Publicidad

INTRODUCCIÓ A L'ELECTRICITAT

10 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

INTRODUCCIÓ A L'ELECTRICITAT

 1. INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT Silvia Mejías Tarancón “Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: la voluntat” Albert Einstein (1879– 1955)
 2. ÍNDEX 1. L’ÀTOM (Partícules) 2. EL CORRENT ELÈCTRIC (Sentit i tipus) 3. MATERIALS (Conductors i aïllants) 4. LLEI D’OHM (Magnituds fonamentals) 5. CIRCUITS ELÈCTRICS (Elements i tipus) 6. ESQUEMES I SÍMBOLS ELÈCTRICS
 3. INTRODUCCIÓ • L’èxit de l’electricitat com a font d’energia és perquè: • fàcil per a obtenir-la, • transportar-la i • transformar-la en altres energies. • L’electricitat és una de les formes d’energia més utilitzades per l’ésser humài actualment seria impossible viure sense l’electricitat. • L’emprem pràcticament per a tot, perquè gràcies a a ella il·luminem casa nostra i fem funcionar electrodomèstics, màquines ...
 4. LA MATÈRIA I LA CÀRREGA ELÈCTRICA Tota la matèria està formada per àtoms carregats positivament i negativament.
 5. L’ÀTOM Tota la matèria està formada per àtoms. L’àtom presenta dues parts: • NUCLI on hi ha: • els PROTONS (partícules de càrrega positiva) i • els NEUTRONS (partícules sense càrrega). • A l’ÒRBITA de l’àtom, al voltant del nucli giren els ELECTRONS, partícules de càrrega negativa que són els responsables de l’energia que s’anomena electricitat.
 6. TIPUS DE CÀRREGA DELS ÀTOMS En general, els materials (els elements químics) són neutres, els àtoms d’aquesta materia contenen el mateix nombre de càrregues negatives (electrons) i positives (protons), en conseqüència la seva càrrega eléctrica és igual a 0, és neutre. Com els electrons es poden moure d’un àtom a un altre, es poden donar els següents casos: Si un cos està CARREGAT NEGATIVAMENT és perquè ha guanyat electrons. Té un excés d'electrons. Si un cos està CARREGAT POSITIVAMENT és perquè ha perdut electrons. Té un defecte d'electrons.
 7. LLEI DE COULOMB • Per a explicar les experiències d’electrització de la matèria, els científics han ideat un model segons el qual els fenòmens elèctrics es deuen a una nova propietat de la materia anomenada càrrega elèctrica. • La quantitat de càrrega elèctrica, Q, és una magnitud física i la unitat corresponent en el SI és el coulomb (C).
 8. LLEI DE COULOMB • La Llei de Coulomb és la llei fonamental de l'electroestàtica, va ser formulada per Charles-Augustin de Coulomb i estableix que dues càrregues elèctriques puntuals i estacionàries s'atreuen o es repel·leixen segons sigui el seu signe, positiu o negatiu: • les càrregues de signe oposat s'atreuen • les càrregues d'igual signe es repel·leixen
 9. ELECTRITZACIÓ FREGAMENT Si freguem un bolígraf neutre amb un drap de llana neutre, la llana transfereix càrregues negatives al plàstic, el bolígraf s'ha electritzata, el bolígraf queda carregat negativament i el drap positivament. Aquest excés de càrrega fa que el plàstic atregui els paperets. INDUCCIÓ Si un cos está carregat positivament (el raspall) la part del cos neutre més propera es carregarà amb electricitat negativa i l’oposada amb electricitat positiva. El fenòmen físic d’un cos que perd o guanyar electrons s’anomen electrització i n’hi ha dos tipus:
 10. QUÈ ÉS EL CORRENT ELÈCTRIC? • Els responsables de tots els fenòmens elèctrics són els electrons, perquè poden escapar de les òrbites més exteriors dels àtoms i són molt més lleugers que les altres partícules. • En determinats materials, es possible fer anar els electrons d’un extrem a l’altre • L’electricitat és un fenomen originat pel moviment dels electrons que es troben al voltant del nucli. • Quan un cos està carregat negativament i l'altre està carregat positivament, es diu que entre ells hi ha una DIFERÈNCIA DE CÀRREGUES, aquest concepte es coneix més com a tensió elèctrica o voltatge.
