Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009
                    09
                    ...
SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009
2
  Innhold
   3  Totalrapport pr. 30.09.2009
   6  Resultatregnskap
  ...
SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009
1                                          ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009 (17)

Anuncio

Más reciente (20)

SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009

 1. 1. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 09 Totalrapport 3. kvartal
 2. 2. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 2 Innhold 3 Totalrapport pr. 30.09.2009 6 Resultatregnskap 7 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet
 3. 3. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 1 3 Totalrapport pr. 30.09.2009 KONSERNET SPAREBANK 1 NORDVEST Resultatet før tap var ved utgangen av 3. kvartal på Morbank- og konsernregnskap er utarbeidet etter inter- 85,6 mill.kr., mot 50,1 mill.kr. etter samme periode i fjor. nasjonale regnskapsstandarder – IFRS. Konsernet omfatter morbanken og de tre heleide dat- Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 128,3 terselskapene AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og mill.kr., som er 9,6 mill.kr. høyere enn året før. Økningen Nordmøre Eiendom AS. Konsolideringen skjer etter egen- reflekter bedre prising av risiko og økt volum. kapitalmetoden. Netto andre driftsinntekter er på 63,3 mill.kr., mens de var 30,4 mill.kr. i fjor. Herav er utbytte av aksjer i datter- HOVEDTREKKENE selskaper og oppskrivninger i aksje- og obligasjonsporte- 3. kvartal ble et godt kvartal for SpareBank 1 Nordvest. føljen på til sammen 19,2 mill.kr. Foregående års avkast- Markedsrentene tenderer nå oppover; så utlån vil bli noe ning var -7,0 mill.kr. dyrere etter hvert, men til gjengjeld vil innskuddskun- dene få noe bedre avkastning. Banken har god tilgang på Sum inntekter viser en økning sammenlignet med fjoråret likvider og oppnår akseptable priser på denne fundingen. på 42,5 mill.kr. Rentenettoen ligger på høyde med de fleste banker. En forsiktig investeringsprofil hvor aksjeporteføljen har Sum driftskostnader er økt med 7,0 mill.kr. sammen- vært lav og eksponeringen i obligasjonsmarkedet har lignet med samme periode i fjor og utgjør 106,0 mill.kr. vært konservativ, har gitt positive oppskrivninger av por- Økningen er godt lavere enn budsjett. teføljene. Også innen de andre produktområdene, fonds og forsikring, har det vært god utvikling. Tapsutviklingen Tapene er på 17,5 mill.kr. mot 7,9 mill.kr. på samme tids- er ikke urovekkende selv om misligholdet har økt noe. punkt i 2008. De konstaterte tap utgjør 6,0 mill.kr. mot Bankens forsiktige linje viser seg i at avsetningsgraden for 4,0 mill.kr. i 2008. mulige tap har økt. Næringslivet gjør det fortsatt relativt Netto misligholdte engasjementer er på 79 mill.kr. mot godt. Bankens eksponeringer på næringer er uforandret og 72 mill.kr. ved årsskiftet. Dette tilsvarer en netto mislig- godt differensiert. holdsprosent på 1,0 og ingen endring fra 2. kvartal. Det er ingen nevneverdige endringer i utlånsporteføljens NØKKELTALL risikoprofil og risiko i bankens markedsområde. Gruppevise nedskrivninger er derfor ubetydelig endret. I parantes tall for tilsvarende periode i 2008. Sum individuelle nedskrivninger utgjør 35,2 mill.kr., tilnærmet det samme som gruppevise nedskrivninger på • Morbankens resultat etter tap: 68,1 mill.kr. (42,3 35,8 mill.kr.. Det forventes at tapene vil ligge innenfor mill.kr.) 0,26 % av utlånsporteføljen. • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,2 % (7,0 %) • Rentenetto: 128,3 mill.kr. (118,7 mill.kr.) Beregnet skatt på ordinært resultat er 14,3 mill.kr. • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter: 44,1 mill.kr. (37,4 mill.kr.) Totalt resultat viser et overskudd på 53,8 mill.kr. • Netto avkastning på finansielle