Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT

 1. Silvia Mejías Tarancón MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT L'ésser humà sempre intenta fer treballs que sobrepassen la seva capacitat física o intel·lectual com: moure, elevar o transportar objectes o fer llargues distàncies, etc. I per solucionar-ho es van inventar les màquines com una grua, una excavadora, trens o els coets espacials. Tots ells són màquines i totes elles tenen en comú reduir l'esforç necessari per realitzar un treball.
 2. ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ ALS MECANISMES  PARTS D’UNA MÀQUINA  TIPUS DE MOVIMENT.  VELOCITATS LINEAL I CIRCULAR  CLASSIFICACIÓ DE MECANISMES 2. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT.  TRANSMISSIÓ PER CORRETJA (POLITGES)  TRANSMISSIÓ PER CADENA (ENGRANATGES).  RODES DE FRICCIÓ  ENGRANATGES I TIPUS  CARGOL SENSE FI-CORONA. 3. MECANISMES DE TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT  PINYÓ-CREMALLERA.  BIELA-MANOVELLA.  CARAGOL-FEMELLA.  LLEVA.  EXCÈNTRICA.
 3. INTRODUCCIÓ ALS MECANISMES 3 Una màquina és un conjunt de dispositius concebut per executar una tasca determinada, que normalment comporta la realització de treball o la transformació d’energia. Exemples de màquines: rentadora, motor, serra, bicicleta, etc Un mecanisme és un conjunt de peces dispositius bàsics de les màquines (barres, politges, guies, etc.) que fan una funció determinada (guiatge, transmissió o transformación del moviment). Exemples de mecanismes: caixa de canvis en un cotxe, transmissió per cadena de la bicicleta, mecanismes de donar corda en un rellotge, etc.
 4. PARTS D’UNA MÀQUINA 4 MECANISMES: Produeixen la transformació del moviment en general mitjançant una combinació d'elements denominada cadena cinemàtica MOTORS: Són els elements que generen el moviment i les forces de sortida de les màquines. ACTUADORS : Són els elements que reben la força generada pels motors a on es troba la càrrega a desplaçar de lès màquines.
 5. INTRODUCCIÓ ALS MECANISMES 5 Quan vas amb bicicleta, les teves cames realitzen una força i un moviment. El pedal transmet moviment d’entrada a la cadena i la cadena transmet el moviment a la roda de darrera, la qual és l’element receptor. A les màquines hi ha multitud de mecanismes que s’encarreguen de la transmissió del moviment però per a obtenir determinades funcions hi ha accions que requereixen la transformació del moviment: • convertir un tipus de trajectòria en un altre o • transformar un moviment circular en un moviment lineal o a l’inversa. ENERGIA D’ENTRADA MECANISME TREBALL O ENERGIA DE SORTIDA
 6. TIPUS DE MOVIMENTS Hi ha 2 tipus bàsics de moviments: 1. Lineal (o translació) 2. Circular (o rotació) que a la vegada es poden presentar de dues formes: 1. Contínua 2. Alternativa o oscilant.
 7. TIPUS DE MOVIMENTS Moltes màquines contenen un o diversos components que realitzen moviments i poden ser bàsicament de quatre tipus:
 8. TIPUS DE VELOCITATS Hi ha 2 tipus de velocitats: 1. Lineal (v) és la velocitat en línia recta d'un punt a un altre, o el canvi en la posició d'un objecte amb el temps en una ruta rectilínia. 2. Angular o circular (ω) és l'arc de circumferència recorregut (θ), expressat en radiants per unitat de temps. I es pot relacionar un moviment circular amb un moviment lineal: • Velocitat Lineal = velocitat en línia recta. • Velocitat Angular = velocitat de rotació o de gir.
