències. 1 kW = 1.000 W 1 CV = 736 W 4. POTÈNCIA
 21. Un automòbil es desplaça a una velocitat de 90 km/h, i per mantenir aquesta velocitat ha de vèncer un conjunt de forces equivalents a 2.400 N. Determina el treball realitzat i l’energia consumida pel motor de l’automòbil en un recorregut de 10 km. Calcula també la potència desenvolupada en kW i en CV. Considera el motor i tots els elements de la transmissió de l’automòbil com a màquines ideals. Per determinar el treball realitzat, partirem de l’expressió que permet calcular-ne el valor: W = F · s (J) W = F · s = 2.400 N · 10.000 m = 24.000.000 J L’energia consumida és igual al treball realitzat, considerant el motor i els elements de la transmissió com màquines ideals. E = W = 24 000 000 J 4. POTÈNCIA: EXEMPLE PROBLEMA RESOLT
 22. Per determinar la potència caldrà passar la velocitat de km/h a m/s: 90km 1h 1000m · · 25m/s 1h 3600s 1km v   Això significa que recorre un trajecte de 25 m en 1 s i que fa una força de 2.400 N. Per tant: 2400N·25m 60000W= 60 kW 1s W P t     Finalment, utilitzant el factor de conversió 1 CV = 736 W, determinem la potència en CV: 1CV 60000W· 81 ,52W 736W P  4. POTÈNCIA: EXEMPLE PROBLEMA RESOLT
 23. 4.RESUM DE MAGNITUDS • FORÇA (F): És l’accció que aplicada a un cos li fa varia la seva posició o el deforma. La unitat de mesura és el “Newton” (N). • TREBALL (W): Resultat de provocar un desplaçament o deformació per mitja d’una força. Si la força no desplaça o deforma no hi ha treball. La unitat principal de mesura és el Joule. • ENERGIA (E): És la capacitat d’un cos per fer un treball, per tant es calcularà i mesurarà igual que el treball, Joule. En conseqüència, la unitat de treball és la mateixa que la d’energia: el joule
 24. 4.RESUM DE MAGNITUDS • POTÈNCIA: es defineix com el quocient entre el treball fet i el temps que triga en fer-se. • La potència informa sobre la rapidesa amb què es realitza un determinat treball. I un watt (1 W) és la potència desenvolupada quan es realitza un treball d’un joule (1J) en un segon (1s) • Unitat de potència en el Sistema Internacional: watt (W). • Un múltiple habitual del watt és el quilowatt (kW): • Unitat tradicional que cal deixar d’utilitzar: cavall de vapor (CV).
 25.  El quilowatt-hora (kW·h) és una unitat de treball o energia i es defineix de la següent manera: 1 quilowatt-hora és el treball que es realitza quan es desenvolupa una potència constant d’1 kW durant 1 h. 1 kW·h = 1 kW · 1 h  Equivalència entre el quilowatt-hora i el joule: 1 kW·h = 1 kW · 1 h = 103 W · 3600 s = 3,6·106 W·s = 3,6·106 J 1 kW·h = 3,6·106 J • 4. RESUM DE MAGNITUDS
 26. • 4. RESUM DE MAGNITUDS
 27. • 4. RENDIMENT RENDIMENT: És la relació entre el treball útil o energia obtinguda i el treball consumit o l’energía utilitzada. Expressa el nivell d’aprofitament. S’expressa en % i mai podrà ser superior al 100%. MÀQUINA Treball consumit (wc) Treball útil (wu) Treball perdut (wp)  Funcionament d’una màquina: • En el punt d’alimentació, un agent extern fa treball sobre la màquina (treball consumit) •La màquina transforma les característiques d’aquest treball (força, desplaçament) i el transmet fent un treball (treball útil). • No tot el treball consumit pot transformar-se en treball útil. Una part es perd, fonamentalment en forma de calor (treball perdut).
