Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010	Foto
1835 2010
175 ar
.
10
Totalrapport 3. kvartal
Foto:GunvorAustheim
SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010
2
Innhold
3 	 Totalrapport pr. 30.09.2010
6 	 Resultatregnskap
7 	 Balanse
9 	 Kontan...
SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010	
1
Konsernet SpareBank 1 Nordvest
Morbank- og konsernregnskap er utarbeidet etter
int...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010 (17)

Anuncio

Más reciente (20)

SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010

 1. 1. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 Foto 1835 2010 175 ar . 10 Totalrapport 3. kvartal Foto:GunvorAustheim
 2. 2. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 2 Innhold 3 Totalrapport pr. 30.09.2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet
 3. 3. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 1 Konsernet SpareBank 1 Nordvest Morbank- og konsernregnskap er utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder – IFRS. Konsernet omfatter morbanken og de tre heleide datterselskapene AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS. Konsolideringen skjer etter egenkapital- metoden. Nøkkeltall i morbanken (I parantes tall for tilsvarende periode i 2009) Resultat etter tap: 69,2 mill.kr. (68,1 mill.kr.)• Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,0 %• (12,2 %) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter:• 128,3 mill.kr. (128,3 mill.kr.) Netto provisjonsinntekter og andre inntekter:• 49,3 mill.kr. (44,1 mill.kr.) Netto avkastning på finansielle investeringer:• 16,4 mill. kr. (19,2 mill.kr.) Utlånsvekst før overføring til SpareBank 1• Boligkreditt AS: 820 mill.kr. (683 mill.kr.) Utlånsvekst etter overføring til SpareBank 1 Bolig-• kreditt AS: 361 mill.kr. (375 mill.kr.) Innskuddsvekst: 368,0 mill.kr (85 mill.kr.)• Kapitaldekning 13,4 % (13,6 %)• Kjernekapitaldekning 11,1 % (11,1 %)• Regnskapsprinsipper Ved overgangen til IFRS fra 31.12.2007, valgte banken, som de fleste andre banker, å føre finansielle instrumenter til virkelig verdi, utlån til amortisert kost, men ikke på gjeldssiden som gjelder bankens egne utstedte obligasjoner. Amortisert kost vil si at en skal vise verdien i forhold til kontantstrømmen. Dette har så langt i 2010 resultert i en netto nedskrivning av bankens kjøpte obligasjonsportefølje med 1,9 mill.kr. og gevinst i aksje- og fondsporteføljen med 0,7 mill.kr. Agio på bankens valuta er 0,8 mill.kr. Totalt resultatregnskap Resultatet før tap var ved utgangen av 3. kvartal på 93,6 mill.kr., mot 85,6 mill.kr. etter samme periode i fjor. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 128,3 mill.kr., det samme som for året før. Netto andre driftsinntekter er på 65,8 mill.kr., mens de var 63,3 mill.kr. i fjor. Sum inntekter er 2,5 mill.kr. høyere enn for samme periode i 2009. Sum driftskostnader er ikke sammenlignbare med fjorårets. Opphør av gammel ordning med AFP-pen- sjon fra 19.02.2010, gir en tilbakeføring av tidligere avdekket forpliktelse med 18,5 mill.kr. Ved utgangen av året vil det i samme anledning komme en utgifts- føring i henhold til foreløpig aktuarberegning med 3,1 mill.kr. Ny AFP ordning er gjort gjeldene fra samme dato som nevnt ovenfor, men vil først komme til en- delig regnskapsmessig uttrykk ved utgangen av året 2015. I de øvrige kostnadene ligger bankens utgifter i forbindelse med jubileumsåret. Tap og tapsavsetninger er på 24,4 mill.kr. mot 17,5 mill.kr. på samme tidspunkt i 2009. Netto misligholdte engasjementer er på 163 mill.kr. mot 61 mill.kr. ved årsskiftet. En avlastning av lån mot SpareBank 1 Boligkreditt gjør at utlånsporteføljens risikoprofil er noe høyere enn tidligere, mens risikoen i bankens markedsområde virker å være uforandret. Gruppevise nedskrivninger er derfor ubetydelig endret. Sum individuelle nedskrivninger utgjør 48,0 mill.kr. mot 38,2 mill.kr. ved årsskiftet. Det forventes at tapene vil ligge innenfor 0,35 % av utlånsporteføljen. Beregnet skatt på ordinært resultat er 16,0 mill.kr. Totalt resultat viser et overskudd på 53,2 mill.kr. Fjorårets resultat var 53,8 mill. kr. Eierandel i felleskontrollert virksomhet Bankens investeringer i