investeringer: 19,2 Fjorårets resultat var 29,2 mill. kr. mill. kr. (-7,0 mill.kr.) • Utlånsvekst før overføring til SpareBank 1 Boligkreditt Eierandel i felleskontrollert virksomhet AS: 683 mill.kr. (907 mill.kr.) Bankens investeringer i Samarbeidende Sparebanker AS • Utlånsvekst etter overføring til SpareBank 1 Bolig- (SpareBank 1 Gruppen) er i morbanken ført til kostpris, og kreditt AS: 375 mill.kr. (881 mill.kr.) i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Konsern- • Innskuddsvekst: 85 mill.kr (158,3 mill.kr.) regnskapet blir derfor påvirket av Gruppens resultat med • Kapitaldekning for morbanken 13,6 % (13,2 %) 7,9 mill.kr. Transaksjoner gjennomført av nærstående REGNSKAPSPRINSIPPER Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av Som de fleste andre banker ved overgangen til IFRS fra nærstående som har hatt betydning på virksomhetens 31.12.2007, valgte banken å føre finansielle instrumenter stilling eller resultat i løpet av perioden. til virkelig verdi, utlån til amortisert kost og gjeldssiden ble også ført til amortisert kost. Amortisert kost vil si at en skal vise verdien i forhold til kontantstrømmen. Dette har BALANSE så langt i 2009 resultert i en netto oppskriving av obligas- Forvaltningskapitalen pr. 30.09.2009 er på 9.185 mill. jonsporteføljen på 8,7 mill.kr. og aksjeporteføljen med 4,3 kr. Dette tilsvarer en økning på 615 mill.kr. kroner eller mill.kr. 7,2 % siden 31.12.2008. Den vesentligste årsaken til en- dringen i forvaltningskapitalen ved siden av utlånsveksten, er at banken har gjort sin verdipapirbeholdning mer likvid. TOTALT RESULTATREGNSKAP 375 mill.kr. skyldes økt utlånsvolum. Siden 30.09.2008
 4. 4. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 4 2 har forvaltningskapitalen økt med 846 mill. kr., som tils- heter og boliger har tatt seg betydelig opp. Banken er lite varer en vekst på 11,0 %. eksponert i leilighetsmarkedet på utbyggersiden. Taps- utviklingen i banken er avhengig av den generelle økono- Likviditetssituasjonen miske utviklingen i Norge og spesielt i Møre og Romsdal. Til sammen er det pr. 30.09.2009 overført 959 mill. Fortsatt synes det å være en stor grad av optimisme i vårt kr. til SpareBank 1 Boligkreditt AS, som har blitt et viktig fylke. likviditetsinstrument for banken. Likviditetstilførselen fra interbankmarkedet utgjør 3.760 Det forventes en økning i tap i den kommende 3-årsperi- mill.kr. hvorav 3.350 mill.kr. er obligasjonslån. Dette har ode. økt med 250 mill.kr. fra årsskiftet og 350 mill.kr. siden samme tid i fjor. Rentefølsomheten er 2,4 mill.kr. ved ett Bankens soliditet er god. Den ansvarlige kapitalen er to- prosentpoengs endring i markedsrenten. talt på 706 mill.kr. og består av kjernekapital på 564 mill. kr. og ansvarlig lån og fondsobligasjon på til sammen 200 Brutto utlån viser en økning på 375 mill.kr. tilsvarende mill.kr. Til fradrag kommer 58 mill.kr. som er vår andel i 4,9 % siden årsskiftet. I forhold til samme tidspunkt i fjor deltagende selskaper samt skattefordel. Kapitaldekningen er det en vekst på 396 mill.kr. eller 5,2 %. Totalt utgjør for morbanken er 13,6 % pr. 30.09.2009. Regnskapet brutto utlån 8.014 mill.kr. Brutto utlån inkl. overført er ikke revidert og overskuddet pr. 30.09.2009 er ikke volum til boligkredittselskapet utgjør 8.973 mill.kr. inkludert i beregningen av kapitaldekningen. Innskuddsvolumet er fra årsskiftet økt med 85 mill.kr. tilsvarende 2,0 %, mens det er en vekst på 288 mill.kr. eller 6,9 % fra samme tidspunkt i 2008. Totale innskudd PROSJEKTER fra kunder er 4.438 mill.kr. pr. 30.09.2009. I bankens strategiske tiltaksplan for 2009 er det besluttet Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner har økt å gjennomføre et prosjekt for ytterligere å videreutvikle med 109 mill.kr. de siste 12 måneder og er på 642 mill. strukturer, systemer og metodikk innenfor risikostyring- kr. Av den totale verdipapirporteføljen utgjør aksjer 180 sområdet. Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & mill. kr., hvorav kun 14 mill.kr. er omløpsaksjer og aksje- Young, er engasjert som konsulenter for å gi bistand i fond. Obligasjons- og sertifikatporteføljen er på 462 mill. dette arbeidet. Det er videre iverksatt et prosjekt for å kr. Formålet med denne beholdningen er å tilfredsstille identifisere mulige kostnads- og effektiviseringstiltak. retningslinjene til likvider. UTSIKTENE FREMOVER BESKRIVELSE AV BANKENS RISIKO- OG Etterspørselen etter lån holder seg på et relativt høyt USIKKERHETSFAKTORER nivå, og det er stor konkurranse i markedet. Det generelle De ulike risiki og risikogruppene styres gjennom mål, rentenivået er fortsatt svært lavt, noe som gjenspeiler seg rammer og fullmakter, samt en struktur for oppfølging og i Norges Banks styringsrente på 1,25 %. Denne er forven- kontroll basert på et godt rapporteringssystem til ledelsen tet hevet noe i 4. kvartal. og styret. Økte priser i likviditetsmarkedet vil sammen med utlånset- terspørselen samt konkurransesituasjonen bidra til at pres- Risikofaktorene kan grupperes i strategisk, forretnings- set på rentenettoen opprettholdes. messig, finansiell og operasjonell risiko fordelt på under- kategorier. Likviditets- og kredittrisiko er de vesentligste Banken har lagt ned et stort arbeid innen forsikrings- og risikoområdene for banken. spareområdet, og vi forventer at den gode etterspørselen etter forsikrings- og spare-/plasserings-produkter vil fort- Risikobildet og risikostyring sette. Her er banken en av de beste i Alliansen. Banken har god soliditet og kan vise frem en tilfreds- stillende likviditet også etter 3. kvartal. SpareBank 1 Nordvest fremstår som et sterkt finanshus med stor tillit i markedet. Kredittrisikoen på utlånsporteføljen er bankens største Alliansesamarbeidet i SpareBank 1 er en viktig utviklings- risikoområde. Kredittkvaliteten er generelt stabil og god. arena for banken, og danner sammen med utsiktene i det Banken følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle regionale markedet grunnlaget for fortsatt optimisme. kreditter besluttes i henhold til bevilgningsreglement. Overvåkingen av kredittrisikoen skjer gjennom risikoklassi- Næringslivet innenfor de fleste bransjer har fortsatt et fiseringssystem utviklet i samarbeid med SpareBank 1- høyt aktivitetsnivå, men virkningen av den internasjonale alliansen og er under stadig overvåking og videreutvikling. krisen vil fortsatt prege utviklingen innen enkelte segment de neste månedene. Utsiktene er fortsatt gode innenfor Usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen er olje- og gassektorene, noe som vil være en sterk drivkraft i fortsatt til stede, men noe avtagende. Markedet for brukte regionen også i de kommende år. boliger er fortsatt meget god. Også salget av nye leilig-
 5. 5. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 3 5 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADM. DIREKTØR Banken vil også i tiden som kommer ha spesielt fokus Vi erklærer etter beste overbevisning at det sammendratte på nyskapning, kompetanseutvikling, videreutvikling av regnskapet for perioden 1. januar til 30. september 2009, infrastruktur samt å legge til rette for kultur/ kulturbasert er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, næring. og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle still- Styrets mål er at banken skal være en aktiv medspiller ing og resultat som helhet. Videre at det viser en oversikt for enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv i Møre over de viktigste begivenheter i regnskapsperioden og og Romsdal, og ser med optimisme på mulighetene til å deres innflytelse på perioderegnskapet, de mest sentrale styrke bankens posisjon i fylket. risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperiode, samt vesentlige transaksjoner Styret er godt fornøyd med resultatet som er opp- med nærstående. nådd så langt i 2009, og har tro på å kunne levere et tilfredsstillende resultat for året som helhet. Kristiansund 30.09.2009/27.10.2009 I styret for SpareBank 1 Nordvest Johnny Holmen Ole Tennfjord Ingunn Golmen Arne F. Lillevik Formann Nestformann Nanna Eriksen Røe Turid Strøm Bjørn Rød Odd Einar Folland Ansatterepresentant Administrerende direktør
