Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Strategiakierros helsinki aamupaiva

962 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Strategiakierros helsinki aamupaiva

 1. 1. Jäsenjärjestöjen johdon näkemyksiä SOSTEN tulevaisuudesta Strategiaseminaari Helsinki 3.5.2012
 2. 2. • 43 osallistujaa 37 jäsenjärjestöstä keskusteluja vauhditti ja yhteenvedon kokosi Sirpa Arvonen, Humap OY
 3. 3. Kuulemista Vaikuttamista Osallistumista Päivän ohjelma: • Pääsihteerin haastattelu • Näyttelykävely • Open space –kokous • Akvaariokeskustelu
 4. 4. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisentärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/3• koulutus x 4• yhteistyön kehittäminen x 4• toimintaedellytysten vahvistaminen x 5• vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan x 5• tukipalveluiden tuotto x 3• pienten järjestöjen erityiskysymysten tuki ja koul.• hyvinvointiyhteiskunnan puolustaminen• yhteistoimintakatalysaattori
 5. 5. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisentärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/3• koota jäsentensä tietoa ja signaalit yhteis-kunnasta vietäväksi poliittiseen keskusteluun• alueellisesti yhteisen vaikuttamistoiminnan koordinointi• innovaatioiden edistäminen• onko tutkimustoiminta SOSTEn tehtävä?Voisiko olla kehittämis- ja toimintatutkimusta?• asiakasnäkökulman edistäminen• kansalaisareena
 6. 6. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisentärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 3/3• tuoda esiin toimivia toimintatapoja• oman alan kannanotot jokainen järjestö itse• rahoitusjärjestelmän kehittäminen• näpit irti RAY:n rahoista!• epäkohtien esille ottaminen ja soste-toiminnan kehitt.• tiedonhankinta ja –välitys järjestöpoliittisesti tärkeistä asioista• ei-tutkimusta vaan verkostoitumisen tukemista• luoda keskusteluyhteyksiä luovasti
 7. 7. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukeasosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa?• asiantuntijoiden välitys 1/3• verkostojen luominen• järjestöjen voima yhteen ->yhdessä enemmän• järjestämällä arviointitilaisuuksia• hyvien käytäntöjen levittäminen• näkökulmien turvaaminen erilaisilla foorumeilla• yhteisiä toimitiloja• paikallinen yhteistyö on tiloja merkittävämpää
 8. 8. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukeasosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa?• välitystoimisto; tiloja, hankkeita 2/3• kansalaisyhteiskunnan äänen esille tuominen yleisesti• kuntien ja alueiden ohjelmista tietoa• kunnallisvaaleihin vaikuttaminen alueita kuunnellen• keräämällä alueelliset järjestöt yhteen• tavispuhetta, joka erottuu virkamiesjargoneista• foorumeita ideoinnille
 9. 9. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukeasosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa?• koulutusta, tiedotusta 3/3 –>kannustetaan yhteiseen toimintaan• alan koulutusta kentän tarpeita kuunnellen• jäsenten tasa-arvon edistäminen• yhteistoimintaa eri palvelualojen kanssa, kolmas sektori mukaan toimintaan• Mihin SOSTEn palvelu ulottuu – jäsenliittojen jäsenyhdistykset alueilla?• kolmannen sektorin arvostus
 10. 10. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn tutkimus-toiminnalle? 1/2• pitääkö SOSTEn olla tutkimus- ja koulutuslaitos?• SOSTEn ei pidä itse panostaa tutkimukseen vaan koota jäsentensä tekemän tutkimustyön tuloksia• tiedon kokoaja ja välittäjä enemmän kuin tuottaja• SOTE-järjestöjen oma informaatikko/tietokeskus• kokemustietoa ”virallisia” tilastoja varten esim. tilastot vrt. ihmisen arki• soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa
 11. 11. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn tutkimus-toiminnalle? 2/2• Julkiseen lastensuojeluun liittyvää tutkimusta• Välittää tutkijoita yhdistyksiin -> aluekartoituksia ->tiedon jalostaminen
 12. 12. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn koulutus-toiminnalle?• järjestötekniset koulutukset• Jyväskylän järjestötutkinnon laadun valvonta• laadukas järjestökoulutus• SOTE-lainsäädäntökoulutus• koulutusta erikseen eri kokoisille järjestöille• uusille työntekijöille/toimijoille yhdistystoimintakoulutusta (esim. vakuutukset)• yhteistyö myös peruskoulujen kanssa
 13. 13. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEnasiantuntijatoiminnalle vaikuttamis-toiminnassa? 1/3• tilaisuuksia, joissa järjestöt tulisivat esiin/tutuiksi toisilleen esim. kuntien alueella• yhteistyöverkostot tietyn teeman ympärillä, järjestöt eivät kilpailisi keskenään• kuulemistilaisuudet hyviä• kehitysprojektien juurruttaminen• tietoa uusista lakihankkeista• hyvä hallintotapa
 14. 14. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEnasiantuntijatoiminnalle vaikuttamis-toiminnassa? 2/3• järjestöjen ja sote-alan kohtaaminen• sukupuolinäkökulman tuominen• vaikuttamisen arviointiohjeita• vaikuttamistyössä vedotaan kv-sopimuksiin ->tukea niiden hyödyntämiseen paikallisvaikuttamisessa• sosiaalistavan tuetun lomatoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen• myös käännöspalvelu
 15. 15. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEnasiantuntijatoiminnalle vaikuttamis-toiminnassa? 3/3• viestintää på svenska• vammaisten oikeuksien ajaminen• tuki esimerkiksi kilpailutusasioiden työstämiseen
 16. 16. Osallistujien esille nostama teema 1: SOSTE ja kunnat• kuntien ja järjestöjen vuoropuhelu – miten edetään SOSTEn avulla?• sote-sektorin ääni ja paikka kuntien suunnitelmissa – kenen ääntä SOSTE käyttää?• SOSTEn ja valtakunnallisten järjestöjen suhde ja työnjako – valtakunta ja alue• miten SOSTE toimii alueellisena äänitorvena suhteessa suureneviin kuntiin?• vaikuttamistoiminnan tukeminen
 17. 17. SOSTE ja kunnat: keskustelu 1/3• kumppanuus ja yhteistyö• haastavaa rakentaa yhteistyötä• palvelutoiminnan ja kansalaistoiminnan tarjonta• ovatko järjestöt kuntien strategiasuunnitelmien ulkopuolella• SOSTE ei substanssivaikuttaja tietoinen – tiedonvälittäjä• järjestösektorin maine ->kuka tuo mukaan keskusteluun
 18. 18. SOSTE ja kunnat: keskustelu 2/3• meneekö järjestö (yksityisenä kansalais-vaikuttajana) yksin suoraan neuvotteluihin kunnan kanssa?• kunta – aluehallinto-organisaatiot• kunta – järjestöt – SOSTE• järjestöt – aluehallinto-organisaatiot• ennaltaehkäisevän työn hintalappu• kuntapäättäjät - virkamiehet
 19. 19. SOSTE ja kunnat: keskustelu 3/3• talous/säästöt –näkökulma usein lyhyellä aikavälillä -> järjestöt mukaan kunnissa ja maakunnissa valmistelutyöhön
 20. 20. Osallistujien esille nostama teema 2:SOSTE ja järjestöjen rajapinnat 1/2• miten sovitaan SOSTEn ja substanssikeskus- järjestöjen työnjaosta?• SOSTEn aluetyön suhde perusjärjestöjen aluetyöhön?• alueellinen koulutusyhteistyö järjestöjen yhteistyönä/SOSTEn tukena ja apuna• vapaaehtoistoimintaan innostaminen ja sitouttaminen -> SOSTE hyvien käytäntöjen välittäjä?• hallinto- ja neuvontapalvelut alueella• mikä on yhteinen hyvä – miten se löytyy?