Samarbeidende Sparebanker AS (SpareBank 1 Gruppen) er i morbanken ført til kost- pris, og i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Gruppens resultat vil ikke påvirke konsernregnskapet. Transaksjoner gjennomført av nærstående Det er en rekke fusjoner og emisjoner innen nærstående parter, men disse har minimal betydn- ing på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av perioden. Balanse Forretningskapitalen (forvaltningskapital samt avlast- ning SpareBank 1 Boligkreditt AS) pr. 30.09.2010 er 11.489 mill. kr. en økning på 488 mill. kr. siden 31.12.2009. Totalt har banken avlastet seg med 1.730 mill. kr. i SpareBank 1 Boligkreditt. Totalrapport pr. 30.09.2010 3
 4. 4. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 2 Forvaltningskapitalen pr. 30.09.2010 er på 9.760 mill.kr. Dette tilsvarer en økning på 29 mill.kr. kro- ner eller 0,3 % siden 31.12.2009. Siden tilsvarende tidspunkt i 2009 er veksten 574 mill.kr. eller 6,3 %. Årets endring skyldes i stor grad avlastning mot Bolig- kreditt. Brutto utlån viser en økning på 361 mill.kr. tils- varende 4,6 % siden årsskiftet. I forhold til samme tidspunkt i fjor er det en vekst på 214 mill.kr. eller 2,7 %. Totalt utgjør brutto utlån 8.229 mill.kr. Brutto utlån inkl. overført volum til boligkredittselskapet utgjør 9.958 mill.kr. Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner er økt med 432 mill.kr. de siste 12 måneder og er på 1.025 mill.kr. Av den totale verdipapirporteføljen utgjør aksjer 229 mill. kr., hvorav kun 21 mill.kr. er omløpsaksjer og aksjefond. Obligasjons- og sertifikatporteføljen er på 863 mill.kr. Innskuddsvolumet er fra årsskiftet økt med 368 mill. kr. tilsvarende 7,9 %, mens det er en vekst på 582 mill.kr. eller 13,1 % fra samme tidspunkt i 2009. Totale innskudd fra kunder er 5.020 mill.kr. pr. 30.09.2010. Likviditetssituasjonen Til sammen er det pr. 30.09.2010 overført lån på 1.730 mill.kr. til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Lik- viditetstilførselen fra interbankmarkedet utgjør 3.619 mill.kr. hvorav 3.249 mill.kr. er obligasjonslån. Dette er 400 mill.kr. mindre enn ved årsskiftet. Renteføl- somheten er 4,2 mill.kr. ved ett prosentpoengs endring i markedsrenten. Beskrivelse av bankens risiko- og usikkerhetsfaktorer De ulike risiki og risikogruppene styres gjennom mål, rammer og fullmakter samt en struktur for oppfølging og kontroll basert på et godt rapporteringssystem til ledelsen og styret. Risikofaktorene kan grupperes i strategisk, forret- ningsmessig, finansiell og operasjonell risiko fordelt på underkategorier. Likviditets- og kredittrisiko er de vesentligste risikoområdene for banken. Risikobildet og risikostyring Banken har god soliditet og kan vise frem en tilfredsstillende likviditet også etter 3. kvartal. Kredittrisikoen på utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Kredittkvaliteten er generelt stabil og god. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes i henhold til bevilgningsregle- ment. Overvåkingen av kredittrisikoen skjer gjennom risikoklassifiseringssystem utviklet i samarbeid med SpareBank 1-alliansen og er under stadig overvåking og videreutvikling. Usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen er fortsatt til stede, men noe avtagende. Markedet for brukte boliger er fortsatt meget god. Også salget av nye leiligheter og boliger har tatt seg betydelig opp. Banken er lite eksponert i leilighetsmarkedet på utbyg- gersiden. Tapsutviklingen i banken er avhengig av den generelle økonomiske utviklingen i Norge og spesielt i Møre og Romsdal. Det forventes en økning i tap i den kommende 3-månedersperioden. Bankens soliditet er god. Den ansvarlige kapitalen er totalt på 809 mill.kr., og består av kjernekapital på 700 mill.kr. og ansvarlig lån på til sammen 175 mill. kr. Til fradrag kommer 66 mill.kr. som er vår andel i deltagende selskaper samt skattefordel. Kapitaldeknin- gen for morbanken er 13,5 %, og kjernekapitaldeknin- gen 11,1 % pr. 30.09.2010. Regnskapet er ikke revidert og overskuddet er ikke inkludert i beregningen av kapitaldekningen. Utsiktene fremover Det er fremdeles stor konkurranse i markedet. Innlån- skostnadene vil fortsatt ligge på et relativt høyt nivå. I sum utfordrer disse forholdene bankens rentenetto. Utlånsrentene vil ligge på et lavt nivå godt inn i 2011, og dette gjør at vi forventer jevn etterspørsel etter lån til personmarkedet fremover. Banken ser en fortsatt positiv utvikling innen øvrige produkt- og tjenesteområder, særskilt innen pen- sjonsområdet. Pensjonsreformen som innføres fra 01.01.2011 vil gi øket aktivitet innen spareområdet. Det er fortsatt optimisme i næringslivet. Innenfor noen sektorer er det fortsatt utfordringer i kjølvannet av finanskrisen, men omfanget av slike negative effekter vil avta over tid. 4