 28.  Rendiment (h) d’una màquina o d’una transformació energètica: CONSUMIT Treball ÚTIL Treball  h C U w w  h 100 · w w (%) C U  h Sovint es consideren les energies transferides per unitat de temps, i es parla de potència: C U P P  h 100 · P P (%) C U  h  D’acord amb el principi de conservació de l’energia: wC = wU + wP 4. RENDIMENTS  El rendiment és la relació entre l’energia o treball consumit i l’energia o treball útil:
 29. • Les màquines tenen una funció bàsica: suplir, estalviar o multiplicar l’esforç humà necessari per a la realització d’un treball. • Però, perquè una màquina funcioni es necessita energia. De fet, quan hem anomenat la força del vent, de l’aigua o del foc, ens referíem bàsicament a l’energia que aporten aquests fenòmens. Per tant, podem concloure que: Una màquina és un conjunt de dispositius capaços de transformar l’energia en treball útil o en un altre tipus d’energia. Energia MÀQUINA Treball o Energia 5. QUÈ ÉS UNA MÀQUINA
 30. 5. CLASSIFICACIÓ MÀQUINES Les MÀQUINES es poden classificar segons: I. l’energia d’origen que reben i transformen 1. Elèctriques, 2. Hidràuliques, 3. Tèrmiques, II. o segons l’àmbit tecnològic al qual pertanyen: 1. Maquinària agrícola i 2. Maquinària Tèxtil
 31. 5. CLASSIFICACIÓ MÀQUINES • De màquines n’hi ha de molts tipus i resulta difícil classificar-les. • Tot i que, les més elementals són les màquines simples, com la palanca o la roda, i que constitueixen la base de moltes d’altres. • Juntament amb les màquines simples són d’especial importància les màquines motrius com ara els motors, que són les encarregades de moure les altres màquines.
 32. • Una de les qüestions decisives en el desenvolupament de la humanitat ha estat la possibilitat de multiplicar la força que les persones podem fer, que no va més enllà d’uns quants centenars de newtons. • Amb l’ús de les màquines simples aquesta força es pot multiplicar enormement, fins al punt de poder moure i aixecar càrregues molt elevades. Això ha fet possible construir edificis, ponts, catedrals, etc. Les màquines simples són dispositius senzills, generalment formats per un sol element, que requereixen únicament l’aplicació d’una força per poder funcionar. Normalment s’utilitzen per multiplicar forces o moviments. 6. MÀQUINES SIMPLES
 33. L’avantatge mecànic (i) relaciona la força o resistència (R) que pot contrarestar una màquina simple amb la força (F) que cal aplicar-hi. Així doncs, l’avantatge mecànic té l’expressió matemàtica següent: R i F  6.1. MÀQUINES SIMPLES: AVANTATGE MECÀNIC L’avantatge mecànic no té unitats, ja que es tracta d’una magnitud de proporcionalitat.
 34. Si a una màquina simple se li aplica una força de 100 N i pot vèncer o contrarestar una resistència de 500 N, diem que té un avantatge mecànic 5. Fixa’t en l’aplicació de l’expressió de l’avantatge mecànic: 500N 5 100 N R i F    • A l’antiga Grècia ja coneixien les màquines simples bàsiques, el que ells anomenaven les cinc grans: la palanca, la roda, el pla inclinat, el cargol i la falca. • De fet, les tres últimes es basen en el mateix principi, de manera que podem dir que bàsicament hi ha tres tipus de màquines simples: la palanca, la roda i el pla inclinat. 6.1. MÀQUINES SIMPLES: AVANTATGE MECÀNIC
 35. • Probablement, la palanca és la primera de les màquines simples que la humanitat ha utilitzat ja des del Paleolític. • És famosa la frase del savi grec Arquímedes de Siracusa, del segle III a.C., que diu: «Doneu-me un punt de suport i mouré el món», una referència explícita a l’ús de la palanca i al seu poder multiplicador de la força. Una palanca consisteix en una barra rígida, recolzada en un punt de suport o fulcre al voltant del qual pot girar. 6.2. MÀQUINES SIMPLES: LA PALANCA
 36. 6.2. LA PALANCA • La palanca és una barra rígida que gira sobre un punt de suport anomenat fulcre, segons estigui situat aquest punt, es poden multiplicar petites forces per fer grans treballs. • La distància entre el punt d'aplicació de la força (o la resistència) i el fulcre s'anomena braç. • La palanca té dos braços: • el braç de força és la distància entre el punt d'aplicació de la força Fa i el fulcre • el braç de resistència és la distància entre el punt d'aplicació de la resistència R i el fulcre.