 6. 6. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 6 4 RESULTATREGNSKAP Morbank Konsern 2008 3.kv. 08 3.kv. 09 30.09.08 30.09.09 Resultatregnskap (tall i 1000 kr) 30.09.09 30.09.08 3.kv. 09 3.kv. 08 2008 574.426 134.106 98.589 410.647 328.247 Renteinntekter 328.247 410.647 98.589 134.106 574.425 405.543 96.336 52.696 291.932 199.961 Rentekostnader 199.961 291.932 52.696 96.336 405.523 168.883 37.770 45.893 118.715 128.286 Netto renteinntekter 128.286 118.715 45.893 37.770 168.902 52.844 12.553 17.767 39.388 46.990 Provisjonsinntekter 46.990 39.388 17.767 12.553 52.844 7.037 1.717 2.020 5.170 5.576 Provisjonskostnader 5.576 5.170 2.020 1.717 7.037 3.935 1.471 500 3.213 2.654 Andre driftsinntekter 2.654 3.505 500 1.471 4.316 49.742 12.307 16.247 37.431 44.068 Netto provisjons- og andre inntekter 44.068 37.723 16.247 12.307 50.123 1.955 1.774 0 1.955 6.169 Utbytte 6.169 1.955 0 1.774 1.955 46 0 0 47 0 Inntekter av eierinteresser 7.891 2.405 4.316 148 15.886 -14.183 1.056 6.718 -9.060 13.042 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 13.042 -9.060 6.718 1.056 -14.183 -12.182 2.830 6.718 -7.058 19.211 Netto avk. på finansielle investeringer 27.102 -4.700 11.034 2.978 3.658 206.443 52.907 68.858 149.088 191.565 Sum inntekter 199.456 151.738 73.174 53.055 222.683 74.374 16.960 23.399 52.279 60.370 Personalkostnader 60.370 52.279 23.399 16.960 74.374 34.009 8.272 8.066 23.841 22.102 Administrasjonskostnader 22.102 23.841 8.066 8.272 34.009 30.178 7.725 8.065 22.851 23.506 Andre driftskostnader 23.506 23.096 8.065 7.725 30.513 138.561 32.957 39.530 98.971 105.978 Sum driftskostnader 105.978 99.216 39.530 32.957 138.896 67.882 19.950 29.328 50.117 85.587 Resultat før tap 93.478 52.522 33.644 20.098 83.787 17.525 2.104 6.112 7.861 17.510 Tap på utlån og garantier 17.510 7.861 6.112 2.104 17.525 50.357 17.846 23.216 42.256 68.077 Resultat etter tap 75.968 44.661 27.532 17.994 66.262 18.775 4.151 4.566 13.100 14.280 Skatt på ordinært resultat 14.280 13.100 4.566 4.151 18.794 0 0 0 0 0 Øvrige resultatelement 0 0 0 0 0 31.582 13.695 18.650 29.156 53.797 Resultat etter skatt 61.688 31.561 22.966 13.843 47.468 0 0 0 0 0 Utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skatt på utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 31.582 13.695 18.650 29.156 53.797 Periodens totalresultat 61.688 31.561 22.966 13.843 47.468
 7. 7. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 4 7 BALANSE Morbank Konsern 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 Balanse (tall i 1000 kr) 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 472.927 47.290 280.452 Kontanter og fordringer på sentralbanker 472.927 47.290 280.452 12.032 18.857 43.661 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12.032 18.857 43.661 8.014.467 7.618.475 7.639.344 Brutto utlån til kunder 8.014.467 7.618.475 7.639.344 35.179 24.320 29.056 - Individuelle nedskrivninger 35.179 24.320 29.056 35.780 29.730 33.810 - Nedskrivninger på grupper av utlån 35.780 29.730 33.810 7.943.508 7.564.425 7.576.478 Netto utlån til kunder 7.943.508 7.564.425 7.576.478 462.195 419.525 415.314 Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig verdi 462.195 419.525 415.314 131.183 73.801 80.211 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 131.183 73.807 80.217 47.495 38.302 51.185 Investering i eierinteresser 90.015 69.984 85.925 985 986 985 Investering i konsernselskap 0 0 0 3.500 3.500 3.500 Goodwill 3.500 3.500 3.500 7.293 6.766 7.293 Utsatt skattfordel 7.293 6.766 7.293 104.249 107.951 110.654 Øvrige eiendeler 104.249 107.964 110.654 9.185.367 