 5. 5. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest er et solid finanshus med stor tillit i markedet. Bankens aktive og sterke sam- funnsrolle styrker omdømme og vekstmuligheter. Alliansesamarbeidet i SpareBank 1 er en viktig ut- viklingsarena for banken, og danner sammen med utsiktene i det regionale markedet grunnlaget for fort- satt optimisme. Kristiansund 30.09.2010/26.10.2010 I styret for SpareBank 1 Nordvest Johnny Holmen Ole Tennfjord Ingunn Golmen Arne F. Lillevik Leder Nestleder Nanna Eriksen Røe Turid Strøm Bjørn Rød Odd Einar Folland Ansatterepresentant Administrerende direktør 3 Banken har hatt et sterkt samfunnsengasjement i jubil- eumsåret, og dette vil også fremover være en viktig del av bankens profil. Styret forventer at banken vil levere et tilfredsstillende resultat for året som helhet. 5
 6. 6. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 Morbank Konsern 2009 3.kv. 09 3.kv. 10 30.09.2009 30.09.2010 Resultatregnskap (tall i 1000 kr) 30.09.2010 30.092009 3.kv. 10 3.kv. 09 2009 438.255 98.589 110.717 328.247 318.663 Renteinntekter 318.663 328.247 110.717 98.589 438.255 259.834 52.696 67.445 199.961 190.340 Rentekostnader 190.340 199.961 67.445 52.696 259.830 178.421 45.893 43.272 128.286 128.323 Netto renteinntekter 128.323 128.286 43.272 45.893 178.425 66.653 17.767 17.547 46.990 52.027 Provisjonsinntekter 52.027 46.990 17.547 17.767 66.653 7.537 2.020 1.823 5.576 5.312 Provisjonskostnader 5.312 5.576 1.823 2.020 7.537 4.096 500 424 2.654 2.633 Andre driftsinntekter 2.633 2.654 424 500 4.096 63.212 16.247 16.148 44.068 49.348 Netto provisjons- og andre inntekter 49.348 44.068 16.148 16.247 63.212 6.169 0 6.169 15.764 Utbytte 15.764 6.169 0 0 6.169 0 0 0 0 Inntekter av eierinteresser 10.382 7.894 5.033 4.316 13.620 14.909 6.718 2.890 13.042 640 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 640 13.042 2.890 6.718 14.909 21.078 6.718 2.890 19.211 16.404 Netto avk. på finansielle investeringer 26.786 27.105 7.923 11.034 34.698 262.711 68.858 62.310 191.565 194.075 Sum inntekter 204.457 199.459 67.343 73.174 276.335 86.876 23.399 21.748 60.370 45.992 Personalkostnader 45.992 60.370 21.748 23.399 86.876 30.612 8.066 6.457 22.102 23.708 Administrasjonskostnader 23.708 22.102 6.457 8.066 30.612 35.201 8.065 8.358 23.506 30.731 Andre driftskostnader 30.731 23.506 8.358 8.065 35.204 152.689 39.530 36.563 105.978 100.431 Sum driftskostnader 100.431 105.978 36.563 39.530 152.692 110.022 29.328 25.747 85.587 93.644 Resultat før tap 104.026 93.481 30.780 33.644 123.643 27.300 6.112 7.738 17.510 24.426 Tap på utlån og garantier 24.426 17.510 7.738 6.112 27.300 82.722 23.216 18.009 68.077 69.218 Resultat etter tap 79.600 75.971 23.042 27.532 96.343 18.291 4.566 4.616 14.280 16.012 Skatt på ordinært resultat 16.012 14.280 4.616 4.566 18.292 0 0 0 0 0 Øvrige resultatelement 0 0 0 0 0 64.431 18.650 13.393 53.797 53.206 Resultat etter skatt 63.588 61.691 18.426 22.966 78.051 0 0 0 0 0 Utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skatt på utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 64.431 18.650 13.393 53.797 53.206 Resultat etter utvidede resultatelement 63.588 61.691 18.426 22.966 78.051 0 0 0 0 0 Overført annen egenkapital 10.382 0 5.033 0 13.620 0 0 0 0 0 Disponeringer i perioden 10.382 0 5.033 0 13.620 64.431 18.650 13.393 53.797 53.206 Periodens totalresultat 53.206 61.691 13.393 22.966 64.431 4 RESULTATREGNSKAP 6