 9. VELOCITATS Lineal Circular v= d/t [m/seg.] Ꙍ=α/t [rad/seg.] n=Ꙍ·60/2π [rpm] v = velocitat lineal; d= distància; t= temps; Ꙍ =velocitat angular; α =angle; n= velocitat de gir Ex: Nòria EX: Bici v=Ꙍ·r TIPUS DE VELOCITATS Podem dir que la velocitat lineal és una part d'un moviment circular o angular. «I la velocitat lineal és la velocitat angular o circular pel radi de la circumferència del moviment circular descrit».
 10. 10 • En els mecanismes es parla de velocitat de rotació o de gir (n) que és la velocitat de gir d’una roda, d’un eix, d’una politja i és expressada com el nombre de voltes que dona a cada minut (min-1) o cada segon (s-1). • En el SI la velocitat de rotació es mesura en radiants per segon (rad/s) i s’anomena velocitat angular (w). • El moviment de rotació es transmet des d’un eix o arbre a un altre a través de rodes o politges. VELOCITAT ANGULAR I DE ROTACIÓ (GIR) FACTORS DE CONFERSIÓ 1 volta = 1 revolució = 360º = 2π rad (radiants) 1 volta/minut = 1 min-1 = 360o /min = 2π rad /min 1 min-1 = 2π/60seg= 1rpm 1 s-1 = 2π = rad/seg (rad/seg) · (60/2π) = min-1
 11. TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT LINEAL PALANCA CORRIOLA/POLITJ A POLISPAST CIRCULAR CORRETJA I POLITGES ACCIONAMENT PER CADENA RODES DENTADES RODES DE FRICCIÓ CARGOL SENSE FI CORONA CLASSIFICACIÓ DE MECANISMES
 12. TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT DE CIRCULAR A LINEAL I VICEVERSA PINYÓ I CREMALLERA CARGOL I FEMELLA DE LINEAL A CIRCULAR BIELA MANOVELLA LLEVA EXCÈNTRICA CLASSIFICACIÓ DE MECANISMES
 13. CLASSIFICACIÓ DE MECANISMES NOM TRANSFORMACIÓ O TRANSMISSIÓ MOVIMENT D’ENTRADA MOVIMENT DE SORTIDA REVERSIBLE Engranatges rectes Transmissió Circular Circular Sí Politges per corretja Transmissió Circular Circular Sí Politges per cadena Transmissió Circular Circular Sí Cargol sense fi Transmissió Circular Circular Sí Rosca i femella Transformació Circular Lineal No Pinyó i cremallera Transformació Circular o lineal Lineal o circular Sí Lleva Transformació Circular Lineal No Biela- Manovella Transformació Circular o lineal Lineal o circular Sí
 14. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT Els mecanismes de transmissió de moviment són els elements que transmeten el moviment des de la font d’energia original fins al seu destinatari i tenen la funció bàsica de transmetre el moviment modificant-ne el valor o la forma. Els més destacats són: • els que transmeten moviments de translació o lineals • els que transmeten moviments circulars o de rotació
 15. • Estan formades per dues politges unides mitjançant un element flexible anomenat corretja i els principals tipus de corretges són la plana, la circular i la trapezoïdal, essent les dues últimes les més emprades. • Els tipus de transmissions més usuals són les transmissions per corretja i s’utilitzen quan s’ha de transmetre el moviment d’un eix a un altre que es troba a una certa distància del primer. 15 POLITGES I CORRETJA TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 16. RODA 1: MOTRIU És la roda que genera i transmet el moviment. • D1 =diàmetre de la politja motriu • n1 = velocitat angular de la politja motriu RODA 2: CONDUÏDA És la que rep el moviment. • D2 =diàmetre de la politja conduïda • n2 = velocitat angular de la politja conduïda 16 POLITGES I CORRETJA TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 17. i1_2 = 𝑛2 𝑛1 = 𝑤2 𝑤1 La relació de transmissió (i1_2), indica la relació entre la velocitat de rotació de la politja conduïda (n2) i la politja motriu o conductora (n1), o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduïda per cada una que fa la motriu. La relació de transmissió NO TÉ UNITATS, ja que es tracta d’una PROPORCIONALITAT. 