8.281.403 8.569.733 Eiendeler 9.226.908 8.312.118 8.603.494 410.442 155.401 240.000 Innskudd fra kredittinstitusjoner 410.442 155.401 240.000 4.438.380 4.150.469 4.352.955 Innskudd fra og gjeld til kunder 4.437.378 4.149.467 4.351.954 3.350.000 3.000.000 3.100.000 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.350.000 3.000.000 3.100.000 168.225 214.980 112.254 Annen gjeld 168.248 215.015 112.276 200.000 200.000 200.000 Ansvarlig lånekapital 200.000 200.000 200.000 8.567.047 7.720.850 8.005.209 Sum gjeld 8.566.068 7.719.883 8.004.230 558.978 531.397 558.979 Sparebankens fond 558.978 531.397 558.979 5.545 0 5.545 Annen egenkapital 40.174 29.277 40.285 53.797 29.156 0 Periodens resultat 61.688 31.561 0 618.320 560.553 564.524 Sum egenkapital 660.840 592.235 599.264 9.185.367 8.281.403 8.569.733 Sum gjeld og egenkapital 9.226.908 8.312.118 8.603.494 160.021 90.944 150.125 Betingede forpliktelser 160.021 90.944 150.125 462.195 392.257 390.566 Deponert for mulig F-lån i Norges Bank 462.195 392.257 390.566 EGENKAPITALBEVEGELSE SpareBank 1 Nordvest konsern 3.kv 3. kv 1.000 kroner 2009 2008 Egenkapital pr 01.01. 599.264 548.310 Direkte føringer mot egenkapital -112 12.364 Korrigert implementeringseffekt IFRS 0 0 Netto utvidede resultatposter 0 0 Verdiendring finansielle eiendeler tilg. for salg 0 0 Estimatavvik pensjon 0 0 Overskudd 61.688 34.334 Egenkapital pr 30.09 660.840 595.008
 8. 8. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 8 5 HOVEDTALL SpareBank 1 Nordvest, morbank 3. kvartal 3. kvartal 2008 2009 2008 Resultatsammendrag (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % (i 1000 kr) Netto renteinntekter 128.286 1,94 118.715 2,03 168.883 Netto provisjons- og andre inntekter 44.068 0,67 37.431 0,64 49.742 Netto avkastning på finansielle investeringer 19.211 0,29 -7.058 -0,12 -12.182 Sum inntekter 191.585 2,89 149.088 2,54 206.443 Sum driftskostnader 105.978 1,60 98.971 1,69 138.561 Driftsresultat før tap 85.587 1,29 50.117 0,86 67.882 Tap på utlån og garantier 17.510 0,26 7.861 0,13 17.525 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 68.077 1,03 42.256 0,72 50.357 Skattekostnad 14.280 0,22 13.100 0,22 18.775 Minoritetsinteresser 0 0,00 0 0,00 0 Resultat 53.797 0,81 29.156 0,50 31.582 3. kvartal 3. kvartal 2008 2009 2008 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 12,2 % 7,0 % 6,5 % Kostnadsprosent 55,3 % 66,4 % 67,1 % Balansetall Brutto utlån til kunder 8.014.467 7.618.475 7.639.344 Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 8.973.104 8.090.118 8.226.917 Innskudd fra kunder 4.438.380 4.150.469 4.352.955 Innskuddsdekning 55,4 % 54,5 % 57,0 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 5,2 % 13,1 % 13,4 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 10,9 % 16,0 % 15,4 %
 9. 9. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 8 9 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE SpareBank 1 Nordvest (i mill kroner) 3.kv 2.kv 1.kv 4.kv 3.kv 2009 2009 2009 2008 2008 Netto renteinntekter 46 43 39 50 44 Provisjonsinntekter 18 15 14 13 14 Provisjonskostnader -2 -2 -2 -2 -2 Andre driftsinntekter 0 0 2 2 1 Netto provisjons- og andre inntekter 16 13 14 13 13 Utbytte 0 0 6 0 0 Inntekter av eierinteresser 0 0 0 0 0 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 7 5 2 -6 -7 Netto avk. på finansielle investeringer 7 5 8 -6 -7 Sum inntekter 69 61 61 57 50 Personalkostnader 24 16 21 21 19 Administrasjonskostnader 8 7 7 11 8 Andre driftskostnader 8 8 8 7 8 Sum driftskostnader 40 31 36 39 35 Resultat før tap 29 30 25 18 15 Tap på utlån og garantier 6 5 5 11 4 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 23 25 20 7 11 Skattekostnad 4 6 3 6 4 Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 Resultat 19 19 17 1 7 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning pr kvartal 12,3 % 13,1 % 11,7 % 5,7 % 4,7 % Kostnadsprosent 58,0 % 50,1 % 58,2 % 67,1 % 70,0 %