 7. 7. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 Morbank Konsern 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 Balanse (tall i 1000 kr) 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 86.778 472.927 1.055.233 Kontanter og fordringer på sentralbanker 86.778 472.927 1.055.233 295.690 12.032 95.326 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 295.690 12.032 95.326 8.228.623 8.014.467 7.867.198 Brutto utlån til kunder 8.228.623 8.014.467 7.867.198 48.026 35.179 38.156 - Individuelle nedskrivninger 48.026 35.179 38.156 36.940 35.780 35.940 - Nedskrivninger på grupper av utlån 36.940 35.780 35.940 8.143.657 7.943.508 7.793.102 Netto utlån til kunder 8.143.657 7.943.508 7.793.102 862.773 462.195 479.034 Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig verdi 862.773 462.195 479.034 161.987 131.183 135.344 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 161.993 131.189 135.350 66.870 47.495 51.185 Investering i eierinteresser 113.225 90.015 100.941 985 985 985 Investering i konsernselskap 0 0 0 0 3.500 0 Goodwill 0 3.500 0 6.343 7.293 11.521 Utsatt skattfordel 6.343 7.293 11.521 134.549 104.249 109.221 Øvrige eiendeler 134.552 104.252 109.224 9.759.632 9.185.367 9.730.951 Eiendeler 9.805.011 9.226.911 9.779.731 370.000 410.442 372.124 Innskudd fra kredittinstitusjoner 370.000 410.442 372.124 5.020.048 4.438.380 4.652.093 Innskudd fra og gjeld til kunder 5.019.071 4.437.378 4.651.116 3.249.085 3.350.000 3.649.409 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.249.085 3.350.000 3.649.409 185.561 168.225 135.208 Annen gjeld 185.562 168.248 135.209 259.450 200.000 299.835 Ansvarlig lånekapital 259.450 200.000 299.835 9.084.144 8.567.047 9.108.669 Sum gjeld 9.083.168 8.566.068 9.107.693 617.408 558.978 617.408 Sparebankens fond 617.408 558.978 617.408 4.874 5.545 4.874 Annen egenkapital 51.229 40.174 54.630 53.206 53.797 0 Periodens resultat 53.206 61.691 0 675.488 618.320 622.282 Sum egenkapital 721.843 660.843 672.038 9.759.632 9.185.367 9.730.951 Sum gjeld og egenkapital 9.805.011 9.226.911 9.779.731 BALANSE EGENKAPITALBEVEGELSE 74 SpareBank 1 Nordvest konsern 3.kv 3.kv 1.000 kroner 2010 2009 Egenkapital pr 01.01. 672.038 599.264 Direkte føringer mot egenkapital -3.401 -112 Korrigert implementeringseffekt IFRS 0 0 Netto utvidede resultatposter 0 0 Verdiendring finansielle eiendeler tilg. for salg 0 0 Estimatavvik pensjon 0 0 Overskudd 53.206 61.688 Egenkapital pr 30.09 721.843 660.840
 8. 8. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 Pr 30.09.2010 Pr 30.09.2009 2009 Resultatsammendrag (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % Netto renteinntekter 128.323 1,74 128.286 1,91 178.421 1,96 Netto provisjons- og andre inntekter 49.348 0,67 44.068 0,66 63.212 0,69 Netto avkastning på finansielle investeringer 16.404 0,22 19.211 0,29 21.078 0,23 Sum inntekter 194.075 2,63 191.565 2,85 262.711 2,89 Sum driftskostnader 100.431 1,36 105.978 1,58 152.689 1,68 Driftsresultat før tap 93.644 1,27 85.587 1,27 110.022 1,21 Tap på utlån og garantier 24.426 0,33 17.510 0,26 27.300 0,30 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 69.218 0,94 68.077 1,01 82.722 0,91 Skattekostnad 16.012 0,22 14.280 0,21 18.291 0,20 Minoritetsinteresser 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Resultat 53.206 0,72 53.797 0,80 64.431 0,71 Pr 30.09.2010 Pr. 30.09.2009 2009 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 11,0 % 12,2 % 12,2 % Kostnadsprosent 51,7 % 55,3 % 58,1 % Balansetall Brutto utlån til kunder 8.228.623 8.014.467 7.867.198 Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 9.958.317 8.973.104 9.138.430 Innskudd fra kunder 5.020.048 4.438.380 4.652.093 Innskuddsdekning 61,0 % 55,4 % 59,1 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 2,7 % 5,2 % 3,0 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 11,0 % 10,9 % 10,2 % HOVEDTALL SpareBank 1 Nordvest, morbank 8 5