17 RELACIÓ DE TRANSMISSIÓ El càlcul de les velocitats de rotació i la relació de transmissió s’efectua a través de les següents expressions i la fórmula que relaciona les dues politges: n1 · D1 = n2 · D2 i1_2 = 𝑛2 𝑛1 = 𝐷1 𝐷2 = 𝑤2 𝑤1 POLITGES I CORRETJA
 18. 18 POLITGES I CORRETJA TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 19. 19 POLITGES I CORRETJA TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 20. 20 POLITGES I CORRETJA TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR REDUCTOR DE VELOCITAT • La roda motriu (esquerra) és més PETITA que la conduïda (dreta). (D1 < D2) • La conduïda gira més LENTA (n2 < n1) i < 1 MULTIPLICADOR DE VELOCITAT • La roda motriu (esquerra) és més GRAN que la conduïda (dreta). (D1 > D2) • La conduïda gira més RÀPIDA ( n2 > n1) i >1 IGUAL VELOCITAT • La roda motriu (esquerra) és IGUAL que la conduïda (dreta). (D1 = D2 ) • La conduïda a la MATEIXA velocitat (n2 = n1) i = 1
 21. • Estan formades per dues rodes dentades unides per una cadena. • Les cadenes permeten l’ús d’elevades velocitats, i les corretges poden lliscar, per tant, si necessitem treballar a elevades velocitats però sense que la corretja pugui lliscar, podem fer ús d’una corretja dentada.. • Exemples: transmissió d’una bicicleta, on la cadena uneix el plat i el pinyó, corretja de distribució del motor d’un cotxe, etc. 21 ACCIONAMENT PER CADENA TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 22. PLAT: MOTRIU És la roda que genera i transmet el moviment. • D1 =diàmetre de la roda motriu • n1 = velocitat angular de la roda motriu PINYÓ: CONDUÏT És la roda que rep el moviment. • D2 =diàmetre de la roda conduïda • n2 = velocitat angular de la roda conduïda 22 ACCIONAMENT PER CADENA TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 23. i1_2 = 𝑛2 𝑛1 = 𝑤2 𝑤1 La relació de transmissió (i1_2), indica la relació entre la velocitat de rotació de la roda conduïda (n2) i la roda motriu o conductora (n1), o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduïda per cada una que fa la motriu. La relació de transmissió no té unitats, ja que es tracta d’una proporcionalitat. 23 RELACIÓ DE TRANSMISSIÓ ACCIONAMENT PER CADENA
 24. 24 RODES DE FRICCIÓ TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR RODA 1: CONDUCTORA O MOTRIU És la roda que genera i transmet el moviment. D1 =diàmetre de la roda motriu N1 = velocitat angular de la roda motriu RODA 2: CONDUÏDA És la roda que rep el moviment. D2 =diàmetre de la roda conduïda N2 = velocitat angular de la roda conduïda
 25. 25 RODES DE FRICCIÓ TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR • A causa de les característiques de l'acoblament entre les rodes, el sentit de gir de dos eixos consecutius és contrari, sent necessari recórrer a una roda boja si volem aconseguir que tots dos girin en el mateix sentit. • Com l'únic mitjà d'unió entre ambdues rodes és la fricció que es produeix entre els seus perímetres, no poden ser emprades per a la transmissió de grans esforços. Se solen trobar en aparells electrodomèstics d'àudio i vídeo, així com en algunes atraccions de fira (sínies, vaivens...) on un pneumàtic acciona una pista de rodadura.