 37. On: • Fa és la força aplicada a un extrem • da la distància de la força F al punt de suport • Fr la resistència o càrrega a contrarestar • dr la distància de la resistència R al punt de suport 6.2. LA PALANCA En aplicar-hi (punt A) una força F en un extrem, Fa, s’obté una altra força a l’altre extrem, anomenada resistència Fr. Segons la posició del punt de suport (punt O) respecte de la força aplicada Fa i de la resistència Fr, aquesta pot ser molt gran en relació amb la força.
 38. La formula general de la palanca diu: Fa · da = R · dR Aquesta expressió es coneix com la llei de la palanca, i s’enuncia així: la força aplicada (Fa) pel seu braç (distància al fulcre) és igual a la resistència (R) pel seu braç (distància al fulcre). 6.2. LA PALANCA Segons la situació del fulcre respecte el punt d'aplicació de la força aplicada (Fa) i la resistència (R) tenim tres tipus de palanca: 1. Primer grau o genere. 2. Segon grau o genere. 3. Tercer grau o genere.
 39. De la llei de la palanca se’n dedueix que com més llarg sigui el braç de palanca d1 de la força F en relació amb el braç d2 de la resistència R, el valor de la resistència serà proporcionalment més alt que el de la força. 6.2. LA PALANCA
 40. PRIMER GRAU El punt de suport està entre la Força aplicada Fa i la càrrega o resistència R 6.2. TIPUS DE PALANCA
 41. SEGON GRAU La càrrega o resistència R està entre el punt de suport i la força aplicada Fa. 6.2. TIPUS DE PALANCA
 42. TERCER GRAU La força aplicada Fa està entre el punt de suport i la càrrega o resistència R. 6.2. TIPUS DE PALANCA
 43. Imagina’t que volem moure una caixa de 3.000 N de pes (uns 300 kp). Agafem una barra de 2,2 m de longitud i la recolzem en un punt de suport situat a 0,2 m d’un extrem de la barra, tal com mostra la figura. Quina força caldrà aplicar a l’altre extrem de la barra per iniciar el moviment? Quin avantatge mecànic tindrà la palanca? Igualment, cal considerar que el desplaçament de la caixa cap amunt també serà 10 vegades més petit que el que haurem de fer en l’altre extrem de la barra on apliquem la força. També hem de considerar que si el punt de suport se situa més a prop de la força que de la resistència, l’efecte serà el contrari: el valor de la força que haurem de fer serà més gran que el de la resistència, i l’avantatge mecànic serà inferior a la unitat (i < 1). 6.2. PALANCA: EXEMPLE
 44. Considerem que el pes de caixa és la resistència (R) i que d1 i d2 són els braços de palanca de la força i de la resistència, respectivament: R = 3.000 N, d1 = 2,2 ─ 0,2 = 2 m i d2 = 0,2 m Hi apliquem la llei de la palanca i substituïm els valors: F · d1 = R · d2, d’on F · 2 m = 3.000 N · 0,2 m   3000N·0,2 m 300N 2m F Finalment, calculem l’avantatge mecànic a partir de la seva expressió matemàtica: 3000N 10 300N R i F    Com pots observar amb el valor de l’avantatge mecànic, la força que hem d’aplicar és 10 vegades més petita que la resistència que cal vèncer, en la mateixa proporció que els braços de palanca o distàncies al punt de suport: el de la força és 10 vegades més gran que el de la resistència. 6.2. PALANCA: EXEMPLE