 9. 9. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 Morbank (tall i 1000 kr) Konsern 30.09.2009 30.09.2010 Kontantstrømoppstilling 30.09.2010 30.09.2009 53.797 53.206 Resultat etter skatt 63.588 61.688 0 0 Resultat av FKV -10.382 0 0 0 -/+ Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 5.235 + Av- og nedskrivninger 5.235 0 17.510 10.871 Tap på utlån/garantier 10.871 17.510 71.307 69.312 Tilført fra årets virksomhet 69.312 79.198 6.405 -15.489 Endring øvrige fordringer -15.490 6.405 55.970 57.437 Endring annen kortsiktig gjeld 57.437 55.970 0 -6.505 Endring pensjonsforpliktelser -6.505 0 62.375 35.443 Likviditetsendring i resultatregnskapet 35.442 62.375 -384.540 -361.425 Endring brutto utlån til kunder -351.425 -384.540 31.629 -200.365 Endring fordringer på kredittinstitusjoner -200.365 31.629 85.425 367.965 Endring innskudd fra kunder 367.955 85.425 170.442 -2.124 Endring gjeld til kredittinstitusjoner -2.124 170.442 -46.881 -383.739 Endring sertifikater og obligasjoner -383.739 -46.881 -10.243 -474.943 A Netto likviditetsendring fra virksomhet -474.944 -2.352 0 -10.473 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -10.473 0 0 0 Avgang/bygninger/driftsmidler 0 0 0 0 Netto innbetalt kap.tilkn. selskaper/datterslesk. 0 0 -47.282 -42.239 Endring aksjer og eierinteresser -38.927 -55.062 -47.282 -52.802 B Netto likviditetsendring investeringer -49.400 -55.062 250.000 -400.325 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -400.325 250.000 0 0 Endringer ført direkte mot egenkapital -3.401 -111 0 -40.385 Endring ansvarlig lånekapital -40.385 0 250.000 -440.710 C Netto likviditetsendring finansiering -444.111 249.889 192.475 -968.455 A+B+C Netto endring likvider i året -968.455 192.475 280.452 1.055.233 Likviditetsbeholdning periodens start 1.055.233 280.452 472.927 86.778 Likviditetsbeholdning periodens slutt 86.778 472.927 192.475 -968.455 Endringer -968.455 192.475 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 98
 10. 10. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE 10 9 SpareBank 1 Nordvest (i mill kroner) 3.kv 2.kv 1.kv 4.kv 3.kv 2010 2010 2010 2009 2009 Netto renteinntekter 43 43 42 51 46 Provisjonsinntekter 18 18 17 20 18 Provisjonskostnader -2 -1 -2 -2 -2 Andre driftsinntekter 0 0 2 2 0 Netto provisjons- og andre inntekter 16 17 17 20 16 Utbytte 0 14 2 0 0 Inntekter av eierinteresser 0 0 0 0 0 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 3 -3 -1 2 7 Netto avk. på finansielle investeringer 3 11 1 2 7 Sum inntekter 62 71 60 73 69 Personalkostnader 22 19 5 26 24 Administrasjonskostnader 6 8 9 11 8 Andre driftskostnader 8 13 9 9 8 Sum driftskostnader 36 40 23 46 40 Resultat før tap 26 31 37 27 29 Tap på utlån og garantier 8 8 9 12 6 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 18 23 28 15 23 Skattekostnad 5 4 7 5 4 Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 Resultat 13 19 21 10 19 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning pr kvartal 7,9 % 11,5 % 13,5 % 6,7 % 12,3 % Kostnadsprosent 58,1 % 56,3 % 38,3 % 63,0 % 58,0 %
 11. 11. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 NOTER TIL REGNSKAPET 10 11 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 1.1 Grunnlag for utarbeidelse Delårsregnskapet for SpareBank 1 Nordvest omfatter perioden 01.01. - 30.09.10. Dette delårsregnskapet er utarbeidet iht. gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Det erklæres at regnskapsprinsippene og beregningsmetoder utført i delårsregnskapet er de samme som er benyttet ved årsregnskapet. Unntaket er for pensjoner hvor det har kommet en lovendring som endrer grunnlaget. 1.2 Segmentrapportering Et forretningssegment er en gruppering av eiendeler eller virksomhet som tilfører produkter eller tjenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avviker fra andre forretningssegmenter. Segmentinformasjon er omtalt i egen note. 1.3. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta pr. 30.09., er bokført over resultatregnskapet. 1.4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivniger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eiendelen. Alternativt kunne egne eiendommer blitt verdsatt til markedsverdi, noe som ville gitt en merverdi. Det er benyttet lineære avskriv- ninger for å allokere kostpris fratrukket evt. restverdi over driftsmidlenes brukstid. Utleid del av egne bygninger er behandlet på samme måte. 1.5 Goodwill Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at mer- og mindrever- dier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Banken besitter ingen slike objekter for øyeblikket. 