 26. 26 RODES DE FRICCIÓ TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR • Augmentar la velocitat de gir de l'eix conduït (N1<N2) fent que la roda conductora sigui major que la conduïda (D1>D2)). • Fer que els dos eixos portin la mateixa velocitat (N1=N2) si combinem dues rodes d'igual diàmetre (D1=D2) • Disminuir la velocitat de gir de l'eix conduït (N1>N2) emprant una roda conductora menor que la conduïda (D1<D2)
 27. i1_2 = 𝑛2 𝑛1 = 𝑤2 𝑤1 La relació de transmissió (i1_2), indica la relació entre la velocitat de rotació de la roda conduïda (n2) i la roda motriu o conductora (n1), o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduïda per cada una que fa la motriu. La relació de transmissió NO TÉ UNITATS, ja que es tracta d’una proporcionalitat. 27 RELACIÓ DE TRANSMISSIÓ RODES DE FRICCIÓ
 28. • Els engranatges són mecanismes de transmissió de moviment circular mitjançant rodes dentades. Aquestes rodes actuen una sobre l’altra a través de dents que s’intercalen, de manera que cada dent de la roda motriu n’empeny un altre de la roda conduïda, obligant-la a girar. • En una transmissió de dos engranatges un sempre gira en sentit contrari al de l’altre, com es pot veure en l’animació. • Sovint la roda petita rep el nom de pinyó i la roda gran el nom de corona. 28 ENGRANATGES O RODES DENTADES TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 29. ENGRANATGE O RODA DENTADA: CONDUCTOR O MOTRIU És la roda dentada que genera i transmet el moviment. Z1 =número de dents de la roda dentada motriu o engranatge conductor n1 = velocitat angular de la roda dentada motriu o engranatge conductor ENGRANATGE O RODA DENTADA: CONDUÏT És la roda que rep el moviment. Z2 =número de dents de la roda dentada conduïda o engranatge conduït n2 = velocitat angular de la roda dentada conduïda o engranatge conduït29 ENGRANATGES O RODES DENTADES TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 30. • Els engranatges o també anomenat roda dentada és un element utilitzat per transmetre moviment circular mitjançant el contacte de dues o més rodes dentades que encaixen entre si (La més petita s'anomena pinyó) • Els avantatges dels engranatges són que poden: • transmetre forces molt més elevades, • eviten el lliscament que existeix entre la politja i la corretja i • controlen de manera molt exacta la velocitat de rotació. • Estan format per Si el sistema és compost de més d'un parell de rodes dentades, es pot anomenar tren d'engranatges. 30 ENGRANATGES O RODES DENTADES TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 31. 31 ENGRANATGES TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR • La transmissió per engranatges està constituïda per rodes dentades, de manera que les dents d’una s’insereixen dins de l’altra. En girar l’engranatge motriu o conductor, a través de les dents obliga l’engranatge conduït a girar en sentit contrari. • El mòdul (m) és una de les característiques dimensionals dels engranatges i ateny bàsicament a la grandària de la dent. El valor del mòdul s’expressa en mm i varia des de 0,25 mm fins a 12 mm. Llavors dos engranatges per tal de poder engranar han de tenir el mateix mòdul, ja que lògicament les dents de l’un i l’altre han de ser iguals. 𝑚 = 𝐷𝑝 𝑧 𝑫𝒑 = diàmetre primitiu (lloc on fa contacte el engranatge motriu o conduït) Z = Nombre de dents
 32. i1_2 = 𝑛2 𝑛1 = 𝑤2 𝑤1 La relació de transmissió (i1_2), indica la relació entre la velocitat de rotació de l’engranatge conduït (n2) i l’engranatge motriu o conductor (n1), o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduït per cada un que fa el motriu. La relació de transmissió NO TÉ UNITATS, ja que es tracta d’una PROPORCIONALITAT. 32 RELACIÓ DE TRANSMISSIÓ ENGRANATGES O RODES DENTADES
 33. 33 ENGRANATGES TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR REDUCTOR DE VELOCITAT • La roda motriu (blava) és més PETITA que la conduïda (gris). (D1 < D2) • La conduïda gira més LENTA (n2 < n1) i < 1 MULTIPLICADOR DE VELOCITAT • La roda motriu (blava) és més GRAN que la conduïda (gris). (D1 > D2) • La conduïda gira més RÀPIDA ( n2 > n1) i >1 IGUAL VELOCITAT • La roda motriu (blava) és IGUAL que la conduïda (gris). (D1 = D2 ) • La conduïda a la MATEIXA velocitat (n2 = n1) i = 1
 34. Els engranatges es fan servir quan s’ha de transmetre el moviment entre eixos relativament propers i es poden classificar segons la forma i la mida de les dents i segons la posició dels arbres o eixos dels engranatges conductors i conduïts. Com:  Rectes.  Helicoïdals.  Cònics.  Pinyó-cremallera.  Interiors 34 TIPUS D’ENGRANATGES TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR
 35. 35 ENGRANATGES RECTES TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR • Són els que transmeten moviment rotatori entre eixos paral·lels situats a poca distància. • Les dents són paral·leles als eixos. • Només tenen en contacte un dent alhora. • S’utilitzen quan la velocitat de gir és baixa. • Els esforços que transmet són relativament petits.