 45. • Una superfície plana amb un extrem elevat a una certa alçada constitueix el que s’anomena pla inclinat. • La seva funció és pujar o baixar càrregues elevades quan no és possible fer-ho verticalment, com en el cas de les corrioles o els polispasts. 6.3. PLA INCLINAT 𝑾𝟏 = 𝐹 · 𝐿 • Per pujar una càrrega pel pla inclinat s’haurà de fer un treball W1 • Si es volgués pujar la càrrega a pols des de terra a una altura h, el treball invertit seria W2 • Si es considera que no hi ha fregament en el pla: • W1 = W2 i • F · L = R · h 𝑾𝟐 = 𝑅 · ℎ Per tant, la força que cal fer per pujar la càrrega pel pla serà:  · (N) R h F L I el quocient de l’avantatge mecànic serà: i= 𝑅 𝐹
 46. Cal traslladar un bloc de pedra de 4.500 N de pes des d’un nivell fins a un altre entre els quals hi ha 2 m. S’ha pensat de fer un pla inclinat de 10 m de longitud entre els dos nivells. Quina força caldrà fer per remuntar el bloc de pedra? Per determinar la força, apliquem l’expressió del pla inclinat: · 4500N·2 m 900N 10m R h F l    6.3. PLA INCLINAT: EXEMPLE
 47. Aplicacions de les rosques a màquines i mecanismes Com més petit és el pas i més llarga la clau o la maneta, més resistència es pot vèncer. Hem de tenir en compte, però, el frec que es produeix entre els filets del cargol i la femella ─que en esforços grans és també molt elevat─, per la qual cosa el rendiment pot resultar baix. Per evitar-ho, cal greixar bé les dues parts i adoptar perfils de filet adients. A més, si el pas és massa petit, també ho serà el filet, i, amb forces excessives, podríem malmetre la rosca o, com s’acostuma a dir, «ens podem passar de rosca». 6.3. APLICACIONS PLA INCLINAT Com a màquina, la rosca s’utilitza en aplicacions on calgui fer forces elevades, com ara el gat per aixecar cotxes, o la premsa, que des de l’antiguitat ja combina la rosca amb la palanca per premsar el raïm i les olives.
 48. Aplicacions de les rosques a màquines i mecanismes La resistència que es pot vèncer en desplaçar un cargol fent-lo girar dins una femella, considerant el conjunt una màquina ideal, es pot calcular a partir de la llei del cargol. Aquesta llei s’expressa matemàticament així: 𝑅 = 2 · 𝐹 · π · 𝑟 𝑝 (N) o bé 𝐹 = 𝑅 ⋅ 𝑝 2 ⋅ π ⋅ 𝑟 (N) on R és la resistència i F la força expressades en newtons, r el radi de gir de la clau o maneta que utilitzem per fer-lo girar i p el pas de la rosca expressats en metres. 6.3. APLICACIONS PLA INCLINAT
 49. Per aixecar d’un costat un automòbil de 14.000 N de pes, s’utilitza un cric que duu una rosca de 4 mm de pas i una maneta de 50 cm de longitud. Determina la força que cal aplicar a l’extrem de la maneta per iniciar el moviment d’aixecada i l’avantatge mecànic del dispositiu, considerant el cric una màquina ideal. Dividim el pes de l’automòbil per 2 ja que s’aixeca d’un costat: 14000N 7000N 2 R  Per determinar la força aplicarem la llei del cargol, en què el radi de la maneta i el pas s’expressaran en m: (N) 2 π R p F r     7000N·0,004 m 8,92N 2·3,14·0,5m F  d’on L’avantatge mecànic val: 7000N 784,75 8,92N R i F    Fixa’t que és l’avantatge mecànic més alt de tots els que hem calculat. Efectivament, les rosques poden efectuar forces molt elevades, però cal que tinguis en compte que en aquest cas hem considerat el cric una màquina ideal i, per tant, l’avantatge mecànic real seria més baix; així i tot, en comparació amb les altres màquines, continua sent el més alt. 6.3. APLICACIONS PLA INCLINAT: EXEMPLES