1.6 Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virk- kelig verdi eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som virkelig verdi over resultatet. Alle finansielle instrumenter er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet. Endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi og føres på tilsvarende måte. 1.7 Pensjoner Banken dekker sine pensjonsforpliktelser ovenfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning, noe som tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Så framt noen gjør bruk av ordningen innen utgangen av november 2010 sikrer ordningen de fleste av bankens ansatte en pensjon på 70 % av sluttlønn opptil 12 G. Fra 31.03.2009 ble den ytelsesbaserte ordningen luk- ket for nye medlemmer. Ved årsskiftet hadde banken 104 ansatte med ytelsesbasert ordning og 22 ansatte med innskuddsbasert ordning. Alle kostnader vedrørende pensjon føres netto under lønnskostnader. Premien til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende etter som den påløper. Endring i AFP-tilskottsloven i Statsråd 19.02.2010 trådte i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjør at banken for denne delen av pensjonene, går fra en foretaksspesifikk ytelsesordning til å representere ytelsesbasert flerfore- taksordning, som da behandles tilnærmet lik en innskuddsbasert ordning. Den regnskapsmessige konsekvensen er at banken måtte tilbakeføre tidligere dekket forpliktelsen fra balansen til resultatet med kr. 18.490.000,- i første kvartal 2010. Dette gjelder for de ansatte som er født etter 31.12.1948. For de som er født før 31.12.1948 og etter 01.01.1944 vil banken først kunne ta stilling til og kostnadsføre sin forpliktelse overfor disse i 4. kvartal 2010. Aktuarberegning viser at dette vil være et beløp i størrelsesorden 3,1 mill.kr. Forpliktelsene etter eksisterende AFP-ordning vil være endelig fastsatt for medlemsforetakene pr. 31. desember 2015. 1.8 Innlån/gjeld Førstegangs innlån med flytende rente innregnes til opptakskost, som er virkelig verdi av mottatte vederlag etter fradrag av transak- sjonsutgifter. Lånet måles deretter til amortisert kost. Enhver forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet blir dermed periodi- sert over lånetiden ved hjelp av lånets effektive rente. Banken har kun ett fastrentelån. Også det føres til amortisert kost. 1.9 Eierandel i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandeler i datterselskap og tilknyttede selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsregnskapet. I konsernregn- skapet blir disse eiendelene ført etter egenkapitalmetoden. Det vil si at banken løpende resultatfører sin andel av resultater i tilknyt- tede selskap. Datterselskapene blir konsolidert inn i konsernregnskapet.
 12. 12. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 12 1.10 Dervivater og sikring Derivatene består av valuta- og renteinstrumenter samt instrumenter forbundet med strukturerte produkter. Derivater føres til virkelig verdi over resultatet, med mindre de er øremerket som sikringsinstrumenter. Banken vurderer og dokumenterer sikringens effektivitet, både ved første gangs klassifisering og på løpende basis. Ved virkelig verdisikring blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regn- skapsført til virkelig verdi, og endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. For strukturerte produkter med kapitalga- ranti føres gevinster, herunder tegningsomkostninger og eventuelle struktureringsgevinster, som dag 1 gevinster. Struktureringsgevinster beregnes ved at bankens framtidige fordringer (opsjonspremie) og forpliktelser (garantert kapital) neddiskonteres ved bruk av swapkur- ven. 1.11 Risiki Bankvirksomhet gir mange former for risiki. Hvilke og hvordan banken har dekket disse finner en mer detaljert beskrevet under bankens hjemmeside og Årsrapport for 2009. Generelt så har ikke risikoen økt nevneverdig siden årsskiftet. Sammendragsrapport risikogrupper utlån SpareBank 1 Nordvest - 2010 September Kundegruppe BM, uten boligkreditt Risikogruppe Volum Antall Andel EL UL EL i % av volum UL i % av volum   Svært lav 1.199.583.693 500 34,1 % 44.070 13.455.408 0,0 % 1,1 %   Lav 521.625.294 125 14,8 % 86.315 10.843.558 0,0 % 2,1 %   Middels 1.313.577.864 389 37,3 % 3.061.968 60.832.592 0,2 % 4,6 %   Høy 145.363.325 43 4,1 % 445.349 10.736.215 