 36. 36 ENGRANATGES HELICOIDALS TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR • Poden transmeten moviment rotatori entre eixos paral·lels i entre eixos perpendiculars que es creuen o es tallen. • Les dents formen un cert angle amb l’eix. • Tenen en contacte més d’una dent alhora. • La velocitat de gir pot ser més gran que en els engranatges rectes. • Poden transmetre esforços més grans que els engranatges rectes. • Com l’entrada de les dents és més suau el nivell sonor inferior.
 37. 37 ENGRANATGES CÒNICS TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR • Poden transmeten moviment rotatori entre eixos que es tallen. • Les dents generades a partir d’un con poden ser rectes o helicoidals. • La secció de les dents augmenta mesura que ho fa el diàmetre del con. • La resta de característiques depèn del tipus de dents (rectes o helicoidals).
 38. 38 ENGRANATGES INTERIORS TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR • Tenen les dents a l’interior en contacte amb l’altre engranatge. • Els dos eixos es troben situats al mateix costat i giren normalment en el mateix sentit.
 39. 39 Diferències entre engranatges i politges TRANSMISSIÓ MOVIMENT CIRCULAR Politges Engranatges Transmeten moviment a eixos separats Transmeten moviment a eixos molt propers Problemes de lliscament de la corretja sobre la politja NO hi ha problemes de lliscament Exemple: cadena bicicleta Transmeten esforços més grans Es poden fer moltes combinacions de velocitat Exemple: canvi de marxes
 40. • Es tracta d’un acoblament entre una rosca i un engranatge. • Treballa sempre amb eixos que es creuen normalment als 90º. • El cargol sens fi fa sempre d’element conductor i l’engranatge de conduït és un mecanisme irreversible. (element de seguretat) • Podem obtenir relacions de transmissió molt petites. • Existeix molt desgast degut a l’elevat fregament, per aquest motiu un dels dos elements sol ser de coure, llautó a un material tou (així sempre es desgasta el mateix) 40 CARGOL SENSE FI TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT
 41. MECANISMES DE TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT Els mecanismes de transformació de moviment s'encarreguen de convertir moviments rectilinis (lineals) en moviments de rotació (gir), o a la inversa. Amb un disseny adient dels elements del sistema, es poden aconseguir les velocitats lineals o de gir desitjades. Sota aquest punt de vista, els mecanismes de transformació es poden entendre també com a mecanismes de transmissió. Tot i això, no se'ls pot associar una relació de transmissió com a tal
 42. • És un sistema compost per un engranatge o roda dentada, anomenat pinyó i una barra prismàtica dentada anomenada cremallera. • Les dents del pinyó engranen en els de la barra, de tal manera que el moviment de gir (circular) del pinyó produeix un desplaçament lineal de la barra. • Transforma moviment circular en rectilini o a l’inrevés. • Quan el pinyó gira, la cremallera es mou lateralment en un sentit o en un altre segons el sentit de rotació. • És un mecanisme reversible. • Per exemple l'obertura de la porta d'un garatge. 42 PINYÓ I CREMALLERA (CIRCULAR A LINEAL) TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
 43. • El gir d'un cargol al voltant del seu eix produeix un moviment rectilini d'avanç, que l'apropa o el separa de la femella, fixa. • Alternativament, una femella mòbil pot desplaçar-se de la mateixa manera al llarg d'un cargol o fusell. • El mecanisme és capaç d'exercir grans pressions en el sentit d'avanç del cargol. És per això que s'utilitza, per exemple, per construir cargols de banc. Hi ha diferents tipus de cargols i femelles. Un paràmetre característic és el nombre d'entrades o filets (hèlices independents) del cargol. En cargols d'una sola entrada, el pas de rosca del cargol coincideix amb l'avanç del cargol produït quan fa un gir de 360º al voltant del seu eix. Per tant, les velocitats compleixen la relació 43 CARGOL-FEMELLA (CIRCULAR A LINEAL) TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