 21. 21. Osallistujien esille nostama teema 2:SOSTE ja järjestöjen rajapinnat 2/2• minkä lisäarvon SOSTEN alueellinen toiminta tuo? (tarvitaanko sitä ylipäätään?)• järjestöjen paikka ja asema (kilpailutukset, yleishyödyllisyys jne)• SOSTEn saavutettavuus alueellisesti• miten poispriorisointi tapahtuu?• koulutus – missä SOSTEn koulutus alkaa ja missä se päättyy• SOSTEn rooli? Alueellinen koulutus ja vaikuttamistoiminta (järjestökoulutus, sote-hlstön koulutus, viestintäkoulutus)
 22. 22. SOSTE ja järjestöjen rajapinnat: keskustelu 1/2• jos SOSTElla on aluetyötä, se on selkeästi määriteltävä. Aluetyö vs. paikallistoiminta. Määrittely tehdään aluekierroksen jälkeen saadun palautteen mukaan• miten SOSTE välttää virkamiesmäisyyden?Haluaako se aidosti dialogin jäsentensä kanssa valtakunnallisesti ja alueellisesti?• informaatio, tietopankki +koulutus toiminnalliseen keskiöön. Sote-alan rakennemuutoksen tulkki ja vaikuttaja
 23. 23. SOSTE ja järjestöjen rajapinnat: keskustelu 2/2• arvioinnin ja seurannan kehittäminen jäsenten avuksi• PTS:ssa alueellinen vaikuttaminen/koordinaatio• seuranta, arviointi ja barometritieto tärkeää. Se on eriasia kuin tutkimustyö• tarkka rajaus strategiaan
 24. 24. Osallistujien esille nostama teema 3:SOSTE ja alueellinen toiminta 1/2• alue- ja paikallisjärjestöjen verkostoitumisen kehittäminen & olemassa olevien resurssien käyttö aluella/paikallisesti• alueella keskeiset rakenteet, jotka ottavat huomioon vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet• kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ja kehittäminen• alueelliset yhteistoimintapisteet• järjestöjen ainutlaatuisuus ja itsenäisyys
 25. 25. Osallistujien esille nostama teema 3:SOSTE ja alueellinen toiminta 2/2• kolmannen sektorin palveluiden löytäminen yhdeltä luukulta• ALUE – mitä on? Määrittäminen toiminnallisesti (yhteistyö), maantieteellisesti ja hallinnollisesti• järjestöjen yhteistyö alueella – miten kehitetään yhteistyötä?• yhteistyön koordinoija ja ”mitä järjestöissä on menossa”, tiedon kokoaja ja jakaja
 26. 26. SOSTE ja alueellinen toiminta: keskustelu 1/2• alueelliset yhteistyöpisteet ->tarvitaanko vielä SOSTE paikallisesti?• yksi malli ei sovi kaikille -> isot vs pienet• SOSTE ”auto” syrjäseudulle, työntekijä liikkumaan• SOSTE kokoaisi, mitä järjestöissä tapahtuu ->info takaisin järjestöille• SOSTE -> järjestökoulutusta alueille (erityiskoulutus järjestöiltä)
 27. 27. SOSTE ja alueellinen toiminta: keskustelu 2/2• synergian etsiminen, ei kilpailua• vapaaehtoistyön kirkastaminen• miten nuoret järjestötyöhön?• alueellinen luottamustyö ->miten ihmiset mukaan?• järjestöjen neuvontapuhelin -> apua järjestöjen kiemuroihin
 28. 28. Osallistujien esille nostama teema 4:Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä• yhteistyön lisääminen – kolmas sektori ja julkinen sektori (järjestö – sairaanhoito)• rajattoman, matalan kynnyksen yhteistyön kehittäminen• epäviralliset pörinäkerhot – suhde viralliseen järjestöorganisaatioon
 29. 29. Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä:keskustelu 1/3• järjestöjen/liittojen yhteistyö julkisen sektorin kanssa• asiantuntijuuden tasa-arvoinen huomioiminen• vaikuttaminen rakenteisiin, asenteisiin ja asiantuntijuuden siirtymisiin• ihmislähtöisten ekosysteemien ruokkiminen• vertaistuki• matalan kynnyksen kohtaaminen• kansalaisyhteistyö
 30. 30. Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä:keskustelu 2/3• SOSTEn rooli edelläkävijänä ja uusien toimintamallien kehittämisessä• rohkeutta, luovuutta, ei virheiden varomis- ta:rohkea luopuminen vanhoista toimintamal- leista – uuteen suuntautuminen (arviointia), varhaisesta puuttumisesta varhaiseen tuke- miseen• ihmiset sitoutuvat aatteeseen, eri organisaatioon• kokemuksellisuus