0,3 % 7,4 %   Svært høy 188.879.262 141 5,4 % 2.141.062 19.221.122 1,1 % 10,2 %   Misligholdt og nedskrevne 153.403.797 31 4,4 % 313.141 1.124.028 0,2 % 0,7 %   Sum 3.522.433.235 1.229 100,0 % 6.091.905 116.212.923 0,2 % 3,3 % Sammendragsrapport risikogrupper utlån SpareBank 1 Nordvest - 2009 Desember Kundegruppe BM, uten boligkreditt Risikogruppe Volum Antall Andel EL UL EL i % av volum UL i % av volum   Svært lav 1.094.521.557 490 33,9 % 52.553 13.008.405 0,0 % 1,2 %   Lav 377.980.526 124 11,7 % 58.565 7.717.855 0,0 % 2,0 %   Middels 1.066.615.254 374 33,0 % 1.786.572 45.720.830 0,2 % 4,3 %   Høy 340.842.361 64 10,5 % 826.836 20.489.917 0,2 % 6,0 %   Svært høy 204.138.388 129 6,3 % 2.074.214 20.249.678 1,0 % 9,9 %   Misligholdt og nedskrevne 149.443.025 35 4,6 % 510.012 780.077 0,3 % 0,5 %   Sum 3.233.541.111 1.216 100,0 % 5.308.752 107.966.762 0,2 % 3,3 % Sammendragsrapport risikogrupper utlån SpareBank 1 Nordvest - 2009 September Kundegruppe BM, uten boligkreditt Risikogruppe Volum Antall Andel EL UL EL i % av volum UL i % av volum   Svært lav 1.176.517.786 515 37,2 % 35.419 13.352.008 0,0 % 1,1 %   Lav 292.809.285 115 9,3 % 71.399 6.636.229 0,0 % 2,3 %   Middels 1.061.539.224 378 33,6 % 1.862.386 44.565.500 0,2 % 4,2 %   Høy 348.540.543 68 11,0 % 1.006.409 22.226.342 0,3 % 6,4 %   Svært høy 149.637.778 122 4,7 % 1.990.713 15.774.376 1,3 % 10,5 %   Misligholdt og nedskrevne 130.598.989 32 4,1 % 3.710.209 1.381.385 2,8 % 1,1 %   Sum 3.159.643.605 1.230 100,0 % 8.676.535 103.935.840 0,3 % 3,3 %
 13. 13. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 1312 NOTE 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER NOTE 3 NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER NOTE 4 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT (i mill. kroner) Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 10 7 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 10 7 1 2 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån 1 2 4 5 Amortisert utlån 4 5 8 6 Periodens konstaterte tap hvor det tidl. er nedskrevet 8 6 2 8 Periodens konst. tap hvor det tidl. ikke er nedskrevet 2 8 -1 -1 Periodens inngang på tidl. perioders nedskrivninger -1 -1 24 27 = Periodens tapskostnader 24 27 Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 38 29 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 38 29 17 3 + Økning i nedskrivning på eng. hvor det tidl. er nedskrevet 17 3 -8 -5 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder -8 -5 2 14 + Nedskrivninger på eng. hvor det tidl. ikke er nedskrevet 2 14 0 0 - Amortisert kost 0 0 0 -3 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 0 -3 48 38 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 48 38 10 14 Konstaterte tap i perioden 10 14 Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 Misligholdte utlån 163 162 Brutto mislighold over 90 dager 163 162 42 28 - Individuelle nedskrivninger 42 28 121 134 Netto misligholdte utlån 121 134 26 % 17 % Avsetningsgrad 26 % 17 % Andre tapsutsatte engasjement 32 46 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 32 46 7 12 - Individuelle nedskrivninger 7 12 25 34 Netto andre tapsutsatte engasjement 25 34 22 % 26 % Avsetningsgrad 22 % 26 %
 14. 14. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 14 13 NOTE 5 ØVRIGE EIENDELER NOTE 6 ANNEN GJELD NOTE 7 INNSKUDD FRA KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 51 46 Varige driftsmidler 51 46 12 3 Andre eiendeler 12 3 71 61 Forsk.bet. Ikke påløpte kontnader 71 61 134 110 Sum øvrige eiendeler 134 110 Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 37 45 Annen gjeld 37 45 121 56 Påløpene kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 121 56 27 34 Avsetning for påløpte kostnader 27 34 185 135 Sum annen gjeld 185 135 Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 223 211 Offentlig og finansiell 223 211 106 105 Jordbruk/skogbruk 106 105 106 91 Fiske/fiskeoppdrett 106 91 134 110 Industri og bergverksdrift 134 110 174 205 Bygg, anlegg og kraft 174 205 65 255 Varehandel, reparasjon av motorvogn 65 255 190 163 Transport og lagring 190 163 168 88 Overnattings- og servicevirksomhet 168 88 270 211 Omsetning og drift av fast eiendom 270 211 80 88 Forr. mes. tjenesteytende næringer 79 87 263 250 Tjenesteytende næringer ellers 263 250 1.779 1.777 Sum næring 1.778 1.776 3.241 2.875 Personkunder 3.241 2.875 5.020 4.652 Sum innskudd 5.019 4.651