 11. QUÈ ÉS EL CORRENT ELÈCTRIC? • Perquè s'estableixi un corrent elèctric entre dos punts, és necessari que entre els extrems del conductor existeixi una diferència de càrregues. • Contra més gran sigui la tensió en els extrems de la pila, major serà la força amb la qual es desplacen els electrons pel conductor.
 12. SENTIT DEL CORRENT ELÈCTRIC El corrent elèctric (els electrons) en la realitat surt del pol negatiu del generador i va cap el pol positiu. Per conveni s’ha establer el contrari, és l’ anomenat sentit convencional del corrent.
 13. TIPUS DE CORRENT
 14. CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA CONDUCTORS S’anomenen conductors aquells materials que permeten el pas del corrent elèctric en un circuit. Per exemple: Tots els metalls (coure, alumini, or, etc.), aigua mineral, etc. Els conductors més utilitzats en un circuit són els cables que estan formats de fils de coure envoltats per una capa de plàstic. AÏLLANTS S’anomenen aïllants aquells materials que impedeixen el pas del corrent elèctric. Per exemple: plàstic, vidre, aigua pura, ceràmics, llenya... 1. Conductor 2. Aïllant 3. Coberta
 15. LA LLEI D’OHM Al segle XIX , Georg Simon Ohm va descobrir quina relació tenien les tres magnituds fonamentals de l’electricitat: • INTENSITAT • TENSIÓ • RESISTÈNCIA Ohm va descobrir que:  En augmentar la tensió d’un circuit passa més corrent electric o Intensitat (Si augmentem ↑V també augmenta ↑I) perquè són DIRECTAMENT proporcionals.  En augmentar la resistència d’un circuit passa menys corrent electric o Intensitat (Si augmentem ↑R disminuirà ↓I) perquè són INVERSAMENT proporcionals.
 16. LA INTENSITAT Intensitat (I) és la quantitat de corrent elèctric (electrons) que travessa un conductor per unitat de temps. La intensitat es mesura en ampers (A). La intensitat en el circuit hidràulic seria la quantitat d’aigua que cau.
 17. TENSIÓ, VOLTATGE o DIFERÈNCIA DE PONTECIAL La tensió elèctrica (V) és la força que fa moure els electrons d’un àtom a alter. La tensió es mesura en volts (V). La tensió elèctrica en el circuit hidràulic seria l’altura des de la que cau l’aigua.
 18. LA RESISTÈNCIA La resistència ( R ) expressa la major o menor dificultat que presenta un conductor al pas del corrent elèctric. La resistència en mesura en ohm (Ω). La resistència en el circuit hidràulic seria la la obstrucció de la canonada.
 19. QUADRE RESUM MAGNITUDS Voltatge Tensió V Volts (V) Entre dos punts Intensitat I Ampers (A) En un punt De + a - Resistència R Ohms (Ω) Segons material Proporcional a longitud Inversament prop a secció
 20. SÍMBOLS I ESQUEMES ELÈCTRICS • S’anomena esquema electric a la representació d’un circuit i està format pels símbols dels seus elements units entre si. • Per dissenyar els esquemes s’utilitzen símbols normalitzats.
 21. ESQUEMES DE CIRCUITS ELÈCTRICS Exemples:
 22. CIRCUIT TANCAT Es diu que un circuit està tancat quan tots els components d’un circuit estan connectats entre sí i el corrent pot circular.