 31. 31. Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä:keskustelu 3/3• uusien innovaatioiden generaattorit• yhteys järjestöjen kautta ihmiseen, toimijoihin
 32. 32. Osallistujien esille nostama teema 5: SOSTE ja RAY• RAY:n rooli järjestöjen ohjauksessa->SOSTEn toimet?• Järjestöjen itsenäisyys? vrt. RAY:n ja stm:n ohjaus• SOSTEn vaikuttamistyö: RAY:n rahat järjestöille• Edunvalvonnan tehostaminen: RAY rajoittaa liikaa kansalaisjärjestötoimintaa
 33. 33. SOSTE ja RAY : keskustelu 1/3• RAY:n ja SOSTEn koulutukset koordinoitava• SOSTEn (JÄRVI) arviointiosaaminen hyödynnettävä RAY:ssä• SOSTE ja RAY auttavat järjestöjä kertomaan toimintansa tuloksista• jatkuvat kehittämishankkeet eivät saa vaikeuttaa perustyötä• pieniä kannustettava, erityispiirteet ymmärrettävä
 34. 34. SOSTE ja RAY : keskustelu 2/3• yhdistämiseen oltava hyvät syyt• myös pieniä järjestöjä tarvitaan• RAY:n monopolin turvaaminen• RAY:n tuotot kokonaan järjestöille• lomakkeet voivat myös auttaa järjestöjä kehittämään omaa toimintaa• järjestöjen tuottamien palvelujen merkityksen + etujen esiin tuominen mm. asiakaslähtöisyys
 35. 35. SOSTE ja RAY : keskustelu 3/3• SOSTE vaikuttajana, järjestöjen näkemysten tuominen valtiovallan suuntaan• selvitykset hankalia, resursseja vaativia, sekavia, epäselviä, kielellisesti huonoa, erityisesti pienet järjestöt vaikeuksissa, uudet lomakkeet arvioitava ->kehitettävä lomakkeet ja kyselyt hyvissä ajoin• sähköinen asiointi vaatii koulutusta ja perehdytystä• RAY:n asiantuntemus koskien järjestöjen erityisominaisuuksia puutteellista (esim. kilpailutus)• perustehtävään aikaa ja resursseja
 36. 36. Osallistujien esille nostama teema 6:Erityisryhmät 1/2 • miten ennaltaehkäisevä eri sektoreilta yhteen alueilla, ennaltaehkäisevä esiin, sukupolvet, sukupuolet? • etsivä työ (tukea tarvitsevat ihmiset <->järjestöt) • hankintalaki (soveltamisala, erityisryhmien oikeusasema kansalaisina, suhde sosiaalipoliittisiin erityislakeihin) • miten järjestöjen innovaaatiot esiin? + erityisryhmät+työmenetelmät alueilla esiin, SOSTE välittäjänä
 37. 37. Osallistujien esille nostama teema 6:Erityisryhmät 2/2• SOSTEn tuki vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimusten ratifioimiseksi• yleishyödyllisyyden käsite (asuntopolitiikka, erityisryhmät, ARA/avustukset ja korkotukilainat, asunnot/apu- ja tukipalvelut
 38. 38. Erityisryhmät: keskustelu 1/2• kansalaisuus ja osallisuus• kokemusasiantuntijuus• palvelumuotoilu käyttöön• reilun palvelun yritykset, yleishyödyllinen järjestötausta• yleishyödyllisyyden määrittely• ihmisten tarinat esiin!• Nimby/Jimby
 39. 39. Erityisryhmät: keskustelu 2/2• sosiaalisen median mahdollisuudet• SOSTElle voimakas, kansallinen ja EU-tason osaaminen ja lobbaus• SOSTElle voimakas, proaktiivinen rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa• erityispalvelujen turvaaminen, järjestämisen turvaaminen hankintalain ulkopuolella• säätiölain uudistus yleishyödyllistä• URW-prosessi
 40. 40. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 1/9• tällainen foorumi on hyvä ja SOSTEn kannattaa jatkaa tätä tapaa• hienoa rakentaa yhdessä strategiaa• tärkeää, miten yhteistyö rakentuu eri organisaatioiden välillä• nyt ollaan hyvin erilaisia ja eri kokoisia, on erilaisia tulokulmia. SOSTElle on paljon odotuksia ja täytyy valita alueiden olennaiset asiat
 41. 41. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 2/9• pitää mennä enemmistön tavalla toimia. Ei käytetä nettiä vaan tällaisia kasvokkain kohtaamisia ja mietintää, miten konkreettisesti edetään: mitkä ovat SOSTEn ja oman järjestön rajapinnat. Alueella on tärkeää korostaa mitä tarpeita ja odotuksia SOSTEn roolille.• Kaikki eivät tiedä SOSTEsta ja siksi on paljon tehtävä markkinointityötä• Levittämistyö on SOSTEn tärkeä tehtävä, jotta kaikki eivät keksi pyörää uudelleen.