 10. 10. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 10 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morbank (tall i 1000 kr) Konsern 30.09.2008 30.09.2009 Kontantstrømoppstilling 30.09.2009 30.09.2008 29.156 53.797 Resultat 61.688 31.561 0 0 Utbytte fra datterselskapene 0 0 -16.913 0 Endringer ført direkte mot egenkapital -111 12.364 7.861 17.510 Tap på utlån 17.510 7.861 20.104 71.307 Tilført fra årets virksomhet 79.087 51.786 -882.771 -384.540 Endring brutto utlån til kunder -384.540 -882.771 128.287 31.629 Endring fordringer på kredittinstitusjoner 31.629 128.287 158.330 85.425 Endring innskudd fra kunder 85.425 158.288 155.304 170.442 Endring gjeld til kredittinstitusjoner 170.442 155.304 26.051 -46.881 Endring sertifikater og obligasjoner -46.881 26.051 -13.036 6.405 Endring øvrige fordringer 6.405 -13.036 94.832 55.970 Endring annen kortsiktig gjeld 55.970 94.833 -312.899 -10.243 A Netto likviditetsendring fra virksomheten -2.463 -281.258 0 0 Endring varige driftsmidler 0 0 17.284 -47.282 Endring aksjer og eierinteresser -55.062 -14.357 17.284 -47.282 B Netto likviditetsendring investeringer -55.062 -14.357 200.000 250.000 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 250.000 200.000 50.000 0 Endring ansvarlig lånekapital 0 50.000 250.000 250.000 C Netto likviditetsendring finansiering 250.000 250.000 -45.615 192.475 A+B+C Netto endring likvider i året 192.475 -45.615 92.905 280.452 Likviditetsbeholdning periodens start 280.452 92.905 47.290 472.927 Likviditetsbeholdning periodens slutt 472.927 47.290
 11. 11. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 10 11 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 1.1 Grunnlag for utarbeidelse Delårsregnskapet for SpareBank 1 Nordvest omfatter perioden 01.01. - 30.09.09. Delårsregnskapet er utarbeidet ihht. IAS 34 Interim Financial Reporting. Dette delårsregnskapet er utarbeidet ihht. gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Sammen- ligningstall for 2008 er omarbeidet i henhold til IFRS regelverket. 1.2 Segmentrapportering Et forretningssegment er en gruppering av eiendeler eller virksomhet som tilfører produkter eller tjenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avviker fra andre forretningssegmenter. Segmentinformasjon er omtalt i egen note. 1.3. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta pr. 30.09., er bokført over resultatregnskapet, bortsett fra tilfeller hvor sikringsbokføring benyttes. 1.4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivnin- ger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eien- delen. Alternativt kunne egne eiendommer blitt verdsatt til markedsverdi, noe som ville gitt en merverdi. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris fratrukket evt. restverdi over driftsmidlenes brukstid. Utleid del av egne bygninger, er klassifisert som investeringseiendommer, men er ellers behandlet på samme måte. 1.5 Goodwill Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at mer- og mindrever- dier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Goodwill vurderes årlig mot behov for nedskrivning, og bokføres til kostpris redusert for evt. akkumulerte nedskrivninger. Ved vurdering av behov for nedskrivninger, allokeres goodwill til kontantstrømgenererende enheter. 1.6 Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som enten til virkelig verdi over resul- tatet eller som holdes til forfall. Alle finansielle instrumenter som er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi, men endringen i verdi føres mot egenkapitalen. 