 44. • És un mecanisme format per dues barres articulades, de manera que una gira (maneta o cigonyal) i l'altra es desplaça (biela). • Aquest mecanisme transforma el moviment rectilini en circular i a l’inrevés, però tenint en compte que el moviment rectilini ALTERNATIU o DE VAIVÉ. • En l’altre extrem de la biela es fixa a una altra peça, el pistó o èmbol, que llisca dins d’una guia o un cilindre. En girar el cigonyal a través de la biela el pistó es mou alternativament amunt i avall. • Movent alternativament endavant i endarrere el pistó també s’aconsegueix fer girar el cigonyal. 44 BIELA I MANOVELLA (LINEAL A CIRCULAR) TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
 45. • Amb l'ajut d'una empenta inicial o un volant d'inèrcia, el moviment alternatiu del pistó es converteix en moviment circular de la manovella. El moviment rectilini és possible gràcies a una guia o un cilindre, dins del qual es mou. Aquest mecanisme s'utilitza en els motors de molts vehicles. • El pistó doncs té un moviment rectilini alternatiu. Quan es troba en la posició més allunyada del centre de gir del cigonyal es diu que es troba en el punt mort superior (PMS) i, en aquest moment, inverteix el seu moviment i comença a recular. Quan es troba en la posició més propera del centre de gir del cigonyal es diu que es troba en el punt mort inferior (PMI) i, en aquest moment, deixa de recular i comença a avançar. • La distància que hi ha entre el PMS i el PMI rep el nom de carrera, i correspon al diàmetre de la circumferència de gir del cigonyal. 45 BIELA I MANOVELLA (LINEAL A CIRCULAR) TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
 46. • La lleva és una roda ovalada que en girar desplaça un seguidor (bareta) de dalt i a baix. • Transformant el moviment giratori en un desplaçament lineal alternatiu. • Un exemple d'aquesta aplicació són les obertures i tancaments de les vàlvules del motor del cotxe. • La lleva és un disc amb un perfil extern parcialment circular, en contacte amb la lleva hi ha un operador mòbil (seguidor de lleva) destinat a seguir les variacions del perfil de la lleva quan aquesta gira. La lleva va solidària amb un eix que li transmet el moviment. En moltes aplicacions es munten diverses lleves sobre le mateix eix o arbre (arbre de lleves). • La lleva permet tranformar un moviment giratori en un lognitudinal alternatiu. 46 LLEVA (CIRCULAR A LINEAL) TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
 47. • L'excèntrica és una roda que té una barra rígida unida en un punt de la seva àrea pròxim al perímetre. Converteix el moviment circular en alternatiu i viceversa. Funciona igual que el sistema Biela-manovella • Són mecanismes que gairebé sempre transformen el moviment circular en moviment rectilini alternatiu (ja que l’eix receptor del moviment no està centrat respecte de la peça). No poden fer la conversió inversa. • Aquest mecanisme està format per la lleva i per l’element al qual impulsa, que s’anomena seguidor. Sovint van acompanyats d’una molla per assegurar el contacte entre els dos elements. 47 EXCÈNTRICA (LINEAL A CIRCULAR) TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
 48. 48 PER SABER-NE MÉS! http://www.xtec.cat/~jrosell3/engranatges/queson.htm
 49. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
Publicidad