 23. CIRCUIT OBERT Es diu que un circuit està obert quan es presenta una discontinuïtat en el circuit i el corrent no pot circular. Com per exemple:  un cable trencat,  un component desconnectat o  un interruptor apagat
 24. QUÈ ÉS UN CIRCUIT ELÈCTRIC ? Un circuit elèctric és un conjunt d’elements units de tal forma que permeten el pas del corrent elèctric (generalment per produir algun efecte útil). Un circuit està format per : I. elements NECESSARIS I. Generador II. Receptor III. Conductor II. elements COMPLEMENTARIS. I. Control o maniobra II. Seguretat o protecció III. Mesura
 25. ELEMENTS NECESSARIS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC • UN GENERADOR O ACUMULADOR: És l’element que proporciona l’energia elèctrica. Exemples: piles, bateries... • MATERIAL CONDUCTOR: És l’element que transporta l’energia elèctrica. Exemple: cables. • UN O MÉS RECEPTORS: Són els elements que transformen l’energia elèctrica rebuda en un altra tipus d’energia. Exemple: Energia lluminosa, energia acústica , energia mecànica. Elements necessaris d’un circuit (COM A MÍNIM):
 26. ESQUEMA DELS ELEMENTS NECESSARIS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
 27. 1. ELEMENTS DE CONTROL O MANIOBRA: Són aquells elements que permeten governar a voluntat el circuit. Exemples: interruptors, polsadors, commutadors. 2. ELEMENTS DE SEGUTAT O PROTECCIÓ: Són aquells elements destinats a la protecció de les instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós al mateix temps (diferencials). Ex: fusibles, diferencials. 3. ELEMENTS DE MESURA: són aquells dispositius que ens permet conéixer les següents magnituds: tensió, intensitat i resistència. Els elements complementaris d’un circuit són: ELEMENTS COMPLEMENTARIS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
 28. ELEMENTS DE MANIOBRA (1) INTERRUPTORS: Són elements que tenen la funció d’obrir i tancar el circuit I disposen de dues posicions estables de funcionament: 1. Una que obre el circuit (0) i 2. Una altra que tanca el circuit (1) que deixa passar el corrent. Símbol i exemple:
 29. ELEMENTS DE MANIOBRA (2) POLSADORS: Els polsadors són elements elèctrics destinats a obrir i tancar el circuit. Disposen de dues posicions: 1. Una posició de repòs (0) i 2. Una d’accionament quan és premut(1) la qual es mantindrà mentre duri l’efecte que ha produït l’activació (pressió). Símbol i exemple:
 30. • Bàsicament està format per un fil molt fi, calibrat de manera que sigui la part més dèbil que es crema d'un circuit. • Quan en un circuit la R=0, la intensitat augmenta tant que el conductor es crema i s’ha de protegir els circuits dels curtcircuits. • La inclusió d'un fusible en un circuit no l'afecta, ja que la seva resistència és negligible. FUSIBLES: és un element de seguretat la funció principal de la qual és “trencar-se” (obrir el circuit) en cas que es produeixi un excés de corrent elèctric, és a dir, quan passa massa intensitat de corrent pel fil conductor que el forma, aquest s'escalfa per Efecte Joule produint el trencament d'aquest. ELEMENTS DE PROTECCIÓ (1) Símbol i exemple
 31. INTERRUPTOR DIFERENCIAL: tenen la missió de detectar els corrents de defecte produïts a la instal·lació. • El seu objectiu principal és el de protegir les persones que poden estar en contacte amb la instal·lació quan hi ha un corrent de fuita. • Té la capacitat de detectar la diferència entre el corrent d'entrada i sortida en un circuit. • Quan aquesta diferència supera un valor determinat (sensibilitat), per al qual està calibrat (30 mA, 300 mA, etc), el dispositiu obre el circuit, interrompent el pas del corrent a la instal·lació que protegeix. ELEMENTS DE PROTECCIÓ (2)
 32. VOLTÍMETRE El voltímetre mesura la tensió, els volts que tenen els elements del circuit. Cal triar si és corrent contínua o altern, l’element a mesurar ha d’estar connectat i el voltímetre es col·loca en paral·lel. ELEMENTS DE MESURA (1) Símbol i col·locació: EXEMPLE: Cada voltímetre mesura la tensió de cada un dels receptors d’un circuit: • El primer voltímetre mesura la tensió que suporta la bombeta que és de 3,0 V • El segon voltímetre mesura la tensió que suporta el brunzidor que és de 7,2 V La suma d'ambdós voltímetres ens dóna 10,2 V, això és, el valor de la pila. La qual cosa demostra que quan els receptors estan en sèrie, la tensió de la pila es reparteix entre ells.