 50. La politja o corriola és una roda acanalada en la seva paret circular. Aquest canal permet el pas d'una corda o corretja per tal de transmetre força i moviment. 6.4. LA POLITJA O CORRIOLA La corriola fixa • La corriola o politja fixa és una màquina simple que permet elevar pesos amb comoditat. • En una corriola la força que cal aplicar per elevar el pes és igual a aquest, tan sols canvia la direcció d’aplicació de la força: F=R No hi ha avantatge mecànic, la seua funció sols és modificar la direcció de la força
 51. ● La corriola mòbil és un sistema format per dues corrioles, una fixa i uns altra mòbil, unides per mitjà d'una corda. ● La força que cal fer per elevar o moure un objecte és igual a la meitat de la resistència. F = R / 2 Així doncs l’AM és 2. 6.4. LA POLITJA O CORRIOLA MÒBIL
 52. ● En un polispast, les corrioles es distribueixen en dos grups, un fix i un mòbil. ● En cada grup s'instal·la un nombre arbitrari de corrioles que s'allotgen a l'interior d'una robusta carcassa. ● La càrrega s'enganxa directament al grup mòbil. En aquest cas: F = R / 2·n (sent n= nombre de politges mòbils) 6.4. LA POLITJA O CORRIOLA MÒBIL
 53. Amb un polispast format per tres politges mòbils de 300 N de pes es pretén elevar una càrrega de 1.200 N. Quina força caldrà per iniciar el moviment? Quin serà l’avantatge mecànic del polispast? Si hi ha tres politges mòbils, la càrrega és sustentada per sis cordes; per tant: 1200 300 250N 6 R Q F n      L’avantatge mecànic del polispast és: 1200N 4,8 250 N R i F    6.4. POLIPAST: EXEMPLE
 54. Són unes peces que s’han utilitzat des de fa molt temps per esberlar pedres o troncs d’arbre. Consisteixen en una peça generalment d’acer de forma prismàtica de base triangular isòsceles de manera que els dos costats iguals formen dos plans inclinats. 6.5. LES FALQUES O TASCONS
 55. Moltes vegades amb l’ús d’una palanca o amb una politja no és suficient per aconseguir moure o desplaçar una càrrega. Llavors es construeixen de manera que hi intervenen combinacions de diferents màquines simples, que anomenarem sistemes mecànics. Els sistemes mecànics formats per combinacions de palanques, politges, etc. són freqüents en bàscules, balances, grues, etc. 6.5. COMBINACIONS DE MÀQUINES
 56. En el sistema mecànic de la figura, determina el valor de la força F a partir del qual es podrà remuntar la càrrega del pla inclinat. Determina també l’avantatge mecànic del sistema. Considera la politja mòbil amb un pes negligible. Per remuntar la càrrega pel pla inclinat és necessària una força de: · 4800N·1 m 960N 5m pla pla R h F l    Llavors, a través de la politja fixada al pla inclinat, es transmeten els 960 N al punt A de la palanca. Per la llei de la palanca es transmet a la politja mòbil la força R palanca: Fpla · d1 = Rpalanca · d2; 960 N· 1 m = Rpalanca · 3 m d’on 960N 1m =320N 3m palanca R   Finalment, considerant nul el pes de la politja mòbil, tenim que: 320 0 160N 2 palanca R Q F n      L’avantatge mecànic del sistema és: 4800N 30 160 N R i F    6.5. COMBINACIONS DE MÀQUINES: EXEMPLE
 57. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!
Publicidad