1.7 Pensjonsforpliktelser Siden de andre selskapene i konsernet ikke har ansatte, er det kun en type pensjonsavtale. Avtalen er sikret gjennom innbetalinger til forsikringsselskap eller pensjonskasser, og er bestemt av periodiske beregninger utført av aktuar. En definert ytelsesplan er en pensjonsplan som gir rett til en definert fremtidig ytelse ved oppnådd pensjonsalder, som regel bestemt av faktorer som alder, antall år ansatt og lønn. Forpliktelsen som bokføres i balansen vedr. en definert ytelsesplan er nåverdien av den definerte forpliktelsen redusert for virkelig verdi av pensjonsmidler, sammen med justeringer for ikke bokførte aktuarmessige gevinster og tap og tidligere administrasjonskostnader. Forpliktelsen knyttet til den definerte ytelsesplanen beregnes årlig av uavhengige aktuarer. Nåverdien av fremtidige definerte ytelser beregnes ved å diskontere fremtidige utbetalinger ved bruk av rentesatsen for norske statsobligasjoner justert for forskjeller i forfallstidspunkt. Estimatavvik ut over 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og sum pen- sjonsmidler periodiseres og resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. 1.8 Innlån/gjeld Innlån og gjeld bokføres i utgangspunktet til virkelig verdi. Virkelig verdi er mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader. I etter- følgende perioder bokføres innlån og gjeld til amortisert kost; forskjeller mellom mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapet. 1.9 Eierandel i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandeler i datterselskap og tilknyttede selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsregnskapet. I konsernregn- skapet blir disse eiendelene ført etter egenkapitalmetoden. Det vil si at vi løpende resultatfører vår andel av resultater i tilknyttede selskap. Datterselskapene blir konsolidert inn i konsernregnskapet.
 12. 12. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 12 11 NOTE 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (i mill. kroner) Morbank Konsern 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 7 9 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 7 9 2 5 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån 2 5 3 0 Amortisert utlån 3 0 3 0 Periodens konstaterte tap hvor det tidl. er nedskrevet 3 0 3 4 Periodens konst. tap hvor det tidl. ikke er nedskrevet 3 4 -1 -1 Periodens inngang på tidl. perioders nedskrivninger -1 -1 17 17 = Periodens tapskostnader 17 17 NOTE 3 NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Morbank Konsern 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 29 19 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 29 19 9 -1 + Økning i nedskrivning på eng. hvor det tidl. er nedskrevet 9 -1 -2 -2 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder -2 -2 0 12 + Nedskrivninger på eng. hvor det tidl. ikke er nedskrevet 0 12 0 0 - Amortisert kost 0 0 -1 1 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet -1 1 35 29 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 35 29 6 3 Konstaterte tap i perioden 6 3 NOTE 4 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Morbank Konsern 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 Misligholdte utlån 101 86 Brutto mislighold over 90 dager 101 86 22 14 - Individuelle nedskrivninger 22 14 79 72 Netto misligholdte utlån 79 72 22% 16% Avsetningsgrad 22% 16% Andre tapsutsatte engasjement 48 27 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 48 27 15 5 - Individuelle nedskrivninger 15 5 33 22 Netto andre tapsutsatte engasjement 33 22 31% 19% Avsetningsgrad 31% 19%
 13. 13. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 12 13 NOTE 5 ØVRIGE EIENDELER Morbank Konsern 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 47 50 Varige driftsmidler 47 50 9 4 Andre eiendeler 9 4 48 57 Forsk.bet. ikke påløpte kostnader 48 57 104 111 Sum øvrige eiendeler 104 111 NOTE 6 ANNEN GJELD Morbank Konsern 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 25 32 Annen gjeld 25 32 103 51 Påløpene kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 103 51 40 29 Avsetning for påløpte kostnader 40 29 168 112 Sum annen gjeld 168 112 NOTE 7 INNSKUDD FRA KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER Morbank Konsern 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 146 164 Offentlig og finansiell 146 164 112 110 Jordbruk/skogbruk 112 110 88 118 Fiske/fiskeoppdrett 88 118 78 93 Industri og bergverksdrift 78 93 176 95 Bygg, anlegg og kraft 176 95 71 106 Varehandel, reparasjon av motorvogn 71 106 158 214 Transport og lagring 158 214 183 160 Overnattings- og servicevirksomhet 183 160 325 309 Omsetning og drift av fast eiendom 325 309 80 79 Forr. mes. tjenesteytende næringer 80 79 216 229 Tjenesteytende næringer ellers 216 229 1.633 1.678 Sum næring 1.633 1.678 2.805 2.675 Personkunder 2.805 2.675 4.438 4.353 Sum innskudd 4.438 4.353