 15. 15. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). I henhold til overgangsregler har SpareBank 1 Nordvest rapportert etter disse fra 1. kvartal 2008. Banken rapporterer disse etter standardmetoden både for konsern og morbank. 15 NOTE 8 UTLÅN TIL KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER NOTE 9 KAPITALDEKNING 14 Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 17 18 Offentlig 17 18 147 150 Jordbruk/skogbruk 147 150 375 346 Fiske/fiskeoppdrett 375 346 185 166 Industri og bergverksdrift 185 166 425 368 Bygg, anlegg og kraft 425 368 246 243 Varehandel, reparasjon av motorvogn 246 243 120 118 Transport og lagring 120 118 117 114 Overnattings- og servicevirksomhet 117 114 1.156 984 Omsetning og drift av fast eiendom 1.156 984 187 176 Forr.mes. tjenesteytende næringer 187 176 147 154 Tjenesteytende næringer ellers 147 154 -21 0 Ufordelt (merverdi fastrente utlån og amort. etableringsgebyr) -21 0 3.101 2.837 Sum næring 3.101 2.837 5.128 5.030 Personkunder 5.128 5.030 8.229 7.867 Brutto utlån 8.229 7.867 -48 -38 - Individuelle nedskrivninger -48 -38 -37 -36 - Nedskrivninger på grupper av utlån -37 -36 8.144 7.793 Netto utlån 8.144 7.793 Morbank Konsern 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 622 622 Kjernekapital 667 672 -7 -11 - fradrag kjernekapital -7 -11 85 50 Fondobligasjon 85 50 175 250 Tilleggskapital 175 250 -66 -44 - fradrag tilleggskapital og kjernekapital -113 -48 0 0 - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 0 0 - Kapitaldekningsreserve 0 0 809 867 Ansvarlig kapital 807 863 6.035 5.293 Beregningsgrunnlag - 100% 6.031 5.303 5.733 5.028 Beregningsgrunnlag IRB - 95% 5.729 5.028 11,06% 12,06% Kjernekapitalandel 11,41% 12,48% 13,40% 16,37% Kapitaldekning 13,38% 16,28%
 16. 16. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2010 16 NOTE 10 SEGMENTRAPPORTERING NOTE 11 BOLIGKREDITT 15 www.snv.no Telefon 03900 Rapportering pr segment: Konsern 30.09.10 Konsern 31.12.09 (tall i 1000 kroner) PM BM Øvrige Totalt PM BM Totalt Resultatregnskap Netto renteinntekter 66.611 55.280 6.432 128.323 94.752 73.320 10.353 178.425 Netto provisjons- og andre inntekter 25.616 21.259 2.473 49.348 44.077 34.108 4.816 83.001 Netto avk. på finansielle investeringer 13.904 11.539 1.343 26.786 0 0 14.909 14.909 Driftskostnader 52.133 43.264 5.034 100.431 81.087 62.746 8.860 152.692 Resultat før tap pr segment 53.999 44.813 5.214 104.026 57.743 44.682 21.218 123.643 Tap på utlån og garantier 1.966 22.460 0 24.426 4.427 22.873 0 27.300 Resultat før skatt pr segment 52.033 22.353 5.214 79.600 53.316 21.809 21.218 96.343 Brutto utlån til kunder 5.128.079 3.085.675 14.869 8.228.623 5.030.216 2.819.065 17.917 7.867.198 Individuell nedskrivning utlån -1.550 -46.476 0 -48.026 -1.244 -36.912 0 -38.156 Gruppenedskrivning utlån -2.500 -34.440 0 -36.940 -2.500 -33.440 0 -35.940 Andre eiendeler 0 0 1.661.354 1.661.354 0 0 1.986.629 1.986.629 Sum eiendeler pr segment 5.124.029 3.004.759 1.676.223 9.805.011 5.026.472 2.748.713 2.004.546 9.779.731 Innskudd fra og gjeld til kunder 3.240.747 1.532.415 286.158 5.019.071 2.874.665 1.542.497 233.954 4.651.116 Annen gjeld 0 0 4.023.848 4.023.848 0 0 4.456.577 4.456.577 Sum gjeld pr segment 3.240.747 1.532.415 4.310.006 4.030.191 2.874.665 1.542.497 4.690.531 9.107.693 Egenkapital 0 0 721.843 721.843 0 0 672.038 672.038 Sum gjeld og egenkapital pr segment 3.240.747 1.532.415 5.031.849 9.805.011 2.874.665 1.542.497 5.362.569 9.779.731 SpareBank 1 Nordvest har, sammen med de andre eierne av Boligkreditt, i tredje kvartal inngått avtale om etablering av likviditetsfasilitet for Boligkreditt. Dette innbærer at bankene kommiterer seg til å kjøpe boligkredittobligasjoner begrenset til en samlet verdi av tolv måneders forfall i Boligkreditt. Hver eier hefter prinsipalt for sin andel av behovet, subsidiært for det dobbelte av det som er det primære ansvaret i henhold til samme avtale. Obligasjonene kan deponeres i Norges Bank og medfører således ingen vesentlig økning i risiko for banken.

×