 42. 42. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 3/9• tärkeää hyödyntää myös olemassa olevaa intraa• tärkeää jatkaa tätä päivää 1-2 asian kanssa ja saada onnistumisen kokemus. Tiedon jakaminen ei ole niin tärkeää.• Tarve kartalle tai visuaaliselle kuvalle, mitä kaikkea tähän liittyy• Jatkossakin vapaaehtoisille on saatava vaikuttamisen mahdollisuus. Luodaan uusia paikkoja tälle.
 43. 43. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 4/9• SOSTEn määriteltävä tarkkaan, keitä on mahdollisuus palvella, mihin on resursseja ja esim. kuuluuko vapaaehtoiset• tietääkö strategiatyöhön osallistuneet tarpeeksi eli onko pohjatietoa, jotta pystyy aidosti vaikuttamaan oikealla tavalla?• SOSTElla vaara tehdä aito yhteistyö kankeammaksi. Yhteistyö vaatii paljon resursseja. Tärkeää ihmisten kuunteleminen ja katseleminen, ei suoraan lähdetä yhdessä tekemään.
 44. 44. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 5/9• kaipaan voimakasta kansallista ja EU-tason osaamista. Tämä on mennyt heikompaan suuntaan ja osittain puuttunut. SOSTE: suhde alueelliseen toimintaan on erittäin tärkeä ja resurssien fokusointi pitää tehdä tähän.• SOSTElla on paljon työtä tunnettuuden tekemiseksi. Tämä päivä on ollut kuitenkin voimaannuttava kokemus.
 45. 45. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 6/9• hyvä edetä avoimella agendalla ja se pitää myös kestää. Edessä on vielä vahva priorisointi. On kestettävä myös se kritiikki, joka priorisoinnista tulee.• positiivinen mielikuva, että ollaan valmiita kuuntelemaan ja puhdistamaan pöytä eli lähtemään tarpeista.• täysin minusta ei puhtaalta pöydältä pystytä lähtemään, koska on vanhoja riippoja.
 46. 46. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 7/9• kattojärjestö on hyvä; muilta järjestöiltä on paljon opittavaa ja on tehty hyvin paljon yhteistyötä. Myös kansallinen edunvalvonta on tärkeää, koska mm. pienet järjestöt tarvitsevat tukea.• tänään täältä puuttuu suuria järjestöjä, mutta monet pienet ovat aktiivisia, Mistäköhän tämä johtuu?• Minusta kuitenkin hienoa, että näin monen järjestön edustaja on mukana.
 47. 47. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 8/9• SOSTEn on lunastettava olemassa olon oikeus eli tarvitaan arkeistettu konkreettinen materiaali elokuussa. Siinä pitää olla kuvattu aluetapahtumien pohjalta, mikä SOSTE on jne.• hyvä palauttaa aina takaisin alueiden tarpeisiin ja miksi ollaan liitytty SOSTEen• Vertailu ammattijärjestöihin, jossa hienoa luottaa, että vie eteenpäin isoa kuvaa. Oman järjestön tehtävä on viedä substanssiasioita.
 48. 48. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 9/9• Edunvalvonta on tärkeä• ruotsinkielinen voisi olla esimerkiksi yksi alue. Suomen- ja ruotsinkielisten on tärkeää tavata toisiaan, Toisaalta joillekin suomen kieli voi olla este osallistumiselle.• SOSTEn on pystyttävä kanavoimaan edunvalvontaa, joka hyödyttää kansalaisia.• Oman järjestön pitää tietää, mitä SOSTE tekee ja sen alla olevat tietävät mitä järjestö tekee. Heidän ei kuitenkaan tarvitse tietää SOSTEsta.
 49. 49. Kiitokset yhteistyöstä! Keskustelu jatkuu

×