 14. 14. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 14 15 NOTE 8 UTLÅN TIL KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER Morbank Konsern 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 18 21 Offentlig 18 21 149 174 Jordbruk/skogbruk 149 174 352 306 Fiske/fiskeoppdrett 352 306 172 208 Industri og bergverksdrift 172 208 357 137 Bygg, anlegg og kraft 357 137 234 287 Varehandel, reparasjon og motorvogn 234 287 123 181 Transport og lagring 123 181 117 130 Overnattings- og servicevirksomhet 117 130 948 919 Omsetning og drift av fast eiendom 948 919 191 197 Forr. mes. tjenesteytende næringer 191 197 149 117 Tjenesteytende næringer ellers 149 117 0 0 Ufordelt (merverdi fastrente utlån og amort. etablerings- 0 0 gebyr) 2.810 2.676 Sum næring 2.810 2.676 5.204 4.963 Personkunder 5.204 4.963 8.014 7.639 Brutto utlån 8.014 7.639 -35 -29 - Individuelle nedskrivninger -35 -29 -36 -34 - Nedskrivninger på grupper av utlån -36 -34 7.943 7.576 Netto utlån 7.943 7.576 NOTE 9 KAPITALDEKNING Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). I henhold til overgangsregler har SpareBank 1 Nordvest rapportert etter disse fra 1. kvartal 2008. Banken rapporterer disse etter standardmetoden både for konsern og morbank. Morbank 30.09.2009 31.12.2008 564 561 Kjernekapital -11 -11 - fradrag kjernekapital 50 50 Fondobligasjon 150 150 Tilleggskapital -47 -47 - fradrag tilleggskapital 0 0 - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 - Kapitaldekningsreserve 706 703 Ansvarlig kapital 5.212 4.865 Beregningsgrunnlag - 100% 4.951 4.622 Beregningsgrunnlag IRB - 95% 11,13% 11,87% Kjernekapitalandel 13,55% 14,45% Kapitaldekning
 15. 15. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 14 15 NOTE 10 SEGMENTRAPPORTERING Rapportering pr segment: Konsern 30.09.09 Konsern 31.12.08 (tall i 1000 kroner) PM BM Øvrige Totalt PM BM Øvrige Totalt Resultatregnskap Netto renteinntekter 67.387 57.084 3.815 128.286 90.753 69.790 8.359 168.902 Netto provisjons- og andre inntekter 23.148 19.609 1.311 44.068 26.932 20.711 2.481 50.123 Netto avk.på finansielle investeringer 10.091 8.548 571 19.211 1.965 1.511 181 3.658 Driftskostnader 55.669 47.158 3.152 105.978 74.630 57.392 6.874 138.896 Resultat før tap pr segment 44.958 38.084 2.545 85.587 45.020 34.621 4.147 83.787 Tap på utlån og garantier 9.198 7.792 521 17.510 9.416 7.241 867 17.525 Resultat før skatt pr segment 35.760 30.293 2.024 68.077 35.603 27.379 3.279 66.262 Brutto utlån til kunder 5.065.881 2.924.077 24.509 8.014.467 4.959.238 2.656.481 23.625 7.639.344 Individuell nedskrivning utlån -792 -34.387 0 -35.179 -820 -28.236 0 -29.056 Gruppenedskrivning utlån 0 0 -35.780 -35.780 0 0 -33.810 -33.810 Andre eiendeler 0 0 1.283.400 1.283.400 0 0 1.027.016 1.027.016 Sum eiendeler pr segment 5.065.089 2.889.690 1.272.129 9.226.908 4.958.418 2.628.245 1.016.831 8.603.494 Innskudd fra og gjeld til kunder 2.805.552 1.486.125 145.701 4.437.378 2.674.789 1.513.241 163.924 4.351.954 Annen gjeld 0 0 4.128.690 4.128.690 0 0 3.652.276 3.652.276 Sum gjeld pr segment 2.805.552 1.486.125 4.274.391 8.566.068 2.674.789 1.513.241 3.816.200 8.004.230 Egenkapital 0 0 660.840 660.840 0 0 599.264 599.264 Sum gjeld og egenkapital pr segment 2.805.552 1.486.125 4.935.231 9.226.908 2.674.789 1.513.241 4.415.464 8.603.494
 16. 16. SpareBank 1 Nordvest 3. kvartal 2009 Telefon 03900 www.snv.no

×