 33. AMPERÍMETRE L’amperímetre mesura el corrent elèctric que circula per la branca d’un circuit. Cal triar si és corrent contínua o alterna i l’element a mesurar connectat i l’amperímetre es col·loca en sèrie. ELEMENTS DE MESURA (2) Símbol i col·locació EXEMPLE: si es vol mesurar la intensitat del corrent que passa per la bombeta B1 que forma part del següent circuit. Pots observar que l'amperímetre, es col·loca a continuació de la bombeta, és a dir, inserit dins del circuit. L'amperímetre marca 90 mil·liamperes (mA) i aquesta és la intensitat del corrent que passa la bombeta. NOTA: Com 1000 mA = 1 A aleshores 90 mA = 0,09 A.
 34. ÒHMMETRE Per mesurar les resistències cal utilitzar l’Òhmmetre, es connecta tocant els terminals de la resistència separada de la resta del circuit. ELEMENTS DE MESURA (3) Símbol i col·locació EXEMPLE: Per a mesurar la resistència d'un element d'un circuit, s'ha d'extraure l'element del circuit i col·locar el polímetre entre els dos extrems del mateix. Recorda que la unitat de mesura de la resistència elèctrica és l'ohm. La punta de prova negra es connecta a la base marcada amb les lletres COM i la vermella, a la base marcada amb ohms (V). Es col·loca l’element desconnectat del circuit entre les puntes i se situa el selector en l’escala adequada.
 35. POLÍMETRE, TESTER O MULTÍMETRE Aparell que mesura les magnituds bàsiques elèctriques que s'empren en electricitat la tensió, intensitat del corrent i la resistència eléctrica. ELEMENTS DE MESURA (4)
 36. ELEMENTS DE MESURA (4) Passos per fer una mesura amb un POLÍMETRE: 1.Encendre el polímetre. 2.Seleccionar la part en la qual volem realitzar el mesurament: Voltímetre, Amperímetre, Òhmmetre. 3.Comprovar que les puntes estan en els terminals correctes, en cas contrari col·locarles. És molt important fixar-se bé en les connexions de les puntes, si es connecten unes puntes en un terminal equivocat es pot destruir el polímetre. El terminal negre sempre es connecta en el comú i el Vermell és que es connecta en V/ O per a resistències i voltatges, o en 2A o 10A per a intensitats que aconsegueixen com a valor màxim 2 o 10 Amperes. 4.Seleccionar el valor més alt de l'escala que volem mesurar, amb el selector. 5.Connectar les puntes en el lloc adequat del circuit o resistència. 6.Moure el selector baixant d'escala fins que la lectura sigui possible en el display.
 37. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS (1) Els circuits en sèrie són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats un darrere l’altre, compartint el mateix cable.
 38. CARACTERÍSTIQUES: - Els receptors en sèrie es reparteixen la tensió del generador. - Si un receptor en sèrie falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres deixen de funcionar. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS (2)
 39. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS (1) Els circuits en paral·lel són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats en diferents cables.
 40. CARACTERÍSTIQUES: - La tensió del generador arriba a tots els receptors connectats en paral·lel. - Si un receptor en paral·lel falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres segueixen funcionar. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS (2)
 41. CONNEXIÓ MIXTE DE RECEPTORS Els circuits mixtos són aquells que disposen de receptors connectats en sèrie i en paral·lel.
 42. CURTCIRCUIT El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel en què un dels camins possibles del corrent elèctric no té cap receptor. Problemes del curtcircuit: – El generador es descarrega ràpidament. – Degut al pas massiu de corrent pel conductor, aquest arriba a fondre’s. Evitar sempre el curtcircuit en un circuit !!!
 43. AVANTATGES DE LA CONNEXIÓ EN PARAL·LEL? En connectar 3 bombetes a una pila, lluiran igual que si només connectem 1. Tot i que la pila s’esgotarà 3 vegades abans.
 44. PER SABER UN XIC MÉS
 45. EINES I ESTRIS PER A L’ELECTRICITAT
 46